Dit is Nieuwsbrief 38 van 4 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 38 van 4 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholieke dialoogschool in de pers
►  Nieuw aanbod nascholing.be voor 2016 - 2017 online
►  Nieuwe regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
►  Vacature coördinator project competentieontwikkeling
►  Vacatures nascholers
►  Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Sociale verkiezingen 2016: stopzetting of effectieve verkiezingen?
►  Psychosociaal welzijn in het onderwijs
Personeel
►  Het Grondwettelijk Hof klaart de positie van de gastprofessoren aan de Vlaamse hogescholen uit
Lerenden
►  Oproep kandidaatstelling scholen bubao waarborgregeling 16-17
Curriculum & vorming
►  Introductiesessie in verband met de interdiocesane proeven
►  Formaprim: nascholingsmiddagen Frans voor het basisonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholieke dialoogschool in de pers
 
Vandaag las je wellicht in De Morgen de polariserende koppen rond moslims en islam in het katholiek onderwijs. Gelegenheid voor het artikel was een kort telefonisch interview gisteren naar aanleiding van de nieuwe programmering van levensbeschouwelijke vakken in onze hogescholen. Die moet het mogelijk maken dat ook niet-christelijke studenten de lerarenopleiding met vrucht kunnen afwerken.
 
De Morgen heeft ervoor geopteerd om hiervan voorpaginanieuws te maken, en de verwijzing naar ons project van de katholieke dialoogschool  te verengen tot de plaats van moslims in onze scholen. Uiteraard gaat het in de katholieke dialoogschool om meer, en de door de krant gepresenteerde voorstellen zijn niet representatief voor onze gehele aanpak. Wat wij vooral willen, is dat iedereen bij ons op school (de christenen zowel als de niet-christenen) beter betrokken worden bij  het project van de katholieke dialoogschool. Vele scholen hebben hiertoe al stappen gezet. Het project van de katholieke dialoogschool ondersteunt de dialoog tussen alle leerlingen, van welke levensbeschouwelijke achtergrond ook. Want elke leerling doet ertoe. Elk van hen, zonder onderscheid, willen we laten opgroeien tot een volwassene die betekenis vindt in leven en samenleven.
 
Onze raad van bestuur keurde de visietekst over de katholieke dialoogschool op 3 maart 2016 definitief goed. Die vat deze visie goed samen. Het is uiteindelijk aan onze scholen en hun besturen om zelf uit te maken, in hun eigen context, hoe zij dit ambitieuze project vorm geven. Gedragen door een gemeenschappelijke inspiratie maakt dergelijke verscheidenheid precies de sterkte uit van ons net. Uiteraard: wie wil weten waarover de katholieke dialoogschool écht gaat, is meer dan welkom op ons congres van 2 juni. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw aanbod nascholing.be voor 2016 - 2017 online
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil besturen, directies, schoolteams, leraren/docenten en internaatsmedewerkers de kans geven om zich recente ontwikkelingen binnen verschillende thema’s eigen te maken en samen de implementatie binnen het eigen schoolproject voor te bereiden. Om krachtige professionalisering te stimuleren ontwikkelden we ons nieuwe nascholingsaanbod 2016 – 2017.  Het belang van professionalisering voor een school kan niet voldoende onderstreept worden.
 
Bekijk snel ons aanbod en schrijf in op www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
 
Met ingang van 1 augustus 2016 zal Greet Mertens de taak van regiodirecteur van de Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen overnemen van Jan Verpoest.
 
De heer Verpoest gaat op die datum met pensioen, we wensen hem veel succes in alles wat de toekomst brengt.
 
We geven je graag wat meer info over de nieuwe regiodirecteur. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst mevrouw Mertens veel succes bij haar start in augustus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature coördinator project competentieontwikkeling
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een voltijds pedagogisch begeleider (v/m) met coördinerende opdracht; coördinator voor het project competentieontwikkeling in het kader van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures nascholers
 
Heb je interesse om veranderingen in het onderwijs mee vorm te geven? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil besturen, scholen en leraren ondersteunen in hun professionalisering. Via een 80-tal thematische projecten (zie www.nascholing.be) geven we hen de mogelijkheid om zich de recentste ontwikkelingen eigen te maken. Voor enkele van deze projecten werven we nieuwe nascholers aan:
 
 
► 
 
Vacature voor een halftijdse nascholer muzische vorming
 
► 
 
Vacature voor 3 halftijdse Zill! coaches
 
► 
 
Vacature halftijdse nascholer voor het project 'Eigentijds tegendraads werken aan identiteit en kwaliteit in de katholieke dialoogschool'
 
► 
 
Vacature halftijdse nascholer ‘Samen sterker op de  klasvloer: via co-teaching tegemoet komen aan S.O.B.’
 
► 
 
Vacature halftijdse nascholer voor het project Taalbeleid in het buitengewoon onderwijs
 
Je legt als nascholer contacten met heel wat Vlaamse scholen en leraren. Je vervult de belangrijke rol om deelnemers te informeren en te begeleiden in de aanvang van dit professionaliseringsproces.
 
Als werkgever biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je ondersteuning via een gedreven projectleider en collega’s binnen de dienst, inzicht in actuele onderwijsdossiers, en professionaliseringstraject waarin je ook zelf als nascholer verder kan groeien. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs
 
Het buitengewoononderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van het GON en ION, …  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de vragen, bezorgdheden en zelfs weerstand die deze veranderingen met zich meebrengen.
 
Wij willen daarom ruimte bieden voor informatie en gesprek. Enerzijds informeren we jou over de stand van zaken rond een aantal thema's die je na aan het hart liggen. Anderzijds luisteren we graag naar jouw vragen en bezorgdheden. De Dienst Bestuur & organisatie, de Dienst Lerenden, de Dienst Curriculum & vorming en medewerkers uit de regio’s organiseren daartoe informatie- en reflectiesessies in de loop van de maand mei in alle regio’s.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand mei zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vraag om uitleg die op 28 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werd:
 
 
► 
 
Onderwijsspiegel 2016, Inspectie 2.0 en Referentiekader voor Onderwijskwaliteit
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Federaal aangekondigde 'nieuwe' imams - Diplomavereisten
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de Forumdag 2016 'Talige diversiteit' op dinsdag 24 mei 2016 door het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning in Antwerpen
 
► 
 
de Startersmiddag beginnende lerarenopleiders op dinsdag 24 mei voor VELOV in Antwerpen
 
► 
 
'ZINergie: een impulsdag over zin geven binnen organisaties' op donderdag 9 juni 2016 door UCSIA samen met IKKS (Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving) in Antwerpen
 
► 
 
de 3D Stage 2016 waar leraren zich kunnen bijscholen in verschillende sportdisciplines van 23 augustus tot 25 augustus 2016 door de BVLO (Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw) in Gent
 
► 
 
de website VVN in de klas met informatie over de Verenigde Naties, bekeken vanuit een onderwijsbril
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wil vanaf september graag 4 extra gedetacheerde leraren engageren voor de inhoudelijke uitbouw van zijn beeldbank
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool heeft een vacature voor een (Praktijk)Lector Grafische vormgeving in de opleiding Fotografie. Solliciteren kan enkel online tot 10 juni 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Sociale verkiezingen 2016: stopzetting of effectieve verkiezingen?
 
We zijn intussen vrij ver gevorderd in de procedure van de sociale verkiezingen voor ondernemingsraad en CPBW. Enige duiding over de situaties waarin een schoolbestuur verplicht is effectieve verkiezingen te houden, dan wel de procedure stop kan zetten, is dus wel op zijn plaats.
 
In een nieuwe Mededeling die tot stand kwam in overleg met de centrale onderwijsvakbonden, zetten we een stappenplan in verband met stopzetting uiteen. We formuleren enkele aandachtspunten met betrekking tot de stemverrichtingen en de installatie van het nieuw samengestelde orgaan.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Psychosociaal welzijn in het onderwijs
 
De regelgeving inzake psychosociale risico's werd op 1 september 2014 aangepast. Het verplichte psychosociale preventiebeleid van de werkgever werd formeel uitgebreid van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag naar psychosociale risico's in het algemeen (stress, burn-out ...). Tijd om de toepassing ervan op het terrein af te toetsen. Een twintigtal onderwijsinstellingen uit het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, regio Oost-Vlaanderen, werd gecontroleerd door de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk).
 
De arbeidsinspectie had daarbij aandacht voor het psychosociaal welzijnsbeleid van scholen. Ze koos voor onderwijs, omdat burn-outsymptomen meer voorkomen bij werknemers uit de onderwijssector (Vlaamse Werkbaarheidsmonitor), en meer specifiek voor buitengewoon onderwijs, omdat daar een hoog ziekteverzuim is omwille van psychosociale redenen. Dat heeft vermoedelijk te maken met de zware emotionele belasting veroorzaakt door het werken met een specifieke leerlingendoelgroep.
 
De inspectie maakt een stand van zaken op, confronteert de scholen met pijnpunten en geeft hen ten slotte de gelegenheid om actie te ondernemen. 
 
Contactpersoon bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Beatrijs Pletinck beatrijs.pletinck@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Meer informatie over de vaststellingen van de arbeidsinspectie lees je hier.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Het Grondwettelijk Hof klaart de positie van de gastprofessoren aan de Vlaamse hogescholen uit
 
Op 28 april 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest gewezen over de rechtspositie van de gastprofessoren die verbonden zijn aan de Vlaamse hogescholen. Volgens het Hof zijn gastprofessoren contractuele personeelsleden die evenwel niet volledig onder het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet vallen. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof sluit aan bij de stelling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen altijd gepropageerd heeft. We bezorgen je hierbij het arrest van het Hof.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Oproep kandidaatstelling scholen bubao waarborgregeling 16-17
 
In de nieuwsbrief van vorige week kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was. Er werd beslist om, uitsluitend voor het schooljaar 2016-2017, de waarborgregeling bij wijze van overgangsjaar verder te laten bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. De waarborgregeling 2016-2017 is echter aanzienlijk groter dan de pre-waarborgregeling 2015-2016. Er zullen dus meer projecten mogelijk zijn. De paritair samengestelde commissie voor het vrij onderwijs heeft, na consultatie van de regio’s, gekozen voor twee mogelijke pistes in 2016-2017:
 
1. ‘Samen sterker op de klasvloer’ in het basisonderwijs via co-teaching: zowel huidige pilootscholen als nieuwe scholen bubao kunnen kandideren
 
2. ‘Bubao in duo met bao’: een continuüm van ondersteuning via een geïntegreerde werking op de klasvloer vanuit een samenwerking gewoon – buitengewoon basisonderwijs
 
Geïnteresseerde scholen bubao, die aan de criteria voldoen, kunnen zich kandidaat stellen voor piste 1 en/of piste 2 tot vrijdag 20 mei 2016, 16 uur. Je vindt alle informatie over de twee pistes en de procedure tot kandidaatstelling in deze oproep voor kandidaatstelling.
 
De selectie van de bubao scholen wordt op vrijdag 27 mei 2016 gecommuniceerd. Via een extra nieuwsbrief op maandag 30 mei 2016 kunnen alle gewone basisscholen zich kandidaatstellen om ondersteund te worden vanuit een project waarborg 16-17. Op dinsdag 14 juni 2016 krijgen alle geselecteerde scholen en projecten een gerichte communicatie. Regionale informatievergaderingen voor deelnemende scholen en personeelsleden worden gepland tussen 20 en 30 juni 2016.
 
Tot slot willen we benadrukken dat de waarborgregeling 16-17 geen voorafname mag zijn op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Introductiesessie in verband met de interdiocesane proeven
 
Nemen jouw leerlingen binnenkort ook deel aan de interdiocesane proeven (IDP)? Fijn! Maar heb je al nagedacht over hoe je daarna met de resultaten aan de slag zult gaan?
 
Tijdens een algemene introductiesessie maken we je wegwijs in de wereld van IDP. We staan onder andere stil bij de rol van IDP in het grotere geheel van interne kwaliteitszorg. Daarnaast bekijken we tijdens de sessie ook hoe een stappenplan handvatten kan bieden bij het analyseren van de resultaten.
 
Nam je nog niet eerder deel aan een algemene infosessie en ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van IDP, dan ontmoeten we je graag in Brussel op 27 september 2016. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging.
 
Als je benieuwd bent naar hoe Tine aan haar leeftijdsgenootjes uitlegt waarom ze aan IDP deelnemen, kijk dan zeker even naar dit korte filmpje 'Waarom interdiocesane proeven?'.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: nascholingsmiddagen Frans voor het basisonderwijs
 
De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk organiseert, in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten, vormingen Frans voor Vlaamse leraren. Dit schooljaar wordt gewerkt aan deze items:
 
 
► 
 
De actionele of taakgerichte aanpak in het onderwijs van het Frans: aan de hand van concrete voorbeelden ontdekken wat relevante, authentieke en uitdagende taken zijn en hoe de verschillende taalvaardigheden in die taken aan bod kunnen komen, met aandacht voor het multi-sensoriële.
 
► 
 
Didactische fiches: leren hoe je ze kunt opmaken en aanpassen aan je eigen klassituatie, aan een ander thema of aan een andere context.
 
► 
 
Hoe Frans integreren in andere leergebieden?
 
► 
 
Eigen taalvaardigheden in de Franse taal ontwikkelen en versterken.
 
De vormingen zijn praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en de praktische stappen tot inschrijving kun je het document 'Info Formaprim 2016-2017' raadplegen.
 
Deelnemers aan het programma kunnen ook deelnemen aan de Formaprim-wedstrijd. Wil je graag op taalstage naar Besançon of verkies je een equivalent bedrag aan pedagogisch materiaal? Het wedstrijdformulier Formaprim 2016-2017 biedt je alle informatie over de wedstijd aan.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Brug derde kleuterklas – eerste leerjaar: techniek
 
► 
 
Op weg met grime!
 
► 
 
Nascholingsaanbod basisonderwijs 2016 – 2017 - vanaf nu online
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Bruisend Brussel Beleven
 
► 
 
Van Bisschoppelijk Seminarie tot Sint-Baafshuis
 
Een overzicht van hun nascholingsinitiatieven vind je op de website: www.pedic.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
SummerclassesBekijk hier het presentatiefilmpje
 
► 
 
Binnenklasdifferentiatie wiskunde in de lagere school
 
► 
 
Met de ukulele in de klas (beginners of gevorderden)
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Materiaal plaatsen op GeoGebraTube
 
► 
 
De steen in de rugzak. Socio-emotionele struikelblokken bij pubers herkennen en aanpakken
 
Niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
Lezing David Mitchell: Diversities in education - we must do better
 
► 
 
Impulsdag Graag leren
 
► 
 
Sterke sleutels voor starters (diverse modules)
 
Voor een overzicht van alle nascholingsinitiatieven verwijzen we graag naar de nieuwe website: www.eekhoutacademy.be. Een overzicht van hun internationale cursussen vind je op de website: http://erasmusplus-ist.eu.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook