Dit is Nieuwsbrief 70 van 9 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 70 van 9 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2017
►  Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen
►  Onderwijsspecial Kerk & Leven
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel januari
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Verlaagd btw-tarief voor bodemsaneringen
►  Eindafrekening externe dienst PBW
►  Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Vlaams actieplan autisme
►  Lokaal aanspreekpunt bij de politie
►  Netwerk Islamexperten
►  BOLSTER zoekt scholen
Curriculum & vorming
►  'Dag van de geïntegreerde educaties’ - donderdag 30 maart 2017
►  Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs -  25 januari 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 26 januari 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs - 24 januari 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen
 
Internaten moeten bij voorkeur voor 1 maart van het aanslagjaar aan ouders een fiscaal attest overhandigen voor de opvang van kinderen tot 12 jaar. Daarvoor maak je gebruik van het model van fiscaal attest. We geven je ook een toelichting bij het fiscaal attest. Het maximumbedrag is hetzelfde gebleven als vorig jaar. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsspecial Kerk & Leven
 
Kerk & leven   Deze week verkent Kerk & Leven alle hoeken van het onderwijslandschap. Ben je geïnteresseerd in het nummer? Bekijk dan de onderwijsspecial van Kerk & Leven. Nog geen abonnee maar wel interesse? Vraag een gratis proefnummer aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel januari
 
Mechelen-Brussel   De januari-editie van de maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de regio Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 2 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Beleidsevaluatie van het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen
 
► 
 
Nieuw ondersteuningsmodel en buitengewoon onderwijs
 
► 
 
JoJo- en schoolspottersprojecten
 
► 
 
Hervorming van het PWA-stelsel
 
► 
 
Overgangsmaatregelen voor de pensioenen van het onderwijzend personeel
 
► 
 
Aansprakelijkheidsregeling voor stagiairs
 
► 
 
Praktijkcomponent masteropleiding Conservatie-Restauratie
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 8 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Maximumfactuur in het secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Verlaagd btw-tarief voor bodemsaneringen
 
OVAM   Enige tijd geleden deelden we mee dat bodemattesten voor scholen aan een verlaagd btw-tarief konden gefactureerd worden. OVAM heeft ons laten weten dat ook voor bodemsaneringen het 6%-tarief van toepassing kan zijn. Er bestaat een samenwerkingsproject waardoor schoolbesturen een beroep kunnen doen op OVAM voor expertise en subsidie van bodemonderzoeken en bodemsaneringen. 
 
Om in aanmerking te komen voor het protocol vul je een aanmeldingsformulier in dat je aan OVAM bezorgt. Bij de opvolging kun je OVAM vragen om je dossier voor te leggen aan de FOD Financiën. De FOD Financiën beslist voor elk individueel dossier apart of het in aanmerking komt voor het 6%-tarief.
 
Voor bijkomende ondersteuning kun je terecht bij Trui Vermeersch.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindafrekening externe dienst PBW
 
De externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW) maakt momenteel de eindafrekening van de forfaitaire bijdrage voor 2016. Voor de onderwijssector werd een aparte regeling overeengekomen. Binnen die regeling wordt voor het bepalen van de bijdrage per werknemer voor het gesubsidieerd personeel rekening gehouden met het aantal VTE (voltijdse equivalenten). Voor het bepalen van de bijdrage voor het niet-gesubsidieerd personeel (contractuelen) beschikt de EPBW over de informatie via Dimona.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om tegen 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht op de werking van de preventiedienst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
Leraar   We herinneren aan de beperking die geldt voor de aanstelling van een vervanger in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste schooldag na die korte vakantie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vlaams actieplan autisme
 
Vorige week lanceerde minister Vandeurzen zijn autismeplan. Dat plan, dat voortvloeide uit de aanbevelingen van de Taskforce Autisme, wil met 15 concrete acties de participatiekansen voor mensen met autisme verhogen en streeft naar een verbetering van de kwaliteit van leven voor ouders en andere mensen die personen met autisme ondersteunen. We bekijken wat we uit dat plan kunnen halen met het oog op de ondersteuning van leerlingen met autisme in onderwijs. Voor meer informatie kun je je wenden tot Els Van Schelvergem (Dienst Curriculum & vorming, team BuO) of tot Katrien Bressers (Dienst Lerenden).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lokaal aanspreekpunt bij de politie
 
politie  
 
Om de samenwerking tussen scholen en politie te verbeteren op vlak van jeugdcriminaliteit, spijbelen, radicalisering, het opstellen van een noodplan … werd via de federale omzendbrief PLP41 aan alle lokale politiezones gevraagd om een vast aanspreekpunt te voorzien voor scholen. Bij dat aanspreekpunt kunnen jullie terecht voor alle vragen rond veiligheid en preventie in en rond de school.  Om de samenwerking maximale kansen te geven kreeg elke school via 'Mijn Onderwijs' info en contactgegevens over het aanspreekpunt in de eigen zone. 
 
Met het oog op een preventief beleid is het nuttig om contact op te nemen met dat aanspreekpunt om elkaar te leren kennen, verwachtingen af te toetsen en eventuele afspraken te maken. Voor bijkomende vragen kun je steeds terecht bij Chris Wyns.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerk Islamexperten
 
Scholen kunnen gratis een beroep doen op het netwerk van Islamexperten om duiding te geven over de islam en over het hoe en waarom jongeren radicaliseren. De experten staan klaar om klasgroepen te begeleiden om jongeren kennis te laten maken met elkaars levensovertuiging of om leerkrachten te coachen en te informeren.
 
Indien je een pedagogische studiedag, informatiemoment voor leraren en of ouders organiseert, kun je ook een beroep doen op Chris Wyns, aanspreekpunt radicalisering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die in samenwerking met Khalid Benhaddou van het Netwerk Islamexperten jouw initiatief kan inleiden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOLSTER zoekt scholen
 
Bolster   Bolster staat voor 'Belgisch Onderzoek naar Levensbeschouwelijke en Socio-psychologische Triggerfactoren bij Extremisme en Polarisering'. De voorbije jaren werden wij allen slachtoffer van terroristische aanslagen en hun vernietigende gevolgen voor ons maatschappelijk weefsel. Die gebeurtenissen stellen ons nog elke dag op de proef. Onze scholen ontsnappen daar niet aan.
 
Dit onderzoek peilt naar polarisering en radicalisering op school en wil tegelijkertijd ook handvatten aanreiken om er tegenin te gaan. De onderzoekers zoeken bereidwillige scholen om mee te werken. Warm aanbevolen!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
'Dag van de geïntegreerde educaties’ - donderdag 30 maart 2017
 
ZILL   Een tijdje terug vroegen we je alvast om donderdag 30 maart 2017 zeker in je agenda te noteren. Op die dag organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag specifiek voor organisaties en diensten met een educatief aanbod binnen maatschappelijke thema’s. Vanaf vandaag staat de inschrijvingsmodule open. Je kunt je inschrijven via de nascholingspagina van de 'Dag van de geïntegreerde educaties'. Een uitgebreide beschrijving van de studiedag vind je in de uitnodiging.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs
 
Vocvo   Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs Vocvo informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken in verband met de netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs. We bezorgen je de nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs van februari 2017. Heb je vragen of wens je meer info, contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook