Het september-oktobernummer van ‘In dialoog’ is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift vanaf nu tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
We stellen een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
 
Het september-oktobernummer van ‘In dialoog’ is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift vanaf nu tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: jaar van de netwerkvereniging
 
voorwoord   Twee jaar geleden hielden we Katholiek Onderwijs Vlaanderen boven de doopvont.​ Van een koepelorganisatie evolueerden we naar een volwaardige ledenorganisatie. Het schooljaar 2017-​2018 wordt het jaar van onze netwerkvereniging.​ Vooreerst willen we voluit inzetten op onze familieverwantschap, onder meer via een betere afstemming van onze regionale en Vlaanderenbrede besturenwerking.​ Verder vernieuwen we ook onze representatieve advies-​ en bestuursorganen.​
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
7500 kinderen en jongeren met 7500 verhalen
 
internaten   De opdracht van de onderwijsinternaten ziet er anders uit dan enkele decennia geleden. Hoe is de situatie van de vrije internaten precies veranderd en hoe gaan we daarmee om? We tekenen pistes uit voor een verantwoorde en kwaliteitsvolle werking in de internaten, zodat ze hun opdracht in de samenleving op een goede manier kunnen vervullen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kleutergeweld, geweldige kleuters!
 
geweld   Agressie is nooit een diagnose op zich, het gaat altijd om signaalgedrag. Hoe kun je je als directie en schoolteam een beeld vormen van wat agressief gedrag is? Wat zijn de oorzaken? En welke aanpak kun je hiervoor gebruiken?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pro <-> contra: Schoolopdracht
 
crossroads   De opdracht van een leraar secundair onderwijs uitdrukken in het aantal contacturen per week is in het zogenaamde loopbaandebat voorwerp van grote discussie. Het alternatief zou dan, naar analogie van wat al bestaat in het basis- en hoger onderwijs, een schoolopdracht kunnen zijn. Daarin worden alle taken van een leraar opgelijst, niet alleen de contacturen. Wat zijn de pro's en contra's?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Communities of practice
 
cop   Scholen worden vandaag met een grote diversiteit geconfronteerd. Een Community of Practice is een mogelijke manier om te streven naar inclusief onderwijs via verbindende samenwerking.​ Dertig schoolteams gingen er al mee aan de slag binnen het nascholingsproject V-​eSperAnZa. Hoe waren hun ervaringen totnogtoe? 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) als uitdaging voor ons onderwijs
 
OKAN   In de nasleep van de asielcrisis van 2015 stromen nu de eerste jonge vluchtelingen door naar het reguliere onderwijs. Voor veel nieuwkomers is het schoolsysteem helemaal anders van wat ze kennen. Een aantal vluchtelingen getuigen over de verschillen, wat het noodzakelijk maakt om verder te willen denken dan je eigen referentiekader wanneer je met die andere normen of andere situaties geconfronteerd wordt.​
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Drieluik: vakgroepen als professionele leergemeenschappen.​ Inzetten op de professionele ontwikkeling van leraren so.
 
drieluik   Jasja Valckx onderzocht samen met Geert Devos en Ruben Vanderlinde hoe vakgroepen in het secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen kunnen functioneren.​ Daarnaast toetsten we de bevindingen uit het onderzoek af bij pedagogisch begeleider Tim Puttevils en stafmedewerker professionalisering Sarah Gielen. Maar hoe ga je nu in de praktijk met professionele leergemeenschappen?​ Dat licht coördinerend directeur Danny Pijls (Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven) verder toe.​
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geletterdheidsmodules: dialoog tussen taal, levensvaardigheden en beroepsopleiding als succesrecept in het volwassenenonderwijs
 
Geletterdheismodules   De conceptnota van de Vlaamse Regering profileert de rol van de CVO's rond maatschappelijk zeer relevante opdrachten met als kerntaken tweedekansonderwijs, geletterdheid, Nederlands als tweede taal en levenslang en levensbreed leren.​ Daarnaast zet de nota prioritair in op duurzame kwalificaties en de kwetsbaarste doelgroepen waarvoor onderwijs het verschil moet maken.​ Hoe kan een CVO die nieuwe rol invullen en welke tools bestaan er om die nieuwe doelgroep succesvol te begeleiden?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Boekrecensies
 
 
► 
 
'Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd.​ Een praktische methode voor de BSO​'
 
Betekenisvol werken   Veel kinderen brengen hun vrije tijd ook op school door, in de opvang. Het is een tijd waarin ze hun huiswerk kunnen maken, lekker kunnen rusten of vrij spelen. Het uitgangspunt van de publicatie is dat de vrije tijd het best ook een tijd is waarin kinderen hun eigen interesses en persoonlijke kwaliteiten kunnen ontplooien. Het kan een tijd worden waarin ze kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen die op school niet of minder aan bod komen.
 
 
► 
 
'Survivalkit voor de schoolleider​'
 
Survival kot voor de schoolleider   Als schoolleider heb je een hele weg te gaan. Om goed uitgerust aan die tocht te beginnen of die voort te zetten, schreef Anne-Marie Vandoninck een beknopte, vlot lezende en praktische gids.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De vernieuwde privacywetgeving
 
privacywetgeving   Het Europees Parlement en de Raad van Europa hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-​burgers.​ Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken.​ Wat heeft deze verstrenging van de privacyregels voor jouw school tot gevolg?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geloven vandaag: geloof en twijfel dwars door alles heen
 
geloven vandaag   "Twijfel hoort bij het geloof.​ Ook al lijkt voor veel mensen twijfel het tegendeel van geloof, voor mij is het een teken van geloof, namelijk dat geloof niet vastgeroest of verstard is: twijfel houdt -​ in welbegrepen zin -​ mijn geloof wakker." - Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel.​
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'In dialoog' ook op papier ontvangen?
 
Voorzitters van schoolbesturen en leidinggevenden van onderwijsinstellingen, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontvangen het tijdschrift gratis. Bestuurders en personeelsleden van die onderwijsinstellingen krijgen korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.  Andere abonnees betalen 25 euro.
 
Je kunt een abonnement nemen door het bedrag te storten op rekening BE66 4350 3049 3143 KREDBEBB van VSKO vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, met de vermelding ‘abonnement In dialoog (en in voorkomend geval je instellingsnummer voor gereduceerd tarief van 15 euro)’ en het adres van de bestemmeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook