Dit is Nieuwsbrief 93 van 14 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 93 van 14 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving augustus 2017
►  Een plaats voor masters in het basisonderwijs
►  Bezoek de nieuwe website van regio Oost-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacature voor voltijdse pedagogisch begeleider basisonderwijs met expertise evaluatie in het kader van kwaliteitsontwikkeling
Bestuur & organisatie
►  Najaarsseminarie voor besturen
►  Dienst Bestuur & organisatie: nieuwe stafmedewerker kwaliteitsvol besturen
►  Gebruik van bladmuziek door onderwijsinstellingen
►  Programmatie-aanvragen 2018-2019
►  Vergoeding bestuurders
►  Doorgeven leerlinggegevens naar hogeschool en/of universiteit
►  Aangifte rechtspersonenbelasting 2017
Personeel
►  Sectorakkoord Paritair Comité 152
Lerenden
►  Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Verplichte gestandaardiseerde toets vanaf dit schooljaar
►  Interdiocesane proeven in beweging
►  Introductiesessie in verband met de interdiocesane proeven
►  Save the date! Sectordag Volta volwassenenonderwijs
►  Europese Dag van de Talen – Congres ‘Leraar moderne talen: shaping the future’ op 29 september 2017
Identiteit & kwaliteit
►  Internationale cursussen
►  Themadag Leidinggevenden 2017: dynamiek van verschillen
►  Instellingsreviews hoger onderwijs, Referentiekader OnderwijsKwaliteit en Onderwijsinspectie 2.0
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 93
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving augustus 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van augustus 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 30 augustus 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 31 augustus 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 29 augustus 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een plaats voor masters in het basisonderwijs
 
master basisonderwijs   De voorbije dagen werd het voorstel van minister Hilde Crevits voor de inrichting van een masteropleiding basisonderwijs in de media bediscussieerd. Opvallend is dat kritiek bij het voorstel dan vooral gaat over de concrete organisatie van dergelijke masteropleiding, niet over de nood aan masters. Immers, slechts zo kan het basisonderwijs opnieuw recruteren uit de volle breedte van de 18-jarigen, ook uit wie rechtstreeks naar de universiteit gaat. Wat buiten kijf staat is dat een goede mix van bachelor- en masterleraren een meerwaarde is voor elke basisschool.  
 
In maart van dit jaar deden we samen met het COV een voorstel. Zo boden we een antwoord op een vraag die al jarenlang in het basisonderwijs klinkt. Het hoger onderwijs deelt de probleemstelling en de argumenten, maar is het, zo bleek en blijkt nu opnieuw, niet eens met de voorgestelde oplossing. Wat we vooral beogen is goede leraren voor het basisonderwijs, op bachelor- en op masterniveau. Het is aan de universiteiten en hogescholen om te bekijken hoe ze dat concreet kunnen realiseren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezoek de nieuwe website van regio Oost-Vlaanderen
 
oost-vlaanderen  
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar stellen wij met trots de vernieuwde website van regio Oost-Vlaanderen aan jou voor! Alle informatie van de pedagogische begeleiding kun je langs deze weg gemakkelijk terugvinden.
 
Ook onze nieuwsbrief zit vanaf dit schooljaar in een nieuw jasje. Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voor voltijdse pedagogisch begeleider basisonderwijs met expertise evaluatie in het kader van kwaliteitsontwikkeling
vacature  
 
Vanaf 1 oktober 2017 wenst de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een voltijdse begeleider met expertise evaluatie in het kader van kwaliteitsontwikkeling aan te werven om het team basisonderwijs in de Dienst Curriculum & vorming te versterken.
 
Heb je ervaring in toetsontwikkeling en voeling met het basisonderwijs? Klinkt het begrip Interdiocesane Proeven (IDP) je bekend in de oren? Ben je bovendien enthousiast over het nieuwe leerplan basisonderwijs? Heb je interesse om de nieuwe evaluatiebox in het kader van kwaliteitsontwikkeling in basisonderwijs die we de komende jaren zullen uitwerken mee vorm te geven? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Najaarsseminarie voor besturen
 
De inschrijvingen voor het najaarsseminarie voor besturen staan open op www.nascholing.be. In overleg met de regionale ankerfiguren bieden we interessante en actuele onderwerpen aan:  
 
 
► 
 
BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten
 
► 
 
BOS & communicatie en inspraak
 
► 
 
Katholieke dialoogschool
 
► 
 
Datagebruik als hefboom voor kwaliteitsontwikkeling op schools- en bovenschools niveau
 
► 
 
Kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0: Schooleigen kwaliteitsbeleid en doorlichting op basis van het Referentiekader Onderwijskwaliteit
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Bestuur & organisatie: nieuwe stafmedewerker kwaliteitsvol besturen
 
Op 1 september 2017 startte Marleen Decuyper bij onze dienst als stafmedewerker kwaliteitsvol besturen. Velen onder jullie kennen Marleen als gedreven coördinator eventorganisatie.
 
Marleen zal bij de Dienst Bestuur & organisatie de ontwikkeling opnemen van verschillende trajecten die bijdragen tot een verhoging van de bestuurskracht van onze besturen en directieteams. Dat gebeurt uiteraard in nauw overleg met de collega's van de Dienst Identiteit & kwaliteit en met een luisterend oor voor alle betrokkenen. 
 
We zijn in onze dienst alvast blij met onze nieuwe collega!
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gebruik van bladmuziek door onderwijsinstellingen
 
bladmuziek   Verschillende scholen in Vlaanderen hebben ons gemeld dat zij schriftelijke communicatie van SEMU krijgen, de beheersvennootschap die het gebruik van bladmuziek beheert. SEMU nodigt de scholen vriendelijk maar met aandrang uit om een licentieovereenkomst af te sluiten.
 
De licentieovereenkomst, die geldig is voor drie jaar, geeft scholen het recht om kopieën te maken van bladmuziek (hetzij partituren, hetzij liedjesteksten, hetzij een combinatie van beide). In ruil betaalt de school een forfaitair bedrag per leerling, gedifferentieerd naar onderwijsniveau.
 
We wijzen onze leden erop dat zij enkel verplicht zijn om een dergelijke licentieovereenkomst af te sluiten indien zij gebruik maken van kopieën van bladmuziek uit het SEMU-repertoire. Scholen die bijvoorbeeld enkel gebruik maken van originele handboeken, muziekbundels, brochures … zijn niet verplicht om de licentieovereenkomst te ondertekenen (zie Mededeling 'Het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoelen').
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie-aanvragen 2018-2019
 
Morgen, vrijdag 15 september, verloopt de deadline voor scholen buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en gewoon secundair onderwijs om hun programmatie-aanvragen in te dienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. We verwijzen naar het meer omstandig bericht in de nieuwsbrief van 24 augustus 2017 met linken naar de planningsmededeling en de aanvraagformulieren.
 
Voor een correcte afhandeling van de interne planningsprocedure vragen we de indiendatum van 15 september strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast.
 
Over de planningsrichtlijnen voor de eerste graad modernisering secundair onderwijs wordt in de nieuwsbrief van 28 september 2017 gecommuniceerd.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vergoeding bestuurders
 
De uitoefening van het mandaat van bestuurder wordt door de fiscus niet beschouwd als vrijwilligerswerk. Wanneer een bestuurder deelneemt aan een vergadering van de raad van bestuur is hij met andere woorden geen vrijwilliger maar bestuurder.
 
Voor betalingen aan een bestuurder moet steeds een fiscale fiche 281.30 worden opgemaakt, en dat zowel voor de betaling van presentiegelden (zitpenningen) als voor de terugbetaling van gemaakte kosten (in het kader van de uitoefening van zijn mandaat). De regeling is niet van toepassing voor leden van de algemene vergadering. Je bent bestuurder indien je lid bent van de raad van bestuur van de vzw en je naam gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. De bestuurder die een fiche 281.30 heeft ontvangen moet de daarop vermelde bedragen altijd opnemen in zijn belastingaangifte, zelfs al betreft het een vergoeding voor gemaakte kosten.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorgeven leerlinggegevens naar hogeschool en/of universiteit
 
Scholen krijgen regelmatig de vraag van hogescholen en/of universiteiten om leerlinggegevens van de laatstejaars aan hen door te geven. Zo kunnen die instellingen informatie over hun studieaanbod kunnen aan potentiële studenten verstrekken. We willen scholen erop wijzen dat dit niet kan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerlingen. 
 
Al in 2008 meldde de Privacycommissie dat de school zo persoonsgegevens doorgeeft die voor doeleinden van direct marketing zullen worden gebruikt. Dat moet aan de betrokkene worden gemeld en tegelijk moet de betrokkene expliciete toestemming geven. Zonder die toestemming mag de school de gegevens niet doorgeven.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte rechtspersonenbelasting 2017
 
  Sommige scholen zijn verplicht een aangifte te doen in de rechtspersonenbelasting. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte die betrekking heeft op 2016, is vastgesteld op 27 september 2017.
 
De rechtspersonenbelasting moet verplicht elektronisch worden aangegeven via Biztax. Je ontvangt geen papieren aangifteformulieren meer, maar moet dus zelf het initiatief nemen om de aangifte in te dienen.
De FOD Financiën levert ondersteuning bij de elektronische toepassing.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Sectorakkoord Paritair Comité 152
 
Op 30 juni 2017 werd het sectorakkoord tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de arbeidersvakbonden officieel ondertekend. Het akkoord past in de tweejaarlijkse sectoronderhandelingen, waarvan het onderhandelingskader in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) werd vastgelegd. Dat kader geldt voor alle sectoren van de privé-sector (zowel profit als non-profit).
 
Voor het sectorakkoord van het arbeiderspersoneel hebben de sociale partners geprobeerd om het statuut van de werknemers te verbeteren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de impact op het budget van de school. De totale kost van het sectorakkoord is dan ook lager dan het voordeel dat de werkgever uit de federale taxshift haalt.
 
De sociale partners kwamen overeen om een bruto loonsverhoging van 0,55 procent toe te kennen. Dat ligt onder de maximale loonsverhoging van 1,1 procent die voorzien is in het Interprofessioneel Akkoord, maar daardoor is er naast de loonsverhoging nog ruimte om een sectoraal pensioenfonds op te richten. Met de hogescholen is nog een apart overleg voorzien.
 
In het document 'Toelichting sectorakkoord 2017-2018 - PSC 152.01 lichten we kort een aantal wijzigingen toe. De volledige tekst van het protocol kun je in bijlage terugvinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
 
GOK   Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert de Dienst Lerenden op dinsdag 3 oktober 2017 een 'Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs' in Brussel.
 
De nascholing geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijkeonderwijskansbeleid. Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit ondersteunen? We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en wat GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school betekent. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Ten slotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door. We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook de rol van de leidinggevende in het GOK-beleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Verplichte gestandaardiseerde toets vanaf dit schooljaar
 
idp   In het kader van de eigen kwaliteitsbewaking verplicht de overheid vanaf dit schooljaar om op het einde van de basisschool voor minimaal twee leergebieden een gestandaardiseerde toets af te nemen. Onze interdiocesane proeven (IDP) worden door de overheid beschouwd als valide toetsinstrumenten. We verwijzen daarvoor graag naar ons nieuwsbericht van 22 maart 2017 ‘Interdiocesane proeven zijn van hoge kwaliteit. Onderzoek KU Leuven toont dit aan’.
 
Basisscholen die dit schooljaar gebruikmaken van de interdiocesane proeven, voldoen met andere woorden automatisch aan de verplichtingen die de overheid hen oplegt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Interdiocesane proeven in beweging
 
  Dit schooljaar worden de interdiocesane proeven (IDP) van het schooljaar 2016-2017 herhaald. We doen die herhaling niet zomaar. De herhaling van de proeven geeft de ontwikkelgroep, die zowel uit leraren als uit pedagogisch begeleiders bestaat, ademruimte voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument dat zal aansluiten bij de visie van Zin in leren! Zin in leven!. We vertrouwen daarom op ieders professionaliteit om de proeven van vorig schooljaar niet te gebruiken als oefenmateriaal. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we van start met het vernieuwde instrument.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Introductiesessie in verband met de interdiocesane proeven
 
  Nemen jouw leerlingen binnenkort ook (voor het eerst) deel aan de interdiocesane proeven (IDP)? Fijn! Maar heb je al nagedacht over hoe je daarna met de resultaten aan de slag zult gaan?
 
Tijdens een algemene introductiesessie maken we je wegwijs in de wereld van IDP. We staan onder andere stil bij de rol van IDP in het grotere geheel van interne kwaliteitszorg. Daarnaast bekijken we tijdens de sessie ook hoe een stappenplan handvatten kan bieden bij het analyseren van de resultaten.
 
Nam je nog niet eerder deel aan een algemene infosessie en ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van IDP? Dan ontmoeten we je graag in Brussel op een introductiesessie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Sectordag Volta volwassenenonderwijs
 
Op vrijdag 8 december 2017 organiseert Volta, de koepelorganisatie van de sectororganisaties die actief zijn in de wereld van de elektrotechniek, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, een sectordag in Antwerpen. Op het programma staan onder meer de actuele sectorfoto, de lerarengids voor het volwassenenonderwijs en een bezoek aan de elektrotechnische installaties van het Vlinderpaleis. De officiële uitnodiging en de mogelijkheid om je in te schrijven volgen later, maar lesgevers elektriciteit en technisch adviseurs(-coördinatoren) kunnen nu alvast de datum (met stip) in hun agenda noteren! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europese Dag van de Talen – Congres ‘Leraar moderne talen: shaping the future’ op 29 september 2017
 
europese dag van de talen   Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt er aan mee. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Je vindt het volledige programma op de webpagina Congres ‘Leraar moderne talen: shaping the future’. Je kunt je online inschrijven.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationale cursussen
 
Europa   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met partners uit Engeland, Slovenië, Tsjechië en Estland een reeks internationale cursussen kaderend binnen het thema ‘samenwerkend leiderschap dat het leren van zowel het team als de leerlingen bevordert’. De voertaal van de cursussen is Engels. Scholen(groepen) die een Erasmus+ KA1 project hebben, kunnen hun beurzen gebruiken om de cursus bij te wonen. Je vindt meer informatie over de internationale cursussen op http://int.nascholing.be. Inschrijven kan via elke.verpoorten@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themadag Leidinggevenden 2017: dynamiek van verschillen
 
Themadag leidinggevenden  
 
Op 10 november 2017 vindt in Odisee Brussel de 11e ‘Themadag leidinggeven’ plaats. De themadag richt zich tot iedereen binnen het leerplicht- en het hoger onderwijs met een of meerdere leidinggevende taken. Ons thema voor 2017 is ‘Dynamiek van verschillen’. Programma, folder en mogelijkheid tot inschrijven vind je via nascholing.be. De deelnameprijs bedraagt 95 euro.
 
We bieden dit jaar ook drie vormingstrajecten aan. Er is het Supervisietraject, een traject rond ‘Organisatiecultuur in beweging’ en een vormingstraject rond ‘Zindialoog in de onderwijspraktijk’. Weet jij je aangesproken? Bekijk de digitale folder.
 
Heb je een vraag? E-mail naar kris.vanspeybroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Instellingsreviews hoger onderwijs, Referentiekader OnderwijsKwaliteit en Onderwijsinspectie 2.0
 
Deze week was er terecht media-aandacht voor de Overzichtsrapportage van de instellingsreviews –De kwaliteit van het onderwijsbeleid van de Vlaamse universiteiten en hogescholen (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, NVAO). Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: “Na drie decennia van opleidingsvisitaties was bij de NVAO het vertrouwen gegroeid dat de instellingen de verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de opleidingskwaliteit zelf kunnen opnemen. Daar was nood aan, want de meerwaarde van de opleidingsvisitaties stond niet langer in verhouding tot de inspanningen. Instellingen krijgen nu meer autonomie en verantwoordelijkheid.” Over de resultaten waren erg positieve geluiden te horen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 93
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) organiseert samen met Formation Car en Bus Opleiding (FCBO) een gratis opleiding voor leraren, preventieadviseurs en anderen die geïnteresseerd zijn om hun leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen. 
 
► 
 
Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas kan leiden tot veel vragen, misverstanden, taboes en in sommige gevallen tot conflict. Maar het kan ook leiden tot een verrijking voor leerlingen en leerkrachten. Hoe halen we het beste uit een diverse klas? En hoe kan diversiteit in de klas een opstap zijn naar het internaliseren van een democratische burgerschapshouding? Het Kenniscentrum Kinderrechten organiseert op 26 oktober 2017 de studiedag ‘Research on Stage: Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’.
 
► 
 
De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komen eraan! Dat zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen georganiseerd voor leerlingen van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs. Dit jaar is onze hoofdbreker “Hoe kunnen natuurwetenschappen de klimaatopwarming afremmen?”. De data van de verschillende Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen en de deadline voor inschrijving, vind je terug op www.vonw.be.
 
► 
 
op 12, 13 en 14 januari 2018 organiseert Vredeseilanden haar jaarlijkse campange. Ook op school kan je hier aandacht aan besteden. Ontdek via het aanbod van Vredeseilanden voor secundaire en lagere scholen hoe we samen de toekomst van ons voedsel veilig stellen, hoe we gezond voedsel kunnen produceren voor iedereen met respect voor de planeet én voor de boeren, de oude en de nieuwe generaties. Steun de campagne van Vredeseilandendoe een actie met je school en help boeren verder boeren.
 
► 
 
Wil een van je leraren op bedrijfsstage en vind je moeilijk vervanging? Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert een project waarbij tijdens die afwezigheid een externe organisatie met activiteiten het ondernemerschap en de ondernemingszin van de leerlingen stimuleert. Op de website van het Departement Onderwijs en Vorming vind je meer informatie over die vervangende klasactiviteiten tijdens je bedrijfsstage.
 
► 
 
Wil je veranderingsprocessen in je school begeleiden en ondersteunen met kennis van zaken? Wil je het groeivermogen van je school versterken?  Wil je met je collega’s werken aan duurzame ontwikkelingsprocessen? De  bachelor na bachelor schoolontwikkeling van de Arteveldehogeschool biedt aan leraren, coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders ... de mogelijkheid zich te bekwamen in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwing op school.
 
► 
 
Postgraduaat Schoolbeleid voor directies secundair onderwijs. Het Centrum voor Andragogiek (CVA), verbonden aan de Universiteit Antwerpen, ondersteunt startende directieleden uit het secundair onderwijs bij hun opdracht en biedt, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een driejarige postgraduaatsopleiding. In het postgraduaat schoolbeleid voor directies secundair onderwijs worden alle aspecten van schoolbeleid toegelicht en verkend.
 
► 
 
In de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven loopt momenteel het ‘iPARTICIPATE’-project. In dat project wordt het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden, onderzocht. Ze zijn daarvoor nog op zoek naar informatie van professionals (leraren, begeleiders, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, therapeuten …) die werken met personen met een diep verstandelijke beperking. Om de informatie te verkrijgen, werd een Europese vragenlijststudie opgezet. De onderzoekseenheid hoopt op een hoge respons om zo de inzet van technologische hulpmiddelen te optimaliseren en te kunnen ondersteunen. Vul de vragenlijst ‘Gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking’ nu in.
 
► 
 
De VZW Tout bien – Okidoki met het inititiatief Hey hoe gaat het en het bedrijf Junction organiseren een hackathon over suïcidepreventie op 18 en 19 november 2017 in Antwerpen. Tijdens de hackathon worden oplossingen bedacht en ontwikkeld voor de uitdagingen omtrent suïcidepreventie. Ook studenten, schoolgaande jeugd, leraren ... zijn welkom op deze hackaton.
 
► 
 
Op 28 september om 18 uur start de 20e editie van 'Iedereen Feest' tijdens de ORBIT Ateliers 2017. In dat kader lanceert Orbit de eerste interlevensbeschouwelijke jaarkalender in infographic stijl. De kalender 'Iedereen Feest' die je nu online kan bestellen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook