Privacyverklaring

Katholiek Onderwijs Vlaanderen leeft de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Dit houdt onder meer in dat de persoonsgegevens die door Katholiek Onderwijs Vlaanderen via deze nieuwsbrief verzameld worden, uitsluitend gebruikt worden voor de gepersonaliseerde informatieverstrekking aan de lezers. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de dienstverlening aan de scholen, instellingen, besturen en organisaties.

Elke betrokkene heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, en eventueel de verbetering te vragen van foutieve gegevens of de verwijdering van gegevens die onrechtmatig verwerkt worden. Om deze rechten uit te oefenen wendt hij zich tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel – 02 507 07 80 of nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.


Ben je zeker dat je wilt verwijderen?