Dit is nieuwsbrief 155 van 21 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 155 van 21 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Ontwerpleerplannen algemene vorming goedgekeurd door raad van bestuur
►  Conclusies consultatieronde n.a.v. nieuw financieringsmechanisme kleine types
►  Politieke motie over de versterking van het basisonderwijs
►  Memorandum – Volwassenenonderwijs en hoger onderwijs
►  Alweer een aanslag in de wereld. Tijd voor dialoog
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Nieuws rond GDPR en aanspreekpunt informatieveiligheid
►  World Back-up Day op 31 maart 2019
►  Studiedag 'Scholenbouw i.f.v. krachtige leeromgevingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden'
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Nieuw materiaal bij exploratietool Columbus
►  Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
Curriculum & vorming
►  Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase
►  Jeugdboekenmaand 2019 met als thema vriendschap volop bezig
►  Uitbreiding zorgkundige handelingen
Identiteit & kwaliteit
►  Werken aan inspirerend burgerschap in jouw school
►  Hoop doet leren
►  Vasten weekbezinning 3
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Ontwerpleerplannen algemene vorming goedgekeurd door raad van bestuur
 
Op 14 november 2018 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming in de eerste graad. De voorbije periode deden we een aantal kleine inhoudelijke aanpassingen op basis van de feedback die leraren ons bezorgden. We voegden ook suggesties tot verbreding toe en zowel basisgeletterdheid als de eindtermen namen we nog op.
 
Vandaag keurde de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen goed. De raad van bestuur drukt haar waardering uit voor het omvangrijke werk dat de leerplancommissies hebben verricht. De leerplancommissies zijn erin geslaagd gelijkgerichte leerplannen te schrijven die voldoende ruimte laten voor het pedagogische project van de school en het eigenaarschap en de professionaliteit van de leraar. De nieuwe leerplannen leggen de verbinding met Zin in leren! Zin in leven! en bevorderen de samenwerking tussen lerarenteams in de eerste graad.
 
Op de themapagina modernisering so vind je een update van de ontwerpleerplannen. Deze laatste versie van de ontwerpleerplannen vind je ook terug in LLinkid. LLinkid, onze digitale tool, lanceren we later vanmiddag. Meer info hierover krijg je via een extra nieuwsbrief.
 
Van zodra de Vlaamse regering de netoverschrijdende curriculumdossiers voor de A- en de B-stroom heeft goedgekeurd, start de procedure voor goedkeuring bij de onderwijsinspectie.
 
Op een Lerarentop in februari 2020 plannen we samen met zo’n 1000 leraren eerste graad een grondige bespreking van het nieuwe leerplanconcept en LLinkid. Daaropvolgend doen we op basis van alle input de nodige bijsturingen en kunnen we vanuit een stevige basis starten met het leerplanwerk voor de tweede graad.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Conclusies consultatieronde n.a.v. nieuw financieringsmechanisme kleine types
 
Op 21 maart 2019 werden de bevindingen van de consultatieronde naar aanleiding van het nieuwe financieringsmechanisme kleine types aan de raad van bestuur gepresenteerd. De raad van bestuur keurde deze conclusies goed:
 
 
► 
 
Vereiste expertise betekent dat de expertise komt vanuit een school voor buitengewoon onderwijs van het overeenkomstige type. Uitzonderingen daarop vertrekken steeds vanuit een samenwerking en in overleg met één van deze scholen.
 
► 
 
Waar worden de ondersteuningsvragen aangemeld? Het doel is dat iedere vraag voor ondersteuning op de juiste plek belandt. Daarom zijn er twee wegen voor aanmelding voorzien. ‘Een vraag kan niet verkeerd gesteld worden.'
 
► 
 
Scholen zijn lid van een regionaal ondersteuningsnetwerk. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij hun zorgloket. Een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 die in het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk terechtkomt, zal steeds onmiddellijk en rechtstreeks worden doorgestuurd naar de buo-school met de vereiste expertise. Op expliciete vraag van de scholen gewoon onderwijs is dat de standaardprocedure.
 
► 
 
Daarnaast blijven rechtstreekse aanmeldingen bij de school van deze kleine types mogelijk. In dat geval brengt de buo-school het zorgloket op de hoogte.
 
 
► 
 
Alle betrokkenen (scholen, CLB, en ook de ouders) vragen transparantie over de manier waarop leerlingen met een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 regionaal ondersteund worden, en hoe ze in Discimus geregistreerd dienen te worden. Daarvoor zetten we een informatiecampagne op.  
 
Deze regeling geldt enkel voor de scholen die lid zijn van een regionaal ondersteuningsnetwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Scholen behorend tot andere netwerken kunnen uiteraard te allen tijde rechtstreeks aanmelden bij de betrokken buo-school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Politieke motie over de versterking van het basisonderwijs
 
Woensdagavond werd in het Vlaams Parlement door CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen een motie goedgekeurd waarbij deze politieke partijen zich engageren om meer te investeren in het basisonderwijs. Concreet betekent het dat ze de volgende Vlaamse regering sterk aanbevelen om de werkingsmiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs gelijk te trekken, bijkomende kleuterverzorgers en zorgleraren in te zetten en de directeurs sterker te ondersteunen door een betere administratieve, pedagogische en beleidsomkadering. Daarnaast wordt ook het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, opnieuw bijgestuurd. De uitwerking van de resolutie zal voor na de verkiezingen zijn. Het akkoord kwam er na het actualiteitsdebat over de onderwijsstaking.
 
De engagementen uit de resolutie liggen volledig in lijn met de prioriteiten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgenomen in ons memorandum.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Volwassenenonderwijs en hoger onderwijs
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alweer een aanslag in de wereld. Tijd voor dialoog
 
Vijftig dodelijke slachtoffers en enkele tientallen gewonden, dat is voorlopig de droevige balans van de aanslagen op twee moskeeën eind vorige week in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Ook elders in de wereld laait het geweld op. Het past om met je klas en school even stil en ingetogen te denken aan het leed van de slachtoffers en hun familie. Soms is stilte echter niet voldoende. Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept op om in dialoog te gaan en te verbinden.
 
Nu vrijdag herdenkt ons land de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Sindsdien zijn op vele plaatsen in de wereld mensen getroffen door vergelijkbare daden ingegeven door haat en vergelding, gepleegd door mensen die menen dat verschil essentiëler is dan overeenkomst. Telkens weer treft hetzelfde onnoemelijke verdriet onschuldige slachtoffers. Katholieke dialoogscholen zetten in op dialoog om te ontdekken dat er meer is dat ons verbindt dan dat ons scheidt.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs  
 
We bezorgen je
 
 
► 
 
een commentaar bij de gedachtewisseling over het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
 
► 
 
een commentaar bij bespreking van de ontwerpen van decreet GKK en EVC tijdens de verenigde commissies Werk en Onderwijs
 
► 
 
de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 14 maart 2019 beantwoord werden.
 
► 
 
Hertellingsvoorwaarden in secundair onderwijs
 
► 
 
Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen
 
► 
 
In- en doorstroom van vluchtelingen in hoger onderwijs
 
► 
 
Incidenten rond levensbeschouwelijk onderricht
 
Plenaire vergadering  
 
We bezorgen je de een commentaar bij het actualiteitsdebat over de onderwijsstaking op 21 maart 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse voor onderwijsrecht? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker (jurist).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Het Damiaaninstituut in Aarschot zoekt een technisch adviseur coördinator (TAC).
 
► 
 
Schoolbestuur vzw Vrij Onderwijs Westerlo en omgeving zoekt een directeur doorstromingsrichtingen.
 
► 
 
De Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap De Brug zoekt een directeur basisonderwijs
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? E-mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuws rond GDPR en aanspreekpunt informatieveiligheid
 
GDPR  
 
De laatste GDPR-opleidingsmodule van dit schooljaar gaat over het controleproces (auditing) voor informatieveiligheid en privacy en over rapportering zoals het opstellen van eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s).
 
De planning van de reeksen (een halve dag) vind je terug op nascholing.be, waar je je ook nog kunt inschrijven. 
 
De afgelopen maanden voegden we heel wat materiaal toe aan de website www.privacyopschool.be. Neem regelmatig een kijkje op deze website voor nieuwe documenten en/of updates!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
World Back-up Day op 31 maart 2019
 
back-up   Op zondag 31 maart vindt de jaarlijkse “World Back-up Day” plaats. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij er aandacht aan besteden door middel van een aantal nieuwe posters. Die kun je vrij verspreiden en ophangen op strategische plaatsen op school.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'Scholenbouw i.f.v. krachtige leeromgevingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden'
 
Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, in samenwerking met AGION en de onderzoekers van ‘+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?’, organiseert op woensdag 24 april 2019 een studiedag Scholenbouw in functie van krachtige leeromgevingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden: de kracht van fysieke leeromgevingen. De studiedag vindt plaats in het Virginie Loveling gebouw in Gent van 9.45 tot 15.15 uur.
 
Tijdens deze studiedag gaan onderwijsprofessionals en architecten dieper in op de vraag hoe de fysieke leeromgeving kan bijdragen tot 21ste-eeuws leren. Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk? Welke innovatieve en ruimtelijke oplossingen zijn er? Wie is betrokken in het transformatieproces?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de paasvakantie begint officieel op maandag 8 april 2019. Als een afwezigheid start op of na maandag 25 maart, dan kan een vervanger pas vanaf dinsdag 23 april aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuw materiaal bij exploratietool Columbus
 
Columbus   Wie met zijn leerlingen van de derde graad aan de slag gaat met Columbus, moet zeker een kijkje nemen in de vernieuwde toolbox. Die bevat nu trainingspakketten om met leerlingen te werken rond vaardigheden waarop ze minder goed scoren. De Vlaamse Onderwijsraad vernieuwde ook het draaiboek Columbus om het gebruiksvriendelijker en vlotter leesbaar te maken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019 volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en stel je je vragen het best via lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ook voor hoogdringende vragen kun je tijdens die dagen mailen naar dit e-mailadres. Wij zullen je dan zelf telefonisch contacteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase
 
Vorige week publiceerde het Departement Onderwijs en Vorming de omzendbrief duaal leren en de aanloopfase. De omzendbrief verduidelijkt duaal leren voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Daarbij wordt vertrokken van het kader voor het gewoon secundair onderwijs, waarbij een eventuele afwijkende regeling voor buitengewoon secundair onderwijs wordt vermeld. Indien er voor die laatste geen afwijkende regeling is vermeld, is daar de regeling voor het gewoon secundair onderwijs van toepassing.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jeugdboekenmaand 2019 met als thema vriendschap volop bezig
 
Jeugdboekenmaand   Van 1 tot en met 31 maart is het jeugdboekenmaand. Vorig schooljaar zetten we het werken met strips in de kijker. Maar wist je dat ook luisterboeken een meerwaarde kunnen betekenen voor de leesmotivatie en het leesbegrip? Natuurlijk moeten leerlingen veel zelf lezen, maar voor zwakkere lezers kan meevolgen met iemand die het verhaal voorleest een opstapje naar zelf lezen zijn. Voor leerlingen met dyslexie kan het dan weer een hulp zijn om plezier te beleven aan moeilijkere teksten.
 
Luisterboeken over vriendschap voor leerlingen van 6 tot 15 jaar vind je op de website van luisterpuntbibliotheek. Verscheidene (luister)boeken zijn er ook in braille te vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitbreiding zorgkundige handelingen
 
Deze week verscheen een koninklijk besluit (KB) dat de verpleegkundige handelingen omschrijft die zorgkundigen vanaf 1 september 2019 bijkomend mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder ze die handelingen mogen stellen. Dat KB heeft gevolgen voor de opleidingen tot zorgkundige.
 
We volgen het dossier op de voet. AHOVOKS plant een overleg met de onderwijsverstrekkers om afspraken te maken over de implementatie van de regelgeving binnen de bestaande opleidingen.
 
We wachten dat overleg af om meer informatie te verschaffen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Werken aan inspirerend burgerschap in jouw school
 
Burgerschap   Hoe kunnen we leerlingen vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op inspirerend burgerschap. Zo willen we leerlingen inspireren om, vanuit de dialoog met de ander, bij te dragen aan een open en solidaire samenleving. Op die manier leidt het burgerschapsproject tot het concretiseren van de katholieke dialoogschool.
 
Voor de pilootfase zijn we op zoek naar verschillende leraren om samen werkvormen en onderwijsarrangementen te ontwikkelen, te leren en uit te wisselen. Via methodieken willen we namelijk leraren(teams) tools aanreiken om inspirerend burgerschap uit te werken binnen de eigen klas en school.
 
Heb je interesse als leraar of als schoolteam om deel te nemen? Mail dan naar hanna.vandenbussche@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Meer info vind je op de themapagina Inspirerend burgerschap.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoop doet leren
 
Hoop doet leren   De deelnemers aan ons congres Genereus ambitieus van 22 januari 2019 kregen het boek Hoop doet leren. Aanzet tot een pedagogie voor katholieke dialoogscholen. Het boek is nog steeds verkijgbaar in de boekhandel.
 
We hopen dat je er mee aan de slag gaat op je school. Op de Thomas-website voor godsdienstonderwijs vind je suggesties samen met een recensie van het boek. Nog meer materiaal en werkinstrumenten vind je op onze website bij het thema Identiteitsontwikkeling en bij de pagina van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 3
 
Ga ervoor   Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod op de website willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op vrijdag 26 april 2019 verwelkomt Thomas More Otto de Loor op een studiedag over leerarrangementen. Hij geeft zijn visie op Differentiëren small-medium-large als verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs. Daarna volgen boeiende workshops onder leiding  van Vlajo, Daniëlle Daniëls en docenten van de Lerarenopleiding Thomas More. Ook leraren uit het werkveld delen hun succesverhalen.
 
► 
 
De nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs gaan in vanaf 1 september 2019. De studiedag nieuwe eindtermen ‘economische en financiële competenties’, die op maandag 6 mei 2019 georganiseerd wordt door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, richt zich specifiek op leraren die een inhoudelijke en pedagogische verdieping wensen rond de nieuwe eindtermen ‘Economische en financiële competenties’ en rond de basisgeletterdheid ‘Financiële competenties’.
 
► 
 
Op vrijdag 24 mei 2019 organiseert de lerarenopleiding van Thomas More, campus Vorselaar, een studiedag over STEAM onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) bij 6- tot 15-jarigen. Tijdens de studiedag stellen ze de resultaten van verschillende Europese samenwerkingsprojecten voor, waaronder Eurosteam. Daarnaast bieden ze sessies aan waarin kant-en-klare STEAM lespakketten worden voorgesteld.
 
► 
 
We brengen graag deze initiatieven van het Vlaams Instituut Gezond Leven onder de aandacht:
 
► 
 
Lokale infosessies Gezonde School vanaf april 2019: Organiseren jullie op school soms een gezond ontbijt? Een bewegingstussendoortje? Wist je dat gezondheid ook in de eindtermen zit en dat het gezondheidsbeleid nu een onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding is? Reden te meer dus om gezondheid op school extra in de verf te zetten. Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Logo’s slaan daarom de handen in elkaar en organiseren in 2019 lokale infosessies Gezonde School. Meer info en inschrijven.
 
► 
 
Herinnering deelname indicatorenbevraging: ​​In hoeveel Vlaamse scholen staat nog een frisdrankautomaat? Op welke manier proberen scholen hun leerlingen te stimuleren om meer te bewegen? Allerlei vragen waarop Het Vlaams Instituut Gezond Leven een antwoord probeert te vinden om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te monitoren. En dat kan met jullie hulp door de indicatorenbevraging in te vullen. Zo krijgt ook jouw school inzicht in het eigen preventief gezondheidsbeleid. Lees meer.
 
► 
 
Gratis materialen voedings- en bewegingsdriehoek: Als school kun je de materialen van de voedings- en bewegingsdriehoek volledig gratis bestellen. Gebruik daarvoor dit bestelformulier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Don Bosco Vorming & Animatie zoekt een stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook