Dit is Nieuwsbrief 58 van 27 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Door een technisch probleem kregen niet alle abonnees gisteren de nieuwsbrief. Het probleem is intussen opgelost. Onze excuses voor de vertraging.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 58 van 27 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Door een technisch probleem kregen niet alle abonnees gisteren de nieuwsbrief. Het probleem is intussen opgelost. Onze excuses voor de vertraging.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne herfstvakantie!
►  Gratis onderwijsnummer van Tertio
►  Geen extra taalscreening voor anderstalige nieuwkomers
►  Personeelsverschuivingen regio West-Vlaanderen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  AGION: tijdig vervolledigen van aanvragen
►  AGION-dienstbrieven
►  Huursubsidie en lopende capaciteitsdossiers
►  Psychosociale risico's op school
►  Betwisting van Reprobelfacturen: update
►  Infomomenten subsidies schoolsportinfrastructuur
Lerenden
►  Crisissen op school of op internaat
►  Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
►  GOK-platform I voor het buitengewoon onderwijs start in de regio's
►  V-eSperAnzA: extra plaats voor professionalisering zorg
►  Software tegen betaling beschikbaar stellen aan leerlingen - bis
►  Bijkomende uitleg van de overheid over aansprakelijkheid van stagebegeleiders
►  Offerfeest op 1 september 2017
Curriculum & vorming
►  Informatieronde gewoon en buitengewoon basisonderwijs
►  Protocol van niet-akkoord bij spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs en HBO5
►  Update FAQ vernieuwde opleidingsprofielen NT2
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht november 2016
►  Aankondiging Erasmus+ cursussen
►  Een Erasmus+ KA1-project schrijven
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne herfstvakantie!
 
Tijdens de herfstvakantie verschijnt er geen nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten van maandag 31 oktober tot woensdag 2 november 2016. 
 
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november 2016 zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis onderwijsnummer van Tertio
 
Tertio, het christelijk opinieweekblad, brengt wekelijks een kritische en beschouwende blik op de actualiteit rond kerk, geloof, zingeving, cultuur en maatschappij in binnen- en buitenland.
 
Op 2 november 2016 zal onderwijs centraal staan in Tertio met een uitvoerige bijdrage over 200 jaar katholiek onderwijs in België en een uitgebreide rondetafel over godsdienstonderwijs vandaag en morgen met Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Kristien Matthys (godsdienstleraar), Hein Van Renterghem (coördinerend inspecteur-adviseur) en Griet Liebens (lerarenopleiding godsdienst).
 
Vraag dit gratis nummer aan op www.tertio.be/onderwijsnummer, voor 15 december 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen extra taalscreening voor anderstalige nieuwkomers
 
Scholen in het secundair onderwijs screenen elke leerling die voor het eerst instroomt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, op zijn niveau in de onderwijstaal. Op basis van die screening kan de klassenraad als dat nodig is aangepaste begeleidingsmaatregelen nemen. 
 
Maar de screening is niet verplicht voor leerlingen die als anderstalige nieuwkomer in de onthaalklas worden ingeschreven. Ook bij de overstap van de onthaalschool naar het regulier onderwijs is een screening niet verplicht. De vervolgschool zal uiteraard wel nagaan welke noden er zijn op het vlak van de onderwijstaal en de nodige begeleidingsmaatregelen nemen. De onthaalschool bezorgt daartoe nuttige informatie in het doorstroomdossier.
 
Met vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Marleen Lippens en Ann Devos.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personeelsverschuivingen regio West-Vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft vacatures voor:
 
 
► 
 
een directeur voor de Dienst Ondersteuning
 
► 
 
een schoolbegeleider basisonderwijs regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 26 oktober 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Opleiding van vrachtwagenchauffeurs in het secundair onderwijs
 
Commissie onderwijs
 
Op 20 oktober 2016 besprak en stemde de commissie Onderwijs over:
 
 
► 
 
het ontwerp van decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
 
► 
 
het ontwerp van decreet in verband met de bestuursbeginselen van de NVAO
 
► 
 
het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft 
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 20 oktober 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Erasmusbeurzen hoger onderwijs
 
► 
 
Verspreiding onderwijsvacatures
 
► 
 
Inschrijvingsstop doventolkopleiding
 
► 
 
Verzorgende en verpleegkundige handelingen
 
► 
 
Campagne Woogie Boogie
 
► 
 
Voorlopige evaluatie passiefscholen
 
► 
 
Duaal leren
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
AGION: tijdig vervolledigen van aanvragen
 
Sinds 1 juli is AGION gestart met een nieuw afsprakenkader op het vlak van mogelijkheden om af te wijken van de chronologie én op het vlak van dossierbehandeling (inclusief de te leveren documenten om een dossier verwerkt te krijgen voor elke dossierfase).
 
Projecten die nog gebruik wilden maken van het “oude” afsprakenkader, moesten voor 1 juli 2016 ingediend zijn en voor 1 december 2016 goedkeuringsklaar vervolledigd zijn. Net op dat ogenblik is het van belang te weten volgens welk afsprakenkader het project vervolledigd moet worden.
 
We zijn beducht voor haastwerk van architecten voor die projecten waar de administratie een perceel in een bepaalde fase nog volgens “het oude regime” wilde laten doorlopen. Voor de projecten die door onze dienst begeleid worden, volstaat het dat je de aanvullingen bezorgt volgens het nieuwe regime. Daardoor is de deadline ook veel beter haalbaar.
 
Je hoeft ons dus geen volledige bundels vooraanbestedingsdossier en/of aanbestedingsdossier volgens het “oud systeem” te bezorgen. Voor meer uitleg kan je terecht bij de collega’s van reguliere financiering van onze Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
AGION-dienstbrieven
 
Sinds 1 juli 2016 werd het afsprakenkader bij AGION ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft zowel betrekking op de mogelijkheid om voor het vrij gesubsidieerd onderwijs projecten goed te keuren in afwijking van de chronologie als op de dossierbehandeling.
 
Voor wat de dossierbehandeling betreft werd het forfait voor algemene onkosten opgetrokken van 7% naar 10%. Subsidies kunnen nu tot 102% van het goedgekeurd gunningsbedrag uitbetaald worden. Die wijzigingen werden in het informaticapakket van AGION aangepast. Vanuit dat informaticapakket worden de dienstbrieven van AGION van cijfermateriaal voorzien. In deze transitieperiode blijken in die dienstbrieven een aantal cijfers foutief, hoewel de cijfers in de database wel juist zijn.
 
Daarnaast zorgt de informaticatoepassing ervoor dat voor sommige projecten of percelen nog goedkeuringen aan 7% algemene onkosten doorgestuurd worden. De subsidiebetaling loopt wel correct en houdt rekening met 10% algemene onkosten.
 
Let er wel op dat hierdoor ook het maximaal te ontlenen bedrag met waarborg van de Vlaamse Gemeenschap soms te laag wordt vermeld.
 
Het leek ons in deze periode vooral belangrijk dat projecten verder snel en correct behandeld en goedgekeurd worden. Dat we in deze overgangsperiode een aantal foutieve bedragen meenemen in dienstbrieven, nemen we er even bij.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huursubsidie en lopende capaciteitsdossiers
 
In ons nieuwsbericht van 16 september kon je lezen dat de Vlaamse Regering een oproep lanceerde naar projecten voor de huursubsidiepiste. De aanvraag bezorg je voor 31 december 2016 digitaal aan AGION via rf@agion.be. Concrete richtlijnen vind je op de website van AGION.
 
Aarzel niet om de Dienst Bestuur & organisatie te contacteren als je nog vragen hebt bij de oproep of voor ondersteuning bij het afwerken en indienen van je aanvraag.
 
Belangrijk aandachtspunt voor lopende huursubsidiedossiers in capaciteit.
 
De huursubsidiepiste vervangt de piste die momenteel alleen bestaat voor de huur van schoolgebouwen in functie van capaciteit. Een aantal van die projecten die in capaciteit al gesubsidieerd werden, wil ook de volgende jaren nog van huursubsidie genieten. Dien ook voor die projecten volgens de nieuwe afspraken tijdig een aanvraag in. Er is geen sprake van een automatische verlenging van lopende huursubsidie-capaciteits-dossiers. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Psychosociale risico's op school
 
Stress, burn-out en ongewenst gedrag voorkomen is een gezamenlijke opdracht van het school- of centrumbestuur en de directie. Zij hebben daarin verschillende rollen en verantwoordelijkheden die wettelijk vastgelegd zijn. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt - op initiatief van de werkgroep pyschosociale risico’s - onderwijsinstellingen met een nieuw beleidsplan vol info en tips.
 
Voor meer info: Beatrijs Pletinck, Dienst Bestuur & organisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betwisting van Reprobelfacturen: update
 
Eerder las je in ons nieuwsbriefbericht van 24 mei 2016 dat er een uitspraak was van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de Belgische wetgeving over auteursrechten en reprografie. Op basis van die rechtspraak adviseerden wij scholen om de vergoeding, die zij aan Reprobel moeten betalen voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken ter illustratie bij onderwijs, gedeeltelijk te betwisten.
 
We geven je een stand van zaken in dit dossier (afgeschermd).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infomomenten subsidies schoolsportinfrastructuur
 
Schoolbesturen die over een sportzaal beschikken, lazen in een vorige nieuwsbrief ongetwijfeld met veel aandacht het artikel over de projectoproep van de Vlaamse Regering voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
 
Overweeg je om een project in te dienen en ben je al volop aan het schrijven? Dan kunnen we de infomomenten van ISB vzw, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, aanbevelen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Crisissen op school of op internaat
 
De voorbije weken zijn enkele van onze scholen geconfronteerd met een crisis. Om het hoofd te kunnen bieden aan een crisis op school of internaat is een goede voorbereiding cruciaal: het samenstellen van een crisisteam, het maken van een crisisdraaiboek en communicatieplan, en het op punt stellen van een stappenplan voor de nazorg. Alle stappen en meer staan uitgebreid beschreven in de herwerkte mededeling 'Crisissen op school of internaat: een goede voorbereiding voorkomt erger'. Je vindt de tekst terug bij het thema Participatie en communicatiebeleid.
 
Wij bieden ook directe ondersteuning bij je communicatie tijdens een crisis. Je kunt daarvoor terecht op het nummer 02 507 06 19.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
 
De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor het ontwerpen van een toekomstgericht ondersteuningsmodel in functie van de verdere uitvoering van het M-decreet en, in het verlengde daarvan, de realisatie van inclusief onderwijs. Zij deden dat in overleg met onder meer de sociale partners.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platform I voor het buitengewoon onderwijs start in de regio's
 
Binnenkort starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De eerste sessies vinden plaats op dinsdag 22 november (West-Vlaanderen) en donderdag 24 november (Antwerpen). De modules 1 voor bubao vinden altijd 's morgens plaats, de modules 2 voor buso na de middag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
V-eSperAnzA: extra plaats voor professionalisering zorg
 
Er is een extra plaats vrij in ons professionaliseringstraject V-eSperAnzA. Werk je met je schoolteam of het team van een studierichting/studiegebied rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Speelt de uitbreiding van zorg (fase 2) of een IAC (fase 3) van het zorgcontinuüm daarin een belangrijke rol? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van je leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen?
 
Het V-eSperAnzA-nascholingstraject biedt antwoorden op die vragen. We willen samen met je schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoeken naar een nascholing op maat. We brengen de beginsituatie van je school in kaart en vertrekken vanuit die startpositie. De groei van het team krijgt een belangrijke plaats.
 
Voor meer info en inschrijvingen neem je contact op met Annemie Verstraete.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Software tegen betaling beschikbaar stellen aan leerlingen - bis
 
In onze nieuwsbrief nr. 40 van 19 mei 2016 meldden we dat de commissie zorgvuldig bestuur een advies geformuleerd had (CZB/V/KSO/2015/359) dat betrekking heeft op het concept Academic Software, waarbij leerlingen van aangesloten scholen tegen betaling software kunnen verkrijgen. Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de commissie in een tweede advies dieper ingegaan op de zaak (CZB/V/2016/379). De commissie stelt daarin vast dat het concrete aanbod van Academic Software in die mate afwijkt van enkele essentiële uitgangspunten die in het eerste advies werden vooropgesteld, dat het eerste advies niet nuttig ingeroepen kan worden.
 
De commissie herhaalt in haar nieuwe advies dat enkel software die niet tot de basisuitrusting van de school behoort, aan de leerlingen tegen betaling aangeboden kan worden. Maar leerlingen zijn niet verplicht om een dergelijk pakket via de school aan te kopen. Het door de school aangerekende bedrag moet altijd met de dienstverlening aan een individuele leerling in verband staan.
 
We vinden het belangrijk om de informatie door te geven aan scholen die overwegen een contract aan te gaan met aanbieders van dergelijke software. We raden aan om tijdig en duidelijk te communiceren naar ouders en leerlingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomende uitleg van de overheid over aansprakelijkheid van stagebegeleiders
 
De ministeriële omzendbrieven SO/2016/01 (buso) en SO/2015/01 over onder meer leerlingenstages zijn onlangs gewijzigd. Ze stellen nu dat wanneer een stagebegeleider handelingen demonstreert, hij op dat moment de onderwijzersopdracht van de stagementor mee opneemt. De stagebegeleider en het schoolbestuur nemen bijgevolg hun onderwijzersaansprakelijkheid, respectievelijk aanstellersaansprakelijkheid op voor schade die de leerling-stagiair berokkent. Er kan dan een met de stagementor gedeelde aansprakelijkheid ontstaan. 
 
Omdat het demonstreren van handelingen die opgenomen zijn in de leerlingenstageovereenkomst conform de werkpostfiche tot de rol van de stagebegeleider behoort, zijn de handelingen via de schoolpolis verzekerd. Dat geldt niet voor het uitvoeren van handelingen die enkel de functie hebben om het werk van de werknemers op de stageplaats te helpen verlichten (bv. afwerken van verpleegkundige/zorgkundige taken). De overheid verduidelijkt met de wijziging dat de rol van stagebegeleider niet verzoenbaar is met die van werknemer van de stageplaats.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Offerfeest op 1 september 2017
 
In 2017 zal het Offerfeest voor minstens een deel van de moslimgemeenschap op 1 september vallen. Met het oog op de organisatie van de start van het schooljaar is het belangrijk om te weten dat een deel van de leerlingen die dag gewettigd afwezig kan zijn.
 
Ouders melden die afwezigheden in principe vooraf. Het ministerie van Onderwijs heeft bevestigd dat ouders in dat geval uitzonderlijk de afwezigheid ook achteraf kunnen bevestigen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Informatieronde gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 
In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs bracht de Vlaamse regering op het einde van vorig schooljaar een conceptnota uit met maatregelen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Op 15 september bracht de Vlaamse onderwijsraad daarover een advies uit.
 
We lichten het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de maatregelen voor het basisonderwijs toe tijdens een informatieronde voor bestuurders en directeurs van het (buitengewoon) basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van niet-akkoord bij spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs en HBO5
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerpdecreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update FAQ vernieuwde opleidingsprofielen NT2
 
In de FAQ vernieuwde opleidingsprofielen NT2 werden onder 8.11, 8.12 en 8.12bis de toelatingsvoorwaarden voor de open geletterdheidsmodules NT2 verduidelijkt. Je vindt de update op de website van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs. Voor verdere vragen of bijkomende info kun je terecht bij Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht november 2016
 
Muzikale genres klinken allemaal anders. Mensen houden er ook verschillende opvattingen en levensovertuigingen op na. Die meerstemmigheid biedt kansen om elkaar beter te leren kennen, om in dialoog te treden. Open, vrijmoedig en respectvol; bewust van je identiteit. In die dialoog leer je ook jezelf beter kennen. Verscheidenheid is een rijkdom, ook op school. Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het novembernummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aankondiging Erasmus+ cursussen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigt je uit op deze internationale Erasmus+ cursussen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een Erasmus+ KA1-project schrijven
 
Wil je team zich volgend schooljaar internationaal professionaliseren? Het Erasmus+ KA1-programma is er om je school te ondersteunen.
 
Je gaat na wat je professionaliseringsnoden zijn, je schrijft een Erasmus+ KA1-project, je dient het in bij het nationaal agentschap Epos en voor je het weet professionaliseert jouw team zich volgend jaar binnen een Europese, internationale context.
 
Heb je hulp nodig om je project te schrijven en in te dienen? Geen nood, de Dienst Identiteit & kwaliteit ondersteunt je school. Meer info op nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook