Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Voor iedereen

 
 
Hoogbegaafdheid

E-learning module over hoogbegaafdheid

 
Prodia ontwikkelde een knappe e-learning module om je op zelfstandige wijze te laten kennismaken met hoe je kunt inspelen op de behoeften van cognitief sterk functionerende leerlingen, hun ouders én leraren. Vanuit de module kun je ook doorklikken naar een handige website over differentiatie.

Een zorgbeleid op maat voor hoogbegaafde kinderen

 
Jan Coppieters beschrijft in ‘In dialoog’ waarom we spreken van cognitief sterk functionerende leerlingen, hoe we hen kunnen herkennen en welke ondersteuning op maat ze nodig hebben.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Ev@lueren – applaudisseren en evolueren
 
Een combinatie van een online en een live event voor leidinggevenden … Het traditioneel directiecongres wordt een andere format in 2021. Op donderdagnamiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kan je genieten van een online event, op 12 mei 2021 plannen wij een live event in de voormiddag. Houd ook jij de data alvast vrij?
 

Directiecongres so goes online – 25 & 26 februari 2021

 
Een inhoudelijke focus op evaluatie in de brede zin van het woord

Met tal van sprekers

 
Wij lichten al een tip van de sluier op ...
 
 
► 
 
Ludo Heylen gaat in op hoe leerlingen betrekken bij evaluatie de motivatie en het eigenaarschap bij jongeren kan verhogen
 
► 
 
Maarten Penninckx gaat in op het gericht verzamelen van betrouwbare en valide data voor de ontwikkeling van je school
 
► 
 
Eddy Willems toont jou hoe je Smartschool Analytics op je school kan gebruiken
 
► 
 
Een inspecteur onderwijs geeft bevindingen weer i.v.m. evalueren van leerlingen én evalueren van de werking van school
 
► 
 
Ellen Huybrechts geeft vervolgsessies over een rechtvaardig evaluatiebeleid in de modernisering so
 
► 
 
Bart Debbaut breit een vervolg aan de sessie van 24 november door samen te reflecteren op basis van relevante onderzoeksvragen voor jouw school
 
► 
 
Bij wie kan je nog een sessie volgen? Wouter Schelfhout, Koen Mattheeuws, Vlaamse Scholierenkoepel, Art De Co, Sylvia Mommaerts e.a.

Aandacht voor digitale netwerking en verrassingen

 
Tussen de verschillende sessies door brengen wij deelnemers in verbinding met elkaar. Verrassende en aangename intermezzo’s wisselen elkaar af.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Taal

Staan er ook meertalige prentenboeken in je boekenkast?

 
‘Welke boeken kan ik het best gebruiken?’, ‘Waar kan ik ze vinden?’ en ‘Wie zal die verhalen dan voorlezen?’ Drie vragen waarop je in deze blog een duidelijk antwoord met voorbeeldboeken krijgt. Moet je lezen!
 
 

Hoe informeer je je ex-OKAN-leerlingen over de huidige coronamaatregelen?

 
Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft basisinformatie over de huidige coronamaatregelen ontwikkeld in verschillende talen, ook in duidelijk Nederlands.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vormingen basisonderwijs in de kijker

Wat als … een schooldoorlichting je een boost geeft? – introductiesessie

 
Deze nascholing is een afwisseling tussen input en activerende werkvormen waarbij de nadruk ligt op de uitwerking door het (kern)team. De gehanteerde methodieken faciliteren input van elk kernteam/ teamlid en nodigen uit tot versterkende dialoog. 
 
Tijdens de eerste sessie wordt de kwaliteitszorg versus kwaliteitsontwikkeling op school nader bekeken. Ook komen de verschillende mogelijkheden tot verdere uitwerking en aanpak bij een verbeterplan na schooldoorlichting aan bod? 
In het aansluitend netwerk volgt nadien een meer concrete uitwerking voor een gekozen onderdeel van dit verbeterplan. Hierbij wordt het kwaliteitsdenken toegepast via het doorlopen van de PDCA-cyclus. We vertrekken steeds vanuit het doorlichtingsverslag van de eigen school en maken gebruik van de aanwezige sterktes in het team als hefboom voor verdere ontwikkeling.
 
 
► 
 
dinsdag 12 januari 2021 van 09:00 tot 12:00
 
 

Q-traject sessie 3 bao: Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school

 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord!
 
Een theoretische insteek die we zoveel als mogelijk proberen toepassen op de concrete ideeën die deelnemers hebben over het verzamelen van data. Het helpt deze sessie enorm vooruit als de aanwezigen al één of meerdere concrete ideeën hebben waarover ze precies informatie bij leerlingen/ouders/personeelsleden/… zouden willen opvragen. Ook praktijkvoorbeelden (eerdere bevragingen of voorbereidingen voor een nieuwe bevraging) zijn heel welkom.  
 
 
► 
 
dinsdag 12 januari 2021 van 13:00 tot 15:00
 
 

Verbanden onderzoeken met kleuters - 13 januari voormiddag - digitaal

 
Tijdens deze nascholing verken je zoveel mogelijk werkvormen om kleuters te leren denken in verbanden. Via deze werkvormen maak je kennis met het concept 'systeemdenken'. Je ervaart hoe je kleuters kan stimuleren om op zoek te gaan naar samenhang, hoe je hen kan helpen om onderlinge verbanden te zien en hoe ze zelf daarbij nieuwe inzichten creëren. Via beeldfragmenten verken je hoe je het denkproces van kleuters kan prikkelen en welke rol jij zelf daarin kan opnemen. We vertrekken tijdens deze nascholing vanuit betekenisvolle contexten in de kleuterklas.
 
Doelstellingen:
 
► 
 
Inzicht krijgen in de vaardigheid systeemdenken.
 
► 
 
Ontdekken hoe je kleuters kan begeleiden om meer te leren denken in verbanden.
 
► 
 
Werkvormen systeemdenken toepassen op diverse thema’s.
 
► 
 
Gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden om met systeemdenken aan de slag te gaan.
 
 
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Differentiatie in het basisonderwijs

 
Differentiatie begint niet na de instructie. Het begint vanaf de eerste minuut dat kinderen op school arriveren. Differentiatie heeft te maken met het aanspreken van kinderen op hun mogelijkheden zodat ze gemotiveerd aan de slag blijven gaan. We maken theorie (o.a. de motivatietheorie van Deci & Ryan) heel concreet en geven voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We kijken ook naar wat onderzoek zegt over differentiatie vooral om te weten dat we niet bij een standaard manier van differentiëren kunnen blijven hangen. We zullen het hebben over motivatie zoeken 
 
 
► 
 
vanuit sterktes (differentiatie naar talenten),  
 
► 
 
vanuit de groep (coöperatief differentiëren),   
 
► 
 
vanuit eigen keuzes (individueel differentiatie vanuit autonomie). 
 
We vertalen dit naar varianten van instructie geven en varianten van organisatievormen 
 
 
 
► 
 
dinsdag 26 januari 2021 van 09:00 tot 12:00

 

Alles wat je moet weten over (R)OK

 
Het Referentiekader Onderwijskwaliteit ((R-)OK), “Inspectie 2.0” en haar “toezichtskader”, scholen die zichzelf meer en meer moeten evalueren…. Het Vlaamse onderwijsbeleid zet duidelijk sterk in op een vernieuwd kwaliteitsbeleid.
 
Deze sessie is voornamelijk een opfrissing van de kwaliteitskaders van de Vlaamse overheid, met focus op het (R-)OK.
 
Deze sessie omvat:
 
 
► 
 
Een blik achter die schermen: hoe komen die beleidsevoluties tot stand? Waarom is het (R-)OK belangrijk?
 
► 
 
Een reflectie over de kansen en valkuilen van het (R-)OK voor de kwaliteitsontwikkeling van scholen: hoe kan ik met het (R-)OK aan de slag?
 
► 
 
Een verkenning van enkele aanverwante beleidsontwikkelingen: hoe is het (R-)OK verwant met inspectie 2.0, gestandaardiseerde toetsen….? Daarbij spelen we zoveel als mogelijk in op de onderwijsactualiteit.
 
 
► 
 
donderdag 25 februari 2021 van 10:00 tot 13:00

 

Het Burgerschapskompas – Breng de stem van je leerlingen binnen in je kwaliteitsontwikkeling

 
Vanuit de schooleigen visie geef je richting, bepaal je nieuwe prioriteiten, projecten en acties. Soms merk je dat leerlingen niet zo betrokken zijn bij die acties als je gehoopt had. Hoe komt dat? Hoe wordt je school ervaren door je leerlingen? Hoe voelen ze zich op school? Veel van ons bewuste gedrag wordt immers gestuurd door onbewuste gevoelens en percepties. En het is net op dat onbewuste waar we soms moeilijk de vinger op kunnen leggen.
 
Tijdens deze werkwinkel doorlopen we het Burgerschapskompastraject. Het Burgerschapskompas, een gestandaardiseerde leerlingbevraging werd ontwikkeld door KathOndVla om scholen te ondersteunen in het concreet maken van impliciete attitudes en percepties van leerlingen inzake burgerschapsvorming en het pedagogisch project van de school. Via ondersteunende materialen worden deelnemers begeleid in interpreteren en evalueren van de resultaten o.b.v. de eigen voorafbepaalde prioriteiten en ambities.
 
 
► 
 
donderdag 11 maart 2021 van 09:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Verbindend mailen met leerkrachten en ouders - lezing

 
Wat kan deze training voor je doen?
 
 
► 
 
Je kan terugvallen op een kapstok om mails samen te stellen
 
► 
 
Je kan belangrijke mails een ‘finishing touch’ geven en met vertrouwen verzenden
 
► 
 
Je weet wanneer je nee kan zeggen en hoe je dit best doet
 
► 
 
Je kent de meeste efficiëntietips die je veel tijd en energie besparen
 
► 
 
Je krijgt een steeds beter gevoel voor wat verbindend werkt en wat niet
 
► 
 
Je voelt je meer gewapend om met moeilijke mails om te gaan
 
In tegenstelling tot de sessie van 22 september, is dit geen interactieve online sessie met terugkomdag, maar een lezing. De inhoud is gelijk, de werkvorm verschilt hier.
 
 
 
► 
 
donderdag 18 maart 2021 van 10:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Effectieve feedback in het onderwijs

 
 
► 
 
Feedback is één van de belangrijkste factoren die het leren beïnvloeden. Wat is effectieve feedback en wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Met welke randvoorwaarden houd je best rekening?
 
► 
 
Hoe komt het dat feedback de ene keer voor enorme leerwinst zorgt, maar de andere keer het leren net afremt?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen heel vaak feedback krijgen, en andere heel weinig?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen bereid zijn uit feedback te leren, terwijl anderen er defensief op reageren?
 
 
 
► 
 
dinsdag 20 april 2021 van 09:00 tot 12:00

 

Trip trap naar duurzaamheid in de kleuterklas

 
We prikkelen je om je klaswerking eens vanuit een duurzame bril te bekijken. Hoe dagen figuren als Gloob & Teo de kleuters uit om verder te denken, zich uit te drukken en op onderzoek te gaan?
 
Je gaat aan de slag met o.a. verhalen, pictogrammen en voorwerpen en ervaart hoe je vanuit de belangstellingscentra de brug naar duurzaamheid kan maken. Na deze sessie keer je terug naar je klas met een heleboel kant-en-klare ideeën en inspiratie om bij dagelijkse klasthema’s de kleuters uit te dagen om:
 
 
► 
 
handelingen te ontdekken die goed zijn voor mens en natuur
 
► 
 
op onderzoek te gaan rond thema’s die (on)rechtstreeks te maken hebben met de zorg voor mens en natuur
 
► 
 
kritische vragen te stellen die aanzetten tot nadenken over de zorg voor mens en natuur.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
MOdern MOvement so, leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs - Dagen van het middenkader 10 & 11 december
 
Elke leerling op de juiste plek in een school, dromen wij hier niet allemaal van? Als lid van het middenkader speel je hierin een rol. Een duidelijk zicht op het karakteristieke van elk studiedomein, de rol die een klassenraad kan spelen, leerlingen waarderend coachen op weg naar een studiekeuze …
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Nieuwe leerplannen
 
Zoals je eerder al kon lezen in o.m. de derde editie van de eindtermenkrant, heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen formeel bezwaar aangetekend tegen de set eindtermen die momenteel op tafel liggen.
Onze netwerkorganisatie pleit voor een zeer grondige versobering van de eindtermen en vraagt die te ontdoen van alle pedagogisch-didactische sturing. Die opmerkingen zijn echter zo fundamenteel dat dat tijd zal vragen.
 
Dit impliceert dat we de meeste leerplannen wellicht nog niet kunnen ‘lanceren’ half december. Enkel de leerplannen van het specifiek gedeelte in de A-finaliteit worden immers niet gevat door eindtermen.
 
We garanderen echter dat onze scholen en leraren in elk geval zullen kunnen rekenen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte leerplannen om volgend schooljaar mee te werken.
 
We willen leerplannen die aansluiten bij de eerste graad en inhoudelijk invulling geven aan de nieuwe structuur.
 
De collega’s vakbegeleiders Vlaanderenbreed werken momenteel aan een traject om de leerplanimplementatie in de tweede graad zo goed mogelijk voor te bereiden.
 
Van zodra er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de leerplannen en de daaraan gekoppelde implementatieondersteuning mag je van ons een nieuwe communicatie verwachten.
We houden je op de hoogte!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Ondersteuning Llinkid
 
Llinkid is een digitale leerplantool, die je toelaat om de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aan te passen, de voortgang op de klasvloer te volgen en bij te sturen vanuit het eigen pedagogisch project. Deze tool is al operationeel voor de eerste graad en wordt stapsgewijs in functie van de modernisering verder uitgebreid naar de tweede en derde graad so. Vanaf dit schooljaar gebeurt de ondersteuning voor Llinkid regionaal. Voor regio Limburg is Patrick Noelanders de contactpersoon. Heb je vragen, suggesties of wens je een introductiesessie, dan kan je bij hem terecht via patrick.noelanders@katholiekonderwijs.vlaanderen of 0486 88 99 24. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

AA-NW-TE + NRTAanbod educatief centrum Fabriek Energiek Zelzate  - 21 april 2021 

 
Ben je ook op zoek naar naar inspiratie i.v.m. de doelen rond terreinwerk aardrijkskunde 1ste graad? Noteer dan woensdag 21 april 2021 namiddag in je agenda voor de voorstelling van een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate.
 
Excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate 
 
Heel wat leraren aardrijkskunde 1ste graad zijn op zoek naar inspiratie ivm de doelen rond terreinwerk. In het leerplan 1ste graad – zowel AA-NW-TE – wordt gevraagd dat we werken rond klimaat, mobiliteit en energie én dat we bij een observatie van een landschap op het terrein relaties tussen landschapsvormende lagen onderzoeken.  
 
We zijn dan ook heel blij dat de provincie Oost-Vlaanderen hun aanbod wil uitbreiden en een (vakoverschrijdend) aanbod aan het voorbereiden is voor leraren AA,NW en TE (of ook N-R-T) 1ste graad SO waarin ook heel wat procedurele doelen aan bod komen. Er wordt gewerkt aan een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate die zou voorgesteld worden op woensdagnamiddag 21 april (datum onder voorbehoud). Uitnodigingen volgen later. 
 
Fabriek Energiek is een (nieuw) educatief centrum voor hernieuwbare energie, dat aan de voet van de Zonneberg ligt. Deze gesaneerde gipsstort herbergt sinds enkele jaren een reusachtig zonnepanelenpark en biedt bovendien vanop 44m hoogte een magnifiek uitzicht op het Meetjesland en de industriezone rondom het Kanaal Gent-Terneuzen. 
 
 

(Kleine) wijzigingen in de leerplannen 1ste graad  

 
De aandachtige lezer zal misschien opgemerkt hebben dat er enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de leerplannen die momenteel op de site van KathOndVla te vinden zijn. Het gaat niet om fundamentele ingrepen, maar we zetten toch even graag de spreekwoordelijke puntjes op de i.  
 
► 
 
In het leerplan aardrijkskunde A-stroom
 
► 
 
Wijzigingen in de doelen Ruimte in het leerplan N-R-T (A-stroom)
 
 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3),  in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van  14h-17h.  
 
 
 

Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  

 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  
 
Eind mei vorig schooljaar organiseerden de collega’s van Oost- en West-Vlaanderen een online sessie waarin werd ingezoomd op het 2de jaar van het nieuwe leerplan 1ste graad.  
 
Ook de filmpjes die in de presentatie gebruikt werden kun je afzonderlijk bekijken.  
 
Opgelet: als je de link opent in dezelfde browser waarin al een account van Office 365 geopend is, krijg je een conflictmelding. Je opent deze link best in een andere browser, of zorg dat je bent uitgelogd.  
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

Excursies in tijden van Corona 

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 

Het vaklokaal in tijden van Corona - verneem er alles over in het nieuwsitem. 

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Nascholingsaanbod

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Kan je nog inspiratie gebruiken voor het uitwerken van opdrachten voor Artistieke vorming?  Sluit dan aan bij het lerend netwerk Artistieke Vorming dat de eerste maal doorgaat op donderdag 10 december van 13u tot 15u. 
 
In tegenstelling tot vorige berichten gaat het netwerk online door.  De deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
 
Inschrijven kan via nascholing.belerend netwerk Artistieke Vorming.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding, Plastische opvoeding
 
 
 
Beeld

Nascholingsaanbod

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Kan je nog inspiratie gebruiken voor het uitwerken van opdrachten voor Artistieke vorming?  Sluit dan aan bij het lerend netwerk Artistieke Vorming dat de eerste maal doorgaat op donderdag 10 december van 13u tot 15u. 
 
In tegenstelling tot vorige berichten gaat het netwerk online door.  De deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
 
Inschrijven kan via nascholing.belerend netwerk Artistieke Vorming.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding, Plastische opvoeding
 
 
 
CLIL

Financiële geletterdheid in het Frans

 
Ben je CLIL-leraar en geef je economie in het Frans? Dan is de nieuwe edubox ‘Education financière’ zeker iets voor jou!
 
 

CLIL geschiedenis

 
Wat is CLIL? Waar vind je extra materiaal om als leraar geschiedenis met CLIL aan de slag te gaan of je CLIL-lessen uit te breiden?
 
De website www.leerplangeschiedenis.weebly.com is recent uitgebreid met een extra item over CLIL.
 
Je kan er onder andere lezen wat CLIL is, maar echt handig is het vele lesmateriaal dat aangereikt is door de pedagogisch begeleider geschiedenis van regio Oost-Vlaanderen Vanessa Rottiers. De (Engelse) lessen en het evaluatiemateriaal zijn ingedeeld in de verschillende tijdsperiodes. Verder hebben we veel kliktips toegevoegd. We hopen dat dit alles dient ter inspiratie van je eigen lessen. Heb je zelf interessant lesmateriaal? Aarzel dan niet om dit te delen met je vakcollega’s!
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen 2020-2021 voor leraren geschiedenis

 
Als leraar geschiedenis kan je ook dit schooljaar terecht bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live voor allerlei nascholingen. 

Nascholingen PB Limburg

 
Aan de slag met begrippen en teksten in de lessen geschiedenis (20 januari 2021)
 
Geschiedenis is bij uitstek een talig vak. Het historisch denken gebeurt via talige activiteiten. In gesprekken met leraren geschiedenis komt het talige aspect van het vak en de talige noden van de leerlingen steeds terug naar boven. Worden leerlingen steeds minder taalvaardig? Hoe zit het met de taalkennis van de leerlingen? Hoe kunnen wij als leraren geschiedenis de leerlingen taalkrachtiger maken? Welke werkvormen en strategieën kunnen we toepassen om te komen tot taalgericht historisch denken door de leerlingen?
 
Inschrijven kan hier.
 
Leerplanvoorstelling geschiedenis tweede graad
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan nieuw leerplannen geschiedenis voor de tweede graad D-finaliteit en D/A- finaliteit. De leerplanvoorstelling(en) mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Meer info kan je lezen in de volgende maandberichten.

Nascholingen PB Mechelen-Brussel

 
Kritisch redeneren met en over bronnen (5 februari 2021)
 
Op vrijdagvoormiddag 5 februari 2021 zal Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, een nascholing geven over kritisch redeneren met en over bronnen (met focus op de tweede graad). Deze nascholing zal afhankelijk van de Coronamaatregelen fysiek (in Mechelen) of online doorgaan. Inschrijven kan hier.
 
 

CLIL geschiedenis

 
Wat is CLIL? Waar vind je extra materiaal om als leraar geschiedenis met CLIL aan de slag te gaan of je CLIL-lessen uit te breiden?
 
De website www.leerplangeschiedenis.weebly.com is recent uitgebreid met een extra item over CLIL.
 
Je kan er onder andere lezen wat CLIL is, maar echt handig is het vele lesmateriaal dat aangereikt is door de pedagogisch begeleider geschiedenis van regio Oost-Vlaanderen Vanessa Rottiers. De (Engelse) lessen en het evaluatiemateriaal zijn ingedeeld in de verschillende tijdsperiodes. Verder hebben we veel kliktips toegevoegd. We hopen dat dit alles dient ter inspiratie van je eigen lessen. Heb je zelf interessant lesmateriaal? Aarzel dan niet om dit te delen met je vakcollega’s!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK

Doorlichting GOK

 
Wist je het al? De GOK-doorlichting zal dit schooljaar niet plaatsvinden. Dat betekent uiteraard niet dat je geen zelfevaluatie meer hoeft te doen. Immers, om volgend schooljaar goed te kunnen starten aan een nieuwe GOK-cyclus – want die komt er wel degelijk – gebruik je de zelfevaluatie als input voor je beginsituatieanalyse.
 
Om je volop te kunnen focussen op de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft de GOK-doorlichting beslist om geen controle uit te voeren.
 
Toch blijft het zinvol om de verschillende stappen uit de GOK-cyclus te doorlopen. Dit schooljaar voer je de bijsturingen uit waartoe je hebt beslist na de zelfevaluatie. Op het einde van dit schooljaar evalueer je opnieuw je doelen. Om je te helpen de effecten van je GOK-beleid in kaart te brengen, ontwikkelden we een ‘Effectsetter’ en een document met voorbeelden van hoe je data kunt verzamelen.
 
De informatie die je hieruit verkrijgt, kun je gebruiken als input voor de brede beginsituatieanalyse van de volgende cyclus. Deze zal er wellicht wat anders uitzien dan de vorige cyclus, maar hierover later meer. Ook het instrument dat de doorlichting zal hanteren ter controle, zal gebaseerd worden op het OK-kader.
 
Daarnaast hebben we een kijkwijzer ontworpen die je een goed inzicht geeft in welke stappen je al uitgevoerd hebt en welke acties je nog moet ondernemen. Als je na het invullen van de kijkwijzer met vragen zit of als je feedback wenst op je GOK-beleidsplan, dan kun je je binnenkort inschrijven voor de GOK-zitdag van 4 maart.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen 2020-2021 voor leraren klassieke talen

Welke nascholingen kan je dit schooljaar 2020-2021 als leraar klassieke talen volgen, bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live?

Uitspraak van het Latijn: achtergrond en praktijk (26 januari 2021)

 
Door de verlenging van de herfstvakantie zijn we op zoek gegaan naar nieuwe data voor de nascholing over de uitspraak van het Latijn door Prof. dr. Christian Laes. Het goede nieuws is dat we op dinsdagnamiddag 26 januari 2021 in een groter lokaal terecht kunnen en daardoor kunnen er meer deelnemers inschrijven.
 
Inschrijven kan hier.
 
Dag van de klassieke talen (2 juli 2021)
 
Dit schooljaar houden wij een regio-overstijgende editie van de Dag van de klassieke talen (regio Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel). Omwille van Covid-19 houden we deze dag bij het begin van de zomervakantie: 2 juli 2021. De locatie ligt ook al vast: Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Welke thema’s zullen aan bod komen? Leesmethode, leesplezier, evalueren, onderzoekend leren, alternatieve teksten Grieks, goede praktijkvoorbeelden en vernieuwde didactiek. De inschrijvingslink en het programma zal later via onze maandberichten bekend gemaakt worden. 
 
Leerplanvoorstelling klassieke talen tweede graad
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuw leerplan klassieke talen voor de tweede graad. De leerplanvoorstelling mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Meer info kan je lezen in de volgende maandberichten.
 
 

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!
 
 

Euroclassica examens- klassieke talen

 
Beste leraren klassieke talen,
 
De Euroclassica examens zijn ondertussen een begrip geworden in Vlaanderen. 
 
Hoe gaat het alweer in zijn werk? Je neemt het examen af wanneer je zelf wil. Een vol lesuur volstaat meestal. ELEX Vestibulum is voor 2-3 Latijn, Ianua voor 4 Latijn, EGEX Vestibulum voor 3 Grieks, EGEX Ianua voor 4 Grieks. 
 
Je verbetert zelf op basis van de bijgevoegde antwoordsleutel. Je vult het excell-formulier in en stuurt het naar Maggy Arco (maggy.arco@ugent.be). Het is niet nodig ons de verbeterde exemplaren te bezorgen. Meer info over het opzet en de beoogde beginsituatie vind je in de documenten 'concept Vestibulum' en 'concept Ianua'. 
 
De allerlaatste dag om in te leveren is 31 januari 2021. De diploma's (waarop je zelf de namen van de winnaars invult) worden je in de loop van het voorjaar digitaal bezorgd door Maggy Arco.
 
Hartelijke groet en hopend op een alweer zeer enthousiaste deelname,
Prof. Christian Laes
voorzitter Classica Vlaanderen
 
Extra: de benodigde documenten kan je bekomen door mij een mailtje (nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen) te sturen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Moderne talen

Boek: Communicatief talenonderwijs in de praktijk

 
Hoe pak ik mijn taallessen het beste aan? Heel wat leraren moderne vreemde talen en NT2 stellen zich dagelijks deze vraag. Lesgeven is dan ook een complexe opdracht met een waaier aan mogelijke benaderingen. Differentiëren, leerlingen motiveren en evalueren, feedback geven, werken met rubrics en een portfolio, leerstrategieën gebruiken, afstandsonderwijs … Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren gebruiken in verschillende communicatieve situaties? En hoe?
 
Boek   Deze zoektocht zal elke taalleerkracht herkennen. In dit boek gaat de auteur verder dan theoretische benaderingen en vertelt ze over good practices en haar eigen ervaringen. Ze biedt taalleraren inspiratie om in te spelen op de talenten van leerlingen. Hun autonomie, betrokkenheid en competentie te verhogen. In te zetten op differentiatie en variatie, en gebruik te maken van activerende werkvormen.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Duits, Engels, Frans, Nederlands, PAV - MAVO, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Moderne vreemde talen

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!
 
 

Enquête voor masterproef - Duits

 
In het kader van haar masterproef binnen de opleiding taalkunde voert Aaricia Herygers onderzoek uit naar de motivatie van Vlaamse leerlingen om vreemde talen te leren, met focus op Duits in de derde graad. Zij is hiervoor op zoek naar collega’s die een enquête onder hun leerlingen zouden willen verspreiden. Geïnteresseerden kunnen onmiddellijk contact opnemen via aaricia.herygers@student.kuleuven.be
 
 
 
Excelleer in afstandsleren  

Excelleer in afstandsleren

 
Hoe kan ik de afstandsles aanpakken zodat mijn leerlingen maximale kansen krijgen om bij te leren én te onthouden?  Via deze website vind je meerdere concrete voorbeelden en tips.

Hoe activeer ik relevante voorkennis?

 
Nieuwe kennis wordt gemakkelijker geleerd als ze aansluit bij wat we al weten. Hoe kun je nu als leraar deze relevante voorkennis bij je leerlingen activeren?
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
 
Wil je in je afstandsles nieuwe leerstof aanbieden op een zo efficiënt (én effectief) mogelijke manier? Betrek dan voorbeelden bij je instructie. 

Hoe check ik of de hele klas mee is?

 
Je gaf net een zo helder en gestructureerd mogelijke afstandsles en hoopt dat je leerlingen de leerstof goed begrijpen. Maar is dat ook zo? Hoe kom je nu te weten wie het snapt en vooral: wie niet?
 
Wil je een antwoord op deze vragen? Bekijk dan zeker de korte videofilmpjes via deze website
 
 

Reflectiewijzer

 
Reflectiewijzer   In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Voorbeeld: reflectiefiche voor de leerling

 
“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hier vinden jullie enkele tips bij Pedagogisch-didactische aanpak.   Voorbeeld reflectiefiche
 
 

Structuurkaarten

 
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde structuurkaarten om je leerlingen de leerstof te laten structureren, om het geleerde duidelijk uit te kunnen leggen, om een schrijfopdracht voor te bereiden, enz. De kaarten zijn gratis te downloaden.
 
 

Een eigen methode voor de basisoptie

 
Heel wat leerlingen en leerkrachten geven aan dat de basisoptie Moderne Talen een leuk en motiverend vak is waar creativiteit een centrale plaats krijgt. Creativiteit geldt zeker voor de leerlingen, maar voor ons kan dat betekenen dat we eigen materiaal voor onze leerlingen gaan ontwikkelen. Maar hoe pakken we dat het best aan? Lees hier meer over een leerplangerichte aanpak en bekijk (of gebruik!) enkele voorbeelden die zo werden ontwikkeld.

Stappenplan

 
Met dit stappenplan kan je op weg om zelf materiaal voor de basisoptie te ontwikkelen vanuit de zekerheid dat je aan de leerplandoelen werkt en niet zomaar iets maakt “om de uren te vullen” en dan op het einde van het jaar te moeten vaststellen dat je de leerplandoelen niet behandeld hebt. Je kan daarnaast de matrix uit stap 1 gebruiken om bestaand materiaal te screenen: welke doelen zal ik met dit materiaal aanbrengen en is dit dus geschikt materiaal voor mijn lessen binnen de basisoptie?
 
Het voorbeeld bij elke stap verwijst naar de twee uitgewerkte lesvoorbeelden:
 
 
► 
 
Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy
 
► 
 
Het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen
 
Stap 1: Welk(e) inhoudelijk(e) doel(en) wil ik bereiken?
 
Het leerplan kent twee soorten doelen: inhoudelijke doelen en procedurele doelen. In de matrix hieronder vind je de inhoudelijke doelen in de verticale, oranje kolom en de procedurele doelen in de horizontale, paarse kolom. Doelen met een asterisk zijn attitudes. Je selecteert in deze eerste stap één of enkele inhoudelijke doelen waar je je volgende lessen of project op wilt toespitsen.
 
Voorbeeld: je stelt vast dat je nog niet gewerkt hebt aan leerplandoelen 11 en 12.
 
Een eigen methode voor Moderne Talen binnen de Basisoptie
 
Stap 2: Welk thema kan je koppelen aan deze inhoudelijke doelen?
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 of 12, kiezen we voor het werken met liedjes.
 
Stap 3: Met welk(e) procedure(e)l(e) doel(en) kan ik dit doel het beste bereiken?
 
Hier kies je één van de paarse doelen die zich het best lenen tot de realisatie van jouw gekozen inhoudelijke doel(en).
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van inhoudelijke doel 11 of 12 lijkt procedureel doel 1 (beperkt vergelijkend onderzoek) een geschikte strategie.
 
Stap 4: Zijn er andere doelen die ik kan integreren in dit project?
 
Doelen zijn vaak niet van elkaar los te koppelen en één project of onderwerp leent zich vaak tot het werken aan verschillende doelen. In deze stap bekijk je welke inhoudelijke en procedurele doelen een meerwaarde zouden kunnen bieden aan jouw project. Het is hierbij zeker niet de bedoeling te overdrijven en ver te zoeken om toch maar een doel te kunnen afvinken.
 
Opgelet: Bij de uitwerking van de les of het project, zal je misschien vaststellen dat je ook aan andere doelen aan het werken bent waaraan je in eerste instantie niet gedacht hebt. Je kan de doelen uiteraard ook dan toevoegen. Materiaal ontwikkelen is immers ook een cyclisch proces van bijsturen en aftoetsen aan je vooropgestelde doelen.
 
Voorbeeld: Vanuit het gekozen thema (liedjes), denken we spontaan aan leerplandoel 1 (plezier beleven aan taal) en vanuit het gekozen procedurele doel aan inhoudelijk doel 13 (creativiteit en expressie) en procedureel doel 3 (digitale vaardigheden).
 
Stap 5: Welk materiaal selecteer ik? -> ontwikkeling
 
Nu kan je vanuit het gekozen thema (zie stap 2) concreet aan de slag. Van hieruit werk je dan echt het materiaal uit voor jouw leerlingen.
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 kiezen we voor een Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy ; voor leerplandoel 12 kiezen we voor het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muzikale opvoeding

Nascholingsaanbod

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Kan je nog inspiratie gebruiken voor het uitwerken van opdrachten voor Artistieke vorming?  Sluit dan aan bij het lerend netwerk Artistieke Vorming dat de eerste maal doorgaat op donderdag 10 december van 13u tot 15u. 
 
In tegenstelling tot vorige berichten gaat het netwerk online door.  De deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
 
Inschrijven kan via nascholing.belerend netwerk Artistieke Vorming.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!

 

Hoe kijk jij naar een leerling met een andere thuistaal?

 
“Die moeilijke tekst gaan ze niet snappen.” Of “Ik lees de opdracht luidop voor, want anders begrijpen ze het niet.” Heb je jezelf wel eens betrapt op een gelijkaardige uitspraak over leerlingen met een andere thuistaal? Mijn vraag luidt dan steevast: “Als je het hen niet laat proberen, hoe zullen ze het dan ooit gaan kunnen?” Een pleidooi om voor elke leerling de lat hoog te leggen, ook als dat van jezelf meer inspanning vraagt. Want als wij er niet in geloven, wie dan wel?

De lat hoog

Waarom is het zo belangrijk om de lat hoog te leggen voor elke leerling? Mag je wel inspelen op de verschillen tussen leerlingen? Wat doe ik met de thuistaal, laat ik deze toe?
 
Hieronder vind je enkele interessante wetenschappelijke bijdragen.

Kleurenblind? Over diversiteitsideologieën

Professor De Leersnyder onderzocht hoe diversiteitsideologieën een impact hebben op de schoolbeleving van de leerlingen en dus ook hun studieresultaten.
Ze onderzocht drie types van schoolculturen (vanaf minuut 7.08):
 
 
► 
 
de assimilationistische cultuur waarbij men vindt dat anderen zich moeten assimileren aan de Vlaamse/Belgische cultuur: “De leraren willen dat iedereen zich Belgisch gedraagt.”,
 
► 
 
de kleurenblinde cultuur waarbij men stelt dat achtergrond en identiteit er niet toe doen: “Op school wordt benadrukt dat mijn socio-culturele achtergrond er niet toe doet.”
 
► 
 
en de interculturele cultuur waarbij men de socio-culturele achtergrond en identiteit wil erkennen en omarmen: “Op school is er respect voor verschillende culturen en religies.”
Hoewel het kleurenblinde model het meest voorkomende model in het onderwijs is, scoort het interculturele model het hoogst op het zich thuisvoelen van de leerlingen en op hun motivatie. De leerlingen in deze scholen voelen zich ook minder gediscrimineerd. Naarmate jongeren zich beter voelen op school behalen ze ook hogere resultaten op wiskunde en Nederlands.

Anderstalig? Gebruik de thuistaal

Het Steunpunt Diversiteit & Leren zetten een website meertaligheid.be op poten om jou als leraar meer inzicht te geven in hoe taalverwervingsprocessen verlopen en welke factoren een belangrijke rol hierin spelen.
 
Leerlingen die een taal met een lage status spreken worden bijvoorbeeld minder snel gevraagd om hun thuistaal in te zetten bij het leren. Op die manier wordt de moedertaal echter verdrongen, terwijs ze net een stevige basis kan vormen voor het successief verwerven van het Nederlands.
 
Tips voor in de klas
 
► 
 
Ga eens na welke talen, taalvarianten je leerlingen zoal spreken. Laat hen aangeven hoe ze zich voelen bij elke taal. Laat hen dit noteren bij een foto van zichzelf of een getekend mannetje.
 
► 
 
Geef de leerlingen de kans eens iets voor te lezen of te zingen in hun thuistaal of favoriete taal.
 
► 
 
Laat leerlingen bij taalbeschouwing de vergelijking maken tussen hun thuistaal en het Nederlands.
 
► 
 
Laat een moeilijk woord opzoeken in de thuistaal zodat de leerling de betekenis nog beter kan begrijpen.
 
► 
 
Geef de leerlingen de opdracht om een presentatie te maken over hun culturele achtergrond en thuistaal. Laat de andere leerlingen vragen stellen.

Orhan Agirdag

 
In zijn boek ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’ houdt Orhan Agirdag een pleidooi om niet kleurenblind te zijn, maar wel om de lat voor elke leerling hoog te leggen.
 
Agirdag bewijst via wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van scholen uit binnen- en buitenland dat diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs wel perfect kunnen samengaan. 
 
Hij bespreekt onder meer ‘De structuren van uitsluiting’ zoals vooroordelen, verwachtingen, enz. Daarnaast heeft hij het over het deficitdenken en linkt hij schoolprestaties met het IQ van de anderstalige leerlingen. Ook de rol van taal komt uitgebreid aan bod. Een aanrader!
 
 

Podcasts over boeken

 
Op de website ‘Lang zullen we lezen’ beluister je samen met je leerlingen korte verhalen en interviews met bekende auteurs zoals Dalilla Hermans, Douglas Stuart of comedians zoals Alex Agnew. Lang zullen we luisteren …
 
 

Welke ondersteuning mag je bieden bij het verwerven van de leerplandoelen Nederlands van de eerste graad?

 
Veel leraren Nederlands (eerste graad) vragen zich terecht af hoeveel ondersteuning ze een leerling mogen bieden in de brede basiszorg. Wanneer bereikt de leerling het leerplandoel? Mag dat met of zonder hulpmiddelen?

Ondersteuning in het vak Nederlands

 
Met dit document willen we je op weg helpen om de ondersteuning voor je vak vorm te geven. De belangrijkste boodschap is dat je ernaar streeft om de leerplandoelen voor de eerste graad aan het eind van die graad zelfstandig te laten bereiken, tenzij anders vermeld in het leerplan zelf.
 
Het handigst is om hierover afspraken te maken met je vakgroep.
 
 
► 
 
Hoe bieden we de ondersteuning aan?
 
► 
 
Laten we de leerling zelf kiezen?
 
► 
 
Hoe stimuleren we de leerling om het zonder ondersteuning te kunnen?
 
► 
 
Welke leerlijn voorzien we?
 
 
 
Excelleer in afstandsleren  

Excelleer in afstandsleren

 
Hoe kan ik de afstandsles aanpakken zodat mijn leerlingen maximale kansen krijgen om bij te leren én te onthouden?  Via deze website vind je meerdere concrete voorbeelden en tips.

Hoe activeer ik relevante voorkennis?

 
Nieuwe kennis wordt gemakkelijker geleerd als ze aansluit bij wat we al weten. Hoe kun je nu als leraar deze relevante voorkennis bij je leerlingen activeren?
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
 
Wil je in je afstandsles nieuwe leerstof aanbieden op een zo efficiënt (én effectief) mogelijke manier? Betrek dan voorbeelden bij je instructie. 

Hoe check ik of de hele klas mee is?

 
Je gaf net een zo helder en gestructureerd mogelijke afstandsles en hoopt dat je leerlingen de leerstof goed begrijpen. Maar is dat ook zo? Hoe kom je nu te weten wie het snapt en vooral: wie niet?
 
Wil je een antwoord op deze vragen? Bekijk dan zeker de korte videofilmpjes via deze website
 
 

De schrijfassistent, nu ook voor anderstaligen!

 
De schrijfassistent kende je misschien al, maar nu heeft het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, samen met de VRT en Wablieft er ook eentje voor anderstaligen ontwikkeld. Je leerling plakt een tekst en laat de assistent een aantal checks uitvoeren op spelling, lidwoorden, congruentie O en pv, enz. Een aanrader!
 
 

Reflectiewijzer

 
Reflectiewijzer   In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Voorbeeld: reflectiefiche voor de leerling

 
“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hier vinden jullie enkele tips bij Pedagogisch-didactische aanpak.   Voorbeeld reflectiefiche
 
 

Help, een ex-OKAN-leerling in mijn les?!

CNO Antwerpen voorziet een tweedaagse cursus taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen. Je krijgt er tools om de principes van taalgericht onderwijs te kunnen toepassen. Ook vervolgschoolcoaches kunnen deelnemen aan deze vorming om te leren hoe ze hun leerlingen op een doelgerichte manier kunnen ondersteunen.
 

Voorspelt achtergrondkennis hoe goed je een tekst kunt begrijpen?

Het antwoord is ja! Al was dat al langer bekend. Maar O’Reilly en collega’s gingen nog een stapje verder en vroegen zich af hoevéél achtergrondkennis nu precies noodzakelijk is? Lees verder
 

Structuurkaarten

 
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde structuurkaarten om je leerlingen de leerstof te laten structureren, om het geleerde duidelijk uit te kunnen leggen, om een schrijfopdracht voor te bereiden, enz. De kaarten zijn gratis te downloaden.
 
 

Een eigen methode voor de basisoptie

 
Heel wat leerlingen en leerkrachten geven aan dat de basisoptie Moderne Talen een leuk en motiverend vak is waar creativiteit een centrale plaats krijgt. Creativiteit geldt zeker voor de leerlingen, maar voor ons kan dat betekenen dat we eigen materiaal voor onze leerlingen gaan ontwikkelen. Maar hoe pakken we dat het best aan? Lees hier meer over een leerplangerichte aanpak en bekijk (of gebruik!) enkele voorbeelden die zo werden ontwikkeld.

Stappenplan

 
Met dit stappenplan kan je op weg om zelf materiaal voor de basisoptie te ontwikkelen vanuit de zekerheid dat je aan de leerplandoelen werkt en niet zomaar iets maakt “om de uren te vullen” en dan op het einde van het jaar te moeten vaststellen dat je de leerplandoelen niet behandeld hebt. Je kan daarnaast de matrix uit stap 1 gebruiken om bestaand materiaal te screenen: welke doelen zal ik met dit materiaal aanbrengen en is dit dus geschikt materiaal voor mijn lessen binnen de basisoptie?
 
Het voorbeeld bij elke stap verwijst naar de twee uitgewerkte lesvoorbeelden:
 
 
► 
 
Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy
 
► 
 
Het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen
 
Stap 1: Welk(e) inhoudelijk(e) doel(en) wil ik bereiken?
 
Het leerplan kent twee soorten doelen: inhoudelijke doelen en procedurele doelen. In de matrix hieronder vind je de inhoudelijke doelen in de verticale, oranje kolom en de procedurele doelen in de horizontale, paarse kolom. Doelen met een asterisk zijn attitudes. Je selecteert in deze eerste stap één of enkele inhoudelijke doelen waar je je volgende lessen of project op wilt toespitsen.
 
Voorbeeld: je stelt vast dat je nog niet gewerkt hebt aan leerplandoelen 11 en 12.
 
Een eigen methode voor Moderne Talen binnen de Basisoptie
 
Stap 2: Welk thema kan je koppelen aan deze inhoudelijke doelen?
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 of 12, kiezen we voor het werken met liedjes.
 
Stap 3: Met welk(e) procedure(e)l(e) doel(en) kan ik dit doel het beste bereiken?
 
Hier kies je één van de paarse doelen die zich het best lenen tot de realisatie van jouw gekozen inhoudelijke doel(en).
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van inhoudelijke doel 11 of 12 lijkt procedureel doel 1 (beperkt vergelijkend onderzoek) een geschikte strategie.
 
Stap 4: Zijn er andere doelen die ik kan integreren in dit project?
 
Doelen zijn vaak niet van elkaar los te koppelen en één project of onderwerp leent zich vaak tot het werken aan verschillende doelen. In deze stap bekijk je welke inhoudelijke en procedurele doelen een meerwaarde zouden kunnen bieden aan jouw project. Het is hierbij zeker niet de bedoeling te overdrijven en ver te zoeken om toch maar een doel te kunnen afvinken.
 
Opgelet: Bij de uitwerking van de les of het project, zal je misschien vaststellen dat je ook aan andere doelen aan het werken bent waaraan je in eerste instantie niet gedacht hebt. Je kan de doelen uiteraard ook dan toevoegen. Materiaal ontwikkelen is immers ook een cyclisch proces van bijsturen en aftoetsen aan je vooropgestelde doelen.
 
Voorbeeld: Vanuit het gekozen thema (liedjes), denken we spontaan aan leerplandoel 1 (plezier beleven aan taal) en vanuit het gekozen procedurele doel aan inhoudelijk doel 13 (creativiteit en expressie) en procedureel doel 3 (digitale vaardigheden).
 
Stap 5: Welk materiaal selecteer ik? -> ontwikkeling
 
Nu kan je vanuit het gekozen thema (zie stap 2) concreet aan de slag. Van hieruit werk je dan echt het materiaal uit voor jouw leerlingen.
 
Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 kiezen we voor een Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy ; voor leerplandoel 12 kiezen we voor het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN

Hoe informeer je je ex-OKAN-leerlingen over de huidige coronamaatregelen?

 
Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft basisinformatie over de huidige coronamaatregelen ontwikkeld in verschillende talen, ook in duidelijk Nederlands.
 
 

Help, een ex-OKAN-leerling in mijn les?!

CNO Antwerpen voorziet een tweedaagse cursus taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen. Je krijgt er tools om de principes van taalgericht onderwijs te kunnen toepassen. Ook vervolgschoolcoaches kunnen deelnemen aan deze vorming om te leren hoe ze hun leerlingen op een doelgerichte manier kunnen ondersteunen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV-MAVO

Lerend netwerk Mavo 1° graad (2°sessie)

Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond de doelstellingen van het leerplan MAVO eerste graad? Dan ben je van harte welkom op deze tweede bijeenkomst van het netwerk MAVO. 
 
We reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We nemen de tijd om de eerste evaluatie-periode van Kerstmis te bespreken.  We kijken naar de doelen in het nieuwe leerplan Mavo en koppelen deze aan de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.  Samen met leraren van andere scholen verwerf je achtergrondkennis en zoek je mee naar haalbare vertalingen van de doelen naar je lespraktijk. Door onze expertise hierrond te delen inspireren we elkaar. Daarnaast starten we met het maken van een toolbox die als ruggensteun kan dienen bij je lessen. De deelnemers hebben een actieve rol in het bepalen van de inhoud van deze sessie. 
 
► 
 
Datum: maandag 11 januari 2021 van 15:30 tot 17:30 - inschrijven
 
► 
 
Locatie: digitaal via ZOOM

 

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!
 
 

Implementatietraject nieuwe leerplannen bij de vernieuwing secundair onderwijs 2de graad

 
De vernieuwing van het secundair zet zich verder door. Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de 2de graad. Het is de bedoeling om hiermee te starten op 1 september 2021. Dit geeft ons nu nog enkele maanden tijd om alles voor te bereiden. We werkten een implementatietraject uit waarmee we jullie stap voor stap willen meenemen in de vernieuwing. Graag stellen we dit even aan jullie voor… 

Implementatietraject algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit - Modernisering voor de tweede graad

 
Beste vakverantwoordelijke
Beste leerkracht
 
De modernisering van het secundair zet zich door. En dat is goed: we willen onze jongeren immers eigentijds onderwijs bieden dat hen voorbereidt op de maatschappij van vandaag en morgen.
 
Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de tweede graad die op 1 september 2021 in werking zullen treden.
 
Je vernam ondertussen via allerlei fora dat de ambitie in de A-finaliteit (het huidige BSO) bijzonder hoog ligt. Niet enkel voor de beroepsgerichte vorming wordt de lat hoog gelegd. Ook de algemene vorming zal aan belang winnen: het aantal eindtermen neemt fors toe en ook inhoudelijk zijn ze bijzonder uitdagend geformuleerd.
 
Als team van pedagogisch begeleiders stippelden we een traject uit om jullie te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen. We lichten graag de stappen van dit traject toe.
 
 
► 
 
Stap 1: Tijdens een Vlaanderenbrede, gemeenschappelijke (vakoverschrijdende) online sessie word je geïnformeerd over het nieuwe kader waarbinnen eindtermen geschreven worden en over het waarom, hoe en wat van de leerplannen.
 
► 
 
Stap 2: Via een online tool introduceren we je in de leerplannen Mavo, natuurwetenschappen, wiskunde en Nederlands. Je verwerft inzicht in de samenhang met het vormingsconcept en in de opbouw van het leerplan. Daarnaast maak je globaal kennis met de doelen van deze leerplannen.
 
► 
 
Stap 3: Tijdens online expeditiesessies per leerplan spelen we in op de vragen die bij jullie rijzen na de verkenning van het leerplan. Met deze sessies willen we je inzicht in de leerplandoelen verdiepen.
 
► 
 
Stap 4 : Tijdens een online vormingsdag gaan we dieper in op “leren in samenhang”.  Je ontdekt hoe je de doelen uit de verschillende leerplannen vanuit een betekenisvolle context in samenhang kan realiseren. Ook maak je kennis met tools die je hierbij kunnen ondersteunen. We plannen rond dit onderwerp ook regionale sessies in de hoop dat de dan geldende covid-maatregelen onze plannen niet dwarsbomen.
 
► 
 
Stap 5: Via online didactische ateliers ondersteunen we je bij het versterken van je didactische
 
► 
 
Stap 6: We plannen een AV-tweedaagse in Vayamundom samen aan de slag gaan en lesmateriaal te ontwikkelen. Dit initiatief kan omwille van covid-19 dit schooljaar helaas niet doorgaan. Maar niet getreurd… We hopen deze vorming bij het begin van volgend schooljaar (meer bepaald op 30/09 en 01/10) te kunnen organiseren.
 
Voor alle bovenstaande initiatieven mag je op latere datum van ons meer tekst en uitleg verwachten. Heb je vragen bij het traject, aarzel dan niet je pedagogisch begeleider te contacteren. 
 
Met hartelijke groet
 
An Vermeyen – regio Antwerpen
Maarten De Beucker – CEBECO
Martine Van Overmeiren – regio Oost-Vlaanderen
Luc Zwartjes – regio West-Vlaanderen
Tom Debraekeleer – regio Mechelen-Brussel
Wendy Vancluysen – regio Limburg
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
STEM

Lerend netwerk STEM Technieken B-stroom

 
Het netwerk STEM Technieken B-stroom is dit schooljaar reeds tweemaal samengekomen waarbij inzichten, keuzes en projecten aan elkaar werden voorgesteld en met elkaar werden gedeeld.
 
De deelnemers aan dit netwerk willen nu de stap zetten tot het creëren van een gezamenlijk project op maat van het leerplan STEM Technieken B-stroom.
 
Leraren STEM die alsnog wensen aan te sluiten bij dit netwerk en willen meewerken aan een uniek STEM-project op maat van de B-stroom moeten zich nu melden.
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht voor de basisoptie STEM-Technieken in de B-stroom zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
Tijdens het komende lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom heeft de groep beslist om samen een STEM-project uit te werken op maat van het leerplan. Leraren STEM die interesse hebben kunnen alsnog aansluiten bij dit netwerk dat plaatsvindt op:
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 2 februari 2021  13.30u- 16.00u - inschrijven
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
Taal

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!

 

De schrijfassistent, nu ook voor anderstaligen!

 
De schrijfassistent kende je misschien al, maar nu heeft het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, samen met de VRT en Wablieft er ook eentje voor anderstaligen ontwikkeld. Je leerling plakt een tekst en laat de assistent een aantal checks uitvoeren op spelling, lidwoorden, congruentie O en pv, enz. Een aanrader!
 
 

Help, een ex-OKAN-leerling in mijn les?!

CNO Antwerpen voorziet een tweedaagse cursus taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen. Je krijgt er tools om de principes van taalgericht onderwijs te kunnen toepassen. Ook vervolgschoolcoaches kunnen deelnemen aan deze vorming om te leren hoe ze hun leerlingen op een doelgerichte manier kunnen ondersteunen.
 

Voorspelt achtergrondkennis hoe goed je een tekst kunt begrijpen?

Het antwoord is ja! Al was dat al langer bekend. Maar O’Reilly en collega’s gingen nog een stapje verder en vroegen zich af hoevéél achtergrondkennis nu precies noodzakelijk is? Lees verder
 

Structuurkaarten

 
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde structuurkaarten om je leerlingen de leerstof te laten structureren, om het geleerde duidelijk uit te kunnen leggen, om een schrijfopdracht voor te bereiden, enz. De kaarten zijn gratis te downloaden.
 
 

Hoe kijk jij naar een leerling met een andere thuistaal?

 
“Die moeilijke tekst gaan ze niet snappen.” Of “Ik lees de opdracht luidop voor, want anders begrijpen ze het niet.” Heb je jezelf wel eens betrapt op een gelijkaardige uitspraak over leerlingen met een andere thuistaal? Mijn vraag luidt dan steevast: “Als je het hen niet laat proberen, hoe zullen ze het dan ooit gaan kunnen?” Een pleidooi om voor elke leerling de lat hoog te leggen, ook als dat van jezelf meer inspanning vraagt. Want als wij er niet in geloven, wie dan wel?

De lat hoog

Waarom is het zo belangrijk om de lat hoog te leggen voor elke leerling? Mag je wel inspelen op de verschillen tussen leerlingen? Wat doe ik met de thuistaal, laat ik deze toe?
 
Hieronder vind je enkele interessante wetenschappelijke bijdragen.

Kleurenblind? Over diversiteitsideologieën

Professor De Leersnyder onderzocht hoe diversiteitsideologieën een impact hebben op de schoolbeleving van de leerlingen en dus ook hun studieresultaten.
Ze onderzocht drie types van schoolculturen (vanaf minuut 7.08):
 
 
► 
 
de assimilationistische cultuur waarbij men vindt dat anderen zich moeten assimileren aan de Vlaamse/Belgische cultuur: “De leraren willen dat iedereen zich Belgisch gedraagt.”,
 
► 
 
de kleurenblinde cultuur waarbij men stelt dat achtergrond en identiteit er niet toe doen: “Op school wordt benadrukt dat mijn socio-culturele achtergrond er niet toe doet.”
 
► 
 
en de interculturele cultuur waarbij men de socio-culturele achtergrond en identiteit wil erkennen en omarmen: “Op school is er respect voor verschillende culturen en religies.”
Hoewel het kleurenblinde model het meest voorkomende model in het onderwijs is, scoort het interculturele model het hoogst op het zich thuisvoelen van de leerlingen en op hun motivatie. De leerlingen in deze scholen voelen zich ook minder gediscrimineerd. Naarmate jongeren zich beter voelen op school behalen ze ook hogere resultaten op wiskunde en Nederlands.

Anderstalig? Gebruik de thuistaal

Het Steunpunt Diversiteit & Leren zetten een website meertaligheid.be op poten om jou als leraar meer inzicht te geven in hoe taalverwervingsprocessen verlopen en welke factoren een belangrijke rol hierin spelen.
 
Leerlingen die een taal met een lage status spreken worden bijvoorbeeld minder snel gevraagd om hun thuistaal in te zetten bij het leren. Op die manier wordt de moedertaal echter verdrongen, terwijs ze net een stevige basis kan vormen voor het successief verwerven van het Nederlands.
 
Tips voor in de klas
 
► 
 
Ga eens na welke talen, taalvarianten je leerlingen zoal spreken. Laat hen aangeven hoe ze zich voelen bij elke taal. Laat hen dit noteren bij een foto van zichzelf of een getekend mannetje.
 
► 
 
Geef de leerlingen de kans eens iets voor te lezen of te zingen in hun thuistaal of favoriete taal.
 
► 
 
Laat leerlingen bij taalbeschouwing de vergelijking maken tussen hun thuistaal en het Nederlands.
 
► 
 
Laat een moeilijk woord opzoeken in de thuistaal zodat de leerling de betekenis nog beter kan begrijpen.
 
► 
 
Geef de leerlingen de opdracht om een presentatie te maken over hun culturele achtergrond en thuistaal. Laat de andere leerlingen vragen stellen.

Orhan Agirdag

 
In zijn boek ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’ houdt Orhan Agirdag een pleidooi om niet kleurenblind te zijn, maar wel om de lat voor elke leerling hoog te leggen.
 
Agirdag bewijst via wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van scholen uit binnen- en buitenland dat diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs wel perfect kunnen samengaan. 
 
Hij bespreekt onder meer ‘De structuren van uitsluiting’ zoals vooroordelen, verwachtingen, enz. Daarnaast heeft hij het over het deficitdenken en linkt hij schoolprestaties met het IQ van de anderstalige leerlingen. Ook de rol van taal komt uitgebreid aan bod. Een aanrader!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek

Lerend netwerk Techniek

 
Het netwerk techniek is bedoeld om inhoudelijke noden te bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht techniek zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 26 januari 2021  13.30u- 16.00u​ - inschrijven
 
► 
 
Locatie: LEGO Studio – Spectrumcollege campus Beringen Bogaarsveldstraat 11 - 3580 Beringen - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.

 

Lerend netwerk STEM Technieken B-stroom

 
Het netwerk STEM Technieken B-stroom is dit schooljaar reeds tweemaal samengekomen waarbij inzichten, keuzes en projecten aan elkaar werden voorgesteld en met elkaar werden gedeeld.
 
De deelnemers aan dit netwerk willen nu de stap zetten tot het creëren van een gezamenlijk project op maat van het leerplan STEM Technieken B-stroom.
 
Leraren STEM die alsnog wensen aan te sluiten bij dit netwerk en willen meewerken aan een uniek STEM-project op maat van de B-stroom moeten zich nu melden.
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht voor de basisoptie STEM-Technieken in de B-stroom zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
Tijdens het komende lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom heeft de groep beslist om samen een STEM-project uit te werken op maat van het leerplan. Leraren STEM die interesse hebben kunnen alsnog aansluiten bij dit netwerk dat plaatsvindt op:
 
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 2 februari 2021  13.30u- 16.00u - inschrijven
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 

Uniek techniekproject Smart City 2050 - op maat van 12- tot 14-jarigen 

 
Smart City 2050 is een uniek techniekproject op maat van de eerste graad secundair onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en TECHNOLOGISCHE COMPETENTIE. We dagen de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het "Internet of Things".
 
Het project Ontdek Techniektalent, een initiatief van het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Limburg, stelt voor: SMART CITY 2050.
Smart City 2050 is een uniek techniekproject op maat van de eerste graad secundair onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en TECHNOLOGISCHE COMPETENTIE. We dagen de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het "Internet of Things".
Op maat van 12- tot 14-jarigen creëren we samen een stad die toekomstgericht denkt om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo besteden we aandacht in het techniekproject aan:
 
 
► 
 
Thema transport - Smart mobility (verkeersproblemen in de stad)
 
► 
 
Thema energie - Smart energy (smartgrid en windenergie)  
 
► 
 
Thema constructie - Smart building (maximaal gebruik beschikbare oppervlakte)
 
► 
 
Thema ICT - Smart digital communication (intelligent communiceren)
 
► 
 
Thema biotechniek - Smart food chain (voeding en milieu).
 
Heb jij ook interesse in dit gratis techniekproject? Neem dan contact op met peter.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen voor meer info.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Buitenlandse excursies in tijden van Corona

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 

 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappen

Lerend netwerk Natuurwetenschappen en Natuur & ruimte 1° graad

 
Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond de doelstellingen van het leerplan natuurwetenschappen en natuur & ruimte eerste graad? Dan ben je van harte welkom op dit netwerk. 
 
We reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We nemen de tijd om de eerste evaluatie-periode van Kerstmis te bespreken.  We kijken naar de doelen in het leerplan natuurwetenschappen/natuur en ruimte en koppelen deze aan de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.  Samen met leraren van andere scholen verwerf je achtergrondkennis en zoek je mee naar haalbare vertalingen van de doelen naar je lespraktijk. Door onze expertise hierrond te delen inspireren we elkaar. Daarnaast starten we met het maken van een toolbox die als ruggensteun kan dienen bij je lessen. De deelnemers hebben een actieve rol in het bepalen van de inhoud van deze sessie. 
 
Datum:
 
 
► 
 
vrijdag 5/02/2021 VM (9u-12u) - inschrijven
 
► 
 
woensdag 26/05/2021 (13.30u - 15.30u) - inschrijven
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.

 

Lerend netwerk biologie en chemie 2° graad

 
Met de modernisering van de 2° graad zullen er nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (biologie – chemie - fysica) opgemaakt worden. Via deze netwerking kunnen we met een aantal leraars biologie / chemie van de 2° graad overleggen op welke manier we goed wetenschaps-/biologie/chemie onderwijs kunnen realiseren.
 
We bereiden samen de start van de modernisering van de 2° graad voor. De laatste stand van zaken in verband met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (biologie – chemie - fysica) zal worden toegelicht.
 
We reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We nemen de tijd om de eerste evaluatie-periode van Kerstmis te bespreken.  We kijken naar de doelen in het leerplan en koppelen deze aan de keuze van je les- en evaluatieactiviteiten.  Samen met leraren van andere scholen verwerf je achtergrondkennis en zoek je mee naar haalbare vertalingen van de doelen naar je lespraktijk. Door onze expertise hierrond te delen inspireren we elkaar. 
 
Datum:
 
 
► 
 
woensdag 6 januari 2021  13.30u- 16.00u​ - inschrijven
 
► 
 
vrijdag 28 mei 2021 09.00u - 11.30u - inschrijven
 
Locatie: Tulpinstraat 75 3500 Hasselt - Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.
 
 

Aanpassingen in de COS-brochure en aan de databank gevaarlijke stoffen.

 
 
► 
 
Vanuit het werkveld werd aangegeven dat een aantal stoffen nog ontbraken in de COS-brochure. Ondertussen werd de COS-brochure aangepast. Op de website van KVCV vind je de link naar de aangepaste COS-brochure. We geven hier alvast de link mee: https://www.kvcv.be/images/onderwijs/documenten/downloads/COS112020.pdf
 
► 
 
Ook de databank gevaarlijke stoffen werd aangepast zodat je vanaf nu een nog betere risicoanalyse kan maken. http://www.gevaarlijkestoffen.be/
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Hoe omgaan met basis en verdieping?

 
Ben je met de vakgroep wiskunde eerste graad nog op zoek naar een leidraad hoe je kan omgaan met basis en verdieping? Ik bied je twee inspirerende documenten aan.
 
In het tijdschrift ‘Wiskunde & Onderwijs’, nummer 186 stond een artikel over omgaan met verdieping in de lessen wiskunde van de eerste graad. Je vindt dit artikel ook terug op de website van de pedagogische begeleiding.
De pedagogische begeleidingsdienst ontwikkelde voor vakgroepen eerste graad een inspirerende leidraad ‘Hoe omgaan met basis en verdieping’. Via concrete voorbeelden op de assen van differentiatie uit de nieuwe leerplannen eerste graad en via gerichte reflectievragen wordt de vakgroep uitgedaagd om samen doelgericht na te denken over mogelijkheden tot differentiëren.
Indien je met de vakgroep bijkomende vragen hebt over de toepassing van de assen van differentiatie binnen het vak wiskunde, ga ik graag in op een uitnodiging om dit binnen je specifieke schoolcontext verder te bespreken. Dit overleg kan online georganiseerd worden.
 
 

Nascholing: De website van Geogebra inzetten als leerplatform wiskunde (alle graden) ... lees meer

 
Als je de website van Geogebra wil gebruiken als leerplatform wiskunde. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “De website van Geogebra inzetten als leerplatform wiskunde (alle graden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Geogebra – grafieken en analytische meetkunde voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met grafieken en analytische meetkunde van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: grafieken en analytische meetkunde voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Geogebra –vlakke meetkunde voor de 1ste graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met de vlakke meetkunde van de eerste graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde voor de 1e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Geogebra – vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met vlakke meetkunde en goniometrie van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Apps wiskunde op mobiele apparaten (voor alle graden) ... lees meer

 
Als je op de hoogte wil zijn van de nieuwste apps op mobiele apparaten voor het vak wiskunde. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Apps wiskunde op mobiele apparaten (alle graden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 1ste graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt in het nieuwe leerplan wiskunde 1e graad uitdrukkelijk vooropgesteld dat meer gebruik van ICT nodig is. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 2de  graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 3de graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk.Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook