Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we jou informeren over de voorlopige visietekst 'Onderwijs voor alle leerlingen in 2025'.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we jou informeren over de voorlopige visietekst 'Onderwijs voor alle leerlingen in 2025'.

 

   Algemeen

 
 
Dromen van buitengewoon goed onderwijs voor elke leerling
 
Onderwijs in 2025   De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanvaardde op donderdag 15 december 2016 de voorlopige visietekstOnderwijs voor alle leerlingen in 2025’. Daarin schetst de netwerkorganisatie de contouren van wat inclusief onderwijs in 2025 concreet zou kunnen betekenen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich met die toekomstvisie om mee te bouwen aan een inclusievere samenleving. 
 
Basisgedachte is dat elke leerling welkom is in onze school, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ongeacht de aard en de intensiteit van de zorg. Een idee dat ook sterk verankerd zit in het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Samen met ouders, de betrokken leerling en andere partners voorziet het schoolteam voor elke leerling in gepaste begeleiding. Dat kan uiteraard ook betekenen dat sommige leerlingen tijdelijk of permanent onderwijs in een gespecialiseerde setting genieten. Want het gaat in deze visietekst over alle leerlingen, zowel de kleuter met leervoorsprong als de adolescent met een meervoudige beperking.
 
Buitengewoon goed onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen droomt van buitengewoon goed onderwijs, waar de barrières tussen gewoon en buitengewoon onderwijs, of tussen types en opleidingsvormen binnen het huidige buitengewoon onderwijs weg zijn. Samen met de ouders én de leerling neemt de school de verantwoordelijkheid voor de zorg op. Ze beschikt daarbij over de gepaste expertise, of professionaliseert zich daarrond.
 
Leerlingen worden niet langer zomaar gelabeld. We beschrijven de zorgvragen en onderwijsbehoeften van de leerling in al hun facetten, zodat elke leerling passend onderwijs krijgt. Waar nodig is dat tijdelijk dan wel permanent onderwijs in een gespecialiseerde setting. De zorgzwaarte, eerder dan bepaalde typologieën, wordt daarbij het criterium.
 
Nood aan extra middelen
 
Om dat te realiseren zullen we alle beschikbare middelen efficiënt dienen in te zetten. Maar dat zal niet genoeg zijn. Dit verhaal staat of valt met bijkomende financiering. We stellen voor om de financiering te koppelen aan de leerling, ongeacht waar hij terechtkomt. Om in brede basiszorg te kunnen voorzien, is er nood aan een uitgebreidere sokkelfinanciering (fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm), en voor meer gespecialiseerde zorg aan extra persoonsvolgende omkadering en werkingsmiddelen (fase 2 en 3). We vragen tegelijk in elke fase bijkomende ondersteuning voor de groeiende groep leerlingen met gedragsmoeilijkheden. Samen met ouders, CLB, en waar nodig Welzijn, zet het schoolteam de middelen zo leerling-nabij mogelijk in. De zorg om de leerling én alle personeelsleden staat daarbij voorop.
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
Uiteraard kan een school een leerling maar ondersteunen als ze er voldoende draagkracht voor heeft. Dat betekent dat ze over voldoende middelen moet kunnen beschikken. Maar ook dat ze haar personeelsleden bijkomend kan professionaliseren of waar nodig een beroep kan doen op specifieke expertise. Dat kan een school niet in haar eentje. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen hangt de verwezenlijking van inclusief onderwijs dan ook samen met bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
 
Inclusief onderwijs als ideaal
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat nu met de visietekst aan de slag, en toetst die in 2017 verder af bij zijn besturen, onderwijsinstellingen en partners. De visietekst is een groeitekst die we samen stap voor stap verder willen ontwikkelen met 2025 als doel. De uitgangspunten vormen intussen wel de horizon voor de positiebepaling van onze netwerkorganisatie in de politiek-maatschappelijke opiniëring en besluitvorming. 
 
Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is inclusief onderwijs vooral een verhaal dat gewoon en buitengewoon onderwijs samen, in dialoog, schrijven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet er zijn schouders onder, want elke leerling verdient buitengewoon goed onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook