Dit is Nieuwsbrief 71 van 16 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 71 van 16 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Reactie raad van bestuur op de nota over het ondersteuningsmodel
►  Uitrol conceptnota NT2
►  Save the date: 'Praktijkdeeldag M-decreet’ op 21 april
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap
►  Projectspecifieke DBFM: infovergadering op 8 maart 2017
►  Uitstel voorjaarsseminarie over vorming besturen
►  Dialoogavond op 21 maart over radicalisering en polarisering
►  Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting: veel dynamiek op het terrein
►  Supervisiedag voor vertrouwenspersonen
Personeel
►  Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden
►  Verlofstelsels vanaf 1 september 2017: verlovenbeleid, aanvraagformulieren, modaliteiten
Curriculum & vorming
►  Onlinebevraging 'netoverschrijdende vrijstellingsproeven ICT’
►  Stand van zaken buitengewoon secundair onderwijs in de matrix secundair onderwijs – opleidingen in OV3
►  Nieuwsbrief Multiplus februari 2017
►  Schrijf je in voor de inspiratiedag pav – ‘Vitamine P’ op 11 mei 2017
 
 
 

   Algemeen

 
 
Reactie raad van bestuur op de nota over het ondersteuningsmodel
 
Op dit ogenblik ligt de nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel voor advies voor in de VLOR. De voorbije weken heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen die nota besproken in tal van advies- en overlegorganen. Dat heeft geleid tot een reeks bedenkingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel, goedgekeurd door de raad van bestuur van 16 februari 2017. Onze reactie op een eerdere consultatienota (begin november) en de voorlopige visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ waren de toetssteen. We bezorgen je de reactie van de raad van bestuur van 16 februari 2017 op de nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel.
 
Globaal bekeken kan deze nota die toets niet doorstaan, onder meer wegens het gebrek aan inbedding in het eigen zorgbeleid van elke school, het budgetneutrale karakter van de operatie, het ontbreken van de klemtoon op de co-creatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs (over het volledige zorgcontinuüm), en twijfels over het effect van de ondersteuning tot op de klasvloer (geen expertenmodel). Een blik op de knelpunten laat zien dat het niet haalbaar is dit opgelost te krijgen tegen 1 september 2017. Wij hebben uitstel gevraagd.
 
Tegelijkertijd is het geen optie om GON/ION en de waarborg op dezelfde wijze te regelen als de voorbije jaren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs in de verschillende regio’s samenbrengen om te bepalen welke zinvolle samenwerkingsverbanden op korte termijn kunnen worden gecreëerd. Dat samenwerkingsverband kan dan bekijken hoe het met de beschikbare middelen de ondersteuning vraaggestuurd kan organiseren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitrol conceptnota NT2
 
nt2   Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 voorziet dat de middelen voor de organisatie van het Nederlands Tweede Taal-aanbod onder het beheer van de minister bevoegd voor inburgering komen. Ondertussen is er een conceptnota NT2 verschenen met een sterke regierol voor het Agentschap Integratie en Inburgering. In de conceptnota NT2 werden vier werven opgenomen die in de volgende maanden opgeleverd zullen worden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: 'Praktijkdeeldag M-decreet’ op 21 april
 
Op vrijdag 21 april wordt een ‘praktijkdeeldag’ over het M-decreet georganiseerd in Gent. Tijdens de praktijkdeeldag wil het Ministerie van Onderwijs en Vorming met onderwijsprofessionals in gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, (competentie)begeleiders en ondersteuners stilstaan bij hun ervaringen over de implementatie van het m-decreet, en samen inspiratie opdoen, om verder te evolueren. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere organisaties die in het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering ondersteuning aan scholen bieden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
 Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden. 

Commissie onderwijs
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 9 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Ondersteuning van projecten voor huiswerkbegeleiding
 
► 
 
Conceptnota bestuurlijke optimalisatie
 
► 
 
Vervoerskosten in basisonderwijs
 
► 
 
Verhoging van vreemdelingentaks voor studenten
 
► 
 
Onderwijsaanbod in gevangenissen
 
► 
 
Dubbele cohorte bij de opleiding geneeskunde
 
Plenaire zitting
We bezorgen je de actuele vragen die op 15 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Lerarenloopbaanpact
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap
 
Schoolbesturen die kinderopvang organiseren voor min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap moeten bij voorkeur voor 1 maart 2017 aan ouders een fiscaal attest voor de opvangkosten van aanslagjaar 2016 overhandigen. Schoolbesturen moeten ook hun medewerking verlenen aan de fiscale attesten die worden afgeleverd door ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke die kinderopvang inrichten die verbonden is met de school of de inrichtende macht van de school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Projectspecifieke DBFM: infovergadering op 8 maart 2017
 
dbfm   De Vlaamse Regering wil in 2017 de zogenaamde ‘projectspecifieke DBFM’ introduceren. Logica en doel sluiten aan bij de lopende DBFM-operatie onder de noemer ‘Scholen van Morgen’: zoveel mogelijk moderne, aangepaste onderwijsinfrastructuur realiseren met een beperkt aantal middelen binnen de begroting en met een uitgesproken aandacht voor de levensduurkost over dertig jaar.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitstel voorjaarsseminarie over vorming besturen
 
Het is een traditie dat er in iedere regio in de loop van de maand maart een voorjaarsseminarie plaatsvindt met tal van vormingssessies voor besturen. Ook dit jaar was die gepland. Door een aantal personeelswijzigingen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en door de intense werking rond bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, stellen we het geplande voorjaarsseminarie van maart 2017 uit. We vervangen het door een najaarsseminarie (eind september of oktober) waarbij we met een bijgestuurd programma komen dat vanuit het perspectief van de bestuurder een aantal actuele dossiers concreet uit de doeken doet. Je ontvangt binnenkort meer informatie. Die nieuwe aanpak zal in een verruimde visie op een professionaliseringsaanbod voor bestuurders ingepast worden.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dialoogavond op 21 maart over radicalisering en polarisering
In de regio Mechelen-Brussel wordt het aangekondigde 'voorjaarsseminarie' vervangen door een 'Dialoogavond' op 21 maart 2017 voor schoolbesturen, directeurs en andere geïnteresseerden over radicalisering en polarisering. Khalid Benhaddou, imam van Gent, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en coördinator, geeft de nodige achtergrondinformatie. Chris Wyns, pedagogisch begeleider diversiteit in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reikt handvatten aan waarmee bestuurders en leidinggevenden een beleid over radicalisering vorm kunnen geven, mede vanuit de inspiratie van de katholieke dialoogschool. Deelnemers kunnen hun vragen en bekommernissen aan de deskundigen voorleggen.
 
Voor iedereen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting: veel dynamiek op het terrein
 
BOS   Vanuit sommige regio’s krijgen we meldingen dat de overheid het dossier Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting on hold zou hebben gezet. Door onze contacten met het kabinet kunnen we dat tegenspreken. Op basis van de informatie waarover wij beschikken wil de minister voor de zomer nog altijd substantiële stappen zetten in dat dossier. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft in elk geval aandringen op voortgang en overlegt daarom intens verder met verschillende partners.
 
Intussen stellen we vast dat in heel Vlaanderen schoolbesturen met elkaar praten met het oog op optimalisering. Een aantal schaalvergrote besturen werden ondertussen ook al boven de doopvont gehouden. We zijn uitermate blij met de gemaakte vooruitgang.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Supervisiedag voor vertrouwenspersonen
 
Op maandag 20 maart 2017 wordt een terugkomdag voor vertrouwenspersonen georganiseerd in Antwerpen. De supervisiedag is een nascholing en geeft aan de vertrouwenspersonen de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming. Het volledige programma en inschrijvingsmodaliteiten vind je in de folder 'VIP-dag' en op de website van Universiteit Antwerpen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden
 
Onze mededeling 'Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden' werd in beperkte mate aangepast, onder andere op basis van overleg met de vakorganisatie. Je vindt ze op onze website onder het thema Vervoer. Ze geldt voor alle onderwijsniveaus behalve voor het hoger onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlofstelsels vanaf 1 september 2017: verlovenbeleid, aanvraagformulieren, modaliteiten
 
Op onze website vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen informatie over verloven, aangepast aan de grondige wijzigingen die op 1 september 2017 ingaan. De mededeling 'Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur' werd herwerkt in functie van de nieuwe reglementering; zo ook de bijlage met het modelformulier 'aanvraag-overeenkomst verlofstelsels'. Bij datzelfde thema vind je ook een nieuwe mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden vanaf 2017-2018'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Onlinebevraging 'netoverschrijdende vrijstellingsproeven ICT’
 
Vorig jaar ontwikkelde een inter-nettenontwikkelcommissie onder leiding van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) netoverschrijdende vrijstellingsproeven voor de nieuwe ICT-opleiding ‘Start to ICT’ van het volwassenenonderwijs. Die vrijstellingsproeven werden via een centrale online applicatie op het platform van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ter beschikking gesteld aan alle 71 CVO’s met onderwijsbevoegdheid voor de ICT-opleidingen, toegankelijk via de pagina ‘samenwerking pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo’. Om na te gaan in welke mate de vrijstellingsproeven en de centrale onlineapplicatie aan de verwachtingen van de CVO’s voldoen, loopt momenteel een digitale enquête. Deelnemen kan tot en met 24 februari 2017 via de onlinebevraging netoverschrijdende vrijstellingsproeven ICT’.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stand van zaken buitengewoon secundair onderwijs in de matrix secundair onderwijs – opleidingen in OV3
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft sterk gereageerd op de matrix secundair onderwijs en heeft onderhandelingsruimte verkregen. Dat wil zeggen dat we verder in overleg gaan met de overheid om voorstellen te doen en te bespreken.
 
We pleiten er sterk voor om:
 
 
► 
 
de opleidingsvormen 1 en 2 mee op te nemen in de matrix vanuit de visie van continuïteit in het aanbod secundair onderwijs voor alle leerlingen.
 
► 
 
het voorstel van de overheid betreffende de opleidingen OV3 grondig te bespreken: waarom zijn sommige opleidingen geschrapt? Wat is de achtergrond om opleidingen toe te voegen? Wat is de synergie met de opleidingen in het gewoon secundair onderwijs? Ook worden er gesprekken gevoerd met de studiegebiedverantwoordelijken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en met de sectoren.
 
We houden je op de hoogte van het verdere verloop van de ontwikkeling van de matrix secundair onderwijs via de nieuwsbrief en de relevante adviesorganen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief Multiplus februari 2017
 
Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze houden je ook op de hoogte van interessante activiteiten over de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus. We willen de nieuwsbrief Multiplus van februari 2017 graag onder de aandacht brengen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor de inspiratiedag pav – ‘Vitamine P’ op 11 mei 2017
 
vitamine p   Op 11 mei 2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het Vormingscentrum Guislain in Gent haar tweede inspiratiedag pav. Deze keer zetten we in op het thema ‘motivatie’. We willen die dag onze pav-leraren naar de klaspraktijk laten terugkeren met heel wat ‘vitamines P’, inspirerende ideeën die het groeiproces en het welbevinden van de leerlingen en van de pav-leraar zelf kunnen bevorderen. Meer informatie en inschrijven kan op de nascholingspagina van ‘Vitamine P’
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook