Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Hoogbegaafdheid
►  Taal
►  Vacatures PB Regio Limburg - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacature
Gewoon basisonderwijs
►  Vormingen basisonderwijs in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Ondersteuning Llinkid
►  HERINNERING: Start to teach – dag 2
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Beeld
►  CLIL
►  Communicatie en media
►  Economie
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Humane wetenschappen
►  Informatica
►  Klassieke talen
►  Land- en tuinbouw
►  Lichaamsverzorging
►  Lichamelijke opvoeding
►  Maatschappij & welzijn
►  Mode
►  Moderne talen
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV-MAVO
►  Personenzorg
►  Plastische opvoeding
►  Techniek
►  Toerisme
►  STEM
►  SWeTe-vakken
►  Voeding - hotel
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Hoogbegaafdheid

Een nieuw jaar opent nieuwe perspectieven …

 
Een nieuw jaar opent perspectieven
 
(Foto Joeri Erregeerts van Brand new image)
 
Beste collega
 
Een nieuw jaar breekt open
Een toekomst die een belofte in zich draagt
In dit nieuwe jaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan
Vanaf 4 januari word ik pedagogisch directeur 
in de Nieuwe Middenschool Tessenderlo
Ik ben enorm dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen
Blijf geloven in je kracht als leraar, als coördinator
Blijf geloven in je leerlingen en bied hun alle kansen
Opdat ze kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf
Ik wens jullie het allerbeste toe op jullie pad
 
Warme groet
Bregje
 
 

E-learning module over hoogbegaafdheid

 
Prodia ontwikkelde een knappe e-learning module om je op zelfstandige wijze te laten kennismaken met hoe je kunt inspelen op de behoeften van cognitief sterk functionerende leerlingen, hun ouders én leraren. Vanuit de module kun je ook doorklikken naar een handige website over differentiatie.
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Een nieuw jaar opent nieuwe perspectieven …

 
Een nieuw jaar opent perspectieven
 
(Foto Joeri Erregeerts van Brand new image)
 
Beste collega
 
Een nieuw jaar breekt open
Een toekomst die een belofte in zich draagt
In dit nieuwe jaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan
Vanaf 4 januari word ik pedagogisch directeur 
in de Nieuwe Middenschool Tessenderlo
Ik ben enorm dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen
Blijf geloven in je kracht als leraar, als coördinator
Blijf geloven in je leerlingen en bied hun alle kansen
Opdat ze kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf
Ik wens jullie het allerbeste toe op jullie pad
 
Warme groet
Bregje
 
 

Boeken om over te babbelen

 
Op de website Babbelboeken ontdek je kinder- en jeugdboeken om in je klas over moeilijke emoties en gebeurtenissen te praten.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures PB Regio Limburg - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Vacature
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Vormingen basisonderwijs in de kijker

Wat als … een schooldoorlichting je een boost geeft? – introductiesessie

 
Deze nascholing is een afwisseling tussen input en activerende werkvormen waarbij de nadruk ligt op de uitwerking door het (kern)team. De gehanteerde methodieken faciliteren input van elk kernteam/ teamlid en nodigen uit tot versterkende dialoog. 
 
Tijdens de eerste sessie wordt de kwaliteitszorg versus kwaliteitsontwikkeling op school nader bekeken. Ook komen de verschillende mogelijkheden tot verdere uitwerking en aanpak bij een verbeterplan na schooldoorlichting aan bod? 
In het aansluitend netwerk volgt nadien een meer concrete uitwerking voor een gekozen onderdeel van dit verbeterplan. Hierbij wordt het kwaliteitsdenken toegepast via het doorlopen van de PDCA-cyclus. We vertrekken steeds vanuit het doorlichtingsverslag van de eigen school en maken gebruik van de aanwezige sterktes in het team als hefboom voor verdere ontwikkeling.
 
 
► 
 
dinsdag 12 januari 2021 van 09:00 tot 12:00
 
 

Q-traject sessie 3 bao: Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school

 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord!
 
Een theoretische insteek die we zoveel als mogelijk proberen toepassen op de concrete ideeën die deelnemers hebben over het verzamelen van data. Het helpt deze sessie enorm vooruit als de aanwezigen al één of meerdere concrete ideeën hebben waarover ze precies informatie bij leerlingen/ouders/personeelsleden/… zouden willen opvragen. Ook praktijkvoorbeelden (eerdere bevragingen of voorbereidingen voor een nieuwe bevraging) zijn heel welkom.  
 
 
► 
 
dinsdag 12 januari 2021 van 13:00 tot 15:00
 
 

Verbanden onderzoeken met kleuters - 13 januari voormiddag - digitaal

 
Tijdens deze nascholing verken je zoveel mogelijk werkvormen om kleuters te leren denken in verbanden. Via deze werkvormen maak je kennis met het concept 'systeemdenken'. Je ervaart hoe je kleuters kan stimuleren om op zoek te gaan naar samenhang, hoe je hen kan helpen om onderlinge verbanden te zien en hoe ze zelf daarbij nieuwe inzichten creëren. Via beeldfragmenten verken je hoe je het denkproces van kleuters kan prikkelen en welke rol jij zelf daarin kan opnemen. We vertrekken tijdens deze nascholing vanuit betekenisvolle contexten in de kleuterklas.
 
Doelstellingen:
 
► 
 
Inzicht krijgen in de vaardigheid systeemdenken.
 
► 
 
Ontdekken hoe je kleuters kan begeleiden om meer te leren denken in verbanden.
 
► 
 
Werkvormen systeemdenken toepassen op diverse thema’s.
 
► 
 
Gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden om met systeemdenken aan de slag te gaan.
 
 
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Differentiatie in het basisonderwijs

 
Differentiatie begint niet na de instructie. Het begint vanaf de eerste minuut dat kinderen op school arriveren. Differentiatie heeft te maken met het aanspreken van kinderen op hun mogelijkheden zodat ze gemotiveerd aan de slag blijven gaan. We maken theorie (o.a. de motivatietheorie van Deci & Ryan) heel concreet en geven voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We kijken ook naar wat onderzoek zegt over differentiatie vooral om te weten dat we niet bij een standaard manier van differentiëren kunnen blijven hangen. We zullen het hebben over motivatie zoeken 
 
 
► 
 
vanuit sterktes (differentiatie naar talenten),  
 
► 
 
vanuit de groep (coöperatief differentiëren),   
 
► 
 
vanuit eigen keuzes (individueel differentiatie vanuit autonomie). 
 
We vertalen dit naar varianten van instructie geven en varianten van organisatievormen 
 
 
 
► 
 
dinsdag 26 januari 2021 van 09:00 tot 12:00

 

Alles wat je moet weten over (R)OK

 
Het Referentiekader Onderwijskwaliteit ((R-)OK), “Inspectie 2.0” en haar “toezichtskader”, scholen die zichzelf meer en meer moeten evalueren…. Het Vlaamse onderwijsbeleid zet duidelijk sterk in op een vernieuwd kwaliteitsbeleid.
 
Deze sessie is voornamelijk een opfrissing van de kwaliteitskaders van de Vlaamse overheid, met focus op het (R-)OK.
 
Deze sessie omvat:
 
 
► 
 
Een blik achter die schermen: hoe komen die beleidsevoluties tot stand? Waarom is het (R-)OK belangrijk?
 
► 
 
Een reflectie over de kansen en valkuilen van het (R-)OK voor de kwaliteitsontwikkeling van scholen: hoe kan ik met het (R-)OK aan de slag?
 
► 
 
Een verkenning van enkele aanverwante beleidsontwikkelingen: hoe is het (R-)OK verwant met inspectie 2.0, gestandaardiseerde toetsen….? Daarbij spelen we zoveel als mogelijk in op de onderwijsactualiteit.
 
 
► 
 
donderdag 25 februari 2021 van 10:00 tot 13:00

 

Het Burgerschapskompas – Breng de stem van je leerlingen binnen in je kwaliteitsontwikkeling

 
Vanuit de schooleigen visie geef je richting, bepaal je nieuwe prioriteiten, projecten en acties. Soms merk je dat leerlingen niet zo betrokken zijn bij die acties als je gehoopt had. Hoe komt dat? Hoe wordt je school ervaren door je leerlingen? Hoe voelen ze zich op school? Veel van ons bewuste gedrag wordt immers gestuurd door onbewuste gevoelens en percepties. En het is net op dat onbewuste waar we soms moeilijk de vinger op kunnen leggen.
 
Tijdens deze werkwinkel doorlopen we het Burgerschapskompastraject. Het Burgerschapskompas, een gestandaardiseerde leerlingbevraging werd ontwikkeld door KathOndVla om scholen te ondersteunen in het concreet maken van impliciete attitudes en percepties van leerlingen inzake burgerschapsvorming en het pedagogisch project van de school. Via ondersteunende materialen worden deelnemers begeleid in interpreteren en evalueren van de resultaten o.b.v. de eigen voorafbepaalde prioriteiten en ambities.
 
 
► 
 
donderdag 11 maart 2021 van 09:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Verbindend mailen met leerkrachten en ouders - lezing

 
Wat kan deze training voor je doen?
 
 
► 
 
Je kan terugvallen op een kapstok om mails samen te stellen
 
► 
 
Je kan belangrijke mails een ‘finishing touch’ geven en met vertrouwen verzenden
 
► 
 
Je weet wanneer je nee kan zeggen en hoe je dit best doet
 
► 
 
Je kent de meeste efficiëntietips die je veel tijd en energie besparen
 
► 
 
Je krijgt een steeds beter gevoel voor wat verbindend werkt en wat niet
 
► 
 
Je voelt je meer gewapend om met moeilijke mails om te gaan
 
In tegenstelling tot de sessie van 22 september, is dit geen interactieve online sessie met terugkomdag, maar een lezing. De inhoud is gelijk, de werkvorm verschilt hier.
 
 
 
► 
 
donderdag 18 maart 2021 van 10:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Effectieve feedback in het onderwijs

 
 
► 
 
Feedback is één van de belangrijkste factoren die het leren beïnvloeden. Wat is effectieve feedback en wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Met welke randvoorwaarden houd je best rekening?
 
► 
 
Hoe komt het dat feedback de ene keer voor enorme leerwinst zorgt, maar de andere keer het leren net afremt?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen heel vaak feedback krijgen, en andere heel weinig?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen bereid zijn uit feedback te leren, terwijl anderen er defensief op reageren?
 
 
 
► 
 
dinsdag 20 april 2021 van 09:00 tot 12:00

 

Trip trap naar duurzaamheid in de kleuterklas

 
We prikkelen je om je klaswerking eens vanuit een duurzame bril te bekijken. Hoe dagen figuren als Gloob & Teo de kleuters uit om verder te denken, zich uit te drukken en op onderzoek te gaan?
 
Je gaat aan de slag met o.a. verhalen, pictogrammen en voorwerpen en ervaart hoe je vanuit de belangstellingscentra de brug naar duurzaamheid kan maken. Na deze sessie keer je terug naar je klas met een heleboel kant-en-klare ideeën en inspiratie om bij dagelijkse klasthema’s de kleuters uit te dagen om:
 
 
► 
 
handelingen te ontdekken die goed zijn voor mens en natuur
 
► 
 
op onderzoek te gaan rond thema’s die (on)rechtstreeks te maken hebben met de zorg voor mens en natuur
 
► 
 
kritische vragen te stellen die aanzetten tot nadenken over de zorg voor mens en natuur.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Ondersteuning Llinkid
 
Llinkid is een digitale leerplantool, die je toelaat om de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aan te passen, de voortgang op de klasvloer te volgen en bij te sturen vanuit het eigen pedagogisch project. Deze tool is al operationeel voor de eerste graad en wordt stapsgewijs in functie van de modernisering verder uitgebreid naar de tweede en derde graad so. Vanaf dit schooljaar gebeurt de ondersteuning voor Llinkid regionaal. Voor regio Limburg is Patrick Noelanders de contactpersoon. Heb je vragen, suggesties of wens je een introductiesessie, dan kan je bij hem terecht via patrick.noelanders@katholiekonderwijs.vlaanderen of 0486 88 99 24.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
HERINNERING: Start to teach – dag 2
 
Op donderdag 21 januari 2021 gaat onze tweede dag voor startende leraren door. Ook dit keer zal de ontmoeting jammer genoeg digitaal moeten plaatsvinden.
 
Programma:
 
10.30 – 12.00 u.: workshops
 
 
► 
 
keuze 1: Klasmanagement. (Riet Berben)
 
► 
 
keuze 2: Belang van feedback binnen het formatief handelen. (Patrick Noelanders)
 
13.00 – 15.30 u.: contact met de vakbegeleider
 
Indien je reeds voor dag 1 was ingeschreven, dan word je automatisch verwacht en moet je je niet opnieuw inschrijven. Heb je dag 1 gemist of ben je nadien gestart als leraar, dan kan je je nog steeds inschrijven.
 
De links om deel te nemen aan de workshops en voor het contact met de vakbegeleider worden je via mail bezorgd.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

AA-NW-TE + NRTAanbod educatief centrum Fabriek Energiek Zelzate  - 21 april 2021 

 
Ben je ook op zoek naar naar inspiratie i.v.m. de doelen rond terreinwerk aardrijkskunde 1ste graad? Noteer dan woensdag 21 april 2021 namiddag in je agenda voor de voorstelling van een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate.
 
Excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate 
 
Heel wat leraren aardrijkskunde 1ste graad zijn op zoek naar inspiratie ivm de doelen rond terreinwerk. In het leerplan 1ste graad – zowel AA-NW-TE – wordt gevraagd dat we werken rond klimaat, mobiliteit en energie én dat we bij een observatie van een landschap op het terrein relaties tussen landschapsvormende lagen onderzoeken.  
 
We zijn dan ook heel blij dat de provincie Oost-Vlaanderen hun aanbod wil uitbreiden en een (vakoverschrijdend) aanbod aan het voorbereiden is voor leraren AA,NW en TE (of ook N-R-T) 1ste graad SO waarin ook heel wat procedurele doelen aan bod komen. Er wordt gewerkt aan een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate die zou voorgesteld worden op woensdagnamiddag 21 april (datum onder voorbehoud). Uitnodigingen volgen later. 
 
Fabriek Energiek is een (nieuw) educatief centrum voor hernieuwbare energie, dat aan de voet van de Zonneberg ligt. Deze gesaneerde gipsstort herbergt sinds enkele jaren een reusachtig zonnepanelenpark en biedt bovendien vanop 44m hoogte een magnifiek uitzicht op het Meetjesland en de industriezone rondom het Kanaal Gent-Terneuzen. 
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3),  in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van  14h-17h.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Webinar ‘Aan de slag met beeld vanuit je eigen discipline’

 
Wil jij je graag bijscholen in artistieke vormen buiten jouw expertise? Of wil je graag vanuit jouw artistieke vorm cross-overs leggen met andere artistieke vormen?
 
Dan is de webinar ‘Aan de slag met beeld vanuit je eigen discipline’ misschien iets voor jou.
 
Zowel voor Artistieke Vorming als voor de basisoptie Kunst&Creatie ga je aan de slag met Beeld, Muziek, Woord/Drama en Dans en zoek je verbindingen tussen de verschillende artistieke vormen of talen. Tijdens deze vorming krijg je handvatten voor het uitdenken van een goede les Beeld vertrekkend van je eigen artistieke expertise.
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving kan via deze link: Aan de slag met beeld vanuit je eigen discipline.
 
Doelgroep: leraren Artistieke vorming, leraren basisoptie Kunst & creatie, maar ook leraren die vanuit hun eigen discipline willen inzetten op cross-overs.
 
Datum: dinsdag 19 januari 2021 van 19.00 tot 20.30 uur

 

Extern aanbod Artistieke vorming, Kunst en creatie, Expressie

 
Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:
 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Beeld

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Hoe gaat het met jullie?

 
Nu het eerste trimester voorbij is, pols ik graag even bij jullie hoe het gaat. Vullen jullie hiertoe volgende bevraging even in? Een bevraging die niet alleen gaat over jullie noden en bezorgdheden, maar die ook inspeelt op jullie succesverhalen. 
 
Verder wens ik jullie het beste voor 2021!
 
 

Extern aanbod Artistieke vorming, Kunst en creatie, Expressie

 
Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:
 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
CLIL

Een nieuw jaar opent nieuwe perspectieven …

 
Een nieuw jaar opent perspectieven
 
(Foto Joeri Erregeerts van Brand new image)
 
Beste collega
 
Een nieuw jaar breekt open
Een toekomst die een belofte in zich draagt
In dit nieuwe jaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan
Vanaf 4 januari word ik pedagogisch directeur 
in de Nieuwe Middenschool Tessenderlo
Ik ben enorm dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen
Blijf geloven in je kracht als leraar, als coördinator
Blijf geloven in je leerlingen en bied hun alle kansen
Opdat ze kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf
Ik wens jullie het allerbeste toe op jullie pad
 
Warme groet
Bregje
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Communicatie en media

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Communicatie en media
 
 
 
Economie

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie, Handel tso - bso
 
 
 
Geschiedenis

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK

Doorlichting GOK

 
Wist je het al? De GOK-doorlichting zal dit schooljaar niet plaatsvinden. Dat betekent uiteraard niet dat je geen zelfevaluatie meer hoeft te doen. Immers, om volgend schooljaar goed te kunnen starten aan een nieuwe GOK-cyclus – want die komt er wel degelijk – gebruik je de zelfevaluatie als input voor je beginsituatieanalyse.
 
Om je volop te kunnen focussen op de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft de GOK-doorlichting beslist om geen controle uit te voeren.
 
Toch blijft het zinvol om de verschillende stappen uit de GOK-cyclus te doorlopen. Dit schooljaar voer je de bijsturingen uit waartoe je hebt beslist na de zelfevaluatie. Op het einde van dit schooljaar evalueer je opnieuw je doelen. Om je te helpen de effecten van je GOK-beleid in kaart te brengen, ontwikkelden we een ‘Effectsetter’ en een document met voorbeelden van hoe je data kunt verzamelen.
 
De informatie die je hieruit verkrijgt, kun je gebruiken als input voor de brede beginsituatieanalyse van de volgende cyclus. Deze zal er wellicht wat anders uitzien dan de vorige cyclus, maar hierover later meer. Ook het instrument dat de doorlichting zal hanteren ter controle, zal gebaseerd worden op het OK-kader.
 
Daarnaast hebben we een kijkwijzer ontworpen die je een goed inzicht geeft in welke stappen je al uitgevoerd hebt en welke acties je nog moet ondernemen. Als je na het invullen van de kijkwijzer met vragen zit of als je feedback wenst op je GOK-beleidsplan, dan kun je je binnenkort inschrijven voor de GOK-zitdag van 4 maart.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Klassieke talen

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Digitale Dag van de talen – 11 februari 2021

 
Digitale Dag van de talen  
 
Speciaal voor jou en alle andere talencollega’s hebben we weer
een STERk programma samengesteld met sprekers die het lichtend voorbeeld geven. Lees meer ...
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Land- en tuinbouw

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Land- en tuinbouw
 
 
 
Lichaamsverzorging

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Bewegingstussendoortjes tijdens online lessen

 
Je leerlingen én jezelf een cadeautje geven tijdens je online les?
 
Hieronder een tip vanwege Thomas More Turnhout. Kan jij je collega’s motiveren tot het organiseren van bewegingstussendoortjes?
 
Je leerlingen én jezelf een cadeautje geven tijdens je online les? That’s easy! Dat doe je met een beweegtussendoortje!
 
Voordelen voor de leerlingen:
 
 
► 
 
Fris hoofd
 
► 
 
Vernieuwde aandacht
 
► 
 
Zitgedrag doorbroken
 
Voordelen voor de leraar:
 
 
► 
 
Dezelfde als hierboven (want… jij doet toch ook mee?!)
 
► 
 
Gemotiveerde, fitte, oplettende leerlingen aan de andere kant van het scherm
 
In deze YouTube-playlist van Thomas More vind je meer dan 10 filmpjes van zo’n 1 minuut met telkens een ander beweegtussendoortje. Gebruik ze in je les en zorg zo voor een energieboost bij de studenten en jezelf!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Mode

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Moderne talen

Boek: Communicatief talenonderwijs in de praktijk

 
Hoe pak ik mijn taallessen het beste aan? Heel wat leraren moderne vreemde talen en NT2 stellen zich dagelijks deze vraag. Lesgeven is dan ook een complexe opdracht met een waaier aan mogelijke benaderingen. Differentiëren, leerlingen motiveren en evalueren, feedback geven, werken met rubrics en een portfolio, leerstrategieën gebruiken, afstandsonderwijs … Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren gebruiken in verschillende communicatieve situaties? En hoe?
 
Boek   Deze zoektocht zal elke taalleerkracht herkennen. In dit boek gaat de auteur verder dan theoretische benaderingen en vertelt ze over good practices en haar eigen ervaringen. Ze biedt taalleraren inspiratie om in te spelen op de talenten van leerlingen. Hun autonomie, betrokkenheid en competentie te verhogen. In te zetten op differentiatie en variatie, en gebruik te maken van activerende werkvormen.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Duits, Engels, Frans, Nederlands, OKAN, PAV - MAVO, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Een nieuwe weg

Beste taalcollega
Beste directeur
 
Een nieuwe weg staat voor de deur…
Nieuwe weg  
 
Vanaf 4 januari word ik coördinator innoverend onderwijs verbonden aan het Atlascollege. Dit betekent dat ik mijn taken als pedagogisch begeleider zal beëindigen.
 
Ik wil jullie oprecht bedanken voor jullie vertrouwen, voor de samenwerking en de leerrijke én toffe gesprekken.
 
Momenteel is er nog geen vervanger voor mijn opdracht. Voor dringende vragen kan je contact opnemen met niveaucoördinator christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Mijn hart voor talen blijft echter ook op de klasvloer actief als taaldocente en navormer. De kans dat we elkaar nog ontmoeten in de kleine onderwijswereld, zit er zeker in.
 
Heel veel groetjes en een mooi en gezond jaar gewenst!
 
Marlène
 
 

Digitale Dag van de talen – 11 februari 2021

Digitale Dag van de talen  
 
Speciaal voor jou en alle andere talencollega’s hebben we weer
een STERk programma samengesteld met sprekers die het lichtend voorbeeld geven. Lees meer ...
 
 
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muzikale opvoeding

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Een nieuw jaar opent nieuwe perspectieven …

 
Een nieuw jaar opent perspectieven
 
(Foto Joeri Erregeerts van Brand new image)
 
Beste collega
 
Een nieuw jaar breekt open
Een toekomst die een belofte in zich draagt
In dit nieuwe jaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan
Vanaf 4 januari word ik pedagogisch directeur 
in de Nieuwe Middenschool Tessenderlo
Ik ben enorm dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen
Blijf geloven in je kracht als leraar, als coördinator
Blijf geloven in je leerlingen en bied hun alle kansen
Opdat ze kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf
Ik wens jullie het allerbeste toe op jullie pad
 
Warme groet
Bregje
 
 

Boeken om over te babbelen

 
Op de website Babbelboeken ontdek je kinder- en jeugdboeken om in je klas over moeilijke emoties en gebeurtenissen te praten.
 
 

Workshops Wablieft

 
Ben je nog niet bekend met de Wablieft-krant? Wil je het leesplezier bij je leerlingen stimuleren? Wil je de leesstrategieën trainen? In deze workshops van Wablieft verneem je er alles over. Er is voor elke leraar wat wils, of je nu lesgeeft in de eerste graad, in bso, OKAN … Maak je keuze.
 
 

Poëziesterren

 
Poëziesterren  
 
Maak je leerlingen warm voor poëzie. Laat je leerlingen de vijf geselecteerde gedichten voor deze wedstrijd lezen of beluisteren en laat hen stemmen voor het gedicht dat hen het meest aanspreekt.
 
Laat je leerlingen van de eerste of de tweede graad tijdens de week van 22  tot en met 27 maart 2021  meestemmen voor het mooiste gedicht per graad en bepaal mee welk gedicht een Poëziester  wint. 
 
Per graad zijn er vijf gedichten waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Je ontvangt de vijf gedichten langs digitale weg en ingelezen door een professional, zodat je ze in de klas kan voorlezen of via een digitaal platform kan delen. Tevens krijg je een gedetailleerde lesbrief  zodat je vlot aan de slag kan met de leerlingen! Elke dag van de stemweek lees en bespreek je een gedicht met hen. Op het einde van de week bepalen de leerlingen welk gedicht hun favoriet  is!
 
De winnende gedichten worden daarna (in oktober) verspreid naar alle deelnemende scholen in de vorm van posters, animatiefilmpjes, een gedrukte dichtbundel. Er hangt ook een didactische verwerkingsfiche aan vast. ... meer info
 
 
 

Welke ondersteuning mag je bieden bij het verwerven van de leerplandoelen Nederlands?

 
Veel leraren vragen zich terecht af hoeveel ondersteuning ze een leerling mogen bieden in de brede basiszorg. Wanneer bereikt de leerling het leerplandoel? Mag dat met of zonder hulpmiddelen?

Ondersteuning in het vak Nederlands

 
Met dit document willen we je op weg helpen om de ondersteuning voor je vak vorm te geven. De belangrijkste boodschap is dat je ernaar streeft om de leerplandoelen voor de eerste graad aan het eind van die graad zelfstandig te laten bereiken, tenzij anders vermeld in het leerplan zelf.
 
Het handigste is om hierover afspraken te maken met je vakgroep.
 
 
► 
 
Hoe bieden we de ondersteuning aan?
 
► 
 
Laten we de leerling zelf kiezen?
 
► 
 
Hoe stimuleren we de leerling om het zonder ondersteuning te kunnen?
 
► 
 
Welke leerlijn voorzien we?

 

ED TV maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar

 
ED TV is een platform voor jongeren en leraren dat met behulp van video’s moeilijke onderwerpen zoals pesten, sexting, roken, drugs, alcohol, relaties, voeding bespreekbaar maakt. Op Ed Play vind je gratis getuigenissen. Daarnaast kun je nu ook een gratis demoaccount voor 14 dagen aanvragen voor filmpjes met uitgewerkte lespakketten. 

 

Digitale Dag van de talen – 11 februari 2021

 
Digitale Dag van de talen  
 
Speciaal voor jou en alle andere talencollega’s hebben we weer
een STERk programma samengesteld met sprekers die het lichtend voorbeeld geven. Lees meer ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Een nieuw jaar opent nieuwe perspectieven …

 
Een nieuw jaar opent perspectieven
 
(Foto Joeri Erregeerts van Brand new image)
 
Beste collega
 
Een nieuw jaar breekt open
Een toekomst die een belofte in zich draagt
In dit nieuwe jaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan
Vanaf 4 januari word ik pedagogisch directeur 
in de Nieuwe Middenschool Tessenderlo
Ik ben enorm dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen
Blijf geloven in je kracht als leraar, als coördinator
Blijf geloven in je leerlingen en bied hun alle kansen
Opdat ze kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf
Ik wens jullie het allerbeste toe op jullie pad
 
Warme groet
Bregje
 
 

Workshops Wablieft

 
Ben je nog niet bekend met de Wablieft-krant? Wil je het leesplezier bij je leerlingen stimuleren? Wil je de leesstrategieën trainen? In deze workshops van Wablieft verneem je er alles over. Er is voor elke leraar wat wils, of je nu lesgeeft in de eerste graad, in bso, OKAN … Maak je keuze.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV-MAVO

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Digitale Dag van de talen – 11 februari 2021

 
Digitale Dag van de talen  
 
Speciaal voor jou en alle andere talencollega’s hebben we weer
een STERk programma samengesteld met sprekers die het lichtend voorbeeld geven. Lees meer ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Personenzorg

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Ontwerpleerplannen tweede graad

 
15 december, werden de ontwerpleerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gepubliceerd. Je vindt ze via deze nieuwsbrief. Om de ontwerpleerplannen te kunnen openen moet je als wachtwoord ‘ontwerpleerplan’ ingeven. Je leest in de nieuwsbrief overigens ook op welke ondersteuning je van onze kant kan rekenen.
 
 

Hoe gaat het met jullie?

 
Nu het eerste trimester voorbij is, pols ik graag even bij jullie hoe het gaat. Vullen jullie hiertoe volgende bevraging even in? Een bevraging die niet alleen gaat over jullie noden en bezorgdheden, maar die ook inspeelt op jullie succesverhalen. 
 
Verder wens ik jullie het beste voor 2021!
 
 

Extern aanbod Artistieke vorming, Kunst en creatie, Expressie

 
Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:
 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Techniek

Lerend netwerk Techniek

 
Het netwerk techniek is bedoeld om inhoudelijke noden te bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht techniek zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 26 januari 2021  13.30u- 16.00u​ - inschrijven
 
► 
 
Locatie: LEGO Studio – Spectrumcollege campus Beringen Bogaarsveldstraat 11 - 3580 Beringen - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.

 

Lerend netwerk STEM Technieken B-stroom

 
Het netwerk STEM Technieken B-stroom is dit schooljaar reeds tweemaal samengekomen waarbij inzichten, keuzes en projecten aan elkaar werden voorgesteld en met elkaar werden gedeeld.
 
De deelnemers aan dit netwerk willen nu de stap zetten tot het creëren van een gezamenlijk project op maat van het leerplan STEM Technieken B-stroom.
 
Leraren STEM die alsnog wensen aan te sluiten bij dit netwerk en willen meewerken aan een uniek STEM-project op maat van de B-stroom moeten zich nu melden.
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht voor de basisoptie STEM-Technieken in de B-stroom zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
Tijdens het komende lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom heeft de groep beslist om samen een STEM-project uit te werken op maat van het leerplan. Leraren STEM die interesse hebben kunnen alsnog aansluiten bij dit netwerk dat plaatsvindt op:
 
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 2 februari 2021  13.30u- 16.00u - inschrijven
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
STEM

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Lerend netwerk STEM Technieken B-stroom

 
Het netwerk STEM Technieken B-stroom is dit schooljaar reeds tweemaal samengekomen waarbij inzichten, keuzes en projecten aan elkaar werden voorgesteld en met elkaar werden gedeeld.
 
De deelnemers aan dit netwerk willen nu de stap zetten tot het creëren van een gezamenlijk project op maat van het leerplan STEM Technieken B-stroom.
 
Leraren STEM die alsnog wensen aan te sluiten bij dit netwerk en willen meewerken aan een uniek STEM-project op maat van de B-stroom moeten zich nu melden.
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht voor de basisoptie STEM-Technieken in de B-stroom zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
Tijdens het komende lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom heeft de groep beslist om samen een STEM-project uit te werken op maat van het leerplan. Leraren STEM die interesse hebben kunnen alsnog aansluiten bij dit netwerk dat plaatsvindt op:
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 2 februari 2021  13.30u- 16.00u - inschrijven
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-vakken

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

EV'nAR : Veilig werken aan elektrische voertuigen via Augmented Reality

 
Een leerkracht toont of leerlingen bekijken zelf hoe een voertuig spanningsloos te schakelen in Augmented reality ter voorbereiding van de opleiding rond HEV. De leerlingen kunnen een test doorlopen om hun leerstof in te oefenen. Nu is een MS Hololens noodzakelijk (uit te lenen via Diagnose car). Later is de software ook beschikbaar voor tablet.

 

 
Kerstwensen

Wensen

 
We hopen dat iedereen, samen met de familie, genoten heeft van een veilige en gezonde kerstvakantie.
 
De kerstperiode is ook een periode om tot rust te komen samen met de omgeving rondom je.
 
ConnecTTEam
 
(Foto: Annemie Tuts Don Bosco V&A)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Voeding - hotel

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voeding - hotel
 
 
 
Wetenschappen

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Lerend netwerk Natuurwetenschappen en Natuur & ruimte 1° graad

 
Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond de doelstellingen van het leerplan natuurwetenschappen en natuur & ruimte eerste graad? Dan ben je van harte welkom op dit netwerk. 
 
We reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We nemen de tijd om de eerste evaluatie-periode van Kerstmis te bespreken.  We kijken naar de doelen in het leerplan natuurwetenschappen/natuur en ruimte en koppelen deze aan de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.  Samen met leraren van andere scholen verwerf je achtergrondkennis en zoek je mee naar haalbare vertalingen van de doelen naar je lespraktijk. Door onze expertise hierrond te delen inspireren we elkaar. Daarnaast starten we met het maken van een toolbox die als ruggensteun kan dienen bij je lessen. De deelnemers hebben een actieve rol in het bepalen van de inhoud van deze sessie. 
 
Datum:
 
 
► 
 
vrijdag 5/02/2021 VM (9u-12u) - inschrijven
 
► 
 
woensdag 26/05/2021 (13.30u - 15.30u) - inschrijven
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.

 

Lerend netwerk biologie en chemie 2° graad

 
Met de modernisering van de 2° graad zullen er nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (biologie – chemie - fysica) opgemaakt worden. Via deze netwerking kunnen we met een aantal leraars biologie / chemie van de 2° graad overleggen op welke manier we goed wetenschaps-/biologie/chemie onderwijs kunnen realiseren.
 
We bereiden samen de start van de modernisering van de 2° graad voor. De laatste stand van zaken in verband met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (biologie – chemie - fysica) zal worden toegelicht.
 
We reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We nemen de tijd om de eerste evaluatie-periode van Kerstmis te bespreken.  We kijken naar de doelen in het leerplan en koppelen deze aan de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.  Samen met leraren van andere scholen verwerf je achtergrondkennis en zoek je mee naar haalbare vertalingen van de doelen naar je lespraktijk. Door onze expertise hierrond te delen inspireren we elkaar. 
 
Datum:
 
 
► 
 
woensdag 6 januari 2021  13.30u- 16.00u​ - inschrijven
 
► 
 
vrijdag 28 mei 2021 09.00u - 11.30u - inschrijven
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 
 

Informatiesessie studierichtingen Natuurwetenschappen versus Biotechnische wetenschappen versus Biotechnieken. 

 
Heb jij momenteel onvoldoende zicht op de karakteristieken van de studierichtingen met component wetenschappen (Natuurwetenschappen versus Biotechnische Wetenschappen versus Biotechnieken)?
 
Met dit infomoment willen we je op weg helpen en de mogelijkheid bieden om ondersteuningsnoden te formuleren.
 
Data:
 
 
► 
 
Donderdag 14 januari 2021: 13u00 – 15u00
 
► 
 
Vrijdag 15 januari 2021: 9:00 – 11:00
 
Inschrijven kan via deze LINK
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit:
 
 
► 
 
zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 
► 
 
contactmomenten: je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of (als de Coronaregels het toestaan) live.
 
Hoe ziet het leerpad  eruit?
 
 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie.
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten.
 
Hoe ziet de timing eruit?
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie bezorgen we je nog in de loop van de maand januari.
 
 

Hoe omgaan met basis en verdieping?

 
Ben je met de vakgroep wiskunde eerste graad nog op zoek naar een leidraad hoe je kan omgaan met basis en verdieping? Ik bied je twee inspirerende documenten aan.
 
In het tijdschrift ‘Wiskunde & Onderwijs’, nummer 186 stond een artikel over omgaan met verdieping in de lessen wiskunde van de eerste graad. Je vindt dit artikel ook terug op de website van de pedagogische begeleiding.
De pedagogische begeleidingsdienst ontwikkelde voor vakgroepen eerste graad een inspirerende leidraad ‘Hoe omgaan met basis en verdieping’. Via concrete voorbeelden op de assen van differentiatie uit de nieuwe leerplannen eerste graad en via gerichte reflectievragen wordt de vakgroep uitgedaagd om samen doelgericht na te denken over mogelijkheden tot differentiëren.
Indien je met de vakgroep bijkomende vragen hebt over de toepassing van de assen van differentiatie binnen het vak wiskunde, ga ik graag in op een uitnodiging om dit binnen je specifieke schoolcontext verder te bespreken. Dit overleg kan online georganiseerd worden.
 
 

Nascholing: Geogebra – grafieken en analytische meetkunde voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met grafieken en analytische meetkunde van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: grafieken en analytische meetkunde voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.
 
 

Nascholing: Geogebra –vlakke meetkunde voor de 1ste graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met de vlakke meetkunde van de eerste graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde voor de 1e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Geogebra – vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met vlakke meetkunde en goniometrie van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.
 
 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 1ste graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt in het nieuwe leerplan wiskunde 1e graad uitdrukkelijk vooropgesteld dat meer gebruik van ICT nodig is. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 2de  graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 3de graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk.Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?
 
 

Nascholing: Apps wiskunde op mobiele apparaten (voor alle graden) ... lees meer

 
Als je op de hoogte wil zijn van de nieuwste apps op mobiele apparaten voor het vak wiskunde. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Apps wiskunde op mobiele apparaten (alle graden)" iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook