Met deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over bouwwerken. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over bouwwerken. 

 

   Algemeen

 
 
1000 x bedankt!
 
Beste lezer
 
“You’ll never walk alone!”, hoorde ik deze morgen om kwart voor negen op de radio. Het zijn ongeziene tijden voor onze gezinnen, ons onderwijs, ons netwerk, en onszelf. Dat brengt onrust, angst, zorgen met zich mee, maar haalt ook het beste in mensen naar boven. De ruim 40 verhalen op onze blog ‘Handen vol hoop: heldenverhalen’ illustreren dat laatste mooi.
 
De talloze manieren waarop jullie met personeelsleden en leerlingen, internen, ouders, studenten en cursisten in contact trachten te blijven, wekken bewondering en grote appreciatie. Samen nemen we in deze moeilijke tijden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en ondersteunen we wie aan ons is toevertrouwd.  Het toont de kracht van ons onderwijs, de kracht van ons netwerk. Duizendmaal dank!
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we je blijven informeren en ondersteunen. Aarzel daarom niet om ons te contacteren wanneer je met een zorg of nood zit. En vooral: hou contact en zorg goed voor jezelf en je naasten.
 
“We’ll never walk alone!”
 
Lieven Boeve
Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vertraging van bouwwerken wegens coronavirus
 
Verschillende schoolbesturen die momenteel bouwwerken laten uitvoeren, ontvangen per aangetekend schrijven de melding van hun aannemer dat de werf vertraging oploopt of de werken stilgelegd worden wegens het coronavirus. Vaak meldt de aannemer dat hij zich genoodzaakt ziet om artikel 38/9 van het KB Uitvoering in te roepen.
 
Dat wetsartikel voorziet sowieso in een verlenging van de opdracht voor onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aannemer en dat door omstandigheden die:
 
 
► 
 
redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte,
 
► 
 
die niet konden worden ontweken,
 
► 
 
waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.
 
Wij raden je aan om wel altijd beleefd goede ontvangst te melden als reactie op zulke berichten van de aannemer, maar om niet meteen akkoord te gaan met zijn argumentatie. In je antwoord kun je begrip tonen voor de vertraging, maar geef je ook duidelijk aan dat je daarover best samen in overleg gaat als de werken opnieuw kunnen opstarten. Pas dan krijgen partijen immers zicht op de reële schade ten gevolge van de vertraging of stopzetting van de werf. 
 
In het verleden konden we terugvallen op omzendbrieven van de overheid in dergelijke gevallen. Hoewel die omzendbrieven voor ons niet van toepassing zijn, kunnen ze wel houvast bieden om het gesprek met de aannemer aan te gaan. In eerste instantie controleer je dan of de voorwaarden voor de toepassing van artikel 38/9 formeel voldaan zijn en of de aannemer daardoor een belangrijk nadeel heeft geleden. Ook dat belangrijk nadeel omschrijft de wetgever. 
 
In bijlage vind je een voorbeeldbrief om je op weg te helpen!
 
Voor advies en ondersteuning kun je altijd contact opnemen met je regioverantwoordelijke.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzoekt hoe inkomstenverlies voor besturen vermeden kan worden
 
Gisteren meldden we dat de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om met de vakbonden twee cao’s af te sluiten die in het kader van de coronacrisis tot 4 april 2020 werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad, kun je beide cao’s (cao PC 152.01 en cao PC 225.01) raadplegen op onze website. Aan besturen die reeds een aanvraag ingediend hebben voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, raden we aan om die aanvraag in te trekken. Scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten zijn immers niet gesloten; enkel de lessen zijn geschorst. Dat betekent ook dat MVD-personeel dat zonder geldige reden weigert gevolg te geven aan de vraag van een bestuur, in strijd handelt met de bepalingen van het arbeidsrecht en met de bepalingen van de afgesloten cao’s.
 
Als gevolg van de strengere maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen, zullen sommige besturen nadelige financiële gevolgen hebben (minder kinderen in de opvang, minder internen aanwezig in de internaten …). Daarom onderzoeken we momenteel of en hoe dat verlies gecompenseerd zou kunnen worden.
 
Ondertussen heeft de Vlaamse overheid toegezegd dat de loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders betaald wordt, gewaarborgd wordt. De geplande ritten die door de coronacrisis wegvallen, zullen niet in mindering van het totale aantal gebracht worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Telenet opent publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang
 
Leerlingen die thuis niet beschikken over een internetconnectie, hebben het nu vaak moeilijk om van thuis uit te studeren en/of verbonden te blijven met leraren en medeleerlingen. Telenet ontving een aanvraag van een school om het publieke wifi-signaal open te zetten, zodat alle leerlingen die het nodig hebben daarop gratis kunnen inloggen.
 
Het publieke Wi-Free signaal gewoon openzetten,  is echter niet mogelijk omdat er een identificatieplicht is. Daarom besloot het bedrijf een oplossing uit te werken via een systeem met gratis toegangscodes. Die kunnen enkel door erkende instanties zoals scholen aangevraagd worden via Hotspot.Info@telenetgroup.be en zijn enkel bedoeld voor de specifieke doelgroep van kwetsbare leerlingen die thuis geen internetverbinding hebben. Met de codes kunnen ze aanmelden op het Wi-Free signaal, dat beschikbaar is op meer dan 1,5 miljoen locaties in Vlaanderen en Brussel. Meer informatie vind je op de website van Telenet.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook