ORGANISATIE VAK RKG 2019-2020 MET ELEKTRONISCHE MANDAATVERLENING EN -REGISTRATIE VAK RKG
Katholiek Onderwijs Vlaanderen Vicariaat Mechelen Brussel
Beste
 
ORGANISATIE VAK RKG 2019-2020 MET ELEKTRONISCHE MANDAATVERLENING EN -REGISTRATIE VAK RKG

 

   Bestuurders & directies

 
 
Wat betekent dit voor Basisonderwijs?
 
In augustus wijzigt de procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de kerkelijke toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven.
 
Zoals u weet dient elke leraar die dat vak wenst te geven daartoe de toestemming te krijgen van de plaatselijke bisschop, in deze vertegenwoordigd door zijn bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Dit geldt ook voor klastitularissen in het katholiek basisonderwijs met enkele lestijden r.-k. godsdienst. De leraar dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het vicariaat onderwijs.
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de procedure voor het aanvragen van het mandaat voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via een website die op 20 augustus 2019 actief wordt. In de tussentijd worden geen mandaten meer verleend!
 
In een tweede fase – vanaf januari 2020 – zullen ook de voordrachten aan de tool gekoppeld worden, zodat de organisatie van het vak r.-k. godsdienst vlotter kan verlopen voor zowel de leerkrachten en de scholen als de inspectie-begeleiding.
 
De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf 20 augustus niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs dienen te bezorgen.
 
Op 20 augustus bezorgen wij u de link naar de betreffende website en meer gedetailleerde informatie over de tool. We zetten wij dan tevens alles wat mandatering en aanwerving betreft op een rijtje.
 
 
 
 
 
Wil dit ook bezorgen aan uw personeelsverantwoordelijke aub – dank.
 
 
 
 
 
Hartelijk
 
 

 
 
 
 
 
dr. Jürgen Mettepenningen
 
Bisschoppelijk afgevaardigde
 
voor het Onderwijs
 
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
 
F. de Merodestraat 18 
 
2800 Mechelen
 
015 29 84 89
 
 
 
 
 

 
Bestuurders
 
 
 
Wat betekent dit voor Secundair onderwijs?
 
Het schooljaar loopt op zijn einde. Daarom willen wij nog op enkele zaken wijzen.
 
1 Digitalisering mandaataanvraag en mandaatregistratie
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de procedure voor het aanvragen van het mandaat voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via een website die op 20 augustus 2019 actief wordt. In de tussentijd worden geen mandaten meer verleend!
 
In een tweede fase – vanaf januari 2020 – zullen ook de voordrachten aan de tool gekoppeld worden, zodat de organisatie van het vak r.-k. godsdienst vlotter kan verlopen voor zowel de leerkrachten en de scholen als de inspectie-begeleiding.
 
De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf 20 augustus niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs dienen te bezorgen.
 
Op 20 augustus bezorgen wij u de link naar de betreffende website en meer gedetailleerde informatie over de tool.
 
2 Aanstelling godsdienstleraren
 
We herinneren u graag aan de werkwijze voor het aanstellen van de godsdienstleraren in het secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.
 
Uitgangspunt
 
De godsdienstleraar dient voorgedragen te worden door de kerkelijke overheid. Dit houdt in dat de leraar r.-k. godsdienst voor het aanvaarden van een opdracht, gekend is door de kerkelijke overheid in de persoon van de bisschoppelijke afgevaardigde, die de mandaataanvraag (vereist of voldoende geacht) of de engagementsverklaring (‘anderen’) van de kandidaat voor ‘gezien’ heeft ondertekend.
 
De opvolging van de procedure wordt aan de inspecteur-adviseurs r.-k. godsdienst toevertrouwd.
 
Werkwijze
 
 
3 Infofiche vakgroep
 
Om de begeleiding van leraren en vakgroepen efficiënt te kunnen organiseren, vragen wij u om de infofiche voor de vakgroep godsdienst in te vullen en terug te sturen naar peter.de.burghgraeve@rkg.vlaanderen voor 5 september. De infofiche vindt u hier.
 
4 Kandidatenlijst
 
We sturen u eveneens lijsten met kandidaten:
 
 
► 
 
De kandidatenlijst van leerkrachten, die (deels) beschikbaar zijn vindt u hier.
 
► 
 
De afstuderende studenten van de BASO-opleiding vindt u hier.
 
► 
 
De afstuderende studenten aan de faculteit theologie en religiewetenschappen (KU Leuven)vindt u hier.
 
Mogen wij vragen ons op de hoogte te houden van de aanwervingen, zodat wij deze lijst accuraat kunnen houden?
 
5 Geactualiseerd leerplan
 
Vanaf volgend jaar werken we met het geactualiseerd leerplan RKG. Belangrijk is dat een aantal keuzes worden gemaakt. Dit gebeurt best in overleg tussen de directeur en de vakgroep.
 
De keuzes zijn:
 
•   Graadleerplan: hoe worden de terreinen over de twee jaar van een graad gespreid?
 
•   Dubbele finaliteit: de keuze voor doorstroom of arbeidsmarkt in een bepaalde richting?
 
•   Jaarvorderingsplan: met welke digitale tool werkt de vakgroep?
 
•   Funderend leerplan: welke transversale doelen worden mee opgenomen in de lessen godsdienst?
 
 
 
Wij danken de directeurs voor de fijne ontmoetingen en contacten die we dit schooljaar met hen mochten hebben en wensen jullie fijne, rustige weken vakantie toe !
 
Met hartelijke groeten,
 
 
 
Jürgen Mettepenningen                                            
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs     
 
Peter De Burghgraeve
Jos Van Rompay
Inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst                                                 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook