Dit is Nieuwsbrief 78 van 27 april 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 78 van 27 april 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Elementen voor een plan van aanpak voor de invoering van het ondersteuningsmodel
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Slotconferentie Strip to Identity
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Bestuur & organisatie
►  Naar een nieuwe wet op overheidsopdrachten
►  Schoolbouwformule: luchtkwaliteit - workshop 11 mei 2017
►  Beslissing DPCC-bao
►  Voorbeeld intentieverklaring BOS
►  Gratis jaarabonnement op Tertio
Personeel
►  VVP en zorgkrediet: pensioenvoordelig?
►  Reaffectatie in het buitengewoon onderwijs: mededeling en nascholing
Lerenden
►  Project gratis fruit op school verlengd
►  GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
►  Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs
►  Lancering project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen
Curriculum & vorming
►  Save the date! Studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' op 4 oktober 2017
►  ICT-DIA voor einde eerste graad staat weer open
►  Save the date! Europese Dag van de talen op 29 september 2017
►  21 nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht mei 2017: Partituur en interpretatie
 
 
 

   Algemeen

 
 
Elementen voor een plan van aanpak voor de invoering van het ondersteuningsmodel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt volop werk van een strategie om het ondersteuningsmodel in de praktijk te organiseren. Elementen voor een dergelijk plan van aanpak werden op 27 april 2017 besproken op de raad van bestuur. De raad van bestuur keurde de nota Invoering ondersteuningsmodel – elementen voor een plan van aanpak in eerste lezing goed. Het plan wordt de komende weken verder besproken in de directiecommissies en adviesraden.
 
De ondersteuningsnetwerken waarin gewone en buitengewone scholen, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten samenwerken om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen, zijn voor ons cruciaal. In de regio’s worden momenteel gesprekken gevoerd met deze vier partners om die netwerken vanuit bestaande samenwerkingsverbanden te laten ontstaan. De partners in dat ondersteuningsnetwerk zijn gelijkwaardig, zodat ze een maximale co-creatie kunnen realiseren met respect voor ieders expertise.
 
We organiseren het ondersteuningsnetwerk netgebonden, maar we zijn uitdrukkelijk bereid scholen van andere netten te ondersteunen. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg, maakt immers het hart uit van ons christelijk geïnspireerd pedagogisch project. Bij dat alles houden we steevast onze horizon, de voorlopige visietekst Onderwijs voor alle leerlingen in 2025 voor ogen. De uitgangspunten van de tekst zijn onze toetssteen voor elk voorstel vanuit de overheid voor een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.
 
Op haar vergadering van 18 mei 2017 spreekt de raad van bestuur zich dan definitief over de te volgen strategie bij de invoering van het ondersteuningsmodel uit. In tussentijd vragen wij om eventuele reacties op de nota te bezorgen aan jouw vertegenwoordigers in de adviesraden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Slotconferentie Strip to Identity
 
strip to identity   Strip to Identity is een internationaal schoolproject dat in 2014 gestart werd . Het project heeft tot doel het gevoel van een Europese identiteit bij jongeren te bevorderen. Daarnaast scherpt het ook de bevordering van leesvaardigheid en leesplezier aan de hand van stripverhalen aan. Acht partnerscholen uit Europa en twee uit Azië hebben hun uiterste best gedaan om elk een strip te ontwerpen die eigen is aan hun land en typisch voor hun streek.
 
Om het einde van het project te vieren organiseren leerlingen en leraren van de coördinerende school – het Miniemeninstituut uit Leuven – een slotbijeenkomst in Brussel en Leuven op 4 en 5 mei, waarbij ook jij aanwezig kan zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 20 april 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Basisonderwijs in de toekomst
 
► 
 
Optimaal inzetten van middelen door hogescholen
 
► 
 
Weigering tot aanstelling schooldirecteur met kinderen in ander onderwijsnet
 
► 
 
Communicatie over recht op TOAH
 
► 
 
Gezondsheidsbeleid in scholen
 
► 
 
Cursisten met een beperking in het volwassenenonderwijs
 
► 
 
Capaciteitstekort en nieuw inschrijvingssysteem in Brussel
 
► 
 
Ombudsdiensten van universiteiten
 
► 
 
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Tekort aan ingenieurs
 
► 
 
Vlaamse universiteiten en controversiële projecten in Israël
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 26 april 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Onrust over het toekomstige ondersteuningsmodel
 
► 
 
Onderwijsspiegel 2017 en Frans in het basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain   Het vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Naar een nieuwe wet op overheidsopdrachten
 
De nieuwe basiswet Overheidsopdrachten verscheen afgelopen zomer, 17 juni 2016, in het Belgisch Staatsblad. De ministerraad van 31 maart keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Dat betekent natuurlijk dat er enkele veranderingen aan zitten te komen. Op woensdag 10 mei 2017 wordt een nascholing 'Overheidsopdrachten en inkoopbeleid' georganiseerd in Mechelen. Gitte Laenen geeft er toelichting over de nieuwe wet overheidsopdrachten, zodat je geïnformeerd aan de slag kunt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolbouwformule: luchtkwaliteit - workshop 11 mei 2017
 
  Of de lucht in een klas van goede of slechte kwaliteit is, is met het blote oog niet te zien. Wel zijn de gevolgen van een slechte binnenlucht te herkennen aan bijvoorbeeld een muffe geur en beslagen ramen. In de loop van de dag raken leerlingen en leraren vermoeid en hun concentratievermogen daalt.
 
Schoolbouwformule onderzoekt samen met experten en ervaringsdeskundigen hoe je efficiënt een gezonde, zuurstofrijke leeromgeving uitbouwt, ook bij complexe verbouw- of renovatiewerken en organiseert op donderdag 11 mei 2017 daarover een workshop
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beslissing DPCC-bao
 
De DPCC-bao ontving een laattijdige aanvraag van de vzw Gruuthuse voor de sluiting van een vestigingsplaats gelegen in de Annuntiatenstraat in Brugge. In de vestigingsplaats werd bij de laatste telling de rationalisatienorm niet gehaald. In de DPCC-vergadering op 25 april 2017 werd de aanvraag ontvankelijk verklaard en goedgekeurd.
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Voorbeeld intentieverklaring BOS
 
Bos  
 
Ter ondersteuning van haar besturen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een draaiboek en thematische nota’s ontwikkeld met de focus op de ‘structuurkant’ van de organisatiewijziging. Een ervan is ‘voorbeeld intentieverklaring’.
 
Op een bepaald ogenblik in de loop van een BOS-proces kunnen schoolbesturen een intentieverklaring ondertekenen. Het ‘voorbeeld intentieverklaring’ kan gebruikt worden als een knip-en-plakdocument waarin de besturen die zaken behouden die voor hen van toepassing zijn. Het is meteen een goede steun om een aantal doelstellingen, uitgangspunten, afspraken duidelijk op papier te zetten zodat het BOS-proces optimale slaagkansen krijgt. Uiteraard ondertekenen alle betrokken schoolbesturen. Dat kan ook een (eerste) officiële vorm van communicatie zijn naar alle betrokkenen.
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Gratis jaarabonnement op Tertio
 
Tertio  
 
Het weekblad Tertio heeft als vertrekpunt: eerlijke en kritische analyse van nieuws en actualiteit. De duiding, opiniëring en inspiratie die Tertio biedt, komen vanuit christelijke hoek. Tertio wil christenen een kritische én opbouwende stem in het maatschappelijke debat geven. Het bisdom Brugge schenkt een aantal jaarabonnementen op Tertio weg. Geïnteresseerd? Vul dan online je gegevens in.
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
VVP en zorgkrediet: pensioenvoordelig?
 
Bij het aanvragen van een verlofstelsel willen de personeelsleden ook rekening houden met het effect dat dit zal hebben op hun latere pensioen. Welke de gevolgen zullen zijn van het zorgkrediet en van het verlof voor verminderde prestaties (het nieuwe stelsel VVP dat ingaat op 1 september 2017), is helaas nog altijd niet gekend. Die vraag heeft de Vlaamse overheid sinds vorig jaar al verschillende keren gesteld aan de federale overheid. Die is immers verantwoordelijk voor alle pensioenen. Ook de onderwijskoepels hebben in hun gezamenlijke brief aangedrongen op een spoedige beslissing  van de federale overheid.
 
Tot op vandaag is de brief nog niet beantwoord. Niemand kan zeggen of de niet-gepresteerde uren in VVP of zorgkrediet meetellen voor het pensioenbedrag, noch of ze bij volledige dienstonderbreking meetellen voor de loopbaanduur die vereist is om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Zodra we daarover uitsluitsel hebben, zullen we dat berichten via onze Nieuwsbrief. Voor enkele personeelsleden kan dat criterium doorslaggevend zijn bij hun verlofaanvraag. In die eerder uitzonderlijke gevallen zal het schoolbestuur zich wellicht begripvol opstellen als de vooropgestelde aanvraagtermijn overschreden wordt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie in het buitengewoon onderwijs: mededeling en nascholing
 
Nogal wat scholen krijgen voor de eerste keer te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie. Daarbij kunnen ze ondersteuning vinden in onze mededelingen over dat onderwerp onder het thema Reaffectatie. Een eerste tekst “Reaffectatie in vogelvlucht” zet de belangrijkste principes uiteen en verwijst verder naar een omstandiger mededeling.
 
Daarnaast bieden we twee keer een cursus aan over reaffectatie in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs: op woensdagmiddag 14 juni en op donderdagochtend 15 juni in Brussel. Daarbij worden vooral de algemene principes toegelicht om de scholen en scholengemeenschappen een eerste oriëntatie te bieden in de materie. Schrijf je hier online in via de website nascholingen. Particuliere situaties kunnen via e-mail (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen) of telefonisch (02 507 07 01) aan de Dienst Personeel worden voorgelegd.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Project gratis fruit op school verlengd
 
fruit   Vorige week vrijdag werd beslist dat scholen met heel wat kwetsbare kinderen die gedurende 10 weken gratis fruit konden bedelen, dat nog eens 10 weken kunnen doen. Het project wordt voor de scholen verlengd, omdat de vrijgemaakte subsidies nog niet opgebruikt zijn. De betrokken scholen worden op de hoogte gebracht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
 
gok  
 
De komende weken starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s Mechelen-Brussel (5 mei), Antwerpen (16 mei) en Limburg (19 mei). Het centrale thema van de bijeenkomst is: 'Einde van de GOK-cyclus of een nieuw begin?' We bespreken hoe we bij het afronden van de cyclus de effecten van onze doelen in kaart kunnen brengen. We gaan dieper in op hoe we volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan, rekening houdend met de voorlopige scenario’s. Directeurs en GOK-coördinatoren zijn welkom op het GOK-platform buo van het derde trimester en kunnen actief participeren. De andere bijeenkomsten vinden plaats op 23 mei (Oost-Vlaanderen) en op 30 mei (West-Vlaanderen).
 
Inschrijven kan via module 5 voor bubao (9.30 uur tot 12 uur) en module 6 voor buso (13 uur tot 15.30 uur). Graag vooraf inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs
 
De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal. De overstap is voor ouders en leerlingen namelijk vaak een spannend moment. In de mededeling staan we eerst stil bij de samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheid voor beide onderwijsniveaus. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het gebruik van een baso-fiche en het baso-proces dat centraal staat. Ten slotte wordt een leidraad aangeboden om samen te reflecteren op de samenwerking over continuïteit van zorg.
 
Je vindt de mededeling en contactgegevens op onze website bij het thema zorgbeleid en schoolorganisatie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lancering project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen
 
stos   70 procent van de scholen krijgt te maken met onbetaalde schoolfacturen. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming gaat samen met 30 Vlaamse secundaire scholen en armoedebestrijdingsorganisaties gedurende één schooljaar een project op maat uitwerken om daar wat aan te doen. Geïnteresseerden kunnen zich tussen 21 april en 19 mei 2017 kandidaat stellen op www.aanpakschoolfacturen.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Save the date! Studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' op 4 oktober 2017
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14 tot 17 uur een studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor einde eerste graad staat weer open
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de onlinetoepassingen ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie van leerlingen bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de in de eerste graad bereikte vorderingen op het vlak van ICT te achterhalen. Meer info vind je op de thematische pagina ‘ICT-DIA voor begin en einde eerste graad’ terug.
 
Heb je bij de start van de eerste graad ICT-DIA 1 afgenomen, dan krijg je nu de gelegenheid om de evolutie van je leerlingen te achterhalen. Vanaf midden april tot het einde van het schooljaar staat ICT-DIA 2 open voor het afleggen van de proef. Je kunt je aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Europese Dag van de talen op 29 september 2017
 
Europese Dag van de talen   Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Meer informatie volgt binnenkort.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
21 nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
 
De onderwijsinspectie keurde 21 nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goed. De CVO’s kunnen de leerplannen vanaf 1 september 2017 gebruiken. De leerplannen worden eerstdaags gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband Pedagogische begeleidingsdiensten – Vocvo. Voor vragen of meer info kun je terecht bij Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht mei 2017: Partituur en interpretatie
 
Leeftocht  
 
Elk uniek mensenleven schenkt aan de wereld een eigen kijk op de dingen - dezelfde noten klinken anders.
 
Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het meinummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook