In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe je nieuwe leerinhouden selecteert binnen afstandsonderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe je nieuwe leerinhouden selecteert binnen afstandsonderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Uit het leven gegrepen
►  Krachtlijnen voor samenwerking tussen lerarenopleidingen en leerplichtonderwijs inzake stages tijdens coronacrisis
Bestuur & organisatie
►  De verzekering voor de opvang tijdens de paasvakantie
►  De verzekering van laptops uitgeleend aan leerlingen zonder pc
►  GDPR-proof gebruik maken van Zoom
Personeel
►  Tijdelijke werkloosheid contractueel personeel
Lerenden
►  Columbus: steun je leerlingen uit het secundair ook op afstand bij studiekeuze
►  Oproep voor bijzondere aandacht voor ex-OKAN-leerlingen
Curriculum & vorming
►  IDP 4 en IDP 6 in het basisonderwijs voorlopig volgens planning
►  Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor basisonderwijs
►  Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor secundair onderwijs
►  Vermijd het massaal ophalen van schoolboeken
Identiteit & kwaliteit
►  Kwaliteitsvol reflecteren over afstandsleren
 
 
 

   Algemeen

 
 
Uit het leven gegrepen
 
De coronacrisis treft ons allemaal, maar treft sommigen harder dan anderen. Dat niet elke leerling de mogelijkheid heeft om online les te volgen of taken door te sturen, blijkt uit dit verhaal van een leraar. We proberen ook de jongeren en kinderen die onder de radar blijven zoveel als mogelijk ondersteuning te bieden.
 
“Deze nieuwe onderwijssituatie vraagt een enorme boekhouding zodat we zeker niets over het hoofd zien, maar helaas zijn er heel wat schrijnende situaties. Een leerling die onder de radar bleef en onbereikbaar bleek te zijn, nam vandaag eindelijk contact met ons op. Waarschijnlijk uit schaamte. De ouders hebben volgens mij elke cent in tweeën gebeten om vandaag een computer voor de jongen te gaan kopen. Hij probeert nu om alle taken in te halen. Uiteraard is het nu aan ons om voldoende flexibiliteit aan de dag te leggen, en om ondersteuning en tijd te bieden voor dit soort situaties. Het is een verhaal uit de harde realiteit.”
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Krachtlijnen voor samenwerking tussen lerarenopleidingen en leerplichtonderwijs inzake stages tijdens coronacrisis
 
Lerarenopleidingen bekijken momenteel volop hoe zij de stages voor hun studenten kunnen vormgeven na de paasvakantie, voorlopig nog in de onzekerheid wanneer scholen terug zullen opengaan. Veel scholen vragen zich ook af hoe ze moeten omgaan met de stage-aanvragen. Daarom formuleerden we in overleg met onze lerarenopleidingen een aantal krachtlijnen voor een goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen tijdens de coronacrisis.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De verzekering voor de opvang tijdens de paasvakantie
 
De schoolpolis voorziet normaal gezien dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Leerlingen krijgen dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over deze dekking tijdens de paasvakantie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De verzekering van laptops uitgeleend aan leerlingen zonder pc
 
Schoolbesturen die hebben ingeschreven op de DOKO-raamovereenkomst brand en alle risico’s elektronica zijn gedekt voor schadegevallen aan de laptops bij gebruik door de leerlingen thuis in de periode van de lockdown. De school dient wel een lijst bij te houden om te weten wat ze aan wie hebben meegegeven. Indien mogelijk (en nog tijd), is de opmaak van een gebruiksovereenkomst aangewezen. Indien nieuwe portables worden aangekocht, dienen deze in het verzekerd kapitaal te worden opgenomen.
 
Met betrekking tot het initiatief van het Ministerie van Onderwijs, de Koning Boudewijnstichting alsook de vzw Digital For Youth voor het inzamelen van laptops om die bij leerlingen thuis te plaatsen is de situatie verschillend voor wat betreft de dekking in de polis alle risico’s elektronica.  Deze laptops kunnen verzekerd worden onder de bestaande polissen alle risico’s electronica mits expliciete opname in het verzekerd kapitaal van de polis. Hiervoor dient de school de nieuwvervangingswaarde op te geven van de laptops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
GDPR-proof gebruik maken van Zoom
 
Door de coranacrisis maken onderwijsinstellingen de overstap naar nieuwe tools om te overleggen of om onderwijs op afstand aan te bieden. De keuze valt hierbij soms op Zoom. Deze software staat bekend als kwalitatief goed en heeft een eenvoudige interface. Een aantal onderwijsinstellingen vragen zich af: kun je wel met zo’n Amerikaanse dienstverlener gaan werken, hoe verhoudt zich dat tot de GDPR?
 
Het feit dat Zoom ook een versie heeft die gratis is, roept een aantal vragen op. Er bestaat niet zoiets als een gratis lunch. Door gebruik te maken van de diensten van Zoom worden automatisch persoonsgegevens verzameld en opgeslagen op de servers van Zoom. In principe kan iedereen erbij en vormt het een doelwit voor hackers. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Tijdelijke werkloosheid contractueel personeel
 
Hoewel we aanraden om het contractueel personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, zullen sommige scholen, centra en internaten vanaf 5 april gebruik maken van een stelsel van tijdelijke werkloosheid. Momenteel zijn de aanvraagmodaliteiten sterk vereenvoudigd. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus zullen onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen. De ‘toelaatbaarheidsvoorwaarden’ voor werkloosheid zijn momenteel opgeschort. De RVA bevestigde dat daardoor ook arbeidsovereenkomsten met een wekelijkse arbeidsduur onder de 12 uur in aanmerking komen. Voor personeelsleden die gewoonlijk niet werken tijdens de paasvakantie kan geen werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden. Voor hen geldt de normale opname van vakantiedagen of VAP-dagen.
 
Deze vereenvoudiging van tijdelijke werkloosheid geldt voorlopig tot 19 april 2020, maar kan verlengd worden. Als je een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wil doen, neemt je best contact op met jouw sociaal secretariaat. Meer informatie kun je terugvinden in de FAQ van de RVA.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Columbus: steun je leerlingen uit het secundair ook op afstand bij studiekeuze
 
Ook in coronatijden kun je als secundaire school de exploratietool Columbus gebruiken. Leerlingen vullen die online thuis in, klassikaal of individueel. Feedback kunnen ze met de leraar delen via het begeleidersdashboard. Na de paasvakantie vind je extra informatie op de website van Columbus, deze nieuwsbrief en via Schooldirect.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep voor bijzondere aandacht voor ex-OKAN-leerlingen
 
Ex-OKAN-leerlingen hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Zonder twijfel blijkt dat al tijdens het normale lesgebeuren. En al zeker nu is het heel belangrijk hiermee rekening te houden door aangepaste opdrachten te geven. Deze jongeren zitten nog volop in een fase van taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident. Voorzie maatregelen om de kansen voor ook deze leerlingen wat gelijk te trekken. 
 
Zorg dat er contact is tussen de leerlingen, de ankerfiguren of vertrouwenspersonen van de school en de vervolgschoolcoaches. Deze laatsten zijn de uitgelezen personen om de scholen hierin te ondersteunen. 
 
Heb je vragen of wil je ideeën aanleveren, aarzel niet om contact op te nemen met Nathalie Vandenameele of je schoolbegeleider. We helpen je heel graag verder. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
IDP 4 en IDP 6 in het basisonderwijs voorlopig volgens planning
 
De decretale verplichting om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren met gevalideerde toetsen, blijft gelden. Voor het vierde leerjaar is die verplichting er niet.
 
Zoals gepland zullen wij, zowel voor het 6de als het 4de leerjaar, toetsen ter beschikking stellen. Aangezien ze voor de interne kwaliteitsontwikkeling van een school dienen en niet voor individuele leerlingevaluatie, blijft het zinvol om die toetsen af te nemen. Bij de analyse van de eigen resultaten, zullen scholen natuurlijk rekening moeten houden met de context.
 
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer onze basisscholen herstarten. Er is kans dat de lessen meteen na de paasvakantie hernomen worden. Tot zolang houden wij de gecommuniceerde planning aan. Als blijkt dat scholen pas later heropenen, zal de planning aangepast worden en zullen we de ingeschreven scholen tijdig informeren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor basisonderwijs
 
De pedagogische begeleiding verzamelde een aantal handvatten om van het afstandsleren na de paasvakantie nog steeds een krachtige leeromgeving te maken. Welke leerinhouden uit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn meest geschikt?  Waar liggen kansen in deze moeilijke periode? Waar geef je extra aandacht aan bij kleuters in en na de coronatijden? Wat met evaluatie, IDP? En hoe communiceer je met leerlingen en ouders? Laat je inspireren met onze leidraad rond nieuwe leerinhouden aanbieden via afstandsonderwijs. Je vindt het ook terug op onze pagina Afstandsleren. De volgende weken blijven we verder concrete voorbeelden aanreiken waarmee je meteen aan de slag kunt.
 
Gewoon basisonderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor secundair onderwijs
 
In de extra nieuwsbrief van 30 maart reikten we concrete tips aan hoe je aan de slag kunt gaan voor het bepalen van nieuwe leerinhouden. We bundelden alle tips en suggesties in een handig overzichtsdocument. Je vindt het ook terug op onze pagina Afstandsleren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vermijd het massaal ophalen van schoolboeken
 
Onze leraren steken enthousiast de handen uit de mouwen om zich voor te bereiden op een langere periode van afstandsonderwijs. Ze overleggen, exploreren verder digitale mogelijkheden en zoeken ook naar oplossingen voor leerlingen die ze minder makkelijk (digitaal) kunnen bereiken. Voor deze leerlingen kan het een oplossing zijn om handboeken, werkschriften te bezorgen.
 
Het is geenszins de bedoeling om massaal handboeken op te halen net voor of net na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad roept op om alleen verplaatsingen te doen die strikt noodzakelijk zijn. Geen enkel handboek is een besmetting waard!
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Kwaliteitsvol reflecteren over afstandsleren
 
We zien in talloze scholen bijzonder mooie initiatieven tot afstandsleren. Als we na de paasvakantie nog steeds op afstandsleren beroep moeten doen, is het goed om even bij jullie aanpak stil te staan. Met dit document willen we jullie ondersteunen om gerichte keuzes te maken over hoe jullie het afstandsleren voor jullie leerlingen verder organiseren.
 
 
► 
 
De versie basisonderwijs
 
► 
 
De versie secundair onderwijs
 
Scholen buitengewoon onderwijs kunnen dit document inzetten bij de reflectie op eigen handelen in de evaluatiefase van handelingsplanning. 
 
 
► 
 
De versie buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
De versie buitengewoon secundair onderwijs
 
Heb je hier graag ondersteuning bij nodig? Vraag zeker raad bij je contactpersoon in de pedagogische begeleidingsdienst!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook