Dit is Nieuwsbrief 64 van 15 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 64 van 15 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  De pedagogische begeleidingsdienst in actie: jaarverslag 2015-2016
►  VCOV over de onzichtbare schoolrekening: onze reactie
►  Themadag voor leidinggevenden: verslag
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving
►  Pedagogisch Kader Internaten - bestellen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Minister Crevits spant zich in om giften aan scholen fiscaal aftrekbaar te maken
►  Overdracht infrastructuur in geval van gesubsidieerde bouwwerken
►  Vrijwilligers - aanpassing bedragen forfaitaire kostenvergoeding
Personeel
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016 voor contractuele personeelsleden
►  Harmonisering verlofstelsels vanaf 1 september 2017
Lerenden
►  Offerfeest op 1 september 2017
►  Extra plaatsen voor het project Connect 2016-2017
Curriculum & vorming
►  Kijkwijzer - evaluatie na twee schooljaren in het type basisaanbod buitengewoon basisonderwijs
►  Nascholingsproject Zin in … STEM!
►  Vlaanderenbrede sessie CLIL-didactiek
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 4
►  Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’
►  Diversiteit als meerwaarde in je klas
►  Congres Orthodoxie versus Fundamentalisme
 
 
 

   Algemeen

 
 
De pedagogische begeleidingsdienst in actie: jaarverslag 2015-2016
 
Jaarverslag   De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen diende vorige week bij de overheid haar jaarverslag in. Daarin rapporteerde zij over de manier waarop zij scholen, centra en internaten ondersteunde bij het werken aan hun onderwijskwaliteit. Vooral de prioriteiten uit het begeleidingsplan 2015-2018 staan centraal in het verslag en worden geïllustreerd met voorbeelden van begeleidingsinterventies.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
VCOV over de onzichtbare schoolrekening: onze reactie
 
De VCOV (ouderkoepel voor het vrij onderwijs) deed een rondvraag naar de financiën bij 167 ouderwerkingen, 132 uit het basisonderwijs en 34 uit het secundair onderwijs. Alle respondenten van ouderwerkingen uit het basisonderwijs steunen de school financieel. In het secundair onderwijs gaat het over iets meer dan 75 procent. Gemiddeld zou een ouder zo’n 68 euro per schooljaar uitgeven, bovenop de schoolrekening. Daarnaast besparen ouderwerkingen schoolkosten door allerlei klussen op zich te nemen. Ze verven, doen onderhoudswerken, bieden logistieke steun, vervoeren kinderen bij schooluitstappen, passen op slapende kleuters …
 
Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen appreciëren we het enorm dat ouders graag hun steentje bijdragen aan de goede werking van de school (en zijn dus ook gelukkig met het voorstel van minister Crevits om financiële steun fiscaal aftrekbaar te maken). Tegelijk pleiten we voor voldoende hoge werkingsmiddelen, zodat de onderwijskwaliteit zelf niet van de financiële bijdrage van de ouders afhankelijk is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themadag voor leidinggevenden: verslag
 
Leidinggevenden   Op vrijdag 9 december was er de tiende editie van de themadag voor leidinggevenden. Dit jaar koos de Kerngroep kwaliteitszorgcoördinatoren, leidinggevenden en HR voor het thema 'Verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie'. Centrale vraag doorheen de dag was wat voor onze toekomst goed leiderschap is. De toenemende complexiteit en diversiteit vraagt een verbindend leiderschap. Leiders die zich verbinden met zichzelf en anderen, geven tegelijk kansen aan de creatie van gezamenlijke ambities. Een van de plenaire sprekers was minister Koen Geens.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs - 23 november 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs - 22 november 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs - 24 november 2016
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pedagogisch Kader Internaten - bestellen
 
Pedagogisch Kader Internaten   Het Pedagogisch Kader Internaten maakt duidelijk wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen verstaat onder een kwaliteitsvolle internaatwer­king vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie. Het kader wil een inspiratiebron zijn om een eigen pedagogisch project uit te bouwen, afgestemd op de missie en de visie die het bestuur voorop stelt. Daarnaast kan het zinvol zijn het Pedagogisch Kader te bezorgen aan CLB-medewerkers, directies en leraren van de scholen waarmee je samenwerkt. Het is belangrijk dat ze een goed beeld krijgen van wat internaatwerking voor kinderen en jongeren betekent. 
 
Je kunt het Pedagogisch Kader Internaten bijbestellen tot 20 januari 2017 door een e-mail te sturen naar marleen.vanthienen@katholiekonderwijs.vlaanderen. Vermeld daarin het leveringsadres en het aantal gewenste exemplaren. We vragen een bijdrage van 5 euro per exemplaar + verzendingskosten. De boekjes worden dan eind januari per post opgestuurd.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Regio Limburg, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement© Vlaams Parlement
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, deze week beantwoordde.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 8 december 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
Vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 14 december beantwoordde:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Minister Crevits spant zich in om giften aan scholen fiscaal aftrekbaar te maken
 
Minister Crevits kondigt aan dat werk gemaakt wordt van het fiscaal aftrekbaar maken van giften aan scholen (zie ook ons nieuwsbericht rond het onderzoek van VCOV). Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht dat initiatief toe en dankt de minister voor haar inspanningen. Dankzij de generositeit van ouders en bedrijven kunnen de schoolbesturen van het vrij onderwijs immers nog kwaliteitsvoller onderwijs verstrekken.
 
Momenteel bestaat al een mogelijkheid voor fiscaal aftrekbare giften voor universiteiten en (sinds 2013) voor hogescholen. Het zou een mooi gebaar zijn als die fiscale aftrekbaarheid voor alle giften aan onderwijsbesturen van toepassing wordt gemaakt. Een fiscaal aftrekbare gift die aan alle voorwaarden voldoet, geeft aanleiding tot een belastingvermindering van 45 procent van de waarde van de gift.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overdracht infrastructuur in geval van gesubsidieerde bouwwerken
 
Een wijziging van het schoolbestuur van een school waarvoor in het verleden gesubsidieerde bouwwerken uitgevoerd werden, verdient bijzondere aandacht. In vele gevallen moeten de gebouwen waarvoor een tussenkomst bekomen werd, overgedragen worden van het oude naar het nieuwe schoolbestuur. In de mededeling 'Overdracht schoolbestuur - luik infrastructuur in het geval van gesubsidieerde bouwwerken' wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om een overdracht te realiseren.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrijwilligers - aanpassing bedragen forfaitaire kostenvergoeding
 
Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om aan zijn vrijwilliger een kostenvergoeding uit te keren om de gemaakte kosten te vergoeden. Als het bestuur voor de forfaitaire regeling kiest, dan moeten de vrijwilligers niet bewijzen dat ze kosten gemaakt hebben. Het bedrag is beperkt per dag en per jaar. Voor het jaar 2017 gelden deze bedragen:
 
 
► 
 
per dag max. 33,36 euro
 
► 
 
per jaar max. 1334,55 euro
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016 voor contractuele personeelsleden
 
Eindejaarspremie   Vanaf nu kunnen scholen de aanvraag voor de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van december 2016 voor contractuele personeelsleden indienen. Je kunt dat document tot 28 februari 2017 indienen. Als de aangifte van december 2015 nog niet gebeurd is, dan kun je dat tegelijkertijd doen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Harmonisering verlofstelsels vanaf 1 september 2017
 
In nieuwsbrief 44 van 16 juni 2016 boden we je een ruime toelichting bij de harmonisering van de verlofstelsels vanaf 2017-2018 voor het niet-hoger onderwijs. Dat bericht kun je nog steeds raadplegen op onze pagina over verloven en andere dienstonderbrekingen. De wetgeving kent aan de gesubsidieerde personeelsleden een sterk uitgebreid recht op verlof voor verminderde prestaties (VVP) toe, binnen dat nieuwe stelsel. Waar VVP geen recht is, kan het schoolbestuur in concrete situaties overwegen of het een aangevraagde dienstonderbreking bij wijze van gunst toestaat . Het is dan ook niet aangewezen dat het schoolbestuur zich in lokale afspraken of protocols nog sterker zou binden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Offerfeest op 1 september 2017
 
In 2017 zal het Offerfeest voor minstens een deel van de moslimgemeenschap op 1 september vallen. Met het oog op de organisatie van de start van het schooljaar is het belangrijk om te weten dat een deel van de leerlingen die dag gewettigd afwezig kan zijn.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra plaatsen voor het project Connect 2016-2017
 
Het project CONNECT wil snel en efficiënt expertise inzetten in die scholen waar een concentratie van leerlingen met extreem risicogedrag, vaak in combinatie met bezorgdheden over radicalisering, de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast. 15 extra scholen kunnen ondersteuning krijgen rond weerbaarheid van leraren en een verbindend schoolklimaat. Geïnteresseerde scholen mailen het aanmeldingsformulier naar katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Kijkwijzer - evaluatie na twee schooljaren in het type basisaanbod buitengewoon basisonderwijs
 
Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van die periode volgt een evaluatie met de bedoeling een afweging te maken of een overstap naar een school voor gewoon onderwijs haalbaar, zinvol en wenselijk is. Eind juni 2017 is het tijdstip waarop de eerste leerlingen daarvoor in aanmerking kunnen komen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde in samenwerking met de vrije CLB-koepel vzw een kijkwijzer. Die kijkwijzer is een instrument dat scholen buitengewoon basisonderwijs en hun centra voor leerlingenbegeleiding bij die opdracht kan ondersteunen en inspireren. Scholen kunnen een beroep doen op de regionale begeleidingsdienst om zich bij het evaluatieproces te laten ondersteunen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsproject Zin in … STEM!
 
  (Jonge) kinderen zijn van nature echte ontdekkers. Vanuit hun eigen ervaringen leren ze hoe de wereld in elkaar zit en zijn ze in staat om nieuwe inzichten te verwerven. In onze hedendaagse wereld zijn een onderzoekende houding, creativiteit en innoverende ideeën overigens kwaliteiten die leerlingen helpen om tot kritische burgers uit te groeien. Dat is wat we ook met STEM beogen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaanderenbrede sessie CLIL-didactiek
 
CLIL   Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt Vlaanderenbreed tweemaal een sessie CLIL-didactiek aan, telkens met dezelfde inhoud. Steeds meer scholen kiezen voor CLIL, een onderwijsvorm waarbij een vak in een vreemde taal gegeven wordt. Lesgever is Liesbeth Martens, beslagen in de CLIL-didactiek.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 4
 
Advent week 4   'Advent: akkoord?' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou ook voor de vierde week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij die sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’
 
Erasmus+   Wil je school volgend jaar internationaal leren rond leiderschap en leren? Dan kun je voor het schooljaar 2017-2018 als consortiumpartner instappen in het Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’. Het consortium zal door de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) gecoördineerd worden. Samen met andere scholen (consortiumpartners) zal het consortium internationaal verkennen hoe het leren in je school geoptimaliseerd kan worden en hoe dat leren dan best geleid wordt (op niveau van leraar en leidinggevenden).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Diversiteit als meerwaarde in je klas
 
UDEL21   UDEL21 is een Europees project met producten, rechtstreeks bruikbaar op de klasvloer. Wij zijn op zoek naar scholen uit het basis- en secundair onderwijs die ons helpen die producten uit te proberen en feedback te geven. Er zijn ook kansen tot internationale uitwisseling en training. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelt immers samen met partners uit Wallonië, Tsjechië, Oostenrijk, Slovenië en Italië zijn expertise en ervaring.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres Orthodoxie versus Fundamentalisme
 
Op 17 en 18 januari 2017 organiseert de Tilburg School of Catholic Theology een tweedaags congres over 'Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?'. Ze doen dit in samenwerking met Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en met medewerking van Verus-Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, VDLG-Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook