De Nationale Veiligheidsraad besliste om de scholen gefaseerd herop te starten op 18 mei met een pilootfase op 15 mei. In deze en komende nieuwsbrieven vind je onder meer informatie over hoe je de opstart in je school vlot kunt laten verlopen. Daarbij belichten we zowel de onderwijsaspecten, veiligheidsaspecten als de pedagogische aanpak, en onze ondersteuning. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
De Nationale Veiligheidsraad besliste om de scholen gefaseerd herop te starten op 18 mei met een pilootfase op 15 mei. In deze en komende nieuwsbrieven vind je onder meer informatie over hoe je de opstart in je school vlot kunt laten verlopen. Daarbij belichten we zowel de onderwijsaspecten, veiligheidsaspecten als de pedagogische aanpak, en onze ondersteuning. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe richtlijnen van de overheid
►  Coronavirus: gedeeltelijke heropening van de scholen op 15 mei
►  Nieuwsbrief dcbao
►  Corona: veelgestelde vragen
Bestuur & organisatie
►  Mogen aannemers werken komen uitvoeren in onze school?
Personeel
►  Inzet van MVD-personeel in het corona-veiligheidsbeleid van de school
Lerenden
►  Begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang
►  Ondersteuners helpen scholen met ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Curriculum & vorming
►  Buo en pedagogisch draaiboek
►  Stages, schoolloopbaan en studiebekrachtiging in buso OV1, OV2 en OV3
►  Eerste hulp bij opstart na corona in het basisonderwijs
►  Dagopvang voor internen op school
Identiteit & kwaliteit
►  Speciale hoopvolle editie van Leeftocht - editie kleuters
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in SchoolDirect:
 
 
► 
 
Update corona: gefaseerde heropstart op 18 mei met pilootfase op 15 mei 
 
Morgen is er een vervolgoverleg met de sociale partners om de draagwijdte van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad in te schatten en verdere afspraken te maken. We informeren je zo snel mogelijk. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Coronavirus: gedeeltelijke heropening van de scholen op 15 mei
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april het voorstel van de Vlaamse onderwijssector om scholen vanaf 15 mei de mogelijkheid te geven te heropenen voor een deel van de leerlingen bekrachtigd. Als school kun je uiteraard maar heropenen op voorwaarde dat je maximaal de veiligheid voor je leerlingen en je personeelsleden kunt garanderen. De Nationale Veiligheidsraad verplicht je om een aantal maatregelen te nemen én strikt te laten opvolgen om zo het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.
 
Heel wat van die maatregelen vragen nog om verduidelijking. Het is in ieder geval zo dat jouw beslissing om te heropenen zal afhangen van de resultaten van de risico-analyse die je samen met je interne preventieadviseur zult opstellen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief dcbao
 
We bezorgen je de nieuwsbrief van de directiecommissie basisonderwijs over heropstart van de lessen en de realiteitszin en haalbaarheid, die daarvoor cruciaal zijn.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Mogen aannemers werken komen uitvoeren in onze school?
 
Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden is nooit verboden geweest. Wel verschillen de te nemen maatregelen naargelang de werken binnen of buitenshuis uitgevoerd worden.
 
Voor buitenwerken gelden dezelfde voorwaarden als in het geval van een nieuwbouwwerf of een verbouwing van een leegstaand gebouw: de maatregelen van social distancing moeten in alle omstandigheden nageleefd worden. 
 
Herstellingen en (onderhouds)werkzaamheden binnenshuis – in gebouwen waar andere personen aanwezig zijn – zijn toegelaten op voorwaarde dat ze hoogdringend zijn in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne.
 
Ook verplichte periodieke keuringen en technische controles zijn in het belang van de veiligheid van de gebruikers en moeten blijven doorgaan. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Inzet van MVD-personeel in het corona-veiligheidsbeleid van de school
 
In het draaiboek over de veiligheid dat elke school via Schooldirect ontving, wordt uitdrukkelijk opgenomen dat de school een zo veilig mogelijke schoolomgeving moet ambiëren waarbij het risico op besmetting zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Daartoe zal de lokale preventieadviseur samen met de school een risicoanalyse uitvoeren en bespreken in het bevoegde onderhandelingscomité.
 
Het geregeld ontsmetten, onderhouden en reinigen van lokalen, sanitair en materialen … zal bijkomende inspanningen vragen van het onderhoudspersoneel. Het is belangrijk om ook dat aspect mee te nemen in de risicoanalyse zodat de school tijdig kan bekijken of en hoe er tijdelijk meer onderhoudspersoneel kan ingeschakeld worden of hoe de school kan tegemoet komen aan een meer opgedreven hygiëne.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang
 
Heel veel basis- en secundaire scholen geven aan dat ze bepaalde groepen leerlingen niet bereiken. Ook de inspectie stelde dat vast tijdens haar belronde. Voornamelijk leerlingen uit kansarme groepen en leerlingen met een andere thuistaal nemen minder deel aan de leeractiviteiten.
 
Scholen zijn oprecht zeer bezorgd om die kwetsbare leerlingen. Nu de heropstart van het onderwijs gefaseerd op gang komt, geven we handvatten mee waarmee de school hun leerachterstand kan beperken. Elke school maakt zelf de afweging, conform de richtlijnen, in welke mate ze het kan realiseren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuners helpen scholen met ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
We blijven achter de aandachtspunten en concrete tips over ondersteuning ten tijde van Corona staan die opgenomen zijn op de aparte themapagina over Corona.
 
Bij de heropstart van de scholen blijven de ondersteuningsnetwerken en ondersteunende scholen buitengewoon onderwijs type 2-4-6-7 aan alle leerlingen, leerkrachten en schoolteams waaraan zij ondersteuning boden voor de Coronacrisis, ondersteuning bieden waar mogelijk, nodig en wenselijk. Ook nieuwe ondersteuningsvragen kunnen worden opgenomen waar mogelijk, nodig en wenselijk.
 
In deze bijzondere tijden vragen we bijzondere aandacht voor het rechtmatig toepassen van de redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ondersteuners kunnen daarbij helpen. Hoe kunnen ondersteuners scholen helpen met de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?
 
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Buo en pedagogisch draaiboek
 
Het pedagogisch draaiboek van de overheid bij heropstart moet binnen het buitengewoon onderwijs toch enigszins genuanceerd, vertaald en geïnterpreteerd worden. Het schoolbeleid zal bepaalde beslissingen moeten nemen die een invloed hebben op de veiligheid en organisatie van de schoolwerking. Het huidige draaiboek voorziet hierin voor het buitengewoon onderwijs nog te weinig specifieke ondersteuning en betekenis.
 
In functie van de heropstart vanaf 15 mei moeten scholen een afweging maken tussen drie verschillende pijlers.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stages, schoolloopbaan en studiebekrachtiging in buso OV1, OV2 en OV3
 
Er is veel onduidelijkheid rond de afronding van het schooljaar omdat bv. stages, kwalificatieproeven, duale trajecten niet volledig (of zelfs helemaal niet) zijn doorgegaan.
 
Voor het buitengewoon secundair onderwijs zochten we (binnen de regelgeving) uit welke impact dit heeft voor onze leerlingen in functie van de studiebekrachtiging.  Eerstdaags mag je de nodige verduidelijking verwachten rond de studiebekrachtiging en schoolloopbaan van de leerlingen in buso OV1, OV2 en OV3.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste hulp bij opstart na corona in het basisonderwijs
 
De heropstart van de scholen zal in verschillende fases verlopen.  Om jullie daarbij te helpen maakten we het filmpje EHBOpstart na corona. Daarin gebruiken we de kracht van harmonisch werken binnen Zill als middel om het essentiële te ondersteunen. 
 
Onze themapagina afstandsleren werd omgedoopt tot afstandsleren en heropstart. We willen je zo maximaal mogelijk ondersteunen. Vanaf vandaag vind je er tips om de heropstart vorm te geven.  We zijn enorm fier om te zien hoe jij als leraar en directeur er alles aan doet om onderwijs te blijven aanbieden in deze vreemde tijden.  
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dagopvang voor internen op school
 
Naast de gefaseerde hervatting van de lessen op school, blijven scholen nog steeds drie andere groepen opvangen:
 
 
► 
 
kinderen van ouders met cruciale beroepen
 
► 
 
kinderen uit de onderwijsinternaten en uit het buitengewoon onderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden
 
► 
 
kinderen uit een kwetsbare thuissituatie 
 
 
Onze onderwijsinternaten vangen een aantal kwetsbare leerlingen op, vaak in acute thuissituaties. Zij proberen ook in contact te blijven met de gezinnen waarvan de kinderen thuis zijn en hen vanop afstand te ondersteunen op vlak van leerbegeleiding en mentaal welbevinden.  Als je een interne overdag op school opvangt, ga je best in overleg met het internaat over hoe opvoeders de leerling het best kunnen ondersteunen tijdens de studiemomenten op internaat.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Speciale hoopvolle editie van Leeftocht - editie kleuters
 
 
 
In deze speciale hoopvolle editie voor kleuters van Leeftocht/Naomi willen we de verbondenheid tussen de school en de kinderen thuis groter maken.
 
Samen, hoopvol, zorgen voor ... zijn woorden die we in de media heel vaak hoorden. Iedere dag klinkt het woordje hoop bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers. Iedere dag hopen we samen om in verbondenheid verder te werken aan een gezonde omgeving waar iedereen opnieuw zichzelf kan en mag zijn.
 
Hier kun je alvast enkele activiteiten vinden die de kinderen thuis een handje kunnen helpen! Verschillende ontwikkelthema’s kunnen in die activiteiten aan bod komen. Hopelijk kan dat voor heel wat kinderen een beetje hoop brengen.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook