Dit is nieuwsbrief 134 van 27 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 134 van 27 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Een toekomstplan voor een sterk basisonderwijs
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Hilde Veulemans
►  Septemberverklaring
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Rekenmodule werkingsmiddelen schooljaar 2018-2019
►  Programmatie duale structuuronderdelen schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 oktober 2018
►  Website vzw DOKO
►  Schrijf je in voor de studiedag 'Burn-out in onderwijs'
►  Vorming 'BOS & Preventie en welzijn' vanaf 8 oktober 2018
►  PREVO-tweedaagse voor preventieadviseurs Oost-Vlaanderen
Personeel
►  Extra oproep: uren-leraar gezocht!
►  Nieuwe data voor vacantverklaring
►  Arbeidsovereenkomst voor leden van het lerarenplatform
►  Vormingsdagen COV en COC
►  Stakingsaanzegging 2 oktober
Lerenden
►  Aanpassing modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training
►  Infoavond rond polarisering: gangmaker of bangmaker?
Curriculum & vorming
►  Nieuwe graduaatsopleiding
Identiteit & kwaliteit
►  Twaalfde themadag leidinggeven
►  Leeftocht oktober 2018: dialoog
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  Make Belgium Great Again: veilige schoolomgeving
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Een toekomstplan voor een sterk basisonderwijs
 
Basisonderwijs is het fundament voor een brede basisvorming van kinderen. Wat kinderen op jonge leeftijd meekrijgen, heeft een bepalende impact op de latere schoolloopbaan. Al jarenlang klinkt vanuit dat basisonderwijs de vraag naar meer omkadering en naar meer werkingsmiddelen.
 
Het toekomstplan voor een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs werd vorige week aan de Minister van Onderwijs voorgelegd. De sociale partners willen enerzijds de sterke troeven van dat basisonderwijs beschermen, maar anderzijds stevig inzetten op het wegwerken van de pijnpunten. Daartoe werd een driesporenbeleid ontwikkeld, dat bijkomende middelen vraagt op het niveau van de basisfinanciering; het lerarenteam en de leraar; de beleidskracht en de schoolorganisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Hilde Veulemans
 
Hilde Veulemans   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand is het de beurt aan Hilde Veulemans, bestuurder van de scholengroep vzw Kaboog, drijvende kracht achter het fusieproject van vzw De Zeemeeuw en nieuwbakken lid van onze raad van bestuur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Septemberverklaring
 
In zijn Septemberverklaring kondigde minister-president Geert Bourgeois aan dat de Vlaamse Regering 40 miljoen euro vrijmaakt voor het basisonderwijs in de begroting van 2019. De verdeling is als volgt:
 
 
► 
 
20 miljoen gaat naar beleidsondersteuning van de basisscholen
 
► 
 
10 miljoen om de kloof tussen kleuter- en basisonderwijs kleiner te maken (werkingsmiddelen)
 
► 
 
10 miljoen voor de ondersteuning van leraars
 
Wij beschouwen dit initiatief als een eerste aanzet in de realisatie van het actieplan basisonderwijs, die in lijn ligt met de prioriteiten zoals we ze zelf hebben vastgelegd tijdens de besprekingen van het actieplan basisonderwijs, waarbij voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen de focus vooral dient te liggen bij de beleidsondersteuning van de basisschool en het herstellen van de koopkracht. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal alles in het werk stellen opdat het volledige actieplan geïmplementeerd wordt.
 
Daarnaast maakt de Vlaamse Regering 5 miljoen euro extra vrij voor investeringen in didactische uitrusting van STEM-richtingen in technische scholen.
 
Lees ook het commentaar over het plenair debat over de Septemberverklaring.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2018:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs - 12 september 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 13 september 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 11 september 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen een commentaar bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen deze vacatures graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider buo: kinderen en jongeren met ernstige en meervoudige beperkingen
 
► 
 
pedagogisch begeleider project taal secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
stafmedewerker financieel beleid
 
De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco, een onderdeel van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft een vacature voor een halftijdse pedagogisch begeleider voor de secundaire scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC)
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Instituut van het Heilig Graf zoekt een directeur basisonderwijs voor het Heilig Graf in Turnhout.
 
► 
 
Vzw Broeders van Liefde zoekt een administratief logistiek directeur voor het orthopedagogisch Centrum in Woluwe. 
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt voor een pedagogisch directeur voor de Don Bosco basisschool in Halle.
 
► 
 
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Ozcs West-Brabant zoekt een directeur voor het Regina Pacisinstituut in Brussel.
 
► 
 
Vzw schoolbestuur van het Heilig Hart van Maria-Instituut Evere zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Ronse heeft een tijdelijke vacature voor een directeur kleuteronderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Rekenmodule werkingsmiddelen schooljaar 2018-2019
 
We actualiseerden de rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019. Voor het eerst is er ook een rekenmodule voor het gewoon secundair onderwijs.
 
Je vindt de nieuwe versie van de rekenmodule op de themapagina Werkingsmiddelen. Het gaat om geraamde geldwaardes, want de definitieve gegevens voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend.
 
De geldwaardes per punt zijn geraamd op basis van de definitieve afrekening van schooljaar 2017-2018 en de vastgestelde evoluties in voorgaande jaren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie duale structuuronderdelen schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 oktober 2018
 
De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon en in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs vanaf 2019-2020 is voortaan onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) gebruiken we de indiendatum van 15 oktober 2018. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Website vzw DOKO
 
vzw DOKO   In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
We hebben al een lange weg afgelegd, maar sinds augustus is vzw IRO ingekanteld in vzw DOKO. In de maand november kantelt ook vzw ServiKO in.
 
Alle informatie over alle raamovereenkomsten kun je vanaf vandaag ook vinden op de nieuwe website van DOKO: www.doko.be
 
We zijn momenteel druk bezig met het opstellen van raamovereenkomsten van kopieerapparaten, aankoop computers en laptops, schoolboeken secundair en schoolboeken basisonderwijs.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor de studiedag 'Burn-out in onderwijs'
 
Burn-out   Burn-out in onderwijs is een niet te onderschatten probleem. Als leidinggevende krijg je tijdens de studiedag op 14 november 2018 een aanzet om het eigen beleid rond burn-out te optimaliseren. De studiedag heeft zowel aandacht voor preventie als voor re-integratie, zoals verplicht vanuit de wet Welzijn op het werk.
 
Het aantal beschikbare plaatsen in de verschillende workshops is beperkt! Schrijf in en maak snel je keuze!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming 'BOS & Preventie en welzijn' vanaf 8 oktober 2018
 
BOS   In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zetten meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie. In de vorming 'BOS & Preventie en welzijn' schetsen we het huidige kader met de gevolgen en de kansen voor preventie en welzijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft heel wat materiaal en technische nota’s uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen. Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & Preventie'. Die nota vormt de basis van de vorming.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
PREVO-tweedaagse voor preventieadviseurs Oost-Vlaanderen
 
PREVO   PREVO - Preventieadviseurs Oost-Vlaanderen Katholiek Onderwijs - organiseert dit schooljaar meerdere initiatieven ter ondersteuning van de professionalisering van de preventieadviseur.
 
Besturen, Voor iedereen, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Extra oproep: uren-leraar gezocht!
 
Heel wat secundaire scholen zijn nog steeds op zoek naar uren-leraar. We hopen met deze oproep alsnog enkele scholen bereid te vinden om, indien mogelijk, enkele uren ter beschikking te stellen via ons Prikbord uren-leraar. Elk pakket uren-leraar is welkom en kan voor een of meerdere vragers een aanzienlijk verschil betekenen.
 
De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar integraal terug te bezorgen. 
Ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Neem dan contact op met Guy Debusschere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe data voor vacantverklaring
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden de vacante betrekkingen in wervingsambten vastgesteld op 15 oktober, en meegedeeld tegen 15 november. De benoeming gaat dan in op 1 januari. De vacantverklaring moet ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.
 
Onder het thema Vaste benoeming vind je onze aangepaste mededeling over de vacantverklaring van wervingsambten: afzonderlijk voor het volwassenenonderwijs en voor de andere niveaus. Ook de modellen daarbij zijn aangepast.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Arbeidsovereenkomst voor leden van het lerarenplatform
 
Vanaf 1 oktober kunnen de scholen die behoren tot een samenwerkingsplatform, een personeelslid aanstellen in het lerarenplatform. Voor die betrekking stel je een afzonderlijke arbeidsovereenkomst op: TADD ofwel TABD, niet als vervanger. De inzetbaarheid van het personeelslid leg je vast in een bijlage. Een model daarvoor vind je onder het thema Lerarenplatform.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsdagen COV en COC
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties moeten de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur meedelen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester doorgegeven worden. Voor syndicale afgevaardigden die ook in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan.
 
In de vormingskalender van het COV en de vormingskalender van de COC vind je de data voor het schooljaar 2018-2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging 2 oktober
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB diende een stakingsaanzegging in voor dinsdag 2 oktober. Daarmee wil het zijn militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie in Brussel op die datum.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanpassing modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training
 
De modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training (voor voltijds so en buso) zijn licht aangepast. Het is voldoende dat de werkpostfiche - die de resultaten van de risicoanalyse bevat – als bijlage aan de overeenkomst wordt toegevoegd. De risicoanalyse zelf hoef je niet meer toe te voegen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een vrijblijvend model van werkpostfiche aan. Let wel, de werkpostfiche wordt enkel door de stagegever opgesteld.
 
De modellen van cursistenstageovereenkomst voor het volwassenenonderwijs zijn ook beschikbaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infoavond rond polarisering: gangmaker of bangmaker?
 
Polarisering   Hoe ga je als leraar of ouder om met de toenemende tegenstellingen in onze samenleving? Hoe geef je dat een plaats in de opvoeding van kinderen, thuis en op school? Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCOV organiseren samen een infoavond rond polarisering: gangmaker of bangmaker. Khalid Benhaddou, coördinator onderwijsnetwerk islamexperten, en Chris Wyns, pedagogisch begeleider, delen hun visie op polarisering. Schrijf je in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe graduaatsopleiding
 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gaf groen licht aan het Graduaat in de voertuigtechnieken voor Thomas More Mechelen-Antwerpen en de Katholieke Hogeschool VIVES Zuid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Twaalfde themadag leidinggeven
 
leidinggeven  
 
Leidinggeven en kwaliteitsontwikkeling zijn verbonden met een duurzaam HR. Het opzet van de twaalfde themadag 'Leidinggeven' is op zoek te gaan naar de meerwaarde van duurzaam HR in onderwijs. Engagement, reflectie en dialoog vormen daarbij de rode draad. De studiedag vindt plaats op 23 november 2018.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht oktober 2018: dialoog
 
Leeftocht  
 
Dialoog: in iemands schoenen staan
 
Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog. Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
We plaatsen graag ook deze nascholingen in de kijker:
 
 
► 
 
Infosessie personeelsreglementering internaten (vervolgsessie) - internaten
 
► 
 
Een G Suite omgeving opzetten (halve dag) - ict-nascholing
 
► 
 
Flipping The Classroom: de leertijd van je leerlingen optimaal benutten! - ict-nascholing
 
► 
 
Tweedaagse basiscursus autisme (rand)normale begaafdheid - buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Kinderbegeleiding, op maat van elk kind! - secundair onderwijs
 
► 
 
Studiereis Oulu, Finland - internationalisering
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Make Belgium Great Again: veilige schoolomgeving
 
Het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’, dat je misschien kent vanwege hun actie rond orgaandonatie het voorbije weekend, wil deze week de verkeersveiligheid rond scholen aankaarten en ervoor zorgen dat chauffeurs zich aan de zone 30 houden.
 
Want de cijfers liegen niet: als je iemand aanrijdt tegen 30 kilometer per uur is de overlevingskans 98 procent. Aan een snelheid van 50 kilometer per uur, slinken de overlevingskansen naar 24 procent.
 
In de aflevering van deze week riepen ze de hulp in van Thibault Courtois. Enkele scholen staken zelf de handen uit de mouwen. Wil je hun voorbeeld volgen? Organiseer dan een creatieve actie aan de schoolpoort.
 
Voel je vrij om de foto’s op sociale media te delen met de hashtag #makebelgiumgreatagain en de mention @KathOndVla (Twitter) of @KatholiekOnderwijsVlaanderen (Facebook), zodat het resultaat verder gedeeld kan worden!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
In 2017-2018 bleef School of Education inzetten op de samenwerking tussen de lerarenopleidingen van KU Leuven, de hogescholen en de cvo's.  Op 5 oktober 2018 presenteren drie projecten hun resultaten rond het profiel van zij-instromers en/of vakdidactiek tijdens de studiedag Samen op weg naar de nieuwe verkorte lerarenopleiding voor zij-instromers
 
► 
 
Gedichten koppelen aan je lessen, het is geen evidentie in de hogere jaren van het secundair onderwijs. Hoe breng je klassiekers op een boeiende manier? Op 24 oktober 2018 vindt in Gent de inspiratiedag Alle poëzie dateert van vandaag plaats. De inspiratiedag wil poëzie en poëziedidactiek onder de aandacht brengen met toepassingen en methodes.
 
► 
 
Op 24 oktober 2018 van 14 tot 16 uur vindt in het Lucernacollege in Anderlecht een Dialoogdag plaats, bedoeld voor leraars katholieke en islamitische godsdienst. Het thema is: Vrede, toenadering, conflict … Wat vinden we ervan terug in onze twee religieuze tradities?. Inschrijven kan door te mailen naar expertise.IDB@proximus.be . De initiatiefnemers zijn: Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (K.O.C.B.), Sint-Gorikscholengemeenschap, Inspectie RK-godsdienst Secundair Onderwijs, Vereniging Ontwikkeling en Emancipatie Moslims (V.O.E.M.), Lucerna en Expertisepunt Interreligieuze Dialoog Brussel.
 
► 
 
De leukste manier om mensenrechten te promoten op school? Dat is de Schrijf-ze-VRIJdag! Op vrijdag 26 oktober zal schoolgaand Vlaanderen in de pen kruipen voor mensenrechtenverdedigers en zullen ze “opkomen voor mensen die opkomen voor mensen”. Op de Schrijf-ze-VRIJdag kun je meer doen dan schrijven: het is ook het moment om les te geven en activiteiten te organiseren rond mensenrechten. Doe ook mee met je klas of school en schrijf je gratis in. Amnesty International bezorgt je een schoolpakket vol tips en activiteiten en een felbegeerd mensenrechtencertificaat!
 
► 
 
Propere terreinen en een mooiere buurt: zowel gemeentes en intercommunales als scholen en verenigingen die gemotiveerd zijn om daarvoor de handen uit de mouwen te steken, kunnen dit schooljaar opnieuw intekenen op Operatie Proper.
 
► 
 
Doe je mee aan de Schoolgebouwenmonitor 2018? Momenteel verzamelt AGION via een online-bevraging informatie over de kwaliteit en het gebruik van het gebouwenpark. Het onderzoeksbureau GfK uit Leuven voert het onderzoek in opdracht van AGION uit. Eind vorig schooljaar ontving elke schooldirectie van AGION een uitnodiging om deel te nemen aan de schoolgebouwenmonitor 2018. Wie nog geen kans had om deel te nemen, kan dat nu doen. Dankzij de nieuwe schoolgebouwenmonitor kan de Vlaamse Regering het beleid actueel onderbouwen en versterken, in het belang van alle scholen. Vragen over de schoolgebouwenmonitor? Contacteer schoolgebouwenmonitor@agion.be.
 
► 
 
Gezin en Handicap organiseert een vormingsdag Communiceren met afbeeldingen, tekeningen, symbolen, pictogrammen, een cursus Bliss-communiceren met symbolen en een vorming Kijk op handicap – voor buschauffeurs en -begeleiders, logistiek medewerkers,….
 
► 
 
Het project Sporen van kolonisatie van Studio Globo prikkelt leerlingen van de derde graad lager onderwijs om zich te verdiepen in onze koloniale geschiedenis. Via verschillende lesactiviteiten leren ze kritisch kijken naar het koloniaal verleden, om van daaruit het heden beter te begrijpen.
 
► 
 
Studio Globo bracht voor de tweede graad lager onderwijs de koffer Pacasoco: op zoek naar een plek om te leven uit. Met de interactieve koffer worden de thema's migratie en vluchten bespreekbaar in de klas.
 
► 
 
De laatste tijd kunnen we weer niet naast de stroom aan nieuwsberichten, verhitte opiniestukken en polemische uitspraken over vluchtelingen en migratie kijken. Logisch dat je het thema in je klas wil aanbrengen! Maar zie jij nog het bos door de bomen? Met de workshop Between 2 Worlds komt Caritas International in je klas, samen met een persoon die zelf vluchteling is, en gaan ze samen op een genuanceerde manier het gesprek in je klas over het thema aan.
 
► 
 
Je zoekt een goede manier om het conflict in het Midden-Oosten en de vluchtelingenthematiek aan je leerlingen uit te leggen? Met het project Jongeren op de vlucht van Caritas International schrijven je leerlingen een brief naar een jonge Syrische vluchteling in Libanon en krijgen ze een antwoord terug. Met onze didactische gids geven we je tips om vervolgens het onderwerp in je klas verder uit te werken!
 
► 
 
Wil jij het verschil maken en het leesonderwijs op jouw school versterken? Dan is het postgraduaat Leescoach van Odisee iets voor jou. Als leescoach zorg je voor een krachtig leesbeleid in  jouw school. Je stimuleert het leesplezier en de leesbetrokkenheid, je geeft leerlingen terug ‘goesting’ in lezen, een voorwaarde om ook te kunnen inzetten op technisch en begrijpend lezen.
 
► 
 
Op maandag 15 oktober organiseert de Vlaamse Scholierenkoepel haar Scholierencongres. Samen met een honderdtal leerlingen van verscheidene scholen schrijven ze een memorandum voor de nieuwe minister van Onderwijs. Elke school kan zich inschrijven door de naam van een begeleider en (maximaal) vier leerlingen op te geven.
 
► 
 
Na het succes van het boek Scholen slim organiseren wordt op 23 oktober 2018 in de Wild Gallery in Brussel van 9.45 tot 12.15 uur het nieuwe boek Op grote schaal scholen slim organiseren voorgesteld. Schrijf je gratis in. Na de boekvoorstelling kun je deenemen aan het IAO-Kennisfestival.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (vzw) zoekt een coördinator (halftijds).  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook