Beste directies en besturen van het gewoon basis- en secundair onderwijs,
 
Via deze weg willen we jullie informeren over de stand van zaken betreffende het ondersteuningsnetwerk in Limburg. Tijdens de afgelopen Ronde van Vlaanderen van de overheid van dinsdag 6 juni hebben jullie al heel wat algemene Vlaanderenbrede informatie gekregen. Wij willen deze graag aanvullen met de Limburgse situatie. Alle informatie en communicatie van de overheid, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en regio Limburg rond de ondersteuningsnota vinden jullie trouwens op de website van de pedagogische begeleiding. We gaan in deze communicatie er van uit dat iedereen de krachtlijnen van de ondersteuningsnota kent. Wie zich nog niet zo thuis voelt in het ondersteuningsverhaal verwijzen we graag naar deze teksten, presentaties, omzendbrief enz.. op deze website. 
 
Heb je vragen rond het ondersteuningsmodel in Limburg, stuur dan een mailtje naar elly.moors@katholiekonderwijs.vlaanderen of naar kathleen.toonen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Aanstaande maandag, 12 juni, zal er een extra nieuwsbrief vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekken rond de operationalisering van de ondersteuningsnetwerken.
 
Elly Moors
Niveaucoördinator Buo
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
  Katleen Verboven
Coördinator competentie
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
 
 
Kathleen Toonen
Regiodirecteur
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Beste directies en besturen van het gewoon basis- en secundair onderwijs,
 
Via deze weg willen we jullie informeren over de stand van zaken betreffende het ondersteuningsnetwerk in Limburg. Tijdens de afgelopen Ronde van Vlaanderen van de overheid van dinsdag 6 juni hebben jullie al heel wat algemene Vlaanderenbrede informatie gekregen. Wij willen deze graag aanvullen met de Limburgse situatie. Alle informatie en communicatie van de overheid, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en regio Limburg rond de ondersteuningsnota vinden jullie trouwens op de website van de pedagogische begeleiding. We gaan in deze communicatie er van uit dat iedereen de krachtlijnen van de ondersteuningsnota kent. Wie zich nog niet zo thuis voelt in het ondersteuningsverhaal verwijzen we graag naar deze teksten, presentaties, omzendbrief enz.. op deze website. 
 
Heb je vragen rond het ondersteuningsmodel in Limburg, stuur dan een mailtje naar elly.moors@katholiekonderwijs.vlaanderen of naar kathleen.toonen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Aanstaande maandag, 12 juni, zal er een extra nieuwsbrief vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekken rond de operationalisering van de ondersteuningsnetwerken.
 
Elly Moors
Niveaucoördinator Buo
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
  Katleen Verboven
Coördinator competentie
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
 
 
Kathleen Toonen
Regiodirecteur
Pedagogische begeleidingsdienst
Regio Limburg
 

 

   Bestuurders & directies

 
 
1 werkingsgebied
 
1 werkingsgebied      
 
Regio Limburg heeft gekozen voor 1 werkingsgebied en dus  1 ondersteuningsnetwerk voor alle scholen van het katholiek onderwijs in onze provincie. Hierdoor gaan we een versnippering van middelen en mensen tegen. In het werkingsgebied zijn alle types van het buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd.
 
Alle scholen van het Limburgse katholieke onderwijs maken in principe deel uit van het ondersteuningsnetwerk Limburg en kunnen beroep doen op de expertise en ondersteuning van het netwerk. 
 
In de omzendbrief “Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018” van 02/06/2017 wordt er door de overheid gevraagd om voor 15 juni mee te delen of je al dan niet deel wil uitmaken van het ondersteuningsnetwerk Limburg. Je vindt hiervoor 2 bijlagen bij de omzendbrief. In deze bijlagen is er sprake van een contactschool.
 
Voor ons Limburgs ondersteuningsnetwerk is deze contactschool BuSO De Regenboog, Naamsesteenweg 167 3800 Sint-Truiden. Je kan contact opnemen via deregenboog@solv.be ter attentie van directeur Heidi Vancluysen.
 
De naam van ons ondersteuningsnetwerk is : Ondersteuningsnetwerk Limburg.
 
 
► 
 
Bijlage 1 : wordt door de contactschool ingevuld. Slechts indien je geen deel wenst uit te maken van het ondersteuningsnetwerk Limburg stuur je een mailtje naar de contactschool. Als je wel deel wenst uit te maken, hoef je helemaal niets te doen met bijlage 1.
 
► 
 
Bijlage 2: wordt door elke individuele school zelf ingevuld en ten laatste tegen 15 juni naar ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be gestuurd.
 
Je vindt de omzendbrief ook op onze website.
 
Elke school die aansluit bij het ondersteuningsnetwerk ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met het ondersteuningsnetwerk. Volgende week wordt er aan jullie een model van overeenkomst bezorgd.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aansturing van het werkingsgebied door de vier partners.
 
Het werkingsgebied wordt aangestuurd door een beheerscomité. Dit beheerscomité wordt aangestuurd door de vier partners in de volgende verdeling:
 
 
► 
 
5 vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het gewoon onderwijs
 
► 
 
5 vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
2 vertegenwoordigers van het vclb
 
► 
 
2 vertegenwoordigers van de pedagogische begeleidingsdienst
 
Op dit ogenblik denken we na hoe we best tot een relevante vertegenwoordiging van schoolbesturen kunnen komen. We consulteren hiervoor de bestaande overlegorganen en doen jullie volgende week een voorstel.
 
Taken van het beheerscomité
 
 
► 
 
De aanwending van de omkaderingsenveloppe en de toekenning van de middelen aan de buo-scholen
 
► 
 
De inzet van de competentiebegeleiders en de andere partners
 
► 
 
De organisatie van het zorgloket (zie verder)
 
► 
 
De manier waarop men tegemoet kan komen aan de vragen van ouders
 
► 
 
De samenwerking met scholen van andere netten, ondersteuningsnetwerken van andere netten, andere zorgverstrekkers zoals MFC’s, CAR, ….
 
Voor iedereen
 
 
 
5 subregio’s binnen het werkingsgebied
 
Subregio's      
 
Binnen het 1 werkingsgebied maken we een praktische verdeling van 5 subregio’s. Deze subregio’s hebben geen wettelijk karakter en dienen ertoe om de zorgvragen en zorgverlening zo dicht mogelijk bij de scholen te brengen. Elke subregio is een cluster van een aantal scholen buitengewoon onderwijs en omringende scholen van het gewoon onderwijs. Elke subregio beschikt over een aantal experten (ondersteuners) uit het buitengewoon onderwijs die in scholen leerlingen en leraren(teams) ondersteunen.
 
Deze verdeling gebeurde in consensus door de scholen buitengewoon onderwijs, rekening houdend met zorgbreedte, leerlingenstromen van het gewoon onderwijs, indeling clb, BOS-verhalen in de mate van het mogelijke, …
 
We spreken over 5 subregio’s
 
 
► 
 
Noord-Limburg
 
► 
 
Maasland
 
► 
 
Zuid-Limburg
 
► 
 
West-Limburg
 
► 
 
Midden-Limburg
 
Deze verdeling is ons startpunt voor de werking van volgend schooljaar. Indien uit de feiten zou blijken dat deze indeling niet leidt tot een adequate zorgverlening, dan staat niets ons in de weg om aanpassingen door te voeren. Dat is nu precies één van de voordelen van 1 werkingsgebied waarbinnen het ons vrij staat om bij te sturen. Indien een bepaalde subregio dooreen grotere vraag niet beschikt over voldoende expertise rond een bepaalde problematiek zullen experten uit andere subregio’s worden ingeschakeld. Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft.
 
Als school van het gewoon onderwijs moet je nergens officieel doorgeven tot welke subregio je behoort. Dit is een louter interne verdeling.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aansturing van de subregio
 
Elke subregio heeft zijn eigen zorgloket. Dit wil zeggen dat elke school een zorgvraag kan stellen aan dit loket dat wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van het buitengewoon onderwijs (specifieke expertise), een clb-medewerker (starters van het handelingsgericht diagnostisch traject en bevoegd voor het schrijven van (gemotiveerde) verslagen), een competentiebegeleider (inclusiedeskundige) en een afgevaardigde van de school die de vraag stelt (contextexpert). De vier partners bepalen samen welke vorm van zorgverlening het kind ten goede zal komen. Ook leggen zij vast wat de duur, intensiteit en het volume van de hulpverlening wordt en wie de ondersteuner wordt.
 
Let wel, dit gaat over zorgverlening op niveau 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
 
Wanneer het clb, samen met de leerling, zijn ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject opstart, dan kan dit uitmonden in
 
Zorgfase 2. Het doorlopen zorgtraject kan dan uitmonden in
 
 
► 
 
een gemotiveerd verslag: dit geeft recht op ondersteuning.
 
► 
 
geen gemotiveerd verslag: er kan tegemoet gekomen worden aan een vastgestelde nood aan ondersteuning (indien er voldoende middelen zijn).
 
► 
 
Zorgfase 3. De leerling heeft recht op een IAC.
 
Niet elke zorgvraag moet worden doorgespeeld aan het zorgloket. De school – samen met de leerling, zijn ouders en het clb - blijft eigenaar van de uitbouw van zijn eigen zorgbeleid op niveau 0 en 1 (brede basiszorg en verhoogde zorg).
 
Volgende week zal je school een uitnodiging ontvangen van de subregio waartoe je behoort. Tijdens een vergadering met alle betrokken partners zullen afspraken gemaakt worden over de praktische werking van het zorgloket.
 
Wil je meer details over het budget en de omkaderingsvoorwaarden van de overheid, dan verwijzen we je graag naar onze website waar je de presentatie van de overheid (Ronde van Vlaanderen) kan terugvinden.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook