Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Haal het vredeslicht af in de Tulpinstraat - 16 december 2019
►  Adventsaanbod vervolledigd met bezinnende diamontage
►  Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwen aan een school voor iedereen
►  Introductiesessie hoogbegaafdheid 24 januari 2020
►  "Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" - 13 februari 2020
►  Nieuwsbrieven - Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Nieuwe aanmeldingspagina
►  Vacatures
►  Vertel Vrij CLB Limburg wat beter kan!
Bestuurders & directies
►  Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling - 10 december 2019
►  Adventsbezinning voor directies (bu)so - 12 december 2019
►  Netwerkdag directies (buitengewoon) basisonderwijs - 31 januari 2020
►  Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
Gewoon basisonderwijs
►  Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
Gewoon secundair onderwijs
►  Eigen doelenkaders in LLinkid
►  Lerarentop 1010
►  Aardrijkskunde
►  CLIL
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV
►  Personenzorg
►  SWeTe-technische en praktijkvakken
►  Taal
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
►  Humane wetenschappen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Mens en samenleving
►  OKAN
►  SWeTe-technische en praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Haal het vredeslicht af in de Tulpinstraat - 16 december 2019

Deelname is gratis - inschrijven verplicht! Sta jij al op de kaart?

 
Beste coördinerend directeur, directeur, leerkracht, pastoraal verantwoordelijke
Beste leermeester godsdienst
Beste partner van het katholiek onderwijs
 
Op maandag 16 december 2019 willen we in het teken van ons jaarthema ‘Handen vol hoop’ het vredeslicht doorgeven.
 
Ons Festival van de Hoop dat bezocht werd door bijna 700 Limburgse onderwijsmensen heeft ons duidelijk gemaakt dat de behoefte aan Hoop sterk leeft in onze scholen. Wij willen die Hoop blijven koesteren en ondersteunen.
 
Daarom willen we op 16 december lichtbrenger zijn.
 
Het vredeslicht is een kaars die ontstoken wordt in Bethlehem en van daar uit over de hele wereld verspreid wordt. Het licht staat voor een universele boodschap van Vrede die religie, systemen en politieke overtuigingen overstijgt. De Hoop op Vrede verbindt ons allemaal. Je vindt meer info over het vredeslicht op de website www.vredeslicht.be
 
We hebben een droom voor het vredeslicht in Limburg. Zou het niet fantastisch zijn als een vertegenwoordiger van elke scholengemeenschap het licht komt halen om te verspreiden binnen de scholen? Hoe je dat licht kan verspreiden en wat je met dat licht kan doen in je eigen school in die laatste week voor de kerstvakantie,  daarvoor vind je inspiratie op onze website https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/festival-van-de-hoop. Daarnaast kan je natuurlijk ook persoonlijk inschrijven en je eigen licht komen halen. Iedereen is welkom.
 
Hoe werkt het praktisch?
 
 
► 
 
Je schrijft je in via deze link.
 
► 
 
Je bent welkom op 16 december vanaf 16.30u in de Tulpinstraat 75 in Kiewit voor een warm onthaal. Van 17.15u tot 18.00u is er een sfeervol inspirerend moment waarop je de gelegenheid krijgt om je eigen licht aan te steken vanuit het vredeslicht dat wij in Eupen zijn gaan halen. Je brengt dus best een kaars en een lantaarn mee. Je kan zelf volgen hoe het licht zich in Limburg zal verspreiden via het kaartje op onze website.
 
Vol Hoop,
 
Francis Loyens, bisschoppelijk gedelegeerde voor het vicariaat Onderwijs en Kathleen Toonen, regiodirecteur PB Regio Limburg, in samenwerking met de collega’s van RKG en PIC.
 
Voor iedereen
 
 
 
Adventsaanbod vervolledigd met bezinnende diamontage
 
Hoopvol uitkijken  
 
In de nieuwsbrief van 14 november lanceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen het aanbod bij het adventsthema Hoopvol uitkijken met een afficheeen Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten in samenwerking met Uitgeverij Muurkranten en een digitale XXL, boordevol suggesties voor de beleving van de advent op school.
 
Nu is ook de meditatieve diamontage (PowerPoint) op de website beschikbaar en zo is het aanbod volledig om werk te maken van de advent op school. De diamontage maakt het je eenvoudig om de advent in het vizier te brengen. Ze kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwen aan een school voor iedereen
 
Vademecum zorg   Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen. Tegelijkertijd was er de vraag uit het werkveld, mede als gevolg van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, om ook voor het secundair onderwijs een dergelijk instrument te ontwikkelen. Vandaag is de realisatie ervan een feit. Je vindt het nieuwe vademecum op onze website. Het vademecum is ook beschikbaar in de vorm van een plooimap of een ringkaft, met samenvattende fiches die verwijzen naar de website. 
 
Het vademecum richt zich op de leraar, als spilfiguur van kwaliteitsvol onderwijs en van de begeleiding van al zijn leerlingen, maar is bedoeld voor het hele team. Ook directeurs en zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders kunnen ermee aan de slag. Samen willen we “bouwen aan een school voor iedereen”. Het vademecum wil het schoolteam niet alleen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn waarmee elke school het eigen schoolbeleid in zijn dagdagelijkse praktijk kan optimaliseren. Het laat zich niet lezen als een boek, maar is op de eerste plaats een instrument met verschillende ingangen die leiden tot tips en reflectievragen bij de GOK- en zorgthema’s waar elke school mee bezig is.
 
De teksten, instrumenten en bronnen op de website actualiseren en vullen we geregeld aan. Waar mogelijk vind je voorbeelden van goede praktijk. Het wordt een dynamisch geheel. Op basis van de feedback en de input van iedereen die ermee aan de slag gaat, kan het verder groeien ... Zo kan het een gedragen vindplaats zijn voor al wie op school het GOK- en zorgbeleid verder wil uitbouwen.
 
De fiches zijn te koop in de webshop. Je kunt de webshop ook bereiken door vanuit onze webpagina helemaal bovenaan te klikken op “bestellen”. Vervolgens kies je voor “andere uitgaven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen”.
De fiches zijn beschikbaar in een plooimap tegen de prijs van 13 euro. Voor leden is dit 9 euro. Ze zijn ook verkrijgbaar in een ringmap, dan kosten ze 19 euro en voor leden 13 euro.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Introductiesessie hoogbegaafdheid 24 januari 2020
 
Je kreeg ongetwijfeld al te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Maar ken je de behoeften van hoogbegaafde leerlingen? Dat zijn die leerlingen die op cognitief vlak tot de top 10% van hun leeftijdsgroep behoren. Gemiddeld zitten er elk schooljaar twee van deze cognitief sterke leerlingen op de schoolbanken van je klas. Te weinig aandacht voor hun leerbehoeften kan leiden tot ernstig onderpresteren en gedrags- en emotionele problemen.   
 
Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerlingen op grote hoogte te laten vliegen? In deze introductiesessie zullen we je kennis en inzicht bieden: 
 
► 
 
je ontdekt wat hoogbegaafdheid precies is, 
 
► 
 
je krijgt inzicht in de complexiteit van hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong, 
 
► 
 
je leert de algemene kenmerken van het denken van hoogbegaafde leerlingen kennen, 
 
► 
 
je leert hoogbegaafde leerlingen herkennen in je klas, 
 
► 
 
je krijgt inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen, 
 
► 
 
je verwerft inzicht in hoe je in de klas aan hun onderwijsbehoeften tegemoet kunt komen. 
 
Daarnaast ontdek je ondersteunende materialen (boeken, kaders, websites) die je kunnen helpen bij het begrijpen van hoogbegaafde leerlingen. 
 
We gaan van start met een introductiesessie op 24 januari 2020 van 9 tot 12 uurIndien er interesse voor is, kan je je aansluiten bij het vervolgnetwerk voor secundair onderwijs of basisonderwijs. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
"Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" - 13 februari 2020
 
Donderdag 13 februari 2020  Noteer deze dag alvast in je agenda.
 
 
Inclusiedag
 
 
Een meer inclusieve maatschappij stelt ook verwachtingen tegenover het onderwijs. Heel wat leerlingen in Vlaanderen met specifieke onderwijsbehoeften volgen momenteel les in het gewoon onderwijs. Samen zijn we nog heel erg zoekende in hoe hiermee aan de slag gaan. Daarom willen we een Inspiratiedag organiseren om “good practice” met elkaar te delen. We starten de dag met een keynote gevolgd door een aantal inspirerende werkwinkels.
 
Voor elke deelnemer is er een inclusieve verrassing.
 
We hopen jullie deze dag vooral veel goesting te geven en te laten zien dat inclusie zoveel meer kan betekenen voor iedereen.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Nieuwsbrieven - Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Nieuwsbrieven  
 
► 
 
Lees nieuwsbrief 10
 
► 
 
Lees nieuwsbrief 11
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe aanmeldingspagina
 
Aanmeldpagina  
 
Weldra kun je via je Smartschool-login ook inloggen op de applicaties van Katholiek onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid, WellBe … Ook het loginscherm is vernieuwd.
 
Je koppelt je Smartschool login eenmalig via de oranje knop en logt vervolgens steeds via die knop in om je account te gebruiken. Je kunt ook nog steeds aanmelden met je vertrouwde Katholiek Onderwijs Vlaanderen-login via de groene knop. We maken in de toekomst ook werk van een koppeling met Schoolware (WISA).
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Vertel Vrij CLB Limburg wat beter kan!
 
Vrij CLB Limburg heeft als doel: de leerling een stap verder helpen. Het CLB wil de kwaliteit van zijn werking verbeteren. Daarom nodigt het jou als onderwijspartner uit om over zijn werking in gesprek te gaan tijdens een focusgroep op woensdag 11 december 2019 van 9 tot 12 uur.
 
Via een focusgroep bespreken ze enkele typecasussen en vragen ze je inbreng bij deze vragen:
 
 
► 
 
Wanneer heeft het CLB in dit type casussen goed werk geleverd?
 
► 
 
Wat vind je als schoolpartner belangrijk om voor deze leerling te realiseren?
 
► 
 
Wat kan er beter in de samenwerking CLB-school/CLB-ondersteuning om dit voor de leerling te realiseren?
 
De focusgroep vindt plaats in de vergaderzaal van Vrij CLB Limburg, Zevenbonderstraat 80, in Genk. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling - 10 december 2019
 
Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.
 
 
► 
 
Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 
► 
 
Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 
► 
 
Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 
► 
 
Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.
 
We maken kennis met het vernieuwde zorgvademecum "Een huis vol zorg en kansen".
 
We geven een aanzet tot een antwoord op de vragen:
 
 
► 
 
Wat is kansarmoede?
 
► 
 
Welke “armoedevaardigheden” heeft men nodig?
 
► 
 
Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen?  
 
► 
 
Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?
 
► 
 
Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?
 
► 
 
Met welk concreet materiaal kunnen we aan de slag?
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Adventsbezinning voor directies (bu)so - 12 december 2019
 
Adventsbezinning  
 
Graag nodigen we je uit voor onze jaarlijkse Adventsbezinning voor directies op donderdag 12 december 2019. 
 
Tijdens deze dag willen we directies de kans geven om even stil te vallen en te reflecteren over hun leven en werk op school. Daarnaast willen we ons laten inspireren, in dialoog gaan en vieren in het kader van de Katholieke Dialoogschool.
 
Onze bezinning zal dit jaar doorgaan in Tongeren. Het programma bestaat uit: 
 
 
► 
 
8.30 - 8.45 uur: Onthaal in viio Tongeren 
 
► 
 
8.45 - 9.45 uur: Gezamenlijke lezing door Hans Geybels (“De identiteit is in het beeld. Hoe beelden de identiteit van een katholieke school tonen.”) en Josiane Morias i.s.m. Sylvain De Bleeckere (“Kerkschatten als levenswijzer in de katholieke school”) 
 
► 
 
9.45 - 10.05 uur: koffiepauze 
 
► 
 
10.05 uur: Verplaatsing naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
 
► 
 
10.15 - 11.00 uur: Bezoek Teseum 
 
► 
 
11.00 - 11.45 uur: Bezoek archeologische site 
 
► 
 
12.00 - 12.45 uur: Eucharistieviering in basiliek 
 
► 
 
13.00 uur: Maaltijd in viio Tongeren 
 
Er is een warme maaltijd inbegrepen. 
 
Op het einde van deze dag ontvangt elke deelnemer een hoopvolle attentie om mee naar school te nemen.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Netwerkdag directies (buitengewoon) basisonderwijs - 31 januari 2020
 
Deze dag voor de (coördinerende) directeur gewoon en buitengewoon basisonderwijs gaat dit schooljaar door op vrijdag 31 januari 2020, in Hostellerie La Butte aux Bois in Lanaken.
 
Zoals steeds willen we onszelf tijdens deze netwerkdag een ogenblik van rust en aandacht gunnen, bewust stilstaan bij onze complexe job en dit in een sfeer van verbondenheid met andere directeurs. In de voormiddag doen we dit door een lezing te volgen, in de namiddag door samen te tafelen. Ook maken we even tijd voor enkele gepensioneerde collega’s.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
Schrijf je in voor het directiecongres so van PB regio Limburg! 
Directiecongres  
 
De wegwijzer duurzaamheid nodigt een school uit om op een fundamentele manier na te denken over de toekomst. Wat voor een wereld willen we achterlaten aan de volgende generaties? Wat kunnen en durven we voor onze kinderen hopen? Hoe werken we aan de realisatie van onze hoop? 
Bron: Hoop doet leren, Aanzet tot een pedagogie voor katholieke dialoogscholen, Halewijn, 2019. 
 
Duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat is onze focus op 6-7 februari 2020.  
 
► 
 
Hoe kunnen wij onze scholen duurzaam organiseren?  
 
► 
 
Hoe kunnen we leren duurzaam stimuleren?  
 
► 
 
Hoe kunnen wij mensen – jongeren en volwassenen - in onze scholen duurzaam inspireren en coachen?  
 
► 
 
Hoe kunnen wij duurzaam omgaan met onszelf als leidinggevende? 
 
Wil je trainen in inspirerend coachen of ben je op zoek naar goede praktijkvoorbeelden? Wil je graag een informatieve sessie of ben je op zoek naar concrete handvatten om in je school aan de slag te gaan? Maak dan snel een keuze uit het aanbod sessies.
 
Alle info en inschrijven kan via deze link.
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
 
ZILL  
 
Op vraag van onze scholen publiceren we een pdf met een afdrukbare versie van de uitbreiding 0-2,5 als aanvulling bij het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! (Zill). In die versie hebben we ook de eerste ontwikkelstappen van de goedgekeurde leerlijnen (2,5-12) opgenomen. Die waren richtinggevend om te bepalen waar er opstapjes nodig waren. De ontwikkelstappen voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5 geven zicht op de onderliggende ontwikkeling.
 
Er zijn twee versies beschikbaar:
 
► 
 
A4-pdf
 
► 
 
A5-pdf waarbij telkens vier pagina’s recto-verso op A4 kunnen worden afgedrukt
 
Je kunt meer lezen over de Zill-uitbreiding 0-2,5 op onze website.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Eigen doelenkaders in LLinkid
 
In LLinkid is het vanaf nu mogelijk om eigen doelenkaders te hanteren.
 
LLINKID   De redactie daarvan is in handen van de coördinator van een groep en/of de directeur (of degene die de pedagogische rechten gedelegeerd kreeg). Zij vinden op de landingspagina van de leerplannen bovenaan rechts de knop “+ doelenkader” waarmee eigen doelenkaders gecreëerd kunnen worden op groeps- en/of schoolniveau. 
 
De nieuwe functionaliteit laat toe op basis van de bestaande (en goedgekeurde) leerplannen eigen doelenkaders te ontwerpen op maat van de eigen school. Dat kan bijvoorbeeld voor de lesuren differentiatie. Maar het is ook best mogelijk dat een school voor haar klassen van de A- of B-stroom een of meer vakleerplannen wil samenvoegen in één vak, dat een school aan het leerplan van een bepaald vak ook een aantal doelen van een ander vak wil toekennen of dat een school een aantal leerplandoelen van de algemene vorming ook wil toekennen aan het vak godsdienst. Misschien wil een school zelf doelenkaders creëren voor gezamenlijke projecten.
 
Eigen doelenkaders komen aan dergelijke vragen tegemoet en bieden scholen de nodige flexibiliteit.
 
Hoe je ermee aan de slag gaat, vind je terug op de ondersteuningspagina van LLinkid waar een handleiding voorhanden is en er binnenkort ook een instructiefilmpje verschijnt.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerarentop 1010
 
Lerarentop  
 
Op 5 februari 2020 zal de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs plaatsvinden. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Deze Lerarentop zal doorgaan in de KU Leuven van 9 tot 16 uur.
 
Meer info en inschrijven kan via deze link. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Paraat voor het kLIMaat – 7 december 2019

 
Contactdag Netwerk Educatie – UHasselt, Campus Diepenbeek 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
CLIL

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg

 
SAVE THE DATEOp vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur komt Harry Havekes, de Nederlandse vakdidacticus en auteur van de boeken Actief Historisch Denken naar Hasselt voor een sessie.
 
Inschrijven en meer info vind je weldra hier 
 
 

Tip van de maand Differentiëren (1) – 20 manieren om gedifferentieerde instructies te geven  

 
Over binnenklasdifferentiatie is al veel geschreven en online verschenen. We vertrekken dan ook vanuit de stelling dat differentiëren een basishouding is. Een gedifferentieerde aanpak kan in elke klasgroep en/of klassituatie (tempo, groepering, materiaal, evaluatie, enzovoort) leerwinst opleveren. Belangrijk is het doel van je les niet uit het oog te verliezen: differentiëren gebruiken om dat doel te bereiken en geen differentiatie als doel op zich!  
Via deze link vind je 20 snelle manieren om gedifferentieerde instructies te geven. Grasduin in de voorbeelden om hier in de lespraktijk mee aan de slag te gaan.  
Indien je koudwatervrees hebt, kan volgende tip misschien helpen: ‘Begin met een werkvorm die niet te ingewikkeld is en haalbaar is.’ Succes er mee!  
Heb je vragen over differentiëren, contacteer me dan via mail of telefonisch (0497 48 62 29).
 

Tip van de maand Evalueren (1) - Menukaart 

 
Hoe kan je het leerproces van je leerlingen in kaart brengen? En hoe maak je leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces?  
Bovenstaande vragen passeren al eens de revue. Op de website van www.leerling2020.nl kan je bruikbare ideeën vinden.  
Via de Menukaart eigenaarschap kan je aan de hand van een Quickscan achterhalen welke gerechten jou en de vakgroep kunnen inspireren. Het resultaat brengt je tot één van de gerechten (appetizer, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, aperitief) en daar kan je verder klikken op allerlei voorbeelden.  
Je kan de menukaart gebruiken als opwarmer om het thema evalueren – eigenaarschap in een vakvergadering bespreekbaar te maken of om extra inspiratie op te doen over evalueren en feedback.  
Heb je vragen over evalueren en/of feedback, contacteer me dan via mail of telefonisch (0497 48 62 29).  
 
 

Leren leren – effectieve leerstrategieën 

 
Hoe leerlingen leren? Hoe kan je de wetenschap van het leren gebruiken om het leren van je leerlingen zichtbaar te maken? Lees meer ...
 
 

Varia

 
► 
 
Lezing: Kelten in vogelvlucht. Van de helm uit Ciumești (Roemenië) tot het standbeeld van Ambiorix in Tongeren: lezing door Eugène Warmenbol (Université Libre de Bruxelles) – donderdag 19 december 2019, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.
 
► 
 
Tentoonstelling: DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef!  Meer info vind je hier.
 
► 
 
Tentoonstelling: CROSSROADS. Reizen door de Middeleeuwen – 27 september 2019 tot 29 maart 2020, Museum Kunst en Geschiedenis Brussel
Volksverhuizingen over lange afstanden, nieuwe politieke structuren, klimaatverandering, religieuze conflicten, verschuivende markten, … De bewogen tijden van de late oudheid en de vroege middeleeuwen (ca. 300-1000) vertonen meer overeenkomsten met onze moderne wereld dan we zouden vermoeden. In West-Europa wordt deze periode vaak aangeduid als de ‘donkere eeuwen’. Ten onrechte: tal van historische bronnen en artefacten bewijzen dat er in dit tijdvak veel uitwisselingen en contacten waren: reizen, handel, diplomatie en gewapende conflicten... Diverse voorwerpen, van Merovingische sieraden tot perkamentmanuscripten met runenschrift en van gouden munten van Byzantijnse keizers tot Koptisch textiel met verbluffende kleuren en motieven, onthullen deze culturele uitwisseling. 
 
► 
 
Didactiek en materiaal: Methode of eigen cursus?
In het artikel Methode of eigen cursus: wat je zelf doet, doe je beter? (Gelezen op 13 november 2019https://www.klasse.be/197043/eigen-cursus-of-handboek-surma/#commentskoppelt onderwijswetenschapper Tim Surma het recent wetenschappelijk onderzoek aan deze vraag over het volgen van een methode of het schrijven en gebruik van een eigen cursus.  
Evenals Tim Surma wil ik het belang benadrukken van het kennen van het leerplan en het niet slaafs volgen van de gekozen methode. Wat betreft het kiezen van een methode kan een methodekiezer (ontwikkeld door de pedagogische begeleiders geschiedenis) misschien al op weg helpen. Je kan deze verkrijgen bij nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Didactiek en materiaal: Nieuws in de klas 
Op de website Nieuws in de klas vind je veel bruikbaar lesmateriaal over hoe je met actualiteit kan omgaan. Naast kranten, magazines en lesmateriaal vind je er ook visueel materiaal, dankzij de samenwerking met Archief voor onderwijs (meld je gratis aan voor toegang) 
 
► 
 
Didactiek en materiaal: Lukasweb
Via deze website heb je toegang tot de collecties van Vlaamse musea en erfgoedinstellingen. Je vindt er bijvoorbeeld afbeeldingen van museumstukken uit het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Ideaal om te gebruiken als verrijking van je lesmateriaal.  
 
► 
 
Didactiek en materiaal: Gamification
Ga jij in je lessen aan de slag met games? Volgens Peter Diamandis zullen games in de toekomst deel uitmaken van het leren en onderwijzen. In zijn filmpje From A’s to Angrybirds hield hij in 2016 al een pleidooi voor het gebruik van games in de lespraktijk. Via deze link vind je inspiratie om met games aan de slag te gaan.   
Wil je toch profiteren van bijvoorbeeld de historische setting van bijvoorbeeld Assassins Creed Odissey, maar heb je geen tijd om dit in de klas te gebruiken? Lees alles over de ontdekkingstour in het oude Griekenland in dit artikel
 
► 
 
Didactiek en materiaal: (herhaling) Hermes, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor leraren geschiedenis  
In september 2019 verscheen de derde Hermes van dit jaar. Het vernieuwde tijdschrift van de VVLG bevat onder andere artikels over de krachtlijn historische vraagstelling, het verzet tegen het voorstel van een Vlaamse canon, agency, bronnen enzovoort. Neem ook een kijkje op de nieuwe website: www.vvlg.be 
Leden van de VVLG krijgen toegang tot de website en 4 nummers van Hermes. Info vind je hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Humane wetenschappen

Studiedag ‘Filosoferen vandaag  29 januari in Leuven – 5 februari in Geel 

 
Voor leraren Humane wetenschappen 
 
De Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen van de KU Leuven organiseert de studiedag ‘Filosoferen vandaag’.  
 
In de voormiddag worden tendensen in de recente filosofie besproken 
 
► 
 
Prof. dr. Helder De Schutter gaat in op de politiek filosoof Will Kymlicka, die een invloedrijke theorie over het multiculturalisme heeft uitgewerkt. Dr. Lorenz Demey legt uit hoe de logica zich de laatste decennia heeft ontpopt van een deeldiscipline van de filosofie tot een zelfstandige wetenschap, met velerlei dwarsverbanden naar disciplines zoals taalkunde, psychologie, economie, wiskunde en informatica. 
 
In de namiddag kan je kiezen uit twee workshops over de aanpak van filosoferen in de klas.  
 
► 
 
WorkshoKristof Van RossemLuisteren - spreken - denken 
 
Om met leerlingen een goed (filosofisch) gesprek te kunnen voeren in de klas, vereist dit onder andere dat ze zich beknopt en helder kunnen uitdrukken, dat ze naar zichzelf en elkaar kunnen luisteren en dat ze helder en kritisch kunnen denken. Dat leerlingen (als goede burgers) over deze basiscompetenties beschikken, is geenszins vanzelfsprekend. Een van de opdrachten voor leerkrachten vandaag is daarom deze te oefenen in de les.  
 
In deze workshop laat hij zien hoe je dit kan doen. We vertrekken van een tekst van een hedendaags filosoof en doen dan enkele oefeningen die je meteen mee kan nemen naar je eigen klaslokaal. 
 
 
► 
 
Workshop Natascha Kienstra, Filosoferen op niveau 
 
In haar doctoraatsonderzoek onderscheidt Natascha Kienstra (vakdidacticus aan de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit) verschillende niveaus van filosoferen van leerlingen. Hoe herken en bewerkstellig je als leraar het door jou gewenste niveau van filosoferen tijdens filosofische gespreksvoering in de klas? In deze workshop krijg je door Natascha Kienstra praktische handvatten aangereikt om tijdens de les in te zetten. 
 
Inschrijven kan via de site van AVL nascholingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
► 
 
(AANRADER!) Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs (door Prof. Dr. Christian Laes) - 10 januari 2020
'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.
Inschrijven kan je hier.
 
► 
 
Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020
Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de motivatie van je leerlingen kan vasthouden of zelfs verhogen.
Kleine technieken komen aan bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer “ruimte” creëert voor observatie en feedback. Je leerlingen leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaarschap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van feedback.
De activiteiten zijn niet methodegebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Schrijf je in
 
► 
 
Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden!
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt.
 
► 
 
Breed evaluaren - 14 mei 2020
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen.
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur. Schrijf je in
 
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken

 

Tip van de maand Differentiëren (1) – 20 manieren om gedifferentieerde instructies te geven  

 
Over binnenklasdifferentiatie is al veel geschreven en online verschenen. We vertrekken dan ook vanuit de stelling dat differentiëren een basishouding is. Een gedifferentieerde aanpak kan in elke klasgroep en/of klassituatie (tempo, groepering, materiaal, evaluatie, enzovoort) leerwinst opleveren. Belangrijk is het doel van je les niet uit het oog te verliezen: differentiëren gebruiken om dat doel te bereiken en geen differentiatie als doel op zich!  
Via deze link vind je 20 snelle manieren om gedifferentieerde instructies te geven. Grasduin in de voorbeelden om hier in de lespraktijk mee aan de slag te gaan.  
Indien je koudwatervrees hebt, kan volgende tip misschien helpen: ‘Begin met een werkvorm die niet te ingewikkeld is en haalbaar is.’ Succes er mee!  
Heb je vragen over differentiëren, contacteer me dan via mail of telefonisch (0497 48 62 29).
 
 

Tip van de maand Evalueren (1) - Menukaart 

 
Hoe kan je het leerproces van je leerlingen in kaart brengen? En hoe maak je leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces?  
Bovenstaande vragen passeren al eens de revue. Op de website van www.leerling2020.nl kan je bruikbare ideeën vinden.  
Via de Menukaart eigenaarschap kan je aan de hand van een Quickscan achterhalen welke gerechten jou en de vakgroep kunnen inspireren. Het resultaat brengt je tot één van de gerechten (appetizer, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, aperitief) en daar kan je verder klikken op allerlei voorbeelden.  
Je kan de menukaart gebruiken als opwarmer om het thema evalueren – eigenaarschap in een vakvergadering bespreekbaar te maken of om extra inspiratie op te doen over evalueren en feedback.  
Heb je vragen over evalueren en/of feedback, contacteer me dan via mail of telefonisch (0497 48 62 29).  
 
 

Leren leren – effectieve leerstrategieën 

 
Hoe leerlingen leren? Hoe kan je de wetenschap van het leren gebruiken om het leren van je leerlingen zichtbaar te maken? Lees meer ...
 
 

Varia

 
► 
 
Lezing: Kelten in vogelvlucht. Van de helm uit Ciumești (Roemenië) tot het standbeeld van Ambiorix in Tongeren: lezing door Eugène Warmenbol (Université Libre de Bruxelles) – donderdag 19 december 2019, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  
 
► 
 
Tentoonstelling: DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef!  
Meer info vind je hier 
 
► 
 
Didactiek en materiaal: 
Lukasweb 
Via deze website heb je toegang tot de collecties van Vlaamse musea en erfgoedinstellingen. Je vindt er bijvoorbeeld afbeeldingen van museumstukken uit het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Ideaal om te gebruiken als verrijking van je lesmateriaal.  
Gamification
Ga jij in je lessen aan de slag met games? Volgens Peter Diamandis zullen games in de toekomst deel uitmaken van het leren en onderwijzen. In zijn filmpje From A’s to Angrybirds hield hij in 2016 al een pleidooi voor het gebruik van games in de lespraktijk. Via deze link vind je inspiratie om met games aan de slag te gaan.
Wil je toch profiteren van bijvoorbeeld de historische setting van bijvoorbeeld Assassins Creed Odissey, maar kan je het spel in de klas niet spelen? Lees alles over de ontdekkingstour in het oude Griekenland in dit artikel.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholingen december: praktisch

 
 
► 
 
Vorming EHBO: nieuw in het leerplan van de eerste graad met Jana Van Opstal 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.  
Theorie en praktijk
Woensdag 11 decembervan 9.30 tot 12 uur of van 13.30 tot 16 uur. 
Inschrijven voor deze sessie kan hier. 
 
► 
 
ICT in de les L.O. met Philippe Vandersmissen 
Wil je graag kennismaken met digitale tools in functie van feedback en evaluatie? Wil je weten hoe je doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad kan bereiken tijdens L.O.?  
Philippe Vandersmissen zal hier een workshop over geven. Je maakt kennis met apps die in de drie graden kunnen dienen. De theorie wordt tijdens deze sessie meteen in de sportzaal geoefend. 
Hier kan je meer informatie vinden en inschrijven. 
Theorie en praktijk, breng sportkledij mee. 
Woensdag 11 december 2019, van 13.30 tot 16 uur: PXL, Vilderstraat, 3500 Hasselt 
 
► 
 
De dag van de leraar lichamelijke opvoeding 
Deze dag wordt georganiseerd door PXLBekijk hier het programma 
Dinsdag 10 december 2019: PXL Hasselt. 
 
► 
 
Nascholing Antwerpen en Herentals 
Jij bent ook van harte welkom op de nascholingen in regio Antwerpen! Schrijf je hier in.
Goed om weten: de gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock and Roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. 
 
► 
 
Nascholing Lichamelijke opvoeding 2019bekijk het overzicht
 
► 
 
Praktische informatie en bereikbaarheid:
11 december in Hasselt EHBO: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Er is parking achter het gebouw. 
11 december in Hasselt ICT in de les L.O.: PXL, Vilderstraat, 3500 Hasselt. Je kan parkeren aan de oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan en aan het terrein aan de Verwilghensingel tegenover het PXL-gebouw en naast de Metro-vestiging. 
9 en 10 december in Herentals: Sport Vlaanderen (vroegere BLOSO-centrum): Vorselaarsebaan 60. Er is ruime parkeermogelijkheid. Voor wie met de trein komt: Sport Vlaanderen is 1.5km van het station. 
Op 9/12Kom naar het sporthotel. Dat ligt naast de parking (steek dus niet de straat over en ga dus niet naar boven richting sporthal). 
Op 10/12: Bij mooi weer buiten: afspraak aan de ingang van de sporthal. 
12 en 13 december in Merksem: Sint-Eduardusinstituut, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem: Je kan parkeren in de Broeder Frederikstraat of op de parking van de school. Ook kan je gratis parkeren bij Shurgard (Oudebarreellei 7) en 200m wandelen. Kom je met het openbaar vervoer? Tram 2 (Hoboken-Merksem) en tram 3 (Melsele-Merksem) stoppen in de buurt van de school.  
13 en 16 december in Herentals: sportaccommodatie van Kosh, Ieperstraat 5, 2200 Herentals. In de straten in de buurt is voldoende plaats om te parkeren. Op sommige plaatsen is een parkeerschijf nodig! 
 
► 
 
Mee te brengen: 
Er wordt geen pauze voorzien tijdens de sessies. Je brengt best een flesje water mee. 
Wat de lesgever van jou verwacht, staat in het blauw en cursief gedrukt.  
De syllabus zal digitaal te raadplegen zijn op SharePoint:  
Dpbant.vvkso.net/SO/LO 
Gebruikersnaam: LO 
Wachtwoord: Sharepoint123
 
 

Netwerk L.O.

L.O.-netwerken

 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerken. Breng gerust een collega uit je vakgroep mee, liefst iemand die in de eerste graad les geeft. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. 
 
► 
 
Maandag 10 februari 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
 
► 
 
Donderdag 5 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Atlas-college, Genk  
 
► 
 
Woensdag 25 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Maandag 20 april 2020, van 13 tot 16 uur: Mosa-RT, Maaseik. 
 
Inschrijven kan hier. 
 
 

Recente stand van zaken basisoptie SPORT A- en B-stroom

 
Het antwoord op de aanvraag (die voor eind november binnen moest) wordt verwacht eind maart. 
 
De leerplantoelichting voor de basisoptie Sport: 
 
► 
 
A-stroom (en eventueel B-stroom): Opgelet! NIEUWE DATUM: Woensdag 29 april 2020van 9 tot 12 uur. Tulpinstraat 75, Hasselt (uitgesteld omdat je pas eind maart een antwoord krijgt op je aanvraag). Omdat heel wat doelen van het leerplan A-stroom overeenkomen met die van het leerplan B-stroom, zijn leraren die beide basisopties geven hier welkom. De toelichting van het wetenschappelijk gedeelte dient echter uitsluitend voor de A-stroom.  
Als je enkel de basisoptie in de B-stroom zal geven, dan is onderstaande nascholing voor jou interessanter. 
 
► 
 
B-stroom: Woensdag 6 mei 2020: van 9.30 tot 12 uur: Heilig-Hartinstituut Kessel-Lo (vergaderzaal), Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo (vlot bereikbaar met de trein). 
 
► 
 
Het netwerk 
Heb je interesse in het netwerk? De eerste sessie zal plaatsvinden op maandag 11 mei: van 13 tot 15 uur: Heilig-Hartinstituut Kessel-Lo (vergaderzaal), Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo (vlot bereikbaar met de trein). De doelgroep voor het netwerk bestaat uit leerkrachten/directies die samen willen nadenken en ideeën uitwisselen over zowel de inrichting als de inhoud van de basisoptie sport.
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Mens en samenleving
 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen en lerende netwerken MVT regio Limburg

 
In het onderstaand overzicht vind je de geplande nascholingen en netwerken voor MVT. Voor meer info en om in te schrijven, surf je naar nascholing.be.
 
► 
 
Lerende netwerken Frans, Engels en Duits specifiek voor de 1ste graad en 2de/3de graad. - de data zijn geprikt en onze pedagogische begeleider Duits/Engels, David Monsecour, zal deze opnemen. Hier vind je een overzicht.
Leren van en met elkaar. Waarom op elke school het warm water opnieuw uitvinden? #glurenbijdeburen #tousensemble
 
► 
 
Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan? 
Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de motivatie van je leerlingen kan vasthouden of zelfs verhogen. 
Kleine technieken komen aan bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer “ruimte” creëert voor observatie en feedback. Je leerlingen leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaarschap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van feedback. 
De activiteiten zijn niet methode-gebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 
Schrijf je in
 
► 
 
Dag van de talen - 5 maart 2020
 
► 
 
Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
► 
 
Leerplanvoorstelling Basisopties MT – 11 maart 9.30-12 uur of mei (= herhaling) 
 
► 
 
Breed evaluaren - 14 mei 2020
Wat is breed evalueren? Waarom zou je breed evalueren? Hoe kan dit een meerwaarde zijn voor het leerproces van mijn leerlingen?
Tijdens deze nascholing lichten we op een interactieve manier het waarom, wat en hoe van breed evalueren toe. We denken samen na over de noodzaak om met breed evalueren aan de slag te gaan, we verkennen de verschillende invalshoeken en leggen de link naar onze klaspraktijk. Schrijf je in

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken
 
 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

Groepswerk evalueren
 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 
 
Op 19 maart zal DrJan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen een navorming geven met als onderwerp “Groepswerk evalueren”. Jan bouwde zijn expertise o.a. op als leraar Nederlands in tso en bso. 
 
Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten: wie evalueert? Met welke mogelijke doelen? Waarop legt u de focus en hoe pakt u dit het best aan? U maakt ook kennis met verschillende evaluatiemodellen en instrumenten. 
 
Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
 

Informatie - iToolbox

 
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt. 
 
Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes kan je al veel bereiken. 
 
 
 

Informatie – Fonkelende taaltips

 
De feestperiode komt eraan. Een tijd waar glinstering en fonkeling niet bij ontbreken. Wij brengen 3 taaltips in het licht. 
 
Bronzen tip: lees je leerplan. Het vertelt jou wat bereikt moet worden, waar je tijdens je lessen tijd voor zal maken.  
 
Het ziet er op papier misschien niet zo aantrekkelijk uit. In de online versie en voor de eerste graad via Llinkid komen de verschillende onderdelen duidelijker naar voor.  
 
Bij de pedagogisch-didactische duiding kan je informatie lezen over o.agepaste talige bouwstenen, strategieën, foutentolerantie. Onder de doelen staan een aantal wenken die extra voorbeelden geven voor het bereiken van de leerplandoelen. Onder basisuitrusting vind je de uitrusting en het didactisch materiaal dat onontbeerlijk is voor een goede taalles anno 2019-2020. 
 
Zilveren tip: pluk uit je methode. Wat wil je bereiken? Welke oefeningen zijn geschikt om aan dit einddoel te komen? Observeer je doelgroep en kies als expert - want ja, jij bent de expert - wat je leerlingen nodig hebben om de leerplandoelen te bereiken. Je hebt 2 schooljaren de tijd om je graadplan te bereiken. 
 
Gouden tip: geniet van de taal. Laat jongeren op verschillende manieren plezier beleven in deze prachtige taal. 
 
 

Duits - netwerk

 
Zusammen schaffen wir das! In het tweede semester start de pedagogische begeleidingsdienst dan ook opnieuw het netwerk Duits op. Onze nieuwe begeleider Moderne Vreemde Talen: focus Engels en Duits, David Monsecour, nodigt jullie van harte uit om dit schooljaar elkaar nog twee keer te ontmoeten om ideeën uit te wisselen over algemene (klas)thema’s en klaspraktijk (vb. differentiatie, feedback, tools, …), maar ook om (samen) materiaal te ontwikkelen dat we onmiddellijk kunnen inzetten in de klaspraktijk.  
 
We komen samen op maandag 20 januari (9 -12 uur) en op vrijdag 15 mei (13 -16 uur) 
 
Inschrijven kan via nascholing.be
 
 

Engels - Netwerken Engels eerste graad en tweede & derde graad

 
United we stand! In het tweede semester start de pedagogische begeleidingsdienst dan ook opnieuw de netwerken Engels op. Onze nieuwe begeleider Moderne Vreemde Talen: focus Engels en Duits, David Monsecour, nodigt jullie van harte uit om dit schooljaar elkaar nog twee keer te ontmoeten om ideeën uit te wisselen over algemene (klas)thema’s en klaspraktijk (vb. differentiatie, feedback, tools, …), maar ook om (samen) materiaal te ontwikkelen dat we onmiddellijk kunnen inzetten in de klaspraktijk. 
 
Om zo concreet mogelijk te kunnen werken voor de verschillende doelgroepen, zijn er twee netwerken: eentje voor de eerste graad en eentje voor de tweede en derde graad. 
 
We komen samen op volgende data: 
 
► 
 
Netwerk Engels 1e graad: vrijdag 17 januari en maandag 18 mei (beide tussen 9 en 12 uur) 
 
► 
 
Netwerk Engels 2e-3e graad: maandag 13 januari (13 -16 uur) en donderdag 14 mei (9 -12 uur) 
 

Frans – informatie – 5 séries Netflix (et plus encore) pour améliorer son français

 
Geef je vreemde talen een boost met Netflix
 
Een taal leren met Netflix? Ja, het kan.
 
Via deze blog lees je meer info over het inzetten van series, films en podcasts in je taallessen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muziek

Stuurgroep-lerend netwerk Muziek en muziek in Artistieke vorming 

 
Dinsdag 17 maart 2020 van 9 tot 11.30 uur  
 
Intussen is een goede start gemaakt, worden materialen en ideeën uitgewisseld. 
Elke vakleraar kan nog steeds aansluiten. 
 
De leraar maakt het verschil voor de leerling, maar bij wie kan de leraar terecht? Ook de leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om van gedachten te wisselen.  
Een stuurgroep - lerend netwerk geeft aan leraren veel mogelijkheden.  
Veel leraren zijn stevig verankerd in hun school, maar hebben toch het gevoel hebben er alleen voor te staan.  
Er is heel wat professionaliteit en collegialiteit en toch ontbreekt iets. Leraren missen een klankbord als het gaat over de inhoud van hun eigen vak. In het slechtste geval is een leraar de enige op school die dat bepaalde vak geeft, in andere gevallen gaat het om een beperkt groepje collega’s.  
We hopen dat van elke scholengemeenschap één vertegenwoordiger kan deelnemen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020

 
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?  
 
 
 

Olympiade Nederlands – 5 februari 2020

 
Eindelijk is er ook een Olympiade Nederlands, een wedstrijd voor leerlingen vanaf 15 jaar. Het gaat hier niet om een grammaticatoets of het Groot Dictee. Je leerlingen lossen vragen en puzzels over de Nederlandse taal en literatuur op én krijgen avontuurlijke opdrachten die op speelse wijze hun talent voor taal- en literatuurwetenschap testen. 
 
Inschrijven voor de Olympiade kan vanaf nu. De voorronde vindt plaats op 5 februari 2020. 
 
Van een talige uitdaging gesproken!
 
 

FAQ nieuwe leerplannen Nederlands 1ste graad

 
We zijn intussen december. De nieuwe leerplannen deden in september hun intrede. Als nieuwe vakbegeleider Nederlands a.i. heb ik gemerkt dat veel vakgroepen nog met vragen zitten. Vandaar dat ik een FAQ opstelde. De antwoorden die ik formuleer zijn deels gebaseerd op het document dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen al opstelde over de modernisering. 
 
Ik geef jullie hier graag een korte weergave van enkele vragen en antwoorden. Wil je liever het volledige document lezen? Stuur me dan een mailtje (bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen), dan verstuur ik je de lange versie. 
 
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken
 
 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

 
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.  
 
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden! 
 
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
 

Breed evaluaren - 14 mei 2020

 
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.  
 
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen. 
 
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Website – okanbrugge.wordpress.com

 
De OKAN-dag in Gent was een groot succes. Ik deel graag met jullie wat ik er zoal leerde: 
 
► 
 
dat er heel veel leraren het beste willen voor hun OKAN-leerlingen en hen een warm hart toedragen 
 
 
► 
 
dat er op de website van okanbrugge.wordpress.com heel veel nuttige en gratis te gebruiken apps staan:
digitale taalhulpmiddelen (vertaalstemmen, woordenboeken, enz.) 
online oefeningen (verhalen voorlezen, liedjes beluisteren, kranten beluisteren, uitspraak- en grammaticaoefeningen, kijk-, lees- en luisteropdrachten …) 
- Joost Dancet, een oud-leraar, verzamelt ze heel secuur en legt ook stap voor stap uit hoe je bepaalde apps kunt installeren. Een aanrader! 

 
 
► 
 
dat de online versie van OneNote en PowerPoint (office 365) veel ondersteuningsmogelijkheden bieden voor je OKAN-leerlingen en eventueel ook voor oudergesprekken:
- OneNote: voeg een sectie en pagina toe – schrijf je tekst of plak de volledige tekst van je cursus – ga naar beeld – klik op Insluitende lezer – rechts bovenaan dit scherm vind je drie icoontjes (tekstvoorkeuren, grammaticaopties, leesvoorkeuren) met handige functies als: laten voorlezen in de gewenste taal, het beeldwoordenboek gebruiken (dubbelklik op een woord), woordsoorten aanduiden … Je kunt zelfs je volledige document laten vertalen in een taal naar keuze! 
PowerPoint: maak je presentatie – ga naar Diavoorstelling – klik op Altijd ondertitels gebruiken – selecteer de taal waarin je zult spreken tijdens de voorstelling (vanaf januari zal je ook Nederlands kunnen kiezen) – kies de taal van de ondertitels – start je presentatie en klik op het icoontje van de ondertitels (links beneden) – je kunt nu spreken en het programma vertaalt wat je zegt live naar de gewenste taal in de ondertitels 
 
Uitproberen maar! 
 
 

Lesmateriaal – Brochure “Eerst OKAN. Nu IK KAN!”

 
Het OKAN-team van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom ontwikkelde een gids vol hulpmiddelen voor de ex-OKAN-leerling. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit initiatief en stak de gids in een mooie verpakking. De brochure bevat stappenplannen, schrijfkaders en een beknopt grammaticaoverzicht. Ontdek zelf hoe bruikbaar dit kan zijn, niet alleen voor je ex-OKAN-leerlingen, maar voor alle leerlingen in de brede basiszorg! 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV

Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020

 
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?  
 
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken
 
 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

 
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.  
 
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden! 
 
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
 

Breed evaluaren - 14 mei 2020

 
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.  
 
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen. 
 
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Personenzorg

Studiedag JGZ – 14 januari 2020

 
Tijdens deze studiedag willen we (verder) inzetten op het verkennen van mogelijkheden om het leeraanbod in de opleiding JGZ actueel en innovatief te maken. Door de kennismaking met deze zeer specifieke werking worden leraren geïnspireerd om ook de tewerkstellingskansen voor de leerlingen JGZ te verruimen. 
 
Deelnemers maken kennis met: 
 
► 
 
MPI Oosterlo 
 
► 
 
de specifieke doelgroep van kinderen, jongeren en volwassenen met een dubbeldiagnose met ernstige gedrags- en emotionele problemen 
 
► 
 
de wijze waarop werknemers ondersteund kunnen worden in het werken met deze specifieke doelgroep 
 
► 
 
de noden van het werkveld met betrekking tot de opleiding van toekomstige werknemers   
 
Leraren verantwoordelijk voor beroepsgerichte vorming in de richting Jeugd- en gehandicaptenzorg kunnen inschrijven  via https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=23&modID=3864723 
 
Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
SWeTe-technische en praktijkvakken

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 

Opleiding Lassen IWS door BIL start op 6 januari 2020

 
Steeds meer Europese en internationale normen verwijzen naar de norm EN ISO 14731 en leggen eisen op voor lascoördinatiepersoneel.  
In de norm EN ISO 14731 wordt indirect verwezen naar de opleiding IWS 
 
De theoretische lessen en schriftelijke examens lopen over een periode van 1 jaar met een frequentie van 1 dag per week (maandag) 
 
Er worden 4 modules behandeld: 
 
► 
 
Module 1: Lasprocessen en apparatuur 
 
► 
 
Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten 
 
► 
 
Module 3: Constructie en ontwerp 
 
► 
 
Module 4: Fabricage en toepassingen 
 
Na het succesvol afleggen van de examens zal de cursist het diploma International Welding Specialist (IWS) ontvangen. Dit IIW-diploma wordt wereldwijd erkend. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven

 

Formatief evalueren 

 
De studenten van de Karel De Grote Hogeschool hebben een toolbox formatieve evaluatie ontwikkeld.  

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Gouden Autosleutel – inschrijven voor 31 december 2019 

 
TRAXIO en Educam organiseren de 51ste editie van de scholenwedstrijd “Gouden Autosleutel”. De wedstrijd vindt plaats op donderdag 7 mei 2020, zowel voor de leerlingen uit het bso en tso als voor de cursisten uit de Syntra opleidingen. Het wordt weer een interactief evenement met naast de wedstrijd ook technische infosessies en demonstraties voor leerkrachten en bezoekers. Voor meer info en inschrijving, ga naar www.goudenautosleutel.be.  
 
Denk erom: het aantal deelnemers is beperkt.  
 
De inschrijvingen sluiten af op 31 december 2019. 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Dag van de Talen – 5 maart 2020

Dag van de talen  
 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter ieder deurtje uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
Hier een preview ...
 
ACTIEF
 
► 
 
Coöperatief leren (Kagan)
 
► 
 
CLIL-proevertje: geography
 
► 
 
Découvrir une boîte à outils
 
► 
 
Spelen met taal: aan de slag met narratieve bordspelen
UITDAGEND
 
► 
 
Effectieve feedback binnen de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Leerplangericht evalueren zonder cijfers
 
► 
 
Cognitief sterke leerlingen uitdagend lesgeven
CREATIEF
 
► 
 
Poëzie in de B-stroom
 
► 
 
Booksnappen
 
► 
 
Liedjes en andere artistiek-literaire teksten in de les
 
► 
 
Latijnse poëzie metrisch lezen
DIGITAAL
 
► 
 
iToolbox
 
► 
 
Making pupils media lit
 
► 
 
Een eigen journaal maken
 
 

Villa Verbeelding (literair museum)

 
Villa Verbeelding, het vroegere Literair Museum te Hasselt (Bampslaan), heeft een nieuwe tentoonstelling geopend: “Meer dan duizend nachten. Oosterse sprookjes in prentenboeken.” Er is een educatief programma voorzien met speelse, interactieve opdrachten. Je leerlingen gaan op ontdekkingsreis naar al de kamers van het museum. 
 
Villa Verbeelding staat open voor alle klassen en leeftijden: kleuters, OKAN-klassen, jongeren, enz. Als je een gids boekt, dan kunnen je leerlingen aan de workshop Toveren met papier en schaar. 
 
Als je na je bezoek met de (klas)groep verder wil werken rond een thema (sprookjes, letters, poëzie, jeugdauteurs), dan bieden hun boekentips je vast en zeker de nodige inspiratie. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wetenschappen

Modernisering secundair onderwijs  

Leerplanvoorstelling basisoptie moderne talen-wetenschappen component wetenschappen 

 
Wil je het nieuwe leerplan van de basisoptie moderne talen-wetenschappen voor de component wetenschappen leren kennen? Schrijf je dan in voor de leerplanvoorstelling. 
 
Link: INSCHRIJVEN 
 
► 
 
Wanneer? woensdag 4 december 2019 van 13.30 tot 16 uur 
 
► 
 
Waar?  PB Regio LimburgTulpinstraat 753500 Hasselt 
 
► 
 
Gelieve een laptop mee te brengen.

Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht wetenschappen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten, denk maar aan de wetenschappelijke methode. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Link: INSCHRIJVEN 
 
Plaats en Data: PB Regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
vrijdag 17 januari 2020 van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
woensdag 11 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur 
 
► 
 
donderdag 7 mei 2020 van 9 tot 12 uur 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Wiskunde

Nascholing – ICT gebruiken bij vraagstukken en probleemoplossend denken

 
In de nieuwe leerplannen wiskunde 1ste graad A- en B-stroom wordt meer nadruk gelegd op het probleemoplossend denken, waarbij het gebruik van ICT doelgericht aan bod moet komen. In deze nascholing willen we dan ook uitgebreid aandacht besteden aan: 
 
► 
 
vraagstukken oplossen uit verschillende contexten;
 
► 
 
mathematiseren van problemen en demathematiseren van het resultaat; 
 
► 
 
verschillende heuristieken gebruiken om problemen op te lossen; 
 
► 
 
oplossingen van vraagstukken met behulp van ICT-tools (Geogebra, Excel, online-tools). 
 
Meer info en inschrijven via deze website
 
 

Persbericht – Als we niet goed kunnen rekenen, in hoeverre ligt dat dan aan onze taal?

 
Het feit dat sommigen onder ons niet zo begaafd zijn in tellen en rekenen, heeft misschien niks te maken met het ontbreken van een wiskundeknobbel. Onderzoeken suggereren dat het wel eens kan liggen aan de taal waarin we hebben leren tellen. En die taal is niet altijd even logisch. Europese talen zijn benadeeld ten opzichte van Aziatische talen. En in het Nederlands? Daar is leren tellen nog een tikje ingewikkelder. "Al hoeft het niet allemaal een nadeel te zijn", zegt wiskundige Dirk Huylebrouck.  
 
Meer info via dit persbericht. 
 
 

Wiskunde Olympiades

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan dergelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 15 januari 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Kangoeroewedstrijd

 
In het schooljaar 2019-2020 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 19 maart 2020. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
 
ZILL  
 
Op vraag van onze scholen publiceren we een pdf met een afdrukbare versie van de uitbreiding 0-2,5 als aanvulling bij het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! (Zill). In die versie hebben we ook de eerste ontwikkelstappen van de goedgekeurde leerlijnen (2,5-12) opgenomen. Die waren richtinggevend om te bepalen waar er opstapjes nodig waren. De ontwikkelstappen voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5 geven zicht op de onderliggende ontwikkeling.
 
Er zijn twee versies beschikbaar:
 
► 
 
A4-pdf
 
► 
 
A5-pdf waarbij telkens vier pagina’s recto-verso op A4 kunnen worden afgedrukt
 
Je kunt meer lezen over de Zill-uitbreiding 0-2,5 op onze website.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen

Studiedag ‘Filosoferen vandaag  29 januari in Leuven – 5 februari in Geel 

 
Voor leraren Humane wetenschappen 
 
De Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen van de KU Leuven organiseert de studiedag ‘Filosoferen vandaag’.  
 
In de voormiddag worden tendensen in de recente filosofie besproken 
 
► 
 
Prof. dr. Helder De Schutter gaat in op de politiek filosoof Will Kymlicka, die een invloedrijke theorie over het multiculturalisme heeft uitgewerkt. Dr. Lorenz Demey legt uit hoe de logica zich de laatste decennia heeft ontpopt van een deeldiscipline van de filosofie tot een zelfstandige wetenschap, met velerlei dwarsverbanden naar disciplines zoals taalkunde, psychologie, economie, wiskunde en informatica. 
 
In de namiddag kan je kiezen uit twee workshops over de aanpak van filosoferen in de klas.  
 
► 
 
WorkshoKristof Van RossemLuisteren - spreken - denken 
 
Om met leerlingen een goed (filosofisch) gesprek te kunnen voeren in de klas, vereist dit onder andere dat ze zich beknopt en helder kunnen uitdrukken, dat ze naar zichzelf en elkaar kunnen luisteren en dat ze helder en kritisch kunnen denken. Dat leerlingen (als goede burgers) over deze basiscompetenties beschikken, is geenszins vanzelfsprekend. Een van de opdrachten voor leerkrachten vandaag is daarom deze te oefenen in de les.  
 
In deze workshop laat hij zien hoe je dit kan doen. We vertrekken van een tekst van een hedendaags filosoof en doen dan enkele oefeningen die je meteen mee kan nemen naar je eigen klaslokaal. 
 
 
► 
 
Workshop Natascha Kienstra, Filosoferen op niveau 
 
In haar doctoraatsonderzoek onderscheidt Natascha Kienstra (vakdidacticus aan de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit) verschillende niveaus van filosoferen van leerlingen. Hoe herken en bewerkstellig je als leraar het door jou gewenste niveau van filosoferen tijdens filosofische gespreksvoering in de klas? In deze workshop krijg je door Natascha Kienstra praktische handvatten aangereikt om tijdens de les in te zetten. 
 
Inschrijven kan via de site van AVL nascholingen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholingen december: praktisch

 
 
► 
 
Vorming EHBO: nieuw in het leerplan van de eerste graad met Jana Van Opstal 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.  
Theorie en praktijk
Woensdag 11 decembervan 9.30 tot 12 uur of van 13.30 tot 16 uur. 
Inschrijven voor deze sessie kan hier. 
 
► 
 
ICT in de les L.O. met Philippe Vandersmissen 
Wil je graag kennismaken met digitale tools in functie van feedback en evaluatie? Wil je weten hoe je doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad kan bereiken tijdens L.O.?  
Philippe Vandersmissen zal hier een workshop over geven. Je maakt kennis met apps die in de drie graden kunnen dienen. De theorie wordt tijdens deze sessie meteen in de sportzaal geoefend. 
Hier kan je meer informatie vinden en inschrijven. 
Theorie en praktijk, breng sportkledij mee. 
Woensdag 11 december 2019, van 13.30 tot 16 uur: PXL, Vilderstraat, 3500 Hasselt 
 
► 
 
De dag van de leraar lichamelijke opvoeding 
Deze dag wordt georganiseerd door PXLBekijk hier het programma 
Dinsdag 10 december 2019: PXL Hasselt. 
 
► 
 
Nascholing Antwerpen en Herentals 
Jij bent ook van harte welkom op de nascholingen in regio Antwerpen! Schrijf je hier in.
Goed om weten: de gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock and Roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. 
 
► 
 
Nascholing Lichamelijke opvoeding 2019bekijk het overzicht
 
► 
 
Praktische informatie en bereikbaarheid:
11 december in Hasselt EHBO: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Er is parking achter het gebouw. 
11 december in Hasselt ICT in de les L.O.: PXL, Vilderstraat, 3500 Hasselt. Je kan parkeren aan de oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan en aan het terrein aan de Verwilghensingel tegenover het PXL-gebouw en naast de Metro-vestiging. 
9 en 10 december in Herentals: Sport Vlaanderen (vroegere BLOSO-centrum): Vorselaarsebaan 60. Er is ruime parkeermogelijkheid. Voor wie met de trein komt: Sport Vlaanderen is 1.5km van het station. 
Op 9/12Kom naar het sporthotel. Dat ligt naast de parking (steek dus niet de straat over en ga dus niet naar boven richting sporthal). 
Op 10/12: Bij mooi weer buiten: afspraak aan de ingang van de sporthal. 
12 en 13 december in Merksem: Sint-Eduardusinstituut, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem: Je kan parkeren in de Broeder Frederikstraat of op de parking van de school. Ook kan je gratis parkeren bij Shurgard (Oudebarreellei 7) en 200m wandelen. Kom je met het openbaar vervoer? Tram 2 (Hoboken-Merksem) en tram 3 (Melsele-Merksem) stoppen in de buurt van de school.  
13 en 16 december in Herentals: sportaccommodatie van Kosh, Ieperstraat 5, 2200 Herentals. In de straten in de buurt is voldoende plaats om te parkeren. Op sommige plaatsen is een parkeerschijf nodig! 
 
► 
 
Mee te brengen: 
Er wordt geen pauze voorzien tijdens de sessies. Je brengt best een flesje water mee. 
Wat de lesgever van jou verwacht, staat in het blauw en cursief gedrukt.  
De syllabus zal digitaal te raadplegen zijn op SharePoint:  
Dpbant.vvkso.net/SO/LO 
Gebruikersnaam: LO 
Wachtwoord: Sharepoint123
 
 

Netwerk L.O.

L.O.-netwerken

 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerken. Breng gerust een collega uit je vakgroep mee, liefst iemand die in de eerste graad les geeft. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. 
 
► 
 
Maandag 10 februari 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
 
► 
 
Donderdag 5 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Atlas-college, Genk  
 
► 
 
Woensdag 25 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Maandag 20 april 2020, van 13 tot 16 uur: Mosa-RT, Maaseik. 
 
Inschrijven kan hier. 
 
 

Recente stand van zaken basisoptie SPORT A- en B-stroom

 
Het antwoord op de aanvraag (die voor eind november binnen moest) wordt verwacht eind maart. 
 
De leerplantoelichting voor de basisoptie Sport: 
 
► 
 
A-stroom (en eventueel B-stroom): Opgelet! NIEUWE DATUM: Woensdag 29 april 2020van 9 tot 12 uur. Tulpinstraat 75, Hasselt (uitgesteld omdat je pas eind maart een antwoord krijgt op je aanvraag). Omdat heel wat doelen van het leerplan A-stroom overeenkomen met die van het leerplan B-stroom, zijn leraren die beide basisopties geven hier welkom. De toelichting van het wetenschappelijk gedeelte dient echter uitsluitend voor de A-stroom.  
Als je enkel de basisoptie in de B-stroom zal geven, dan is onderstaande nascholing voor jou interessanter. 
 
► 
 
B-stroom: Woensdag 6 mei 2020: van 9.30 tot 12 uur: Heilig-Hartinstituut Kessel-Lo (vergaderzaal), Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo (vlot bereikbaar met de trein). 
 
► 
 
Het netwerk 
Heb je interesse in het netwerk? De eerste sessie zal plaatsvinden op maandag 11 mei: van 13 tot 15 uur: Heilig-Hartinstituut Kessel-Lo (vergaderzaal), Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo (vlot bereikbaar met de trein). De doelgroep voor het netwerk bestaat uit leerkrachten/directies die samen willen nadenken en ideeën uitwisselen over zowel de inrichting als de inhoud van de basisoptie sport.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mens en samenleving
 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
OKAN

Website – okanbrugge.wordpress.com

 
De OKAN-dag in Gent was een groot succes. Ik deel graag met jullie wat ik er zoal leerde: 
 
► 
 
dat er heel veel leraren het beste willen voor hun OKAN-leerlingen en hen een warm hart toedragen 
 
 
► 
 
dat er op de website van okanbrugge.wordpress.com heel veel nuttige en gratis te gebruiken apps staan:
digitale taalhulpmiddelen (vertaalstemmen, woordenboeken, enz.) 
online oefeningen (verhalen voorlezen, liedjes beluisteren, kranten beluisteren, uitspraak- en grammaticaoefeningen, kijk-, lees- en luisteropdrachten …) 
- Joost Dancet, een oud-leraar, verzamelt ze heel secuur en legt ook stap voor stap uit hoe je bepaalde apps kunt installeren. Een aanrader! 

 
 
► 
 
dat de online versie van OneNote en PowerPoint (office 365) veel ondersteuningsmogelijkheden bieden voor je OKAN-leerlingen en eventueel ook voor oudergesprekken:
- OneNote: voeg een sectie en pagina toe – schrijf je tekst of plak de volledige tekst van je cursus – ga naar beeld – klik op Insluitende lezer – rechts bovenaan dit scherm vind je drie icoontjes (tekstvoorkeuren, grammaticaopties, leesvoorkeuren) met handige functies als: laten voorlezen in de gewenste taal, het beeldwoordenboek gebruiken (dubbelklik op een woord), woordsoorten aanduiden … Je kunt zelfs je volledige document laten vertalen in een taal naar keuze! 
PowerPoint: maak je presentatie – ga naar Diavoorstelling – klik op Altijd ondertitels gebruiken – selecteer de taal waarin je zult spreken tijdens de voorstelling (vanaf januari zal je ook Nederlands kunnen kiezen) – kies de taal van de ondertitels – start je presentatie en klik op het icoontje van de ondertitels (links beneden) – je kunt nu spreken en het programma vertaalt wat je zegt live naar de gewenste taal in de ondertitels 
 
Uitproberen maar! 
 
 

Lesmateriaal – Brochure “Eerst OKAN. Nu IK KAN!”

 
Het OKAN-team van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom ontwikkelde een gids vol hulpmiddelen voor de ex-OKAN-leerling. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit initiatief en stak de gids in een mooie verpakking. De brochure bevat stappenplannen, schrijfkaders en een beknopt grammaticaoverzicht. Ontdek zelf hoe bruikbaar dit kan zijn, niet alleen voor je ex-OKAN-leerlingen, maar voor alle leerlingen in de brede basiszorg! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-technische en praktijkvakken

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 

Opleiding Lassen IWS door BIL start op 6 januari 2020

 
Steeds meer Europese en internationale normen verwijzen naar de norm EN ISO 14731 en leggen eisen op voor lascoördinatiepersoneel.  
In de norm EN ISO 14731 wordt indirect verwezen naar de opleiding IWS 
 
De theoretische lessen en schriftelijke examens lopen over een periode van 1 jaar met een frequentie van 1 dag per week (maandag) 
 
Er worden 4 modules behandeld: 
 
► 
 
Module 1: Lasprocessen en apparatuur 
 
► 
 
Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten 
 
► 
 
Module 3: Constructie en ontwerp 
 
► 
 
Module 4: Fabricage en toepassingen 
 
Na het succesvol afleggen van de examens zal de cursist het diploma International Welding Specialist (IWS) ontvangen. Dit IIW-diploma wordt wereldwijd erkend. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven

 

Formatief evalueren 

 
De studenten van de Karel De Grote Hogeschool hebben een toolbox formatieve evaluatie ontwikkeld.  

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Gouden Autosleutel – inschrijven voor 31 december 2019 

 
TRAXIO en Educam organiseren de 51ste editie van de scholenwedstrijd “Gouden Autosleutel”. De wedstrijd vindt plaats op donderdag 7 mei 2020, zowel voor de leerlingen uit het bso en tso als voor de cursisten uit de Syntra opleidingen. Het wordt weer een interactief evenement met naast de wedstrijd ook technische infosessies en demonstraties voor leerkrachten en bezoekers. Voor meer info en inschrijving, ga naar www.goudenautosleutel.be.  
 
Denk erom: het aantal deelnemers is beperkt.  
 
De inschrijvingen sluiten af op 31 december 2019. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook