Katholiek Onderwijs Vlaanderen Vicariaat Mechelen Brussel
Beste
 
 
 
 
 
 

 

   Inhoud

    
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
BELANGRIJK ivm RKG
 
 
 
 
 
Geachte directeur
Geachte bestuurder
Geachte personeelsverantwoordelijke
 
 
 
 
 
Vanaf vandaag,20 augustus 2019, wijzigt de procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de kerkelijke toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven.
 
Zoals u weet dient elke leraar die dat vak wenst te geven daartoe de toestemming te krijgen van de plaatselijke bisschop, in deze vertegenwoordigd door zijn bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Dit geldt ook voor klastitularissen in het katholiek basisonderwijs met enkele lestijden rooms-katholieke godsdienst. De leraar dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het Vicariaat Onderwijs.
 
Vanaf vandaag is de procedure voor het aanvragen van het mandaat voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via een website die vanaf heden actief wordt: www.rkg.vlaanderen.
 
Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via de website www.rkg.vlaanderen. Tegelijk verzoeken we al degenen die vandaag reeds een mandaat of tijdelijke toestemming hebben om zich op deze website te registreren, met uitzondering (althans momenteel) van de klastitularissen basisonderwijs die over een mandaat beschikken. De website zelf is gebruiksvriendelijk en maakt het onderscheid tussen ‘nieuwe aanvragen’ en ‘registratie van mandaathebbers’.
 
Net zoals de inspectie-begeleiding bij de leraren die in uw school godsdienst geven, zal aandringen om zich voor 31 oktober 2019 te registreren op www.rkg.vlaanderen, verzoeken wij u beleefd en vriendelijk om uw leraren daartoe aan te sporen. Deze registratie is verplicht aangezien zij gekoppeld zal worden aan een elektronisch volgsysteem van elke leraar op vlak van het vak rooms-katholieke godsdienst.
 
Kortom, in deze eerste fase, van vandaag tot eind oktober 2019, verwachten we dat al degenen van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs met een mandaat of tijdelijke toestemming zich registreren op www.rkg.vlaanderen, behalve degenen die als klastitularis in het katholiek basisonderwijs werkzaam zijn met een mandaat op zak.
 
In een tweede fase – vanaf januari 2020 – zullen ook de voordrachten aan de tool gekoppeld worden, zodat de organisatie van het vak rooms-katholieke godsdienst vlotter kan verlopen voor zowel de leerkrachten en de scholen als de inspectie-begeleiding.
 
De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf vandaag niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs dienen te bezorgen.
 
Voor alle duidelijkheid zetten we hieronder alle verdere informatie over mandaten op een rijtje zodat u in dit ene document de volledige informatie heeft hierover vanuit de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst.
 
Met dank voor de aandacht die u aan dit schrijven geeft en uw communicatie naar de leraren toe, groeten we u vriendelijk en wensen u een goed schooljaar toe!
 
 
 
Namens de Erkende Instantie, 
Jürgen Mettepenningen           
 
 
 
 
 
 
 
 1.     Het mandaat
 
 
1. 
 
a.     Wie moet een mandaat aanvragen?
 
Al degenen die rooms-katholieke godsdienst (wensen te) geven in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.
 
Elke leraar kleuter- en lager onderwijs die lestijden rooms-katholieke godsdienst in het opdrachtenpakket heeft (ook tijdelijk) dient dus over een mandaat te beschikken.
 
In hun verklaring van september 2017[1] stellen de Vlaamse bisschoppen dat “in de basisscholen van het katholieke net niet alle leerkrachten meer opgeleid of gemandateerd zijn om r.-k. godsdienst te geven. Dit is onder meer het geval in basisscholen die, gezien hun interculturele of interreligieuze context, ook één of meerdere leerkrachten aanwerven die tot een andere godsdienst of levensbeschouwing behoren. Zij zijn welkom als leerkracht en kunnen aan de katholieke dialoogschool een bijzonder cachet geven, al hebben zij geen mandaat voor het vak r.-k. godsdienst. Uiteraard waakt het schoolbestuur erover dat het team van leerkrachten zo is samengesteld dat hun basisschool ook in de toekomst het katholieke opvoedingsproject kan ontvouwen en een volwaardige aanpak van het vak r.-k. godsdienst kan waarborgen.”
 
Kandidaat-leraren in het basisonderwijs die wegens geen mandaat geen lestijden godsdienst zullen geven maar die zich engageren om ten volle mee te werken aan de realisatie van het katholieke pedagogisch project, dienen voor aanstelling (en later eventueel de vaste benoeming) dus niet over een mandaat te beschikken. Dat betekent dat iemand klastitularis kan zijn terwijl iemand anders de lestijden godsdienst verzorgt of via co-teaching met iemand die wél over een mandaat beschikt.
 
 
 
 
1. 
 
b.     Wie kan een mandaat aanvragen?
 
Er zijn drie voorwaarden om het kerkelijk mandaat te verwerven:
 
(1) de kandidaat is gedoopt of opgenomen in de rooms-katholieke kerk;
 
(2) de kandidaat beschikt over het diploma dat de nodige competentie garandeert en vereist is voor de betaling van een wedde door de Vlaamse overheid;
 
(3) de kandidaat engageert zich om het geldende leerplan te volgen. 
 
In twee gevallen kan de bisschop eventueel een tijdelijke toestemming geven om rooms-katholieke godsdienst te geven:
 
-          aan wie zich voorbereidt op het doopsel of de opname in de rooms-katholieke kerk;
 
-          aan wie de opleiding tot leraar godsdienst volgt.
 
Ook deze tijdelijke toestemming verloopt via de tool. Deze kandidaat-leerkrachten dienen zich dus eveneens te registreren.
 
Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kan het mandaat worden toegekend, maar dit is geen automatisme (een mandaat is geen resultaat van afvinken).
 
 
 
 
1. 
 
c.     Hoe vraag je een mandaat aan?
 
Het mandaat geldt enkel voor het niveau (basisonderwijs of secundair onderwijs) en het bisdom waarvoor het werd toegekend. Wie rooms-katholieke godsdienst wil geven in een ander niveau of een ander bisdom, dient daartoe een nieuw mandaat aan te vragen. Dit kan zeer eenvoudig via www.rkg.vlaanderen.
 
Er gelden (binnen hetzelfde niveau) geen bijkomende voorwaarden om het mandaat te kunnen ontvangen in een ander bisdom. Het toekennen van het kerkelijk mandaat is echter geen automatisme aangezien elk bisdom de autonomie behoudt om mandaten en tijdelijke kerkelijke toestemmingen te geven.
 
De procedure is eenvoudig en verloopt in grote lijnen als volgt:
 
-          De registratie: de leraar vult gegevens in en uploadt diploma’s en/of attesten
 
-          De registratie wordt verwerkt en goedgekeurd.
 
-          De account is nu actief. De leraar kan een mandaat aanvragen.
 
-          Na goedkeuring door de bisschoppelijk gedelegeerde is het mandaat (met daarin het unieke mandaatnummer) te downloaden.
 
 
 
2.     De voordracht
 
De aanstelling en de benoeming van een leraar godsdienst gebeurt door het schoolbestuur, maar altijd “op voordracht van de bevoegde instantie van de betrokken godsdienst”. (Decreten rechtspositie 27/03/1991)
 
In het katholiek basisonderwijs is voor (klas)leraars die ook rooms-katholiek godsdienst geven geen voordracht nodig. Voor leraars die in het katholiek basisonderwijs 6 lestijden of meer opnemen, contacteert de school de bevoegde inspecteur-adviseur voor overleg.
 
 
 
 3.     Timing
 
Vanaf 20 augustus 2019 verloopt de mandatering in alle bisdommen uitsluitend via www.rkg.vlaanderen.
 
Alle startende leraars die godsdienst willen geven dienen zich daartoe op de tool te registreren.
 
Dit geldt ook voor wie meent in aanmerking te kunnen komen voor een tijdelijke toestemming (zie punt 1 b.)
 
 
 
4.     Vragen?
 
Bij vragen, onduidelijkheden of twijfels: aarzel niet de inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst te contacteren of het secretariaat van het Vicariaat Onderwijs.


 
[1] De Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, Het vak r.-k. godsdienst: Op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap, Brussel: Licap, 21 september 2017. Voor de elektronische versie, zie https://www.kuleuven.be/thomas/page/vak-godsdienst-kruispunt-samenleving-onderwijs-kerkgemeenschap/
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook