De leden van onze directiecommissie secundair onderwijs namen het initiatief om enkele bekommernissen te delen met het kabinet van de minister. In hun schrijven aan de minister kaartten onze directeurs onder meer de verwachtingen van de samenleving naar het onderwijs, de geplande besparingen in het secundair onderwijs en de begeleidingsdiensten, en de implementatietermijn van de modernisering secundair onderwijs aan. Hun vraag naar duidelijkheid is meer dan terecht. Ook wij hebben daar herhaaldelijk op aangedrongen.
 
Als netwerkorganisatie van katholieke besturen en hun directies steunen wij onze scholen in hun actie. We hebben herhaaldelijk aangedrongen op overleg over de besparingen en onze bezorgdheid geuit over de implementatieperiode van de modernisering so, de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen en de te beperkte ondersteuning bij de implementatie van de modernisering. Ook in de toekomst willen we dat blijven doen.
 
We willen deze brief ook met jullie delen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
De leden van onze directiecommissie secundair onderwijs namen het initiatief om enkele bekommernissen te delen met het kabinet van de minister. In hun schrijven aan de minister kaartten onze directeurs onder meer de verwachtingen van de samenleving naar het onderwijs, de geplande besparingen in het secundair onderwijs en de begeleidingsdiensten, en de implementatietermijn van de modernisering secundair onderwijs aan. Hun vraag naar duidelijkheid is meer dan terecht. Ook wij hebben daar herhaaldelijk op aangedrongen.
 
Als netwerkorganisatie van katholieke besturen en hun directies steunen wij onze scholen in hun actie. We hebben herhaaldelijk aangedrongen op overleg over de besparingen en onze bezorgdheid geuit over de implementatieperiode van de modernisering so, de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen en de te beperkte ondersteuning bij de implementatie van de modernisering. Ook in de toekomst willen we dat blijven doen.
 
We willen deze brief ook met jullie delen.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Secundair onderwijs trekt aan de alarmbel
 
Mijnheer de minister
 
Als directiecommissie katholiek secundair onderwijs trekken we aan de alarmbel over de huidige toestand van het secundair onderwijs en de toekomstige evoluties.
 
Wij zijn als directeur dagelijks in de weer om samen met het hele schoolteam een schoolcontext te creëren waarin kwaliteitsvol onderwijs met een hoog ambitieniveau gerealiseerd wordt. Elke dag zetten onze teams zich in om onze leerlingen te geven waar ze recht op hebben: een vorming die maximaal recht doet aan hun interesses en talenten en inspeelt op hun specifieke noden.
 
We stellen vast dat de hoge verwachtingen van de samenleving en de toename van het aantal en de complexiteit van de zorgbehoeften de draagkracht van onze teams overschrijden. Het gevolg is dat bij ons personeel het ziekteverzuim en de burnouts toenemen. Vervangers zijn niet beschikbaar, waardoor de uitdagingen op minder schouders terecht komen; kortom een vicieuze cirkel. Directeurs en directieteams voelen zich hierbij machteloos en ook hun welbevinden neemt elke dag af. In de huidige context stellen we in vraag of we de modernisering van het secundair onderwijs op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitrollen.
 
Elk beroep heeft nood aan een positief imago. De beeldvorming in de media belicht overwegend de negatieve kanten door de focus te leggen op planlast, werkdruk, uiteenlopende verwachtingen en dalende kwaliteit. We zijn zeker bereid om het beroep van leraar te promoten, maar slagen daar in de gegeven omstandigheden hoe langer hoe minder in.
 
De geplande besparingen in het secundair onderwijs en bij de pedagogische begeleidingsdiensten hypothekeren een kwaliteitsvolle uitrol van de modernisering SO. De overhaaste invoering legt bijkomende druk bij de leraren-en directieteams. Het is ongezien dat een sector die reorganiseert tegelijkertijd moet inleveren op omkadering en ondersteuning.
 
We willen u met dit schrijven een signaal sturen omdat de onrust in de leraarskamer en bij de directieteams elke dag toeneemt. We vragen voor onze scholen voldoende omkadering en voor onze directie- en lerarenteams voldoende ondersteuning en tijd om de modernisering van het secundair onderwijs te implementeren. Tevens vragen we op korte termijn gerichte maatregelen die geëngageerde jongeren voor een job in het onderwijs doen kiezen en de retentie verhogen.
 
Graag lichten we deze brief verder toe in een persoonlijk onderhoud.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook