Dit is Nieuwsbrief 23 van 17 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We wensen je een fijne en deugddoende kerstvakantie toe. Nieuwsbrief 24 mag je verwachten op donderdag 7 januari 2016.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 23 van 17 december 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We wensen je een fijne en deugddoende kerstvakantie toe. Nieuwsbrief 24 mag je verwachten op donderdag 7 januari 2016.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vrijdag 18 december 2015 – geen telefonische permanentie
►  Initiatieven van externen
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  Nieuwe financiering voor externe diensten is een feit
►  Vorming organisatiemodellen bij Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
►  Verlaagde btw-voet voor schoolgebouwen
►  EPB-eisen voor nieuwbouw aangescherpt
►  Het Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen
►  Is er nog plaats in de herberg?
Personeel
►  Verderzetting reaffectatieverplichtingen op niveau van de scholengemeenschap
►  Opleidingen Arbeiders Vrij Gesubsidieerd Onderwijs
Lerenden
►  Extra toelage bij stijgend aantal anderstalige kleuters
Curriculum & vorming
►  Nascholing 'Ondernemen in de toekomst is waardengedreven'
►  Nascholing Autisme en ...
►  Vorming 'gedeelde zorg' voor opvoeders en beheerders internaten
►  Website 'Metrotaal – Mind the gap'
Identiteit & kwaliteit
►  Persmededeling: jezuïeten vluchtelingenretraite
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vrijdag 18 december 2015 – geen telefonische permanentie
 
Op vrijdag 18 december 2015 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn jaarlijkse kerstfeest. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk. Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn onze Diensten gesloten. Tot en met 23 december 2015 zijn we bereikbaar, weliswaar in een beperktere bezetting. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
een studiedag door De Sleutel en Thomas More op 2 februari 2016 in Antwerpen over het  programma TOPspel, een preventieve interventie om beginnend grensoverschrijdend gedrag in het lager onderwijs aan te pakken
 
► 
 
het congres 'Verkeer op School' door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) op 28 januari 2016, een gratis bijscholingsdag voor het basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
het Edushock Leerfestival van vzw Onderwijzigersnetwerk op woensdagmiddag 24 februari 2016 in de ALM te Antwerpen. Een voorlopig programmaboekje staat online
 
► 
 
de nascholing  ‘MOS@buitengewoon’ op 28 januari 2016 in buso Galbergen voor leraren en personeel uit het buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
het VLHORA-congres 'Hogescholen, hefbomen naar de toekomst' op maandag 22 februari 2016 in het Vlaams Parlement
 
► 
 
een nieuw postgraduaat ethiek van hogeschool VIVES Campus Kortrijk
 
► 
 
Het persbericht over diversiteit in het hoger onderwijs van Hogeschool Odisee, Karel de Grote Hogeschool en Hogeschool Rotterdam
 
► 
 
een vacature voor een opleidingsverantwoordelijke bij Teach for Belgium vzw
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 10 december 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Meertaligheid en taalvalorisering
 
► 
 
Logopedische ondersteuning leerlingen
 
► 
 
Wet op de overheidsopdrachten
 
► 
 
Pensioenregeling en loopbaanpact
 
► 
 
Bezoldiging directeurs basisonderwijs
 
► 
 
Administratieve ondersteuning basisonderwijs
 
► 
 
Directeur-coördinator basisonderwijs
 
► 
 
Duurtijd opleiding vroedkunde
 
► 
 
Personenzorg in het volwassenenonderwijs
 
► 
 
Nieuw systeem kwaliteitszorg in het hoger onderwijs
 
► 
 
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe financiering voor externe diensten is een feit
 
We berichtten al eerder in een Nieuwsbriefbericht van 14 oktober 2015 dat de financiering van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk hervormd worden.
 
De hervorming is intussen definitief. Op 14 december 2015 werd in het Belgisch Staatsblad het KB van 27 november 2015 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming van het werk wat betreft de tarifering gepubliceerd (hierna 'het nieuwe KB Tarifering' genoemd). Het nieuwe systeem treedt in werking vanaf 1 januari 2016.
 
We vatten de voor onderwijs meest relevante elementen van het nieuwe KB Tarifering samen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming organisatiemodellen bij Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de regio's een vorming over het ontwikkelen van organisatiemodellen. We bespreken diverse invalshoeken die bij dergelijk denk- en ontwikkelproces belangrijk zijn. We lichten verschillende organisatiemodellen toe en de deelnemers bespreken via actieve werkvormen de voor- en nadelen van de modellen. We laten zien hoe deelnemers de werkwijze kunnen vertalen naar het eigen schoolbestuur.
 
De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur.
 
Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Elke sessie heeft een andere invalshoek. Niet alle sessies worden aangeboden in elke regio, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's:
 
 
► 
 
Organisatie van inspraak (regio's West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg)
 
► 
 
Organisatiemodellen (regio's Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Deugdelijk bestuur (regio's Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Masterplan infrastructuur (regio Antwerpen)
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlaagde btw-voet voor schoolgebouwen
 
Enkele maanden geleden werd in het kader van de taxshift een btw-verlaging aangekondigd voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016. Hoe ver staan we nu aan de vooravond van de Kerstvakantie 2015?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
EPB-eisen voor nieuwbouw aangescherpt
 
De EPB-eisen voor nieuwbouw worden vanaf 1 januari 2016 weer aangescherpt naar E55 voor schoolgebouwen.
 
Via de EPB-regelgeving wil de overheid energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen creëren als resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud. 
 
Het Vlaams Gewest zet in op de verdere verbetering van de energetische kwaliteit van haar gebouwen. Voor onze schoolgebouwen zal dan ook, vanaf 1 januari 2016, voor elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding een E-peil van 55 vereist zijn.
 
Bijkomende informatie kun je vinden op de website van de Vlaamse overheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen
 
Op 10 december 2015 beantwoordde minister Crevits in de Commissie Onderwijs een vraag van Jos De Meyer in verband met het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen. Die federale instantie stond vanaf 1973 tot 1989 in voor het verlenen van een waarborg en het voorzien van een rentesubsidie op leningen voor investeringen aan onderwijsinfrastructuur. Vaak ging het om leningen met een looptijd van 30 jaar.
 
Door het terugbetalingsmechanisme waarbij het schoolbestuur binnen een systeem van vaste annuïteiten instaat voor de terugbetaling van het kapitaal en van 1,25 % rente loopt de last voor het schoolbestuur met een factor 4 op tussen het eerste jaar en het laatste jaar van de terugbetalingsperiode. Dat systeem was dan ook een kind van zijn tijd en paste bij een context met een hollende inflatie en een automatische indexering van de werkingstoelagen. Op beide punten werden we op een pijnlijke manier teruggefloten. De inflatie is in een bepaalde periode erg laag gebleken en de recente verlaging van de werkingstoelagen heeft ons recent met de neus op de feiten geduwd. Het is ook een van de overwegende redenen waarom financiële langetermijnengagementen voor onze schoolbesturen heel zorgvuldig en terughoudend moeten benaderd worden.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Is er nog plaats in de herberg?
 
Caritas International doet in de eindejaarsperiode een oproep naar extra opvangplaatsen. De organisatie is concreet op zoek naar grote leegstaande beschikbare oppervlaktes (kloosters, scholen, internaten ...).
 
Meer info vind je in bijgevoegd document van Caritas International. Alle suggesties zijn welkom.   
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verderzetting reaffectatieverplichtingen op niveau van de scholengemeenschap
 
De Vlaamse reaffectatiecommissie heeft haar werkzaamheden stopgezet vanaf 1 december 2015. Maar de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap blijft de rest van het schooljaar actief: vacante of interimbetrekkingen die in de loop van het schooljaar vrij komen, moeten toegewezen worden aan de ter beschikking gestelde personeelsleden die nog geen volledige reaffectatie of wedertewerkstelling hebben in een organieke betrekking. Een reaffectatie/wedertewerkstelling in een niet-organieke betrekking wordt dan verplicht opgeschort. Voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren, worden de reaffectatieverplichtingen voor de rest van dit schooljaar beperkt tot de instellingen van het eigen bestuur die gelegen zijn op het grondgebied van diezelfde gemeente. Ook daar wordt de reaffectatie/wedertewerkstelling in een niet-organieke betrekking verplicht opgeschort.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleidingen Arbeiders Vrij Gesubsidieerd Onderwijs
 
Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds organiseert ook in 2016 opleidingen voor het arbeiderspersoneel. Zoals de voorbije jaren worden er modules poetstechnieken, busbegeleiding, schooltoezichter en onderhoudsmedewerker ingericht. Sinds 2015 werd het aanbod uitgebreid met modules voor keukenmedewerkers.
 
Alle opleidingen worden aangeboden door Groep Intro en volledig gefinancierd door het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds. Daarnaast kan ook de kost van het gederfde loon teruggevorderd worden.
 
Dit is meer informatie over en het inschrijvingsformulier voor de opleidingen. We informeren je ook over de opleiding voor keukenmedewerkers.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Extra toelage bij stijgend aantal anderstalige kleuters
 
In de omzendbrief Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (Bao/2006/03) vind je in hoofdstuk 8 de regelgeving over de extra toelage die kleuterscholen die aan de voorwaarden voldoen, dit schooljaar kunnen krijgen.
 
In de nieuwe mededeling Een extra toelage voor het schooljaar 2015-2016 voor gewone kleuterscholen met een stijgend aantal anderstalige kleuters behandelen we de nieuwe regelgeving en haar mogelijkheden. We geven ook tips over hoe je de middelen in kunt zetten. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing 'Ondernemen in de toekomst is waardengedreven'
 
Katholiek Onderwijs vlaanderen organiseert een congres voor scholen voor Economie en Ondernemen (Business Education). Het congres vindt plaats op dinsdag 12 januari 2016 in ALM Berchem. Sprekers zijn onder andere Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO, en Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 's Middags is er keuze uit diverse workshops.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing Autisme en ...
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een verdiepende nascholing 'Autisme en … samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving' op 14 januari 2016 in de Guimardstraat 1, 1040 Brussel met een terugkom-halve-dag op 23 februari 2016 in Antwerpen (voormiddag) of Gent (namiddag).
 
Mensen met autisme nemen op een andere manier de wereld rondom hen waar. Hoe uiten deze andere zintuiglijke ervaringen zich? Zintuiglijke ervaringen zoals hypo- en hypersensitiviteit, monoverwerking van prikkels, … komen zeer vaak voor bij mensen met autisme. Soms zijn ze oorzaak van negatief of vreemd gedrag. Tijdens deze vorming gaan we dieper in op oorzaak en gevolgen van deze waarneming. Je krijgt praktische voorbeelden en tips naar omgang, aanpassing en aanpak bij de begeleiding in het leven in een wereld vol prikkels.
 
De doelgroep zijn alle teamleden die werken met leerlingen met autisme in het gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, zorgleerkrachten en alle geïnteresseerden. Er is aan de spreker gevraagd om ook voorbeelden uit de doelgroep type 2 aan te halen, zodat deze vorming ook voor hen herkenbaar is. Voor deze vorming is basiskennis autisme vereist.
 
Mer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming 'gedeelde zorg' voor opvoeders en beheerders internaten
 
Eind vorig schooljaar sloten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCLB een engagementsverklaring Samenwerking school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding. Naar aanleiding daarvan willen we laten zien hoe school, internaat en het centrum voor leerlingbegeleiding een constructief overleg over bepaalde internen kunnen organiseren en hoe dat een meerwaarde kan betekenen in de gezamenlijke zorg voor het kind. Dat overleg heeft een duidelijk kader nodig.
 
Om een en ander te concretiseren, organiseren we de vormingsdag Gedeelde zorg. De vorming richt zich zowel tot opvoeders als beheerders. Deze items komen aan bod:
 
 
► 
 
Hoe werkt het CLB?
 
► 
 
Hoe werkt integrale jeugdhulp?
 
► 
 
Hoe omgaan met privacygevoelige informatie tussen school, internaat en CLB?
 
► 
 
Bespreken van casussen in kleine groepen
 
De studiedag wordt in elke regio georganiseerd. We verwelkomen de deelnemers vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur gaan we van start. We ronden af om 15.00 uur.
 
Inschrijven kan via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor deze sessies:
 
 
► 
 
19/1 in het Internaat O.L.V.-Presentatie in Ledeberg
 
► 
 
21/1 in het DPB in Brugge
 
► 
 
02/2 in het Internaat Kindsheid Jesu in Hasselt
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Website 'Metrotaal – Mind the gap'
 
Metrotaal – Mind the gap is een website die zowel scholen als interne en externe begeleiders wil inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid. De website is ontstaan vanuit concrete ervaringen in de begeleiding van scholen en teams die aan de slag gegaan zijn met talendiversiteit. De website is specifiek ontwikkeld voor lager- en kleuteronderwijs en wordt ingezet om de competenties van het schoolteam te verbreden en te verdiepen.
 
Bezoek de website via www.metrotaal.be.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Persmededeling: jezuïeten vluchtelingenretraite
 
De jezuïeten lanceren een audio-retraite over de vluchtelingenproblematiek met als titel Vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.
 
De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Zowel vluchtelingen als mensen die ze onthalen. De audio-retraite wil kracht en inspiratie bieden aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken weten door dat drama. Ze is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen. Lees de volledige persmededeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook