Dit is Nieuwsbrief 109 van 25 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 109 van 25 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Francis Van Rompaey
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  BOS & Financiën - start vormingen en aanvullende informatie op website
►  Inspectie 2.0 voor Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne is gestart
Personeel
►  Dienst Personeel op 25 januari op schoolbezoek
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Omkadering ondersteuningsmodel
►  Aan de slag met voorleessoftware op school
►  Gratis nascholing 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' verlengd voor 2018-2019
Curriculum & vorming
►  Nieuwe vrijstellingsproeven ICT
►  Wil je (online) meewerken aan de vrijstellingsproef ‘Start to program’?
►  Denkdag ‘ICT en administratie in combinatie met AAV’
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht februari 2018: magma
Initiatieven van externen
►  Lerarendag School zonder Racisme vzw op woensdag 28 februari in Antwerpen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Francis Van Rompaey
 
Francis Van Rompaey   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen het komende jaar elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Francis Van Rompaey aan het woord. Hij is al negen jaar directeur van de vrije basisschool Sint-Lutgardis in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij 35 jaar geleden startte als leraar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2018:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 10 januari 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 11 januari 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 9 januari 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 18 januari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
► 
 
Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt
 
► 
 
Startersplatform en loopbaanpact
 
► 
 
Zwaar beroep en pensioenhervorming
 
► 
 
Langetermijneffecten van schoolkeuze
 
► 
 
Educatieve masters 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 24 januari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
BOS & Financiën - start vormingen en aanvullende informatie op website
 
BOS   Besturen vinden in het BOS schema ‘Draaiboek en thematische nota’s’ nu ook een tool om jaarrekeningen van meerdere vzw's samen te analyseren. Dat is een nuttig instrument als meerdere vzw’s nadenken over een fusie. We vulden de nota BOS & Financiën ook aan met een stukje over de fiscale gevolgen van schenkingen waardoor de verkrijgende vzw er ‘armer’ van wordt.
 
De vormingen BOS & Financiën gaan heel binnenkort van start in de verschillende regio’s. Besturen die meer willen weten over de gevolgen voor het personeel en het personeelsbeleid in geval van fusies, kunnen nog steeds aansluiten bij de vormingen BOS & Personeel.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspectie 2.0 voor Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne is gestart
 
De onderwijsinspectie is gestart met doorlichtingen van Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne (BVH) volgens een nieuwe methodiek gebaseerd op elf processen. Van die elf processen komen er op de dag van de inspectie vier aan bod. Van die vier processen kiest de inspectie er drie en de school zelf één. In bijlage vind je een overzicht van de elf processen die aan bod kunnen komen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op 25 januari op schoolbezoek
 
Op donderdag 25 januari brengen alle medewerkers van de Dienst Personeel een bezoek aan de domeinscholen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken. Op die dag zal de Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar zijn. Erg dringende vragen kunnen via e-mail gericht worden aan Marc Keppens, de directeur van de betrokken dienst (marc.keppens@katholiekonderwijs.vlaanderen). Indien nodig nemen we dan zelf telefonisch contact op.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de krokusvakantie 2018 begint officieel op maandag 12 februari. Als een afwezigheid start op of na maandag 29 januari, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 19 februari aangesteld worden.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Omkadering ondersteuningsmodel
 
Voor de berekening van de omkadering in verband met het ondersteuningsmodel gebruikt AgODi de gegevens uit de databanken. Je hoeft als school voor gewoon of buitengewoon onderwijs en als CLB dus geen extra gegevens aan AgODi te bezorgen. Zoals altijd registreer je de inschrijvingen in Discimus. CLB’s registreren de (gemotiveerde) verslagen in LARS. De verificateurs vragen in de scholen geen documenten op.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan de slag met voorleessoftware op school
 
Voorleessoftware   Een nieuwe gids beantwoordt je vragen over de pedagogiek en didactiek en het bereiken van de eindtermen en je praktische vragen bij het gebruik van voorleessoftware. Je vindt er ook instrumenten om er concreet mee aan de slag te gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis nascholing 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' verlengd voor 2018-2019
 
STOS   Dit schooljaar konden 45 secundaire scholen het gratis nascholingsproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ volgen. Tijdens dit nascholingstraject wordt een armoedebeleid op school uitgebouwd.
 
Elk traject is opgemaakt uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Scholen die vanaf september 2018 willen deelnemen, moeten zich voor woensdag 7 februari 2018 kandidaat stellen.
 
Verdere info over het project, alsook het aanmeldingsformulier, vind je op de website www.aanpakschoolfacturen.be. Aanmelden kan via de projectcoördinator colette.victor@welzijnzorg.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe vrijstellingsproeven ICT
 
Dankzij de inzet van heel wat ICT-leraren en de werkgroep ‘EVC’ (Elders Verworven Competenties) zijn twee nieuwe vrijstellingsproeven ICT beschikbaar, namelijk ‘Start to create’ en ‘Eenvoudige content aanmaken’. Nu hebben we vier vrijstellingsproeven die “internetten” ter beschikking worden gesteld via het testplatform van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Cursisten legden dit schooljaar via dat systeem al bijna 1 000 proeven af.
 
Je kunt de vrijstellingsproeven raadplegen via de website ‘Samenwerking pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo’.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wil je (online) meewerken aan de vrijstellingsproef ‘Start to program’?
 
In de loop van het tweede semester van dit schooljaar werken we verder aan een vrijstellingsproef voor ‘Start to program’. Daarvoor zoeken we nog mogelijke vragen én vrijwilligers die willen helpen bij het opstellen van de vragen. De overlegmomenten vinden steeds online plaats en dat op 22 februari en 8 maart, telkens van 19 tot 22 uur.
 
Wil je er graag aan meewerken? Mail dan naar barbara.defreyne@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Denkdag ‘ICT en administratie in combinatie met AAV’
 
Tal van CVO’s bieden dit schooljaar de opleiding ‘ICT en administratie’ aan in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). Misschien ben jij ook een van de ICT-leraren die in dat verband één of meerdere modules geeft? Het is een serieuze opleiding van in totaal 780 lestijden; niet niets om dat bijvoorbeeld in de loop van één schooljaar georganiseerd te krijgen.
 
Doordat de basiscompetenties in het nieuwe opleidingsprofiel (OP) veel algemener zijn en doordat heel wat basiscompetenties in verschillende modules terugkomen, zijn er in het werkveld toch verschillende bekommernissen. We willen ICT-leraren de kans bieden om daarover eens samen te zitten met leraren uit andere centra. Wil je deelnemen aan deze denkdag ‘ICT en administratie in combinatie met AAV’?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht februari 2018: magma
 
Leeftocht   Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens waar het magma van zijn bezieling brandt. Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Lerarendag School zonder Racisme vzw op woensdag 28 februari in Antwerpen
 
De lerarendag 'Van kleurenblind naar multicultureel. Of hoe de schoolcultuur het verschil maakt' start met een toelichting van professor Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit Amsterdam) over het positief effect op de schoolresultaten van een schoolklimaat dat diversiteit herkent en omarmt. Ze reikt ook concrete handvatten aan voor directies, leraren en leerlingen om een multicultureel schoolklimaat te creëren.
 
Daarna stelt de organisatie 'De scan' voor, een instrument voor dat het wereldburgerschapsgehalte van je school meet én de vertaling maakt naar concrete actie. In de namiddag heb je de keuze tussen twee werkgroepen: de ene over een interactieve zoektocht in de Antwerpse Noordwijk en de andere over hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken. 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Tempoverschillen, werken op 3 sporen, uiteenlopende interesses ... Differentiëren haalt het beste in jouw leerlingen naar boven. Maar hoe kun je dat nu (beter) doen? Stel jouw vragen aan twee kenners mét praktijkervaring tijdens de livesessie op 31 januari 2018 om 19.30 uur op de Facebook-pagina van Klasse.
 
► 
 
Hoe verhouden ‘systemen’ en mensen zich tot elkaar in onze huidige (social profit)organisaties? Lijkt het niet alsof systemen het overnemen? De jubileumlezing banaba Orthopedagogisch Management 'Terug naar de bedoeling' op 6 februari 2018 probeert op die vragen een antwoord te bieden.
 
► 
 
Op 3 maart 2018 vindt de OnderwijzersTOP plaats in Gent.
 
► 
 
Faranieuws voor het  onderwijs: download je gratis lespakket tienerzwangerschap, ontleen je demomateriaal voor in je klas of volg een vorming.
 
► 
 
BOUNCE is een pakket van drie vormings- en sensibiliseringstools bestemd voor jongeren en hun sociale omgeving. Het biedt een positief antwoord aan de actuele uitdaging van preventie van gewelddadige radicalisering in een vroegtijdig stadium. Op 6 februari 2018 kun je in Brussel kennismaken met de BOUNCE tools. Mail naar bounce-support@ibz.fgov.be of bel naar 02 557 35 30 om je te registreren. De opleiding vindt plaats van 9 tot 16 uur op de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt een Hoofd Administratie & Organisatie voor de onderwijsgroep Wetenschap en Technologie.
 
► 
 
VCLB Leuven zoekt een nieuwe directeur.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook