Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021: identiteitsbeleid
►  Personeelsnieuws
►  Nieuwsbrief competentiebegeleiding
►  Cijferrapport problematische afwezigheden en tucht voor schooljaar 2017-2018
►  Congres 'Entrepreneurship in times of disruption' - 22/23 november 2018
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod pastoraal rond Advent: XXL
►  Het decreet leerlingenbegeleiding ...
►  Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
►  De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
►  Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Toelichtingen nieuwe leerplannen eerste graad
►  Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen - 20/11/2018
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief Economie en Handel
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief Esthetica en Cultuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief ICT/informatica
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief muzikale opvoeding
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  Nieuwsbrief personenzorg
►  Nieuwsbrief STEM
►  Nieuwsbrief taalbeleid en (ex-)OKAN
►  Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021: identiteitsbeleid
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart  
 
Het recente nummer van ‘In Dialoog’ dat deze week in je bus viel, focust o.m. op dit vademecum voor de begeleidingsdienst. Je vindt de synthese vanaf p.44 e.v..
 
In deze vorige regionale Nieuwsbrief zoomden we in op het achterliggende referentiekader van deze driejaarlijkse leidraad voor onze werking. ‘Bij de begeleiding van scholen staan drie reeksen vragen centraal. De eerste reeks vragen gaat over wat de school in het verleden was, actueel is en in de toekomst wil worden. Het zijn de vragen die peilen naar de visie op identiteit.’
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
Personeelsnieuws  
 
► 
 
Onze pedagogisch begeleider voor techniek en technische vakken, dhr. Jo Desutter, is sinds enkele weken in ziekteverlof wegens een arbeidsongeval. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. De betreffende onderwijswerkplaatsen voor vakcoördinatoren gaan dus sowieso pas in het tweede trimester door.
 
► 
 
Dhr. Bart Hamelton, begeleider competentie, is met ziekteverlof tot aan de kerstvakantie. We proberen in samenspraak de opvolging van voorziene initiatieven en trajecten te continueren. Dank voor het begrip.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief competentiebegeleiding
 
nieuwsbrief competentie  
 
1. 
 
Leren omgaan met diversiteit en onderwijsbehoeften
 
We blijven zoeken vanuit het project competentieontwikkeling en de ondersteuningsnetwerken om scholen hierbij systeemgericht te ondersteunen. Daarbij gebruiken wij meerdere bronnen. Enkele hiervan kunnen zeker ook inspirerend zijn voor jullie op school.
 
     2.  Ondersteuningsnetwerken: kwaliteitsontwikkeling en -opvolging
 
Eind vorig schooljaar organiseerden we in onze regio West-Vlaanderen focusgesprekken, gekoppeld aan de kenmerken van het ondersteuningsmodel. Hiermee hielden we rekening bij de opstart van het tweede schooljaar.
 
     Lees verder
 
Voor iedereen
 
 
 
Cijferrapport problematische afwezigheden en tucht voor schooljaar 2017-2018
 
Problematische afwezigheden  
 
In het kader van het actieplan Samen tegen Schooluitval publiceerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) op 8/11/2018 het cijferrapport problematische afwezigheden en tucht voor schooljaar 2017-2018. Dit rapport omvat gegevens op niveau van steden en gemeenten. Je vindt het rapport, in een Excel bestand, op www.agodi.be/cijfermateriaal-problematische-afwezigheden-en-tucht
 
Sinds 3/5/2017 bieden we cijfers op niveau van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Congres 'Entrepreneurship in times of disruption' - 22/23 november 2018
 
 
 
Hierbij vind je de uitnodiging voor het congres rond het thema "Entrepreneurship in times of disruption" op 22 en 23 november​ voor leerkrachten/docenten secundair en hoger onderwijs, organisaties gespecialiseerd in ondernemerschap en ondernemers die te maken hebben met disruptie.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod pastoraal rond Advent: XXL
 
advent XXL  
 
‘Kwetsbaar verlangen’hoe passend kan een titel zijn ... 
 
De XXL is geen kant-en-klaar pakket, al bevat hij wel hapklare stukken voor wie dat wenst. Hij is vooral suggestief van aard om de advent en het adventsthema aanwezig te brengen op school en om belevingskansen te geven, eerst bij de collega’s en vervolgens, onder andere via de collega’s, bij de leerlingen. Jullie kunnen erin grasduinen en er naar believen uit putten om een eigen aanbod vorm te geven, inspelend op jullie eigenheid. Lees, combineer, laat je inspireren ...                                                
 
Je vindt het document hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Het decreet leerlingenbegeleiding ...
 
decreet llnbegeleiding  
 
Momenteel laten we verschillende doelgroepen met het nieuwe decreet kennis maken. Naast het zicht krijgen op de inhoud en de nieuwe klemtonen van het decreet, willen we onze scholen ook meenemen in het concretiseren, het uittekenen van die begeleiding. Cruciaal daarin is het kunnen terugvallen op gekende kaders en de zaken die een school momenteel al doet een plaats te geven, over de vier beleidsdomeinen heen.
 
Een intense oefening, die we met de cozoco’s reeds hebben aangevat.
 
De resultaten zullen via de cozoco’s ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
 
Oproep speelplaatsen  
 
Misschien zag je dit zelf reeds verschijnen?
 
De focus van de projectoproep ligt op het stimuleren van bewegen en sporten en op het multifunctionele en gedeelde gebruik van schoolspeelplaatsen.
 
Met de projectoproep wil de Vlaamse Regering de drempels voor onderwijs-instellingen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven om:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
 
ZILL-verkenningsdagen  
 
De inschrijvingen voor de ZILL-verkenningsdagen blijven vlotjes binnenkomen. Wanneer je als directeur, zoco, leraar met een bepaald ontwikkelveld kennis wil maken, dan vind je op dit overzicht per werkingsgebied twee keuzedata. Je hoeft er maar één van te kiezen! Op de twee data komt immers dezelfde inhoud aan bod.
 
Dit aanbod zal de komende twee schooljaren in elke nieuwsflits herhaald worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy bao
 
Eekhout Academy   Meer info hier !    
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Toelichtingen nieuwe leerplannen eerste graad
 
Toelichting nieuwe leerplannen  
 
Vanaf donderdag 15 november 2018 zijn de ontwerpversies van de nieuwe leerplannen te raadplegen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Omdat het nog over ontwerpversies gaat, zijn de leerplantoelichtingen hierover pas later gepland.
 
Vanaf begin januari staan, verspreid over de regio, meer dan 70 sessies gepland waarbij alle vakbegeleiders de nieuwe leerplannen zullen  ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen - 20/11/2018
 
Studiedag opvoeders   Op dinsdagnamiddag 20 november 2018 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten’. Deze studienamiddag staat open voor ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief biologie  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
► 
 
Ontwerpversies nieuwe leerplannen online
 
► 
 
Leerplantoelichtingen NW eerste graad
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Economie en Handel
 
nieuwsbrief economie en handel  
 
Lees hier meer over ...
 
1. 
 
Netwerk stagecoördinatoren studiegebied handel –  20 november 2018 (09.30 - 12 uur)
 
2. 
 
Netwerk 2de en 3de graad ASO Economie – 26 november 2018 (14.00 - 16.30 uur)
 
3. 
 
Studiedag voor leraren economie derde graad ASO en TSO – 28 november 2018
 
4. 
 
Staten-Generaal 2.0 Economie – 10 januari 2019 (18.30 – 21.30 uur, VIVES BRUGGE)
 
5. 
 
Staten-Generaal 2.0 Economie - 17 januari 2019 (18.30 – 21.30 uur, VIVES KORTRIJK)
 
6. 
 
Leerplanvoorstelling Mens en samenleving
 
7. 
 
Studiedag voor leraren economie SLO Leuven – 15 januari 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer info over ...
 
1. 
 
Een uitdaging voor de laatstejaars: Taalwedstrijd 2019
 
2. 
 
Kruistabellen voor de huidige leerplannen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Esthetica en Cultuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief Esthetica  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer info over ...
 
► 
 
Dag Esthetica: Kan kunst de wereld redden?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ICT/informatica
 
Nieuwsbrief ICT  
 
In deze nieuwsbrief kan je meer lezen over ...
 
1. 
 
Teamsite Netwerk Toegepaste informatica
 
2. 
 
Hoe mediawijs zijn je leerlingen?
 
3. 
 
Data om te noteren
 
4. 
 
Varia 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief Klassieke Talen  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer over ...
 
1. 
 
Evaluatie en attest van de dag van klassieke talen
 
2. 
 
Hervorming secundair onderwijs
 
3. 
 
Enquête dag van het Grieks
 
4. 
 
Activiteiten voor leerlingen en leerkrachten ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muzikale opvoeding
 
Nieuwsbrief Muzikale opvoeding  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Muziek vanaf september 2018
 
2. 
 
Drie maal cultuur: kunstkuur, cultuurkuur en Cultuur in de Spiegel
 
3. 
 
Kies zes Belgische songs die elke Europeaan moet kennen
 
4. 
 
Maakt muziek betere mensen van ons? ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Leergroepen Nederlands - stavaza
 
2. 
 
Save the date: Dag van Nederlands
 
3. 
 
Schrijvers en tips gezocht voor tijdschrift Fons!
 
4. 
 
Tips!
 
► 
 
HSN – Conferentie ...
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
Nieuwsbrief Nijverheid  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Navorming elektropneumatica voor lkr 2de graad
 
2. 
 
Navorming Solid Edge 3D tekenen
 
3. 
 
Opleiding STEM Smartcar - robotkamp
 
4. 
 
Portaalsite STEM materiaal provincie West- Vlaanderen
 
5. 
 
Met leerlingen zelf ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief personenzorg
 
Nieuwsbrief Personenzorg  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer info over ...
 
1. 
 
Nieuwe initiatieven in de kijker
 
► 
 
Implementatie van pedagogisch raamwerk-vervolg-2-daagse
 
► 
 
Nascholing Kagan coöperatieve leerstrategieën voor leraren Personenzorg 2018-2019
 
► 
 
Activerend leren voor leerlingen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
Nieuwsbrief Stem  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer info over ...
 
1. 
 
Lerend netwerk leerkrachten STEM
 
2. 
 
Opleiding STEM Smartcar - robotkamp
 
3. 
 
Portaalsite STEM materiaal provincie West- Vlaanderen
 
4. 
 
Computationeel denken : STEM computer
 
5. 
 
Met leerlingen zelf apps  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief taalbeleid en (ex-)OKAN
 
Nieuwsbrief taalbeleid en (ex) OKAN  
 
In deze nieuwsbrief kan je meer lezen over ...
 
1. 
 
Opleiding taalcoach
 
2. 
 
Volgende netwerk vervolgschoolcoaches
 
3. 
 
Oproep tijdschrift Fons
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Eekhout Academy   Hier vind je een interessant aanbod met nascholingen voor individuen of voor je team. Een aanrader in het licht van ‘levenslang leren’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook