In deze extra nieuwsbrief informeren we je over de resultaten van onderzoek van professor Kristof De Witte en Joana Maldonado van de KU Leuven.
 
Zij voerden diepgaande analyses uit op de IDP-resultaten en onderzochten zo de effecten van de schoolsluitingen door het coronavirus op de leerresultaten van de leerlingen van het zesde leerjaar. De onderzoekers concluderen dat die leerlingen tot een half schooljaar leerverlies opgelopen hebben en dat de sociale ongelijkheid merkbaar gestegen is.
 
Het bevestigt dat we de komende maanden voor een stevige uitdaging staan. We willen jullie daarbij bijkomend ondersteunen. In de nieuwsbrief vind je daar verdere informatie over.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je over de resultaten van onderzoek van professor Kristof De Witte en Joana Maldonado van de KU Leuven.
 
Zij voerden diepgaande analyses uit op de IDP-resultaten en onderzochten zo de effecten van de schoolsluitingen door het coronavirus op de leerresultaten van de leerlingen van het zesde leerjaar. De onderzoekers concluderen dat die leerlingen tot een half schooljaar leerverlies opgelopen hebben en dat de sociale ongelijkheid merkbaar gestegen is.
 
Het bevestigt dat we de komende maanden voor een stevige uitdaging staan. We willen jullie daarbij bijkomend ondersteunen. In de nieuwsbrief vind je daar verdere informatie over.

 

   Algemeen

 
 
Onderzoek stelt vast: tot een half schooljaar leerverlies door coronacrisis
 
Zonder de decretale verplichting namen toch heel wat van onze basisscholen in de periode einde mei begin juni 2020 meerdere toetsen van IDP 6 af. De eerste ruwe resultaten van de digitaal afgenomen toetsen gaven slechts een erg beperkte daling aan. Dat deed vermoeden dat de coronacrisis nauwelijks impact had op de leerresultaten van leerlingen.
 
Ondertussen hebben professor Kristof De Witte en Joana Maldonado van de KU Leuven diepgaandere analyses uitgevoerd op de resultaten: zij stellen tot een half schooljaar leerverlies vast op basis van de toetsresultaten van het afgelopen schooljaar, te wijten aan de coronacrisis. Daarnaast steeg de ongelijkheid in toetsscores binnen scholen en tussen scholen. De leerverliezen en toename van de ongelijkheid zijn groter in scholen met meer kwetsbare leerlingen. 
 
IDP werd in 2020 enkel voor het zesde leerjaar ter beschikking gesteld. De resultaten van het onderzoek zeggen alleen iets over hun leerachterstand. Die leerlingen mochten het snelste terug (deeltijds) naar school. We kunnen dan ook veronderstellen dat het een eerder voorzichtige schatting is van de echte leerverliezen voor alle Vlaamse leerlingen en scholen.
 
Verder kwalitatief onderzoek moet uitwijzen of een deel van de geobserveerde achterstand verklaard kan worden door andere elementen dan de coronacrisis. Maar dat is weinig waarschijnlijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe ondersteunen we jou als basisschool?
 
Ben je als basisschool op zoek naar ondersteuning bij vragen rond differentiatie, remediëring, welbevinden van leerlingen en evaluatie? Het schema krachtige leeromgevingen vormgeven met Zin in leren! Zin in leven! is een prima vertrekpunt. Elk onderwijsarrangement start met een goede beginsituatie-analyse: wie zijn de leerlingen? Wat hebben ze nodig? In welke context? Welke doelen uit het leerplan zet de leraar daartoe in de focus?
 
Veel meer en concreter materiaal vind je op deze webpagina’s:
 
 
1. 
 
Hoe het schooljaar heropstarten?
 
2. 
 
Werken aan een krachtige leeromgeving
 
3. 
 
Differentiatie in basisonderwijs vormgeven
 
4. 
 
Evalueren van leerlingen basisonderwijs
 
5. 
 
Inzetten op Nederlands in alle lessen
 
6. 
 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs  
 
Wil je specifiek aan de slag rond jullie IDP-resultaten, dan maak je gebruik van de verwerkingsmaterialen bij elk van de vijf toetsen in de databank met evaluatie-instrumenten van de evaluatiebox:
 
 
1. 
 
gedetailleerde analysedocumenten van elke toets: koppeling van opgaven aan doelen en resultaten op Vlaams niveau;  
 
2. 
 
samenvatting en concrete handvatten voor de klaspraktijk bij elke toets;
 
3. 
 
school- en klasrapporten die je als school zelf kunt downloaden.
 
Zet het IDP-stappenplan (op schoolniveau) in. Bekijk zo met je team de resultaten en jullie rapporten. Vergelijk met de rapporten van vorige jaren. Hoe verklaren teamleden de resultaten? Wat werkte wel/niet bij het afstandsleren? Welke leerdoelen werden wel/niet bereikt? 
 
Hulp of ondersteuning nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met je pedagogisch begeleider. Zowel met vragen rond differentiatie, remediëring, evaluatie, welbevinden als bij het verwerken van de concrete IDP-resultaten kun je bij hem terecht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe ondersteunen we jou als secundaire school?
 
Voor secundair onderwijs vormt onze visie op goed onderwijs voor alle leerlingen een prima vertrekpunt voor inspiratie over onder meer remediëren, differentiëren en evalueren. Het Vademecum voor zorgbreed en kansenrijk onderwijs biedt je een ruimer kader.
 
Voor leerlingen die net de overgang hebben gemaakt van de basisschool naar het secundair onderwijs kun je terecht bij de vakbegeleider voor Nederlands, Frans of wiskunde voor specifieke ondersteuning in relatie tot de overgang van basis- naar secundair onderwijs. In de nieuwe leerplannen secundair onderwijs vind je in de rubriek situering, beginsituatie een verwijzing naar de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s in ZILL waarop de leerplannen secundair onderwijs verder bouwen. Dat is het geval voor NederlandsFranswiskunde en alle andere vakken van de basisvorming.
 
Naast het vakinhoudelijke perspectief is het minstens even belangrijk om oog te hebben voor het welbevinden van leerlingen die in het eerste leerjaar secundair onderwijs hebben gekozen voor een nieuwe school, les krijgen van veel verschillende leraren en terecht komen in een nieuwe leerlingengroep. Voor veel leerlingen brengt die stap in het onbekende sowieso al heel wat onzekerheden met zich mee. Voor ondersteuning op dat vlak kun je terecht bij de schoolbegeleider.
 
Onze ondersteuning heeft natuurlijk niet enkel betrekking op het eerste leerjaar. Misschien wees een analyse van de beginsituatie van je leerlingen aan dat er bepaalde hiaten zijn ontstaan voor specifieke leerstofonderdelen. De vakbegeleider kan je in dat geval ondersteunen bij het bepalen van die doelen waarop je in essentie inzet in functie van een vlotte doorstart in het nieuwe leerjaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook