Dit is nieuwsbrief 191 van 13 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 191 van 13 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  ICT-onderhoudswerken
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Fiscaal attest 2020 voor kinderopvang van 2019
►  Fiscale fiches
►  Renteloze energieleningen via AGION
►  Hoe organiseren we ons om de werkdruk haalbaar te houden?
Personeel
►  Terugvordering reiskosten 'onderwijs aan huis', kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding kalenderjaar 2019
Lerenden
►  Aanvragen verlof tijdelijk andere opdracht van ondersteuners
►  GOK-platforms buitengewoon onderwijs “Zelfevaluatie van je GOK-beleidsplan”
Curriculum & vorming
►  Inspiratiedag volwassenenonderwijs: duaal, geletterdheid, geïntegreerde trajecten
Identiteit & kwaliteit
►  Dag van de hoop op 17 februari: stuur een foto van het hoopvolle event in jouw school
►  Vastenaanbod 2020: scherven oprapen
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
ICT-onderhoudswerken
 
In het weekend van 23 en 24 februari 2020 voeren we ICT-werken uit die nodig zijn voor een efficiëntere werking van de verschillende systemen. Tijdens de werken kan het zijn dat diverse toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdelijk niet toegankelijk zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 6 februari 2020 beantwoordde:
 
 
► 
 
validiteit van verplichte, niet-bindende toelatingsproeven
 
► 
 
onderwijskansen in Limburg
 
► 
 
huursubsidies
 
► 
 
levenslang leren bij leraren
 
► 
 
zijinstromers in lerarenopleiding en onderwijsambassadeur
 
► 
 
onderwijs aan langdurig zieke kinderen
 
► 
 
jongeren met/zonder migratieachtergrond en pesten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 12 februari 2020 beantwoordde: 
 
 
► 
 
eindtermen tweede en derde graad
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw KOHH zoekt een directeur basisonderwijs in Schakkebroek (Herk-de-Stad).
 
► 
 
Vzw Scholengroep katholiek onderwijs Gent zoekt een algemeen directeur of afgevaardigd bestuurder.
 
► 
 
Vzw OZCS-Zuid Antwerpen zoekt een pedagogisch directeur voor het Sint-Agnesinstituut Middenschool en voor de Bovenbouw.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
Thomas More zoekt een algemeen directeur.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een hoofd expertisecentrum Zorgstroom.
 
► 
 
Artevelde Hogeschool zoekt een lector 'Religie, Zingeving en Levensbeschouwing (RZL)' en 'Stimuleren van levensbeschouwelijke grondhouding bij jonge kinderen'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Fiscaal attest 2020 voor kinderopvang van 2019
 
Schoolbesturen die in eigen naam kinderopvang organiseren en internaten moeten in 2020 fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019.
 
Wanneer de kinderopvang ingericht wordt door een oudervereniging, een vriendenkring … dan moet het schoolbestuur soms meewerken aan de fiscale attesten die worden afgeleverd door de inrichtende instantie. Medewerking is vereist wanneer die kinderopvang verbonden is met de school of het schoolbestuur.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscale fiches
 
De uiterste indieningsdatum voor de fiscale fiches 281.10, 281.20 en 281.30 is op 1 maart 2020.
 
Op onze webpagina 'Fiscale fiches' vind je uitleg over het opstellen van de fiches en over de Exceltoepassing om de fiches door te sturen naar Belcotax-on-Web.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Renteloze energieleningen via AGION
 
Sinds september 2017 biedt AGION interessante energieleningen aan (looptijd 15 jaar - rentevoet 1 procent) om te investeren in hernieuwbare energie in je school. Je kon zo’n energielening bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of warmtekrachtkoppelingscentrales.
 
De raad van bestuur van AGION besliste enkele maanden geleden dat die energieleningen volledig renteloos worden aangeboden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe organiseren we ons om de werkdruk haalbaar te houden?
 
Een organisatiestructuur is meer dan het uittekenen van een organogram. Je moet ook goede afspraken maken over hoe het overleg georganiseerd wordt en wie welke beslissingen neemt. Stel dat je als bestuur of leidinggevende inspiratie wilt vanuit een aantal mogelijke organisatiemodellen, om een ontwerpuitdaging uit te schrijven of hoe je taken delegeert … kom dan naar de vorming rond organisatiestructuren op 9 maart vanaf 19 uur in Hasselt. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid vind je op nascholing.be.
 
Wil je meer informatie over dit onderwerp, past de datum niet of is het een beetje te ver? Neem contact op met marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. We onderzoeken dan samen de mogelijkheden hoe we je kunnen ondersteunen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Terugvordering reiskosten 'onderwijs aan huis', kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding kalenderjaar 2019
 
Je kunt nog tot 28 februari de reiskosten voor onderwijs aan huis voor het basisonderwijs en secundair onderwijs indienen. Het terugvorderingsformulier voor het basisonderwijs vind je als bijlage 3 in de omzendbrief BaO/97/5. Het terugvorderingsformulier voor het secundair onderwijs vind je als bijlage 2 van de omzendbrieven SO/2005/05 en SO/2005/06(BUSO)
 
We herinneren hierbij ook aan het bericht in onze nieuwsbrief van 16 januari over de terugvordering van de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding. De verklaring van schuldvordering voor de terugbetaling van de vervoerkosten van 2019 kun je tot 28 februari in één exemplaar indienen bij de overheid. De overheid voorziet een model voor die verklaring. Deze werkwijze geldt niet voor het hoger onderwijs.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanvragen verlof tijdelijk andere opdracht van ondersteuners
 
De transitieperiode van het huidige ondersteuningsmodel zal, onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXX door het Vlaams Parlement, met één schooljaar verlengd worden. In tussentijd wordt gewerkt aan een nieuw begeleidingsdecreet, waar een definitief ondersteuningsmodel deel van zal uitmaken.
 
Voor het komende schooljaar 2020-2021 wijzigt er niets in verband met het statuut van de ondersteuners die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteunen in het gewoon onderwijs. Vastbenoemde personeelsleden die volgend schooljaar als ondersteuner willen werken, moeten daarvoor een verlof tijdelijk andere opdracht aanvragen bij hun schoolbestuur.
 
In een brief aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vraagt Lieven Boeve, directeur-generaal, om aandacht en begrip te hebben voor deze aanvragen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms buitengewoon onderwijs “Zelfevaluatie van je GOK-beleidsplan”
 
Na de krokusvakantie vinden in alle regio’s de GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs plaats onder de titel 'Zelfevaluatie van je GOK-beleidsplan'. We heten directies, GOK-coördinatoren en iedereen die in je school betrokken is bij GOK van harte welkom.
 
In dit platform onderzoeken we samen op welke manier we de zelfevaluatie kunnen vormgeven. Aan de hand van een stappenplan reiken we je principes en tools aan om de vooropgestelde doelstellingen zichtbaar te maken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inspiratiedag volwassenenonderwijs: duaal, geletterdheid, geïntegreerde trajecten
 
De projectgroep geletterdheid van VOCVO en de pedagogische begeleidingsdiensten organiseert een inspiratiedag rond geletterdheid, geïntegreerde trajecten en duaal leren. Ben je leraar NT2, praktijkleraar, leraar AAV, beleidsmedewerker, trajectbegeleider of coördinator in een CVO? Merk je dat je cursisten het moeilijk vinden om instructies te volgen, een tekst te begrijpen, berekeningen te maken … Kortweg: hun doel te bereiken in hun opleiding? 
 
Ontdek de mogelijke vormen van ondersteuning in het volwassenenonderwijs. Pioniers schetsen het kader en brengen hun praktijkverhaal!
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Dag van de hoop op 17 februari: stuur een foto van het hoopvolle event in jouw school
 
Dag van de hoop   17 februari is het ‘internationale dag van de hoop voor alle kinderen’. In een filmpje legt zuster Jeanne Devos de oorsprong en het ontstaan van deze dag uit en geeft ze een boodschap van hoop mee.
 
Wil jij graag aan de slag op de ‘dag van de hoop’? We zetten je graag op weg.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vastenaanbod 2020: scherven oprapen
 
Vasten   Scherven oprapen is het hoopvolle motto om in de vastenwerking te focussen op herstellen van relaties. Een vijfvoudig aanbod nodigt uit om daarvoor in deze vastentijd de handen uit de mouwen te steken:
 
 
► 
 
een affiche
 
► 
 
een Leeftochtnummer
 
► 
 
een digitale XXL
 
► 
 
een reeks bezinningskaarten
 
► 
 
een bezinnende PowerPointpresentatie
 
Affiches kun je nog bijbestellen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
In de kijker
 
 
► 
 
Online samenwerken via diverse tools – ICT-nascholingen
 
► 
 
Eerstelijnshulp bij computerproblemen – ICT-nascholingen
 
► 
 
Mailing, nieuwsbrief, reclamecampagne maken met gratis tools – ICT-nascholingen
 
► 
 
My Story Map - niveauoverstijgend
 
► 
 
Inspiratiedag buSO OV3 structuur en organisatie Observatiefase (hervorming SO) - buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Hoe praktisch meer leerplangericht werken doorheen de 3 graden aso-tso-bso? – secundair onderwijs
 
► 
 
Eerste hulp in de klas – leraren lichamelijke opvoeding eerste graad
 
► 
 
Dag van het ondersteunend personeel – secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
 
In het kader van de vernieuwde lerarenopleiding zoekt de KU Leuven een aantal secundaire scholen die bereid zijn hun lokalen ter beschikking te stellen tijdens de herfst- (2020) of krokusvakantie (2021) om een driedaags opleidingsonderdeel te laten plaatsvinden.
 
Belangrijk is dat er naast een aantal goed uitgeruste klaslokalen met beamer ook een grote ruimte is voor 400 studenten voor gezamenlijke bespreking en het draadloos internet krachtig genoeg is. Scholen uit de steden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen komen in aanmerking.
 
 
Ben je geïnteresseerd? Laat liefst voor 1 april iets weten door te mailen naar frederik.maes@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Steunpunt mens en samenleving, afdeling expertisenetwerk sociaal-emotionele ontwikkeling, organiseert op 6 maart 2020 een dag over emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in gewoon en buitengewoon onderwijs.
 
► 
 
Autdoor organiseert op 7 maart een inspiratiedag in Antwerpen voor en door mensen met autisme. Door elkaar te ontmoeten wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Autdoor brengt de talenten, de kracht en de inzet van mensen met autisme samen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het zelfbeeld van mensen met autisme. De dag, georganiseerd door en voor mensen met autisme, zal bestaan uit lezingen, getuigenissen, workshops en praatgroepen. Meer informatie vind je op hun website.
 
► 
 
InTouch en Chapel for Europe organiserne op 18 maart 2020 'Spiritualiteit en opvoeding. Welke voedingsbodem? Welke praktijk?' in Brussel.
 
► 
 
Thomas More organiseert een seminarie over onderwijs en migratie. Dit seminarie gaat over de groeiende superdiversiteit in onze samenleving en onze scholen, en het zoeken naar functionele antwoorden op de uitdagingen die dit stelt. Woensdag 11 maart staat in het teken van de Mechelse context, op donderdag spreekt Dirk Geldof het eerste uur over 'Superdiversiteit' en Studio Globo over 'Dekoloniseer je school'. Op vrijdag gaat Mohamed Barrie verder over dekolonisatie van de maatschappij en komt het Agentschap Inburgering en Integratie aan het woord met hun project 'Belgen in de klas', in de namiddag is er een sessie over een Duits project waar ouders van gemigreerde kinderen geholpen worden om hun kinderen beter te ondersteunen.
 
► 
 
Ben je op zoek naar een korte vorming of een langdurige opleiding die je meer vertrouwd maakt met de bijbels-christelijke geloofstraditie en ook je eigen spirituele leven verrijkt? Kom dan naar de infodag van HIGW bisdom Hasselt op 28 maart 2020.
 
► 
 
LIEN-Vlaanderen is een lerend en inspirerend netwerk van eerstegraadsscholen en middenscholen in Vlaanderen. Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei organiseren ze opnieuw een LIEN -congres 'Eerste graad, geen middelmaat' in Blankenberge. Dit jaar ligt de focus op differentiatie binnen een oriënterende en observerende eerste graad. 
 
► 
 
Verandering in onderwijs. Er wordt veel over gepraat, maar hoe pak je het concreet aan? EduNext coacht momenteel verschillende secundaire scholen om samen stap voor stap te transformeren naar een school die elke leerling in het centrum van zijn leerproces plaatst. Zo wordt de school op maat klaargemaakt voor de toekomst. Laat je inspireren op hun infosessie over transformatie in een reeds getransformeerde school.
 
► 
 
De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON komt eraan! Leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs hoeven niet naar de Olympische Zomerspelen in Tokio dit schooljaar. Zij kunnen hun afgetraind talent voor wetenschappen in Vlaanderen ten toon spreiden. Schrijf ze snel in voor JON en misschien winnen zij één van de 30 medailles.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook