Dit is Nieuwsbrief 94 van 21 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 94 van 21 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Bisschoppenconferentie over vak rooms-katholieke godsdienst in de katholieke dialoogschool
►  September-oktobernummer van In Dialoog verschenen
►  Nascholingsinitiatieven Lincka
Vacatures
►  Vacature voltijds pedagogisch competentiebegeleider regio Oost-Vlaanderen
Personeel
►  Extra oproep: uren-leraar gezocht!
►  Nieuwe modellen functiebeschrijving en nascholing over functioneren en evalueren
►  Vormingsdagen COV en COC
Lerenden
►  Aangepaste versie van het exploratie-instrument Columbus komt eraan
Curriculum & vorming
►  Ontdek de nieuwe website 'Geletterdheid in een CVO'
►  Tweedaagse basiscursus ‘autisme’ op 5 en 17 oktober 2017
►  Voorscholing leerplan aardrijkskunde en aardrijkskunde-natuurwetenschappen kso/tso derde graad
Identiteit & kwaliteit
►  VLEVA: loket voor allerlei EU-gerelateerde vragen
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 94
 
 
 

   Algemeen

 
 
Bisschoppenconferentie over vak rooms-katholieke godsdienst in de katholieke dialoogschool
 
cover r-k godsdienst   Vanmiddag stelde Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, namens de bisschoppenconferentie de visietekst Het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap voor. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwelkomt de verklaring om drie redenen.
 
Ten eerste schaart de bisschoppenconferentie zich uitdrukkelijk achter de vernieuwing van het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool, en geeft ze specifiek aan wat het belang van het vak rooms-katholieke godsdienst voor dat project is.
 
Ten tweede maakt de tekst duidelijk dat alle leraren die in het basisonderwijs aan dat project mee willen werken, welkom zijn in een katholieke dialoogschool, ook als ze zelf geen rooms-katholieke godsdienst kunnen geven.
 
Ten slotte vraagt de bisschoppenconferentie dat de katholieke lerarenopleidingen aankomende leraren goed voorbereiden op het werken in een katholieke dialoogschool, alsook bijzondere aandacht besteden aan een kwaliteitsvolle vorming voor leraren die rooms-katholieke godsdienst geven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
September-oktobernummer van In Dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Vorige week verscheen het september-oktobernummer van ‘In dialoog’. Je krijgt ons tijdschrift vanaf morgen tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Lincka
 
Lincka   Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst een aantal vormingen in de kijker voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Antwerpen, Regio Limburg
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds pedagogisch competentiebegeleider regio Oost-Vlaanderen
 
vacature   Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 november 2017 een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling aan te werven voor de pedagogische begeleiding regio Oost-Vlaanderen. Deze opdracht bestaat uit het begeleiden van de verdere uitbouw en werking van de ondersteuningsnetwerken in de regio Oost-Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Extra oproep: uren-leraar gezocht!
 
Heel wat secundaire scholen zijn nog steeds op zoek naar uren-leraar.
 
We hopen met deze oproep alsnog enkele scholen bereid te vinden om, indien mogelijk, enkele uren ter beschikking te stellen via ons Prikbord uren-leraar. Elk pakket uren-leraar is welkom en kan voor een of meerdere vragers een aanzienlijk verschil betekenen. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar integraal terug te bezorgen.
 
Ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Neem dan contact op met Jan Van De Wielle.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe modellen functiebeschrijving en nascholing over functioneren en evalueren
 
Vanaf nu vind je onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding geactualiseerde en nieuwe modellen van functiebeschrijving voor alle ambten binnen alle niveaus. De inhoudelijke invulling van de modellen voor de ambten binnen het buitengewoon basisonderwijs beperkt zich voorlopig tot het ambt van onderwijzer ASV en directeur. Een voorstel van inhoud voor de andere modellen van het buitengewoon basisonderwijs volgt later, evenals een actualisering van andere modeldocumenten (uitnodiging functioneringsgesprek, verslag functioneringsgesprek ...) binnen dat thema.
 
Wie graag meer weet over hoe je een succesvol evaluatiebeleid kan uitbouwen, kan zich inschrijven voor onze nascholing 'Succesvol traject van functioneren en evalueren: juridisch kader', die in elke regio georganiseerd wordt. Warm aanbevolen!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsdagen COV en COC
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties moeten de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur meedelen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester doorgegeven worden. Voor syndicale afgevaardigden die ook in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan.
 
De vormingskalender van de COC en de vormingskalender van het COV vermelden de data van de verschillende vormingssessies per provincie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste versie van het exploratie-instrument Columbus komt eraan
 
Columbus   Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Na de testafnames in de voorbije twee schooljaren werden aanpassingen doorgevoerd in de samenstelling van de items en in de feedback. Laatstejaars kunnen Columbus raadplegen vanaf 6 november 2017. Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus beschikbaar vanaf 1 februari 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ontdek de nieuwe website 'Geletterdheid in een CVO'
 
Geletterdheidsmodules   De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) werken samen aan de ondersteuning van het geletterdheidsbeleid in de CVO’s. De afgelopen jaren namen we verschillende initiatieven. Al dat materiaal werd eind vorig schooljaar op een overzichtelijke website verzameld.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tweedaagse basiscursus ‘autisme’ op 5 en 17 oktober 2017
 
De tweedaagse basisopleiding ‘autisme’ gidst je op een inzichtelijke en praktische manier door de zes fundamenten van autismevriendelijk en -deskundig dagelijks handelen. Om gepast te kunnen reageren hebben teamleden, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders behoefte aan actuele kennis en praktisch inzetbare vaardigheden. De tweedaagse basiscursus ‘autisme’ geeft deelnemers een duidelijk beeld van wat autisme is, hoe ze autistisch gedrag kunnen begrijpen en hoe ze er adequaat mee kunnen omgaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorscholing leerplan aardrijkskunde en aardrijkskunde-natuurwetenschappen kso/tso derde graad
 
Op 1 september 2017 werden in de derde graad kso/tso twee typeleerplannen aardrijkskunde van kracht naar aanleiding van de nieuwe eindtermen aardrijkskunde en natuurwetenschappen. Om de grondige vernieuwing in die leerplannen voor te bereiden, werd vorig schooljaar een voorscholing georganiseerd. Dit schooljaar wordt die vervolgd en ligt de focus op de thema’s die voor beide leerplannen tijdens het zesde jaar aan bod zullen komen.
 
De voorscholing wil de leraren meer vertrouwd maken met de nieuwe concepten van de leerplannen en de implementatie ondersteunen. Je vindt alle concrete informatie op de nascholingspagina 'Wegwijzers voor de nieuwe leerplannen aardrijkskunde en aardrijkskunde–natuurwetenschappen derde graad kso/tso'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
VLEVA: loket voor allerlei EU-gerelateerde vragen
 
vleva   Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt in Europees verband nauw samen met VLEVA. VLEVA is het Europees verbindingsagentschap van Vlaanderen. Eén van hun kerntaken is het "loket voor allerlei EU-gerelateerde vragen". Je kan hen contacteren indien je vragen hebt over onder andere Europese subsidies, Europees lesmateriaal, Europese contacten ...
 
Contactgegevens: Karen Vandersickel, Liaisonofficer, Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
 
+32 (0)2 737 14 40 of +32 (0)474 57 57 79 - Kortenberglaan 71, 1000 Brussel - www.vleva.eu - karen.vandersickel@vleva.eu
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 94
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Wat zou een wereld zonder goed onderwijs zijn? Met de belactie 'Saved by the bell' kan je leerlingen bewust maken van het belang van kwalitatief onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Saved by the bell sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het wereldwijd engagement voor een betere wereld. Doe ook mee met je school en organiseer een belmoment op donderdag 5 oktober, Internationale dag van de Leerkracht. Registreer je school en toon mee met hoeveel leerlingen en leerkrachten we gaan bellen voor het recht op goed onderwijs. Ingeschreven scholen ontvangen een actiepakket om het belmoment nog beter voor te bereiden. Alle info en lesmateriaal is te vinden op www.savedbythebell.be.
 
► 
 
Wil je met je klas graag iets doen rond het conflict in Syrië maar weet niet goed wat? Wil je je leerlingen beter doen begrijpen wat de link is met de vluchtelingenthematiek? Wil je echt in contact komen met Syrische vluchtelingen? Aan de hand van een briefwisseling tussen je leerlingen en jonge Syrische vluchtelingen in Libanon bouwt het project 'Jongeren op de vlucht' van Caritas International een brug tussen jongeren uit die twee totaal verschillende werelden.
 
► 
 
Inclu Acto belicht op interactieve en ludieke wijze vragen over migratie en integratie van vluchtelingen in België en de impact ervan op onze samenleving. Met Inclu Acto, ontwikkeld door Caritas International, kruipen je leerlingen in de huid van Khalid, Louise, Stefan, Naïma, Aman en Caroline en staan ze stil bij dagelijkse situaties.
 
► 
 
Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het kader van de ‘Europe Code week’ van 7 tot 22 oktober het ‘Code Festival 2017’. Het initiatief brengt programmeren in de klas onder de aandacht. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen in zoveel mogelijk klassen en scholen te laten starten met een programmeerproject.
 
► 
 
Op 9 oktober organiseren Wikifin.be, SLO Economie en SLO Wiskunde van KU Leuven een gezamenlijke studiedag rond financiële educatie. Tijdens de studiedag diepen ze het belang van financiële geletterdheid uit. Ze gaan in op de verschillen tussen financiële kennis, attitudes en vaardigheden, en vergelijken de prestaties van Vlaamse met die van buitenlandse scholieren. Ook wordt er een benadering vanuit de vakdidactiek wiskunde (financiële algebra) aan gekoppeld. Tot slot wordt concreet lesmateriaal voorgesteld.
 
► 
 
Hoe geef je les over vluchtelingen en migratie? En hoe ga je om met een superdiverse klasgroep? Op maandag 16 oktober organiseert 11.11.11 samen met heel wat partners de studiedag 'Migratie en vluchtelingen' voor leraars, CLB-medewerkers, directies, coördinatoren … uit het lager en het secundair onderwijs. De studiedag spitst zich toe op inhoudelijke verdieping, concrete tools en uitwisseling.
 
► 
 
Eén Belg op zeven leeft in armoede. Dat is leven tegen de wind in. Met vlagen dringt de rauwe realiteit binnen in alle kieren van het leven. Armoede is altijd aanwezig, nooit helemaal afwezig. De tentoonstelling ‘Tegenwind. Armoede in België sinds 1800’ vertelt de geschiedenis van armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw. Je ontdekt hoe armoede zowat alles in het leven beïnvloedt, hoe mensen hun eigen situatie proberen te verbeteren en wat de samenleving doet of kan doen. Een aanrader: je groep kan met één van hen een gesprek aanvragen na je bezoek aan de tentoonstelling. Gratis te bezoeken tot 26 november in het Caermersklooster in Gent.
 
► 
 
In 2018 organiseert Odisee-Brussel het Velov-congres ‘Breed leren – Breed evalueren’. Je kan je congresbijdragen digitaal indienen vanaf donderdag 21 september 2017 tot en met 3 november 2017 via www.breed-breder-breedst.be/congresbijdragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook