Dit is Nieuwsbrief 4 van 3 september 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 4 van 3 september 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Pierre Breyne - nieuwe onderwijsvicaris in het bisdom Brugge
►  Naar een vierdeling in de derde graad van het secundair onderwijs
►  Samen sterker op de klasvloer
►  Septembernummer Forum is verschenen!
►  Nieuwe medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Brief van Mgr. Bonny bij het begin van het schooljaar
►  Regio Mechelen-Brussel: Maandberichten september 2015
Personeel
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2015-2016
►  Vaste benoemingen op 1 oktober 2015
►  Modellen van arbeidsovereenkomst aangepast
►  Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
Lerenden
►  GOK in het buitengewoon onderwijs 2015-2016
►  Vluchtelingen en onthaalonderwijs
►  Geen herexamens bij examencommissie
Curriculum & vorming
►  Wegwijs binnen de Dienst Curriculum & vorming
►  Overgang basis – secundair: enkele aandachtspunten voor Frans
►  Brochure nascholing schooljaar 2015-2016: secundair onderwijs
►  Kennismaken met autisme
►  Alternerende beroepsopleiding – integratiefase
Identiteit & kwaliteit
►  Vormingsdagen beginnende directies buitengewoon onderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Pierre Breyne - nieuwe onderwijsvicaris in het bisdom Brugge
 
Mgr. Jozef De Kesel heeft Pierre Breyne (67 jaar), deken van het decanaat Brugge-Oost en moderator van de federatie Assebroek, benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs in het bisdom Brugge. Hij volgt Filip Debruyne op. Onderwijsvicaris Pierre Breyne wordt ook lid van de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
“In deze functie als onderwijsvicaris hoop ik een bijdrage te kunnen leveren opdat de belangrijke beleidsopties die momenteel in Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het bisdom Brugge genomen worden, een goede samenhang vinden in het onderwijsbeleid van het bisdom Brugge”, zegt Pierre Breyne.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Naar een vierdeling in de derde graad van het secundair onderwijs
 
Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, gaf in de weekendkranten aan werk te willen maken van de modernisering van het secundair onderwijs. Ze stelde ook de datum van 1 september 2018 voor de start van het vernieuwde secundair onderwijs in het vooruitzicht. De visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de modernisering van het secundair onderwijs vind je in deze tekst.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samen sterker op de klasvloer
 
In uitvoering van het M-decreet zullen voor het vrij onderwijs 76 ambten (1 951 uren) van onderwijzers en paramedici van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs gaan. In het M-decreet heeft de overheid bepaald dat de leerlingenstroom van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs geen besparing mag inhouden. Die zogenaamde ‘waarborgregeling’ garandeert dat er geen middelen voor het onderwijs verloren gaan. Het persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarover vind je in deze bijlage.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Septembernummer Forum is verschenen!
 
Het septembernummer van Forum is verschenen. In dit themanummer stellen we Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
We mochten volgende nieuwe medewerkers binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (standplaats Brussel) verwelkomen:
 
 
► 
 
Bij de Dienst Personeel startte Günther De Praitere als stafmedewerker met een specifieke expertise vanuit buitengewoon onderwijs.
 
► 
 
Bij de Dienst Lerenden verwelkomen we Hilde Mahieu en Annemie Verstraete als medewerkers voor het V-eSperAnZa-project.
 
► 
 
Bij de Dienst Curriculum & vorming startte Lieselot Verdonck als nascholer en Sabine Jacobs als pedagogisch begeleider voor wiskunde.
 
► 
 
Bij de Dienst Identiteit & kwaliteit ging Renilde Vos als nascholer aan de slag.
 
We wensen hun veel succes toe in hun opdracht! 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief van Mgr. Bonny bij het begin van het schooljaar
 
Mgr. Bonny schreef naar aanleiding van de start van het schooljaar een brief voor alle onderwijsbetrokkenen. 
 
Voor iedereen, Regio Antwerpen
 
 
 
Regio Mechelen-Brussel: Maandberichten september 2015
 
We bezorgen je de link naar de maandberichten van september 2015 van regio Mechelen-Brussel.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 

   Personeel

 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2015-2016
 
De omzendbrief van 15 juni 2006 voorziet in de mogelijkheid om afwijkingsuren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen. Het contingent van die bijkomende ambten is beperkt en wordt berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het vorige schooljaar per net. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijskoepels op 1 oktober 2015.
 
Je stuurt jouw aanvraagformulier Aanvraag tot afwijking van lestijden vóór 15 september 2015 naar volgende drie geadresseerden:
 
 
► 
 
aangetekend aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (het adres vermeld op het formulier);
 
► 
 
aan de niveaucoördinator van jouw regio:
 
► 
 
regio Gent: Gerda De Keyzer, Marialand 31 – 9000 GENT
 
► 
 
regio Brugge: Geert Buffel,  Baron Ruzettelaan 435 – 8310 ASSEBROEK
 
► 
 
regio Antwerpen: Bert Smet, Noorderlaan 108 – 2030 ANTWERPEN
 
► 
 
regio Hasselt: Elly Moors, Tulpinstraat 75 – 3500 HASSELT
 
► 
 
regio Mechelen Brussel: Wilfried Neutjens , F. de Merodestraat 18 – 2800 MECHELEN.
 
► 
 
aan Günther De Praitere, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Personeel, Guimardstraat 1 – 1040 BRUSSEL of
via e-mail: gunther.depraitere@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vaste benoemingen op 1 oktober 2015
 
De benoeming in wervingsambten op 1 oktober 2015 gebeurt op basis van de vacantverklaring en kandidaatstelling die al in april-mei gebeurd zijn. Nu is er dus géén nieuwe procedure van vacantverklaring.
 
Op 1 oktober kunnen enkel personeelsleden benoemd worden die op 1 juli nog niet benoemd konden worden, bv. omdat ze op 30 juni nog niet aangesteld waren voor doorlopende duur, of omdat de benoeming op 1 juli toegekend werd aan een ander personeelslid dat nu door mutatie of nieuwe affectatie of pensionering niet meer in de school vastbenoemd isAnders gezegd: met de benoemingen van 1 juli en 1 oktober samen kunnen er niet voor méér uren vastbenoemde personeelsleden bijkomen dan dat er op 15 april uren vacant verklaard waren. Een klassplitsing of de verschuiving van opdracht van een andere vastbenoemde leraar naar een ander vak binnen dezelfde school laat dus geen bijkomende benoemingen toe. We herinneren er ook aan dat de vaste benoeming in overgenomen (geleende, gebufferde) uren-leraar in het secundair onderwijs enkel mogelijk was op 1 juli 2015, maar op geen andere datum.
 
Bij vragen kun je contact opnemen met de Dienst Personeel op het telefoonnummer 02 507 07 01.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modellen van arbeidsovereenkomst aangepast
 
De modellen van arbeidsovereenkomst (modelcontracten) zijn geactualiseerd en toegespitst op de verschillende onderwijsniveaus: basis-, secundair of volwassenenonderwijs. Je vindt ze op onze website:
www.katholiekonderwijs.vlaanderen (> Dienst Personeel > documenten).
 
In het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs hangt de salarisschaal van een interimaris of een titularis in het ondersteunend personeel voortaan niet meer uitsluitend af van zijn hoogste diploma, maar ook van de puntenwaarde van de betrekking: zie o.a. de Mededeling "Het ondersteunend personeel", M-VVKSO-2009-057. Die wijziging geldt niet voor het basisonderwijs.
 
Om de arbeidsovereenkomst tussen schoolbestuur en personeelslid duidelijk te stellen, hebben we de vermelding van de puntenwaarde toegevoegd aan de modelcontracten voor het (beleids- en) ondersteunend personeel voor alle onderwijsniveaus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt. De vorming vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2015 en wordt op donderdag 15 oktober 2015 herhaald, telkens 's morgens. Inschrijven is gratis.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
GOK in het buitengewoon onderwijs 2015-2016
 
De informatie over het vormings- en begeleidingsprogramma voor GOK in het buitengewoon onderwijs en gelegenheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite. De eerstvolgende activiteit is de infodag GOK buo voor starters op dinsdag 6 oktober 2015 te Brussel. Meer informatie over die vormingsdag en gelegenheid tot inschrijven vind je op www.nascholing.be
 
Voor de ondersteuning en begeleiding van het GOK-beleid in de scholen voor buitengewoon onderwijs kun je een beroep doen op Peter Bracaval, pedagogisch begeleider (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vluchtelingen en onthaalonderwijs
 
De media berichten over vluchtelingenstromen die onder andere vanuit Syrië naar Europa en ook Vlaanderen komen.  Onder hen zijn er kinderen en jongeren die binnenkort als anderstalige nieuwkomer in het onderwijs zullen instromen. Heel wat scholen zijn vertrouwd met het onthaalonderwijs van anderstalige nieuwkomers. Andere zijn dat nog niet.
 
Vanuit de dienst Lerenden bieden we scholen ondersteuning over regelgeving en aanpak. Voor informatie over onthaalonderwijs in het secundair onderwijs (OKAN) kun je terecht bij:
 
 
► 
 
ann.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
janwillem.ravyst@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor informatie over onthaalonderwijs in het basisonderwijs kun je terecht bij gerda.bruneel@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Meer informatie over de opvang van anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs vind je, na aanmelden, via de volgende linken:
 
 
► 
 
Vademecum anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Dossier Taalbad
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen herexamens bij examencommissie
 
Verschillende media berichtten het voorbije weekend over de mogelijkheid om via de examencommissie een B- of C-attest uitgereikt in het 1ste leerjaar van de derde graad, op te heffen. Die artikels bevatten heel wat ongenuanceerde informatie.
 
Wat klopt, is dat voortaan een voltallige toelatingsklassenraad de beperkingen van een oriënteringsattest B of C uit het onderliggende leerjaar kan opheffen op basis van opleidingsonderdelen die de leerling met vrucht heeft beëindigd in het regulier onderwijs buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs (i.c. volwassenenonderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs …) of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 
Wat niet klopt, is dat dit enkel zou gelden voor het 1ste leerjaar van de derde graad; het geldt voor alle leerjaren. Wat evenmin klopt, is dat de examencommissie herexamens zou organiseren; wel bestaat de vrees dat leerlingen willen doorstromen als vrije leerling in afwachting van het slagen bij de examencommissie voor vakken waarvoor ze op school een tekort hadden, of dat ze met andere woorden de examencommissie als een soort herexamencommissie zullen misbruiken. Dat zal in een aantal gevallen druk zetten op de toelatingsklassenraad om een beslissing genomen door een delibererende klassenraad, die de leerling een volledig schooljaar begeleid heeft, te herzien. De toelatingsklassenraad behoudt echter de bevoegdheid om daarover volledig autonoom te beslissen. 
 
In de Mededeling over de toelatingsklassenraad (M-VVKSO-2011-063) vind je meer informatie over de aangepaste regelgeving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Wegwijs binnen de Dienst Curriculum & vorming
 
De Dienst Curriculum & vorming bestaat uit verschillende teams. Welke taken de verschillende leden van de teams op zich nemen, kun je in de volgende doorklikdocumenten terugvinden: basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, postinitieel onderwijs, internaten en taalbegeleiding. Op die manier weet je voor welke expertise je op wie een beroep kunt doen. Op termijn zul je die informatie ook kunnen raadplegen in de “Wie is wie”-rubriek van onze Dienst.
 
Als je op zoek bent naar algemene informatie over onze Dienst, mag je contact opnemen met Nadia De Cremer (02 507 06 67) of Gert Pennings (02 507 06 66).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overgang basis – secundair: enkele aandachtspunten voor Frans
 
Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming. Ondanks die afstemming heeft een aantal leraren Frans van de eerste graad nog te hoge verwachtingen van de kennis van Frans bij leerlingen die instromen in het eerste jaar. Een aantal leraren van het basisonderwijs probeert dan weer aan die te hoge verwachtingen te voldoen.
 
De tekst die als bijlage bij het leerplan Frans van de eerste graad A-stroom gevoegd werd, schetst enkele aandachtspunten op dat vlak. Bij de start van een nieuw schooljaar brengen we hem graag onder de aandacht. Aanbevolen lectuur voor de leraren Frans van de eerste graad A-stroom.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brochure nascholing schooljaar 2015-2016: secundair onderwijs
 
Naar goede gewoonte organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen nascholingsinitiatieven als ondersteuning van het didactisch en pedagogisch project van de scholen. Ook dit schooljaar focust onze koepelorganisatie met haar nascholingsaanbod op de christelijke inspiratie, ICT, de implementatie van nieuwe leerplannen en op het schoolbeleid. 
 
De digitale folder biedt een beknopt overzicht van alle initiatieven voor het secundair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016. Mogen wij je vragen om de folder onder de personeelsleden van je school te verspreiden? Aangezien bepaalde modules snel volzet zijn, raden we aan om tijdig in te schrijven.
 
Uitgebreide informatie vind je op de websites www.nascholing.be/so en www.nascholing.be/ict
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kennismaken met autisme
 
Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alternerende beroepsopleiding – integratiefase
 
In de nieuwsbrief van 25 juni 2015 schreven we dat leerlingen zich na de kwalificatiefase het beste inschrijven bij de VDAB. Hoe de situatie eruitziet vanaf 1 september 2015, kun je nalezen in Alternerende beroepsopleiding – integratiefase.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vormingsdagen beginnende directies buitengewoon onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert jaarlijks vier vormingsdagen voor beginnende directeurs in het buitengewoon onderwijs. De directeurs worden in de wetgeving over het administratieve en juridische schoolbeheer van het buitengewoon onderwijs geïntroduceerd. Tijdens een niveaugebonden dag (bubao en buso apart) en twee niveauoverschrijdende dagen (bubao en buso samen) wordt de belangrijkste onderwijsreglementering geschetst en maken de directeurs kennis met elkaar en met de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Op de website www.nascholing.be vind je meer informatie over de inhoud van de vormingsdagen alsook de modaliteiten om in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook