Dit is nieuwsbrief 203 van 4 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Al onze informatie over corona kun je ook terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 203 van 4 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Al onze informatie over corona kun je ook terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2020
►  Huis in beweging
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacaturestudiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn (nu domein Personenzorg) regio West-Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  ZOOM-meetings voor besturen vanaf volgende week
►  Netwerkgroepen overheidsopdrachten in juni via ZOOM
►  Wijziging fusieprocedure: ontbinding zonder vereffening
Lerenden
►  Gevolgen van ontwerp van ODXXX en gewijzigde regelgeving op modellen van school- en centrumreglement 2020-2021
►  Gewijzigde reglementering met betrekking tot overzitten in het voltijds secundair onderwijs
►  Afwijkende toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar A en B, schooljaar 2020-2021
►  Beperkte aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzet zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie
►  Op zoek naar locaties in secundaire scholen voor de toelatingsexamens arts en tandarts
Curriculum & vorming
►  KA3-ERASMUS-plus project
Identiteit & kwaliteit
►  Afstuderen in coronatijden
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van mei 2020:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 5 mei 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 6 mei 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 7 mei 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huis in beweging
 
Per 1 september verlaat Alain Seynhaeve, begeleider in regio West-Vlaanderen, onze organisatie. Alain is sinds 2010 bij ons in dienst. Na zijn directie-ambt en taak als directeur met een coördinerende opdracht in de scholengemeenschap Heule-Kuurne, werd hij schoolbegeleider in regio West-Vlaanderen. Net voor de opstart van de BOS-ankers, was hij ook enige tijd begeleider van scholengemeenschappen wat hij combineerde met zijn begeleidingsopdracht voor enkele scholengemeenschappen in de wijde omgeving van Brugge. In 2016 werd hij dan niveaucoördinator voor het basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 28 mei 2020 beantwoordde: 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die minister van Onderwijs Ben Weyts beantwoordde op 3 juni 2020:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacaturestudiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn (nu domein Personenzorg) regio West-Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider aan te werven als vakbegeleider binnen het studiedomein Maatschappij en Welzijn met specialiteit huishoudkunde/voeding-verzorging of/en opvoedkunde/pedagogische en psychologische vakken of bij voorkeur verzorging/verpleegkunde en aanverwante.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De scholengroep vzw Karel de Goede zoekt een directeur basisonderwijs in Brugge en Ruddervoorde.
 
► 
 
De vzw Karel de Goede zoekt een algemeen directeur voor haar scholengroep in Brugge, een directeur-coördinator voor haar 3 scholengemeenschappen basisonderwijs scholengemeenschap Sint-Trudoscholengemeenschap Gruuthuse en scholengemeenschap Bernedam) en een stafmedewerker voor de scholengemeenschap secundair onderwijs. 
 
► 
 
De Broederscholen Hiëronymus vzw zoekt een directeur voor de Biotechnische en Sport Bovenbouw in Sint-Niklaas.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw De Zeemeeuw zoekt een directeur voor de basisschool in Oostende.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout zoekt een directeur basisonderwijs
 
► 
 
De vzw Priester Daens College zoekt een directeur secundair onderwijs in Aalst.
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur voor Styrka buitengewoon secundair onderwijs in Gent.
 
► 
 
De vzw Katholieke Basisscholen Liedekerke zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Het Schoolcomité Vrije Basisschool Alken-Ulbeek vzw zoekt een directeur.
 
► 
 
De Scholengemeenschap Vrije Basisscholen Wuustwezel zoekt een halftijdse stafmedewerker.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
ZOOM-meetings voor besturen vanaf volgende week
 
Zoals vorige week reeds aangekondigd, richten we ons, met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane Zoom-meeting.
 
In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:
 
 
► 
 
Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden
 
► 
 
Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder
 
De Zoom-sessies vinden plaats op de onderstaande momenten, telkens vanaf 19 uur. Je vindt na de regio en de datum de juiste ZOOM-link en bijhorend wachtwoord.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkgroepen overheidsopdrachten in juni via ZOOM
 
Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij zijn directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met die materie.
 
Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijziging fusieprocedure: ontbinding zonder vereffening
 
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen kun je gebruikmaken van een nieuwe fusieprocedure voor vzw’s: de ontbinding zonder vereffening. Voor deze procedure moet je altijd drie documenten opstellen: een verrichtingsvoorstel, staten van activa en passiva en een verslag.
 
In de oorspronkelijke procedure mochten de staten van de inbrengende vzw’s niet meer dan drie maanden afgesloten zijn voor de definitieve verrichtingsbeslissing. Ook de verkrijgende vzw moest een staat hebben, maar de wetgeving voorzag daarvoor geen termijn van drie maanden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Gevolgen van ontwerp van ODXXX en gewijzigde regelgeving op modellen van school- en centrumreglement 2020-2021
Wij proberen elk jaar een geüpdatet model van school- of centrumreglement te publiceren vlak vóór de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar, zij het steeds onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september daaropvolgend. Dit jaar hebben we te maken met heel wat onverwachte wijzigingen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde reglementering met betrekking tot overzitten in het voltijds secundair onderwijs
 
Het is al langer bekend dat in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO-opleidingsvorm 4 het overzitten na een oriënteringsattest A of B vanaf het schooljaar 2020-2021 aan voorwaarden is gekoppeld:
 
 
► 
 
Bij een A-attest kan worden overgezeten in een andere studierichting van hetzelfde leerjaar mits de ouders op eigen initiatief een niet-bindend advies van het CLB hebben ingewonnen over de opportuniteit van het overzitten.
 
► 
 
Bij een B-attest zal dat nog enkel kunnen nadat de delibererende klassenraad die clausuleert, een gunstig advies heeft gegeven. Is dat het geval, dan zullen de ouders bijkomend en op eigen initiatief alsnog een niet-bindend advies van een CLB moeten vragen. Is het advies van de delibererende klassenraad echter ongunstig, dan moet de leerling – ongeacht welke school – doorstromen naar het hoger leerjaar in een studierichting die niet is uitgesloten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afwijkende toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar A en B, schooljaar 2020-2021
 
Om het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen opstarten, heeft de Vlaamse regering het, via het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19,  uitzonderlijk opnieuw mogelijk gemaakt dat leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs toch kunnen instromen in de A-stroom van het secundair onderwijs.
 
Ook omgekeerd zullen leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen instromen in de B-stroom. We pasten onze mededeling Structuur en organisatie van de 1ste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs aan deze gewijzigde regelgeving aan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beperkte aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
 
Met het oog op de komende deliberaties wijzigden we de APR 3 op twee plaatsen:
 
 
► 
 
Leerlingen die op het einde van het 1ste leerjaar A of B een oriënteringsattest A met beperkingen behalen en volgend schooljaar willen overzitten, kunnen dat voortaan wel na een gunstig advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB. 
 
► 
 
Delibererende klassenraden die een oriënteringsattest A met beperkingen uitreiken, formuleren deze beperkingen best met de nodige zorg. De meeste basisopties van het 2de leerjaar A en B hebben dezelfde benaming.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzet zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie
 
Katholieke scholen zijn dialoogscholen die vanuit de traditie waarin ze staan in gesprek gaan met hun omgeving. Een katholieke dialoogschool wil een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.
 
In zo'n wereld is geen plaats voor racisme en discriminatie. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen in hun dagelijks omgaan met de brede diversiteit in de school en de samenleving onder andere door het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs waarin omgaan met diversiteit een fundament is. Lees er meer over in het artikel “Diversiteit als gegeven en als fundament” uit ‘In dialoog’.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Op zoek naar locaties in secundaire scholen voor de toelatingsexamens arts en tandarts
 
Zesduizend zesdejaars uit het secundair onderwijs nemen jaarlijks deel aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Een dergelijk massa-event is dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk op één centrale locatie. Daarom verlopen ze volledig digitaal. De overheid is op zoek naar verschillende locaties met kleinere groepen, en kijkt daarvoor naar de secundaire scholen die beschikken over voldoende ICT-infrastructuur. Deze examens vinden plaats op 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
KA3-ERASMUS-plus project
 
Voor een lopend KA3-ERASMUS-plus project zijn we op zoek naar 5 ‘actieve’ en 5 ‘passieve’ VET providers EQF 4.
 
Het ENNE-project, wat staat voor European National Networks for the Enhancement of VET, heeft tot doel de expertise binnen de participerende VET-providers te versterken of te ontwikkelen zodat men (beter) in staat is om cursisten een deel van hun opleiding in Europa te volgen onder de vorm van een stage of een werkplekervaring of andere.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Afstuderen in coronatijden
 
Het schooljaar loopt ten einde. Een heel bijzonder schooljaar voor allen, een exponentieel bijzonder schooljaar voor een aantal onder ons. Vele kleuters zwaaien af, de leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool. En afstuderen in de secundaire school is een mijlpaal in de onderwijsloopbaan van een jongere. Het zal je maar overkomen: afstuderen in coronatijd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen levert inspirerend materiaal om er alleszins iets moois van te maken voor allen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leraren aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen. De juniorcollegedag van 2021 vindt plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 5 januari, in Brussel op 6 januari, in Leuven op 7 januari en in Gent op 8 januari. 
 
► 
 
MOS organiseert volgend schooljaar verschillende actie- en studiedagen:
 
► 
 
27 november 2020: #MissieMinder, een nieuwe MOS-actiedag over consuminderen
 
► 
 
9 februari 2021: Dikketruiendag
 
► 
 
4 maart 2021: Teach Up! 2030, inspiratiedag voor duurzame wereldburgers (samen met Kruit en 11.11.11)
 
► 
 
22 maart 2021: Wereldwaterdag@school (samen met GoodPlanet, Join for Water en De Kringwinkel)
 
► 
 
29 april 2021: Buitenlesdag
 
► 
 
19 mei 2021: MOS-openschooltuinendag
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen zoekt een stafmedewerker en administratief medewerker.
 
► 
 
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar zoekt een pedagogisch begeleider regio West-Brabant.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook