Dit is nieuwsbrief 152 van 21 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 152 van 21 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Kinderen leren hoe computers ‘denken’
►  Memorandum – Niet-onderwijsgebonden regelgeving
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt Decenniumdoelen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2019
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Stand van zaken UBO-register
►  Onderwijsbeurs Tools4Schools
Personeel
►  Dienst Personeel op tweedaagse vorming
Lerenden
►  Aanvraag extra pedagogische studiedagen
►  Aangepaste mededeling over het getuigschrift basisonderwijs en wijziging in schoolreglement 2018-2019
►  Vlaamse week tegen pesten
Curriculum & vorming
►  Ondersteuning scholen met de doelgroep ernstige en meervoudige beperkingen
Identiteit & kwaliteit
►  Aanbod voor de vasten op school in 2019: Ga ervoor!
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Kinderen leren hoe computers ‘denken’
 
Computationeel denken   Dinsdag stelden we in VBS Toppunt in Geel ‘computationeel denken’ aan de pers voor. Daarmee laten we kinderen op jonge leeftijd leren probleemoplossend en creatief denken via de computer, tablet, een robotje of gewoon op papier. Dat kon op heel wat mediabelangstelling rekenen. Lees de perstekst.
 
Op de themasite ‘computationeel denken’ bieden we achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en instrumenten aan om bij leerlingen de basisprincipes van computationeel denken en programmeren te ontwikkelen.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Vanlommel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Niet-onderwijsgebonden regelgeving
 
memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de 10 prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De volgende tien weken berichten we in de nieuwsbrief over telkens één prioriteit. Vandaag leggen we de focus op niet-onderwijsgebonden regelgeving.
 
Scholen ervaren niet-onderwijsgebonden regelgeving als planlast. Naast het bijkomende kostenplaatje geven directeurs aan dat de vele regels vaak niet aangepast zijn aan de specifieke schoolcontext, voortdurend worden gewijzigd en mede daardoor moeilijk behapbaar zijn. Eén voorbeeld is de toepassing van het auteursrecht. In dat kader worden de schoolbesturen jaarlijks geconfronteerd met aangifte- en betalingsprocedures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt Decenniumdoelen
 
Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, start een campagne om armoede op de politieke agenda te zetten. Vanuit de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen delen we de doelstelling ‘garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een inclusief onderwijs’. Armoede bestrijden is daarin cruciaal. Tegelijk herhalen wij dat we geen voorstander zijn van een maximumfactuur voor het secundair onderwijs, zolang de overheid geen voldoende werkingsmiddelen voor onze scholen kan garanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van februari 2019:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 12 februari 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs -  14 februari 2019
 
​De directiecommissie basisonderwijs van 13 februari 2019 werd verplaatst naar 27 februari 2019 wegens de nationale staking.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
 Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
Commissie Onderwijs
 
Op 14 februari 2019 vond een interessante gedachtewisseling met minister Crevits over de tweede voortgangsrapportage Masterplan Scholenbouw plaats. Op 15 juni 2017 had ze al een eerste keer gerapporteerd.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 20 februari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Onderwijskansen in de kleuterklas
 
► 
 
Verplichte niet-bindende toelatingsproeven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider nascholing
 
► 
 
expert coördinatie onderwijs-arbeidsmarkt
 
► 
 
projectcoördinator project 'Mijn trajectbegeleider is een prof’
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Arteveldehogeschool zoekt een
 
 
► 
 
Praktijklector verpleegkunde, breed inzetbare verpleegkundige met focus op pediatrie
 
► 
 
Programme Manager graduaatopleidingen Accounting Administration & Marketing en Communication Support 
 
► 
 
Medewerker ICT gebruikersondersteuning 
 
► 
 
Lector katholieke godsdienst/religie, zingeving en levensbeschouwing in de lerarenopleiding secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Stand van zaken UBO-register
 
ubo   Zoals we vorige week al berichtten, is de nieuwe deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register verschoven naar 30 september 2019.
 
Op de webpagina 'VZW-wetgeving' vind je onder de rubriek 'UBO-register' de stand van zaken van dit dossier op datum van 18 februari 2019 en de voorbereidende stappen die je best zo snel mogelijk zet. Ook wanneer er voor jouw vzw al registraties gebeurd zijn, zullen nog aanpassingen moeten gebeuren.
 
Als deze informatie je niet rechtstreeks aanbelangt, gelieve ze dan door te sturen naar de verantwoordelijke voor de jaarrekening, de financiële administratie en naar de secretaris van de raad van bestuur.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsbeurs Tools4Schools
 
Tools4schools   Op woensdag 10 april 2019 (8.30 tot 15 uur) organiseren vzw West-Covo, Kortrijk Xpo en vzw DOKO de 68ste onderwijsbeurs Tools4Schools. Bezoekers kunnen kennismaken met nieuwe educatieve materialen en leerstrategieën. Meer dan 150 bedrijven actief in de onderwijssector zijn op de beurs aanwezig en tonen er hun materiaal.
 
Voor meer informatie en inschrijven, raadpleeg de website Tools4Schools.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari volgen alle medewerkers van de Dienst Personeel een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en leg je je vragen het best via e-mail voor.
 
Enkel bij hoogdringendheid is directeur Marc Keppens bereikbaar op het nummer 0476 60 88 24.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanvraag extra pedagogische studiedagen
 
In de nieuwsbrief van 31 januari kon je lezen dat het schoolbestuur een uitzondering voor extra pedagogische studiedagen kan aanvragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Op onze website vind je een modelbrief terug die je daarvoor kunt gebruiken. Naar aanleiding van dat nieuwsbericht krijgen we veel vragen naar een model van proces-verbaal dat als bijlage bij deze aanvraag moet worden toegevoegd. Er zijn geen vormvereisten voorzien voor dit proces-verbaal. Je kunt gebruikmaken van dit protocol.
 
Als er geen LOC is in de school, moeten de onderwerpen waarvoor overleg met het personeel nodig is, voorgelegd worden aan de voltallige personeelsvergadering. Je kunt dit op een personeelsvergadering voorleggen en opnemen in het verslag. Dat verslag kun je dan als bijlage toevoegen bij de aanvraag.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepaste mededeling over het getuigschrift basisonderwijs en wijziging in schoolreglement 2018-2019
 
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht afgeschaft (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX, zie ook nieuwsbericht op 5 december 2018).
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaamse week tegen pesten
 
Ook dit schooljaar organiseert het Vlaams Netwerk 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. De week tegen pesten loopt van 22 februari tot en met 1 maart 2019. Je kunt als school op verschillende manieren deelnemen aan de week tegen pesten en er je eigen invulling aan geven. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en een veilig schoolklimaat. Meer informatie vind je op de website.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen bij het uitwerken van een anti-pestbeleid. Meer informatie over de aanpak van pesten en het creëren van een veilig, verbindend schoolklimaat vind je op onze website terug bij het thema Welbevinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ondersteuning scholen met de doelgroep ernstige en meervoudige beperkingen
 
Op 1 maart 2019 start Michelle Verreydt (michelle.verreydt@katholiekonderwijs.vlaanderen) als halftijds pedagogisch begeleider ernstige en meervoudige beperkingen (EMB). Zij maakt deel uit van het team buitengewoon onderwijs in de Dienst Curriculum & vorming. Michelle is beschikbaar op maandagnamiddag, donderdag en vrijdag. Zij zal nauw samenwerken met de regionale begeleiding. Haar opdracht omvat de aansturing en de opvolging van de twee bestaande stuurgroepen: enerzijds de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, anderzijds de regio’s Antwerpen, Mechelen-Brussel en Limburg. Daarnaast zal zij ingaan op vragen van scholen, zowel buitengewoon basisonderwijs als buitengewoon secundair onderwijs.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Multiplus (KU Leuven) vernieuwden ook hun samenwerking, waarvan Katrijn Vastmans (Katrijn.vastmans@kuleuven.be) de vertegenwoordiger is. Katrijn werkt twee en een halve dag per maand voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt de begeleiding vanuit een wetenschappelijke invalshoek.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Aanbod voor de vasten op school in 2019: Ga ervoor!
 
Vasten   Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving? Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder rechtop kan lopen en elk krijgt waar hij recht op heeft, waar mensen opkomen voor elkaar. Rechtvaardigheid is in onze visie ook een van de wegwijzers die je naar vorming leiden.
 
Een vijfvoudig aanbod effent het pad om daarvoor te gaan in de vastenwerking op school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het Rode Kruis organiseert vanaf maart Train the Trainer-sessies - eerste hulp kleuteronderwijs. Tijdens de opleiding maak je kennis met een uitgebreid pakket aan leuke didactische werkvormen en aantrekkelijke lesmaterialen. Via onder meer verhalen, spelletjes, liedjes, gedichten en werkblaadjes leren jouw kleuters de eerste kneepjes van eerste hulp. Zo maak je van je kleuters trotse helpers!
 
► 
 
Op donderdag 14 maart 2019 vindt in het provinciehuis van Nederlands Limburg de ‘tweede ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg’ plaats. Onder andere in de keynotelezing van Luc Devoldere ‘Overeind in Babel - meertaligheid in Europa’ komt het thema meertaligheid aan bod. De bedoeling van deze ontmoetingsdag is om verder in te gaan op de knelpunten en de moeilijkheden/mogelijkheden om over de grens samen te werken.
 
► 
 
Op vrijdag 29 maart 2019 zijn leraren fysica, biologie, chemie en lichamelijke opvoeding van de derde graad secundair onderwijs welkom bij de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Tijdens de labodag worden de leraren geïnformeerd over wat de vakgroep doet. De focus ligt op het gevoerde wetenschappelijk onderzoek met verankering binnen de opleiding Bachelor en Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.
 
► 
 
VCOV ontwikkelde een map Oefenkans Nederlands voor en door ouders. Je kunt de map digitaal raadplegen of via karin.lemmens@vcov.be een papieren exemplaar aanvragen.
 
► 
 
Na de succesvolle eerste testperiode in september-oktober 2018 en een positieve evaluatie door de deelnemende scholen start binnenkort een tweede proefperiode ‘Paraat voor de Schoolstraat’. Die tweede periode loopt van 6 mei tot en met 31 mei 2019. Met de campagne wil de Vlaamse regering scholen stimuleren om de omgeving rond de school veiliger én gezonder te maken. Het concept schoolstraat is ondertussen bekend: aan het begin en op het einde van de schooldag wordt het verkeer aan de schoolpoort beperkt. Langs drukke wegen zoals gewestwegen, waar dat niet mogelijk is, wordt naar alternatieven gezocht. Alle nuttige informatie én een stappenplan vind je op de website Paraat voor de Schoolstraat.
 
► 
 
Fedasil, het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (officieel: verzoekers om internationale bescherming) is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties voor dringende opvang van asielzoekers/verzoekers om internationale bescherming in nood.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook