Dit is nieuwsbrief 206 van 25 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 206 van 25 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Technisch probleem met extra nieuwsbrief
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Herinnering: enquête over de kosten van de coronacrisis
►  Denk nu al aan september...
►  Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Risicoanalyse chemicaliën op school (COS)
Lerenden
►  Aandachtspunten nieuw begeleidingsdecreet
►  Update mededeling over evaluatiebetwistingen
►  Herwerkte handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula
►  Aanvullend attest fytolicentie
Curriculum & vorming
►  Nascholingen in de kijker
►  Jouw school, top voor begrijpend lezen!
►  Implementatie nieuw leerplan wiskunde 7de jaar bso
►  Opleiding voor beginnende trajectbegeleiders in duaal leren 2020-2021
►  Vrije tribune volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Verrassend vreugdevol naar 2020-2021: uitwerking van het jaarthema
►  Eindconferentie 3DiPhE: online en in Slovenië te volgen
►  Tweede inspiratiedag 'Internationalisering in het onderwijs'
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  Uitnodiging om gebruik te maken van het (volledig gefinancierde) programma voor gezondheidseducatie
 
 
 

   Algemeen

 
 
Technisch probleem met extra nieuwsbrief
 
Door een technisch probleem heeft niet iedereen van jullie onze extra nieuwsbrief van gisteren ontvangen. Graag delen we het bericht Duidelijk opstartplan voor volgend schooljaar nogmaals.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je een commentaar bij het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX bis en bij de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 18 juni 2020 beantwoordde: 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Sint Lukas Kunstschool Brussel zoekt een directeur voor haar kunsthumaniora.
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw Vrije Basisschool Welle zoekt een directeur.
 
► 
 
Scholengroep Sint-Lodewijk-Brugge zoekt een directeur voor het Sint-Lodewijkscollege.
 
► 
 
De vzw IC Sint-Lucas zoekt een halftijds adjunct-directeur voor de kunsthumaniora in Gent.
 
► 
 
De vzw Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo zoekt een deeltijds directeur schoolorganisatie.
 
► 
 
De vzw VORA zoekt een adjunct-directeur voor het Sint-Augustinusinstituut in Aalst.
 
► 
 
De vzw KOMO zoekt een beleidsmedewerker voor de Technische Scholen Mechelen.
 
► 
 
Koba Hoogstraten vzw zoekt een pedagogisch coördinator fungerend als directeur eerste en tweede graad voor het Klein Seminarie.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een:
 
 
► 
 
coördinator internationalisering
 
► 
 
beleidsmedewerkster/business partner HR
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Herinnering: enquête over de kosten van de coronacrisis
 
Scholen hebben tal van extra kosten opgelopen en inkomsten mislopen ten gevolge van corona. De financiële impact voor scholen riskeert groot te zijn. Het gaat daarbij niet alleen over extra ICT-materiaal waarvoor al een beperkte vergoeding werd uitgekeerd. Het gaat ook over kosten voor poetspersoneel, hygiëne en veiligheidsmateriaal, annuleringen van schooluitstappen, investeringen in lavabo’s … En we hebben het daarnaast over gederfde inkomsten uit schoolfeesten, eetdagen, verhuur van infrastructuur …
 
Jouw inbreng kan ons helpen om met de overheid in gesprek te gaan.
 
Het zou bijzonder nuttig zijn antwoord te krijgen op de vragen van deze enquête over de extra kosten waarmee je tijdens het schooljaar 2019-2020 door de coronacrisis te maken krijgt. Uiteraard is er geen enkele verplichting eraan mee te werken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Denk nu al aan september...
 
Het einde van het schooljaar is in zicht, de verdiende vakantie komt eraan. Om ook die gerust in te kunnen gaan, wacht je beter niet tot september om de school van de nodige middelen en materialen voor schoonmaak en desinfectie te voorzien. De firma Alpheios die onze contractant is in de raamovereenkomst schoonmaakproducten biedt je een aantal producten aan die meteen leverbaar zijn.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap
 
Op onze nieuwe webpagina's Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so lees je dat elke scholengemeenschap ten laatste op 30 juni 2020 volgende zaken aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgt:
 
 
► 
 
de overeenkomst (scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen)
 
► 
 
de beslissing (scholengemeenschap onder één schoolbestuur)
 
► 
 
de statuten (bijkomend voor de scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen en een vzw als rechtsvorm)
 
Dit doe je door te mailen naar patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen. Modeldocumenten vind je op dezelfde plaats op de website.
 
Rekening houdend met de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is 30 juni 2020 een richtdatum geworden. Je stuurt de stukken in zodra ze afgewerkt en ondertekend zijn.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 24 juni 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 109 subsidiedossiers goed voor in totaal 22 272 698,20 euro subsidie. 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Risicoanalyse chemicaliën op school (COS)
 
In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd.
 
Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht voor leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte daartoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit die positief werd onthaald door de onderwijsinspectie en de begeleidingscommissie Welzijn.
 
Je vindt de gratis tool terug in de nieuwste versie van de databank gevaarlijke stoffen die je kunt downloaden via www.gevaarlijkestoffen.be
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aandachtspunten nieuw begeleidingsdecreet
 
Op 29 januari 2020 stelde de Commissie Struyf haar rapport voor met betrekking tot de Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel. Daarop heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de aanbevelingen in dit rapport besproken met de directiecommissies, adviesraden, de Taskforce Ondersteuningsmodel en een afvaardiging van directies en coördinatoren type 2, 4, 6 en 7. Het nieuwe ondersteuningsmodel zal immers deel uitmaken van het begeleidingsdecreet waarvan de conceptnota door het kabinet voorzien was voor maart 2020. De aanbevelingen werden afgetoetst aan de visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom’, in 2018 goedgekeurd door de raad van bestuur. In die tekst schetst Katholiek Onderwijs Vlaanderen de contouren van inclusief onderwijs. De verwoorde inzichten zijn richtinggevend voor de langetermijnvisie van onze netwerkorganisatie. Tegelijk vormen ze de positiebepaling in de actuele politiek-maatschappelijke besluitvorming.
 
Deze besprekingsronde vormde de basis voor een politieke nota waarin Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbevelingen doet voor het nieuwe begeleidingsdecreet.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling over evaluatiebetwistingen
 
De modernisering van het secundair onderwijs wijzigt de studiebewijzen die klassenraden in het eerste leerjaar A of B kunnen uitreiken. Bovendien moeten klassenraden bij een bepaalde attestering een bindend advies formuleren over overzitten, ook in de hogere leerjaren.
 
Daarmee wijzigt ook welke klassenraadsbeslissingen leerlingen kunnen betwisten. Wat er precies verandert, lees je in de aangepaste mededeling
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herwerkte handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met individueel aangepast curriculum (IAC). Is voor een leerling de beslissing tot een IAC genomen, dan vind je in deze herwerkte handleiding:
 
 
► 
 
beknopt de basisinformatie met betrekking tot IAC
 
► 
 
drie belangrijke uitgangspunten bij het opstarten van een IAC
 
► 
 
kapstokken voor de realisatie van kwaliteitsvolle IAC
 
We hopen scholen daarmee een stuk op weg te helpen maar ook om hen goesting te doen krijgen om deze uitdagende stap te nemen. De handleiding richt zich tot scholen, pedagogisch begeleiders en ondersteuners die concreet aan de slag gaan met een IAC.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvullend attest fytolicentie
 
De FOD Volksgezondheid duidde aan welke studiebewijzen in het land- en tuinbouwonderwijs geldig zijn voor een aanvraag van een fytolicentie. Dit is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat de houder op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kan omgaan.
 
Naast de uitreiking van het benodigde studiebewijs, moet de school bevestigen dat de leerling minstens 16 (NP,P1), 60 (P2) of 120 (P3) uren over gewasbescherming heeft gevolgd waarbij hij een grondige kennis bezit van de betrokken onderwerpen. De FOD legt hiervoor geen model op, maar verwijst naar een aanvulling op het diploma of een afzonderlijk attest.
 
Een aanvulling op het diploma (of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs) is echter niet mogelijk omdat scholen verplicht zijn de modellen van de omzendbrief SO 64 te hanteren. Daarom ontwikkelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een model van aanvullend attest. Alle betrokken scholen ontvingen dit model via e-mail. Voor verdere vragen kun je terecht bij Wim Vanderschueren, studiegebiedverantwoordelijke land- en tuinbouw.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
De onderwijsspiegel 2020 leert ons dat  basisscholen nog een groeimarge hebben op vlak van kleuter- en leerlingenevaluatie. We zetten enkele nascholingen in de kijker, waarbij je als school hierop kunt inzetten:
 
► 
 
Krachtige leeromgeving: ‘aanpakken’ voor het leren van leerlingen met oog voor differentiatie en schoolorganisatie.
 
► 
 
Verdieping leerplan via leergebieden en thema’s: Module C - Evaluatie
 
► 
 
Continu werken aan kwaliteitsvol onderwijs, hoe doe je dat als leraar en als schoolteam?
onderwijsspiegel
 
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jouw school, top voor begrijpend lezen!
 
Wil je jullie schooleigen leesbeleid verder vorm geven of toetsen aan wetenschappelijke inzichten?  Dan is dit professionaliseringstraject echt iets voor jullie. Vanuit de principes van krachtig leesonderwijs versterk je het  schooleigen leesbeleid verder. Je onderzoekt welke van de vijf sleutels voor krachtig leesonderwijs al veel aandacht krijgen en hoe jullie andere kunnen versterken. We doen dit expliciet vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de beschikbare materialen in de evaluatiebox.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Implementatie nieuw leerplan wiskunde 7de jaar bso
 
Vanaf 1 september 2020 gaat er een nieuw leerplan wiskunde in voor het 7de jaar bso.
 
Geef je wiskunde in het 7de jaar bso en heb je vragen of bedenkingen bij dit nieuwe leerplan? Dan kun je ze hier alvast stellen.
 
Op 29 september nodigen we je van 17.15 uur tot 18.30 uur graag uit voor een webinar waar we dit leerplan bespreken en waar je antwoord krijgt op je vragen bij dit nieuwe leerplan. De link en toegangscode voor dit webinar ontvang je door je e-mailadres te bezorgen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding voor beginnende trajectbegeleiders in duaal leren 2020-2021
 
Tijdens deze opleidingsdag voor beginnende trajectbegeleiders in duaal leren introduceren we de belangrijkste aspecten van duaal leren. Aan de hand van vijf opeenvolgende sessies leer je de verschillende facetten van duaal leren kennen:
 
 
1. 
 
Taken en verantwoordelijkheden van de trajectbegeleider
 
2. 
 
Chronologisch overzicht van de verschillende stappen binnen een duale opleiding
 
3. 
 
Hoe een intakegesprek met de mentor vorm geven?
 
4. 
 
Van standaardtraject naar opleidingsplan: waar moet je op letten
 
5. 
 
Evaluatie binnen duaal leren: praktijkvoorbeeld en reflectie
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrije tribune volwassenenonderwijs
 
Omwille van de coronacrisis wordt het volwassenenonderwijs ook zwaar getroffen, maar kan het daarbij helaas niet altijd rekenen op de volle aandacht van de beleidsmakers. Toch biedt net het volwassenenonderwijs veel troeven in tijden van crisis en voor de post-coronaperiode. Met deze open brief willen de directeurs van de CVO’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hun sterktes in en na de coronacrisis in de verf zetten. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Verrassend vreugdevol naar 2020-2021: uitwerking van het jaarthema
 
Verrassend vreugdevol  
 
Met het jaarthema Verrassend vreugdevol reikt Leeftocht volgend schooljaar vindplaatsen van vreugde aan als proviand voor onderweg, in alle kleuren van de regenboog. Affichestartnummer en septembernummer zijn online beschikbaar en in drukversie bij hun abonnees. Een bezinnende diamontage en een heleboel werkmateriaal om het jaarthema uit te werken, staan voor je klaar op de website.
 
Enkele speciale aanraders: neem een groepsabonnement, abonneer je op Leeftocht voor kinderen en bevoorraad onze websiterubriek Uit het werkveld.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindconferentie 3DiPhE: online en in Slovenië te volgen
 
3diphe  
 
Enkele tientallen leraren uit minstens vier landen leggen uit hoe zij onderzoekend leren toepassen in de klas en hoe ze daarmee de resultaten van de leerlingen hebben verbeterd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog presentaties die achtergrond geven bij professioneel leren van (fysica) leraren.
 
De 3DiPhE eindconferentie vindt plaats van woensdag 26 augustus 14 uur tot vrijdag 28 augustus 17 uur.  Bekijk het volledige programma van deze 3DiPhE conferentie. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tweede inspiratiedag 'Internationalisering in het onderwijs'
 
Internationalisering   Wil jij je collega’s en leerlingen het onderwijs in andere Europese landen laten ontdekken? En heb je geen idee hoe je start met een Erasmus+-aanvraag? Deed je al een eerste ervaring op en wil je ontdekken welke verdere mogelijkheden er zijn, hoe je samenwerkingen verder kunt uitbouwen of wat de nieuwste trends zijn binnen internationalisering?
 
Op 15 oktober 2020 zetten we bij VLEVA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze deuren weer open om internationaal bij te leren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
In dit bewogen schooljaar is iederéén Leraar van het Jaar. Want élke leraar moest razendsnel schakelen. Aan welke collega had jij veel steun? Wie was een held voor de leerlingen? Overtrof zichzelf? Bedank jouw topper met een gepersonaliseerde boodschap via leraarvanhetjaar.be!
 
► 
 
Sta je voor een uitdaging als CLIL-leraar? Of wil je als vreemdetaalleraarje leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun CLIL-avontuur? Kom dan proeven van deze masterclass in de CLIL-didactiek!
 
► 
 
Het expertisecentrum Education & Development van UCLL start een praktijkwetenschappelijk onderzoek naar oriëntering in de eerste graad. Voor dit onderzoek is het expertisecentrum op zoek naar partnerscholen die bereid zijn om hun huidige oriënteringsbeleid en de tendensen in de schoolloopbanen van hun leerlingen onder de loep te nemen. Kandideren kan door een korte motivatie tot deelname te sturen naar adelheid.spillier@ucll.be voor 15 oktober.
 
► 
 
 
Het Prins Filipfonds organiseert samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Dit initiatief wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen. Er zijn subsidies beschikbaar tussen 500 euro en 2500 euro. Deadline om je kandidaatsdossier in te dienen: 19 oktober.
 
► 
 
Vanaf dit jaar organiseert het Prins Filipfonds, naast de oproep voor uitwisselingen in het basis- en secundair onderwijs, een specifieke oproep voor de opleidingen duaal leren. Via deze oproep wil het Fonds leerlingen en hun trajectbegeleiders de kans bieden en aanmoedigen om in klas- of groepsverband kennis te maken met opleidingen of bedrijven aan de andere kant van de taalgrens om op deze manier ervaringen uit te wisselen. Er zijn subsidies beschikbaar tussen 500 euro en 2500 euro. Deadline om je kandidaatsdossier in te dienen: 19 oktober.
 
► 
 
Tijdens de openingsuren kunnen leerlingen en ouders terecht bij CLBch@t met al hun vragen. Ook tijdens de zomervakantie blijven de verruimde openingsuren van toepassing die gehanteerd worden sinds de aanvang van de coronacrisis. CLBch@t zal uitzonderlijk open zijn van maandag tot en met donderdag, telkens van 14-21 uur. Dit tot en met dinsdag 14 juli en van maandag 17 tot en met maandag 31 augustus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging om gebruik te maken van het (volledig gefinancierde) programma voor gezondheidseducatie
 
Het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Aken wil, in samenwerking met academische en niet-academische partners in de Euregio, het onderwijs en het bewustzijn van de jonge bevolking op het gebied van gezondheid vergroten. Daartoe bereiden ze een nieuw consortium voor (EUREDUC genaamd) met partners in Duitsland, Nederland en België (bijvoorbeeld Universiteit van Aken, Maastricht en Hasselt) om over een periode van drie jaar concrete doelstellingen op het gebied van onderwijs, sensibilisering en preventie te bereiken.
 
Hun focus ligt op hartziekten, die verantwoordelijk zijn voor 30-40% van alle sterfgevallen in Europa. Hoewel velen nu weten dat 'bewegen gezond is' en 'frieten ongezond', zien slechts weinigen zichzelf nog als 'risicopatiënt'. Vooral kinderen weten nauwelijks waarom iets ongezond is
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook