Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directeur-generaal Lieven Boeve in De Ochtend
►  Ontwerpleerplannen algemene vorming eerste graad so
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Vertraagde verzendingen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vorming voor besturen: kwaliteitsvol besturen
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2019-2020 indienen bij AgODi
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2019-2020 indienen bij AgODi
►  DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
►  DPCC en capaciteitsinitiatieven
►  Tijdig opzeggen van de licentieovereenkomst met SEMU
►  Derde oproep huursubsidies!
►  Subsidie voor kleine infrastructuurwerken gericht op het verkeersveilig maken van schoolomgevingen
Lerenden
►  Nieuwe versie nota open end financiering ondersteuning kleine types
►  Caleidoscoop, tijdschrift voor leerlingenbegeleiding: 30 jaar en gloednieuw!
►  Nieuwe website VCOV
►  Professionaliseringsdag Dienst Lerenden
Curriculum & vorming
►  Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen voor de basisopties
►  Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen
Identiteit & kwaliteit
►  Advent: kwetsbaar verlangen - het volledige aanbod is online
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directeur-generaal Lieven Boeve in De Ochtend
 
Vanochtend was Lieven Boeve te gast bij Radio 1. Hij gaf duiding bij de nieuwe ontwerpleerplannen voor de eerste graad van het secundair onderwijs, die scholen en leraren de vrijheid geven om onderwijs vanuit eigen passie en pedagogische visie aan te bieden.
 
Daarnaast ging het over het netwerk ‘Laat ze Leren’, dat vandaag in de Guimardstraat zijn studiedag organiseert. Ook het lerarentekort kwam aan bod.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwerpleerplannen algemene vorming eerste graad so
 
Gisteren publiceerden we de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming van de eerste graad secundair onderwijs. De leerplannen zijn in ontwerp om diverse redenen. Het Vlaams parlement heeft de eindtermen voor de algemene vorming van de eerste graad nog niet gestemd. De Vlaamse regering moet daarna nog de netoverschrijdende curriculumdossiers voor de A- en de B-stroom goedkeuren. Tenslotte volgt nog de procedure bij de onderwijsinspectie. Voordien moet ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen algemene vorming nog definitief goedkeuren. Dat betekent dat er in de opbouw en inhoudelijk nog beperkt wijzigingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van initiële feedback op de ontwerpleerplannen.
 
In de rubriek concordantie geven we aan welke leerplandoelen gerelateerd zijn aan welke eindtermen. We hebben ons daarvoor gebaseerd op het Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs dat een eerste keer principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2018.
 
Op vrijdag 9 november gaf de Vlaamse Regering een tweede principiële goedkeuring aan de eindtermen eerste graad. De eindtermen werden niet inhoudelijk gewijzigd, wel werd de volgorde van de sleutelcompetenties gewijzigd. Die nieuwe volgorde vind je nog niet terug in de concordantie van de ontwerpleerplannen. We zullen de nieuwe verwijzingen samen met eventuele andere wijzigingen uiteraard wel aanpassen in de definitieve leerplannen. Hieronder vind je ter ondersteuning alvast een overzicht van de wijzigingen in de volgorde van de sleutelcompetenties in functie waarvan de eindtermen ontwikkeld zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Vertraagde verzendingen
 
Ondanks onze inspanningen om de bestellingen van didactisch materiaal voor onze basisscholen correct en binnen redelijke termijnen op te volgen, komen er op onze verzenddienst momenteel veel telefonische vragen toe over de laattijdige levering van dat materiaal. Het gaat over affiches, leerplanboeken Zin in leren! Zin in leven!, leerplanklappers …
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Commissie Onderwijs 
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 8 november 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 14 november 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen deze vacatures graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
Vacature expert secundair onderwijs, studiedomein Economie & organisatie
 
► 
 
Vacature begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
► 
 
Vacature halftijds pedagogisch begeleider buo
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
UCLeuven-Limburg zoekt een teamcoördinator Personeelsadministratie.
 
► 
 
De Arteveldehogeschool zoekt een coördinator onderwijs en een netwerkbeheerder/netwerkarchitect (herplaatsing).
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een projectleider customer relationship management.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vorming voor besturen: kwaliteitsvol besturen
 
Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?". Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.
 
Besturen van katholieke onderwijsinstellingen laten zich bij die definitie en vertaling inspireren door het project van de katholieke dialoogschool, de fundamentele kern van het katholiek onderwijs.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2019-2020 indienen bij AgODi
 
De programmatieaanvragen voor studierichtingen tweede en derde graad moet je voor 30 november 2018 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 en 3.5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De aanvraagformulieren bijlage 5 of 8 (programmatie omwille van studiecontinuïteit) zijn van toepassing.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2019-2020 indienen bij AgODi
 
Op voorwaarde dat je school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2018 bij AgODi in:
 
1. de oprichting van een nieuwe bubao-school
 
2. de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen
 
3. de oprichting/omvorming van een type in het bubao
 
4. de oprichting van een nieuwe buso-school
 
5. de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso
 
6. de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2019-2020, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2018.
 
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon basisonderwijs 2019-2020
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2019-2020
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2019-2020
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten 2019-2020
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC en capaciteitsinitiatieven
 
In het kader van capaciteitsuitbreiding, al of niet met middelen die onlangs door de overheid aan een aantal steden en gemeenten zijn toegekend, overweegt een aantal schoolbesturen te investeren in extra infrastructuur op nieuwe locaties. Deze initiatieven kunnen interfereren met het bestaande onderwijsaanbod.
 
We vestigen de aandacht op de het feit dat ook deze capaciteitsinitiatieven onderworpen zijn aan de interne planningsprocedure. De planningsprocedure lichten we toe in het bericht ‘DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs’.
 
Concrete initiatieven dien je in de vorm van een aanvraag in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC voor 30 november 2018. Intentieverklaringen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdig opzeggen van de licentieovereenkomst met SEMU
 
SEMU   Wil je kopieën van bladmuziek gebruiken op school, zowel in de klas als daarbuiten? Dan heb je de toestemming nodig van de componist en/of de uitgever van die bladmuziek. Componisten en uitgevers hebben zich verenigd in de beheersvennootschap SEMU.
 
Voor een meer uitgebreide toelichting over het gebruik van bladmuziek verwijzen we naar de nota over het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoeleinden.
 
De licentieovereenkomst met SEMU wordt telkens afgesloten voor een periode van drie schooljaren. Daarna wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd voor een periode van drie jaar, tenzij de school de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt voor 31 december van het derde schooljaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Derde oproep huursubsidies!
 
De derde oproep voor het indienen van huursubsidiedossiers werd gelanceerd op 5 november 2018. Je kunt jouw kandidaatstelling nog tot 15 januari 2019 indienen. De indieningswijze vind je terug op de website van AGION.
 
Voor advies en ondersteuning kun je steeds contact opnemen met je regioverantwoordelijke bij onze Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidie voor kleine infrastructuurwerken gericht op het verkeersveilig maken van schoolomgevingen
 
Voor 2019 maakt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts twintig miljoen euro vrij om de nieuwe gemeentebesturen te ondersteunen wanneer ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren.
 
Niet alleen scholen gelegen aan gemeentewegen, maar ook scholen gelegen aan gewestwegen komen in aanmerking. De gemeentebesturen kunnen de helft van de kosten ten laste leggen van de Vlaamse subsidie en moeten de andere helft zelf ten laste nemen. Schoolbesturen die een meer verkeersveilige schoolomgeving willen gerealiseerd zien, kunnen daarvoor aankloppen bij het gemeentebestuur.
 
Meer informatie vind je in deze parlementaire vraag.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuwe versie nota open end financiering ondersteuning kleine types
 
Op de externe stuurgroep van woensdag 14 november 2018 werd een nieuwe versie voorgesteld van de nota over de open end financiering ondersteuning kleine types. Deze nota heeft nog geen politiek gedragen akkoord. Het is de bedoeling om de open end op te nemen in een artikel in onderwijsdecreet XXIX. De nota zal tijdens de volgende externe stuurgroep verder worden besproken. Hiertoe beleggen we een vergadering met een afvaardiging van de kleine types. De afvaardiging van de kleine types wordt afgesproken in overleg met de niveaucoördinatoren buitengewoon onderwijs. Er zal ook een transversale adviesraad georganiseerd worden over de open end financiering ondersteuning kleine types.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Caleidoscoop, tijdschrift voor leerlingenbegeleiding: 30 jaar en gloednieuw!
 
Leerlingenbegeleiding staat niet stil. Caleidoscoop, het vaktijdschrift voor leerlingenbegeleiders, evenmin. Een inhoud die in ijltempo evolueert, verdient een up-to-date vormgeving. Ontdek de vernieuwde inhoud en frisse look in het vijfde nummer van 2018.
 
Ook benieuwd? Ga snel naar de inhoudspagina van het nieuwe nummer. Je kunt het nummer op de website van Caleidoscoop bestellen voor 9 euro of een jaarabonnement met 5 nummers voor slechts 35 euro nemen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe website VCOV
 
VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, heeft een splinternieuwe website. Ga op verkenning naar alle nieuwigheden en wetenswaardigheden die VCOV als ouderkoepel van het vrij onderwijs te bieden heeft. VCOV brengt graag deze informatie onder de aandacht:
 
 
► 
 
een nieuwe ouderinfotheek
 
► 
 
een vormingsaanbod, acties en brochures
 
► 
 
de evenementenkalender met de VCOV-activiteiten
 
► 
 
een uitgebreide FAQ
 
► 
 
een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders
 
Meer informatie over ouderbetrokkenheid vind je tevens op onze website bij het thema Ouderbetrokkenheid.    
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsdag Dienst Lerenden
 
Op vrijdag 16 november volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een professionaliseringsdag. Dat betekent dat geen van de medewerkers gedurende die dag telefonisch bereikbaar is en dat vragen best via e-mail worden voorgelegd. Je kan mailen naar lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor hoogdringende vragen kun je bellen naar 02 507 06 29.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen voor de basisopties
 
Op woensdag 12 december 2018 organiseren we een dag resonans over de nieuwe leerplannen van de basisopties voor de A- en B-stroom.
 
We doen graag een beroep op een vijftiental leraren per leerplan om via een aantal gerichte vragen samen met ons te reflecteren over de leerplanvoorstellen. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die geen deel hebben uitgemaakt van een leerplancommissie, die nieuwsgierig zijn naar wat de vernieuwing zal inhouden en die lesgeven in de eerste graad A- of B-stroom.
 
Geïnteresseerde leraren kunnen zich tot 1 december 2018 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier ‘Resonansgroepen leraren basisopties’.
 
Bij een overaanbod aan kandidaturen gebeurt de selectie op basis van regionale spreiding, schooltype …
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen
 
‘Tell Your Story’ is een tool die kan gebruikt worden om jongeren de kans te geven hun verhaal te vertellen, in het bijzonder wanneer ze dreigen vroegtijdig af te haken.
 
Pedagogisch begeleider Luc Zwartjes zet je op weg om ‘storytelling’ – als een korte vorm van digitale mediaproductie (met film, animaties, geluid, foto …) – te leren hanteren als basis voor reflectie en actieve participatie van jongeren met een risico op voortijdig schoolverlaten.
 
Die boeiende infonamiddag vindt plaats op woensdag 28 november 2018 van 14.30 uur tot uiterlijk 17 uur in het Interdiocesaan Centrum (Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Je kunt je inschrijven via het inschrijvingsformulier ‘Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent: kwetsbaar verlangen - het volledige aanbod is online
 
Advent   Dit schooljaar gaan we samen op stap. De wegwijzers naar vorming geven de richting aan. In de advent wijst kwetsbaarheid de weg. Op kousenvoeten en met kwetsbaar verlangen stappen we de advent en elkaars wereld binnen. Stap je mee?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst je vijf wegen aan om van de advent een sterke tijd te maken op school:
 
 
► 
 
een Leeftochtnummer
 
► 
 
een affiche
 
► 
 
een digitale XXL
 
► 
 
een reeks bezinningskaarten
 
► 
 
een bezinnende PowerPoint
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
De onrust en het zoeken bij jongeren (en volwassenen!) waren nog nooit zo groot. Alhoewel het ons aan niets ontbreekt, blijft er toch een schrijnend gevoel van ontevredenheid. Odisee organiseert op 19 november de vorming 'Op zoek naar het nooit verloren Paradijs. Luisteren naar het spirituele heimwee van jongeren'.
 
► 
 
Op zaterdag 1 december 2018 nodigt de organisatie Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag leraren, interreligieuze basiswerkers en andere geïnteresseerden uit voor een initiatievoormiddag rond de ontmoeting van de H. Franciscus van Assisi met de sultan van Egypte.
 
► 
 
BISC organiseert op 31 januari 2019 de conferentie 'Als we het vergeten, gebeurt het dan opnieuw? Radicalisering, burgerschapszin en onderwijs'. De actualiteit wordt beheerst door berichten over radicalisering en extremisme. Meteen worden vragen gesteld rond een actief burgerschap en de verdediging van de idealen van de Verlichting, de democratische waarden en de lekenstaat. De overlevende 'Inlichtingen en Actie Agenten' van de Tweede Wereldoorlog zien sterke gelijkenissen met de jaren 1930 en wat eruit volgde. Het onderwijs reageert vandaag met het invoeren van vakken 'burgerschapszin'. De vraag stelt zich dan ook of onze onderwijsinstellingen en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten objectieve partners zijn in een gezamenlijke inspanning ?
 
► 
 
Vanuit het Europese Dag van de Talen-platform brengen we graag het project GINKGO of “Haiku’s voor Vrede” onder de aandacht. De doelstellingen van de wedstrijd zijn het (her)ontdekken van de haiku; leerlingen motiveren, stimuleren en inspireren tot het schrijven van een creatieve en artistieke tekst (gedicht) en opvoeden tot burgerzin.
 
► 
 
Verandering is eigen aan onderwijs. Wellicht wordt er ook in jouw school jaren gewerkt aan een verandering waarbij het hele schoolteam of een deel ervan actief betrokken is. Scholen veranderen niet zomaar. Ze gaan op zoek naar een ‘wijze en werkbare’ manier om te veranderen. Wijze werkbare scholen onderzoekt hoe dergelijke veranderingsprocessen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Het departement Onderwijs en Vorming vraagt - in het bewustzijn dat dat bijkomende inspanningen vraagt naast je kernopdrachten - je deelname aan dat onderzoek. Je bijdrage is een belangrijke schakel in het ontwikkelen van relevante inzichten en een ondersteunend instrumentarium voor scholen om eigen veranderingsprocessen te onderbouwen en versterken met aandacht voor werkbaar werk (Departement Onderwijs en Vorming, 2018). Meer weten of deelnemen? 
 
► 
 
Toon jouw kwaliteiten tijdens Vlajo’s Talentenstage! (derde graad basisonderwijs). Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je in de klas aan de slag. Op basis van kwaliteiten worden de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve manier te solliciteren voor een echte job. Op donderdag 21 maart 2019 gaan ze gedurende de voormiddag in een supermarkt actief aan de slag en wordt iedere leerling bijgestaan door een echte Vlajo-droomcoach.  De droomcoach zal de kwaliteiten van de jongeren tijdens die stage valideren. Ook jij als leraar kunt actief kennismaken met het werken in die sector. Tijdens de naverwerking in de klas verkennen leerlingen hun belangstelling verder in functie van eventuele studiekeuze. Rekening houden met kwaliteiten en interesses staan dan voorop. Snel inschrijven is de boodschap, want per winkel wordt maar één klas toegestaan.
 
► 
 
Het Joods Museum van België, gelegen in het centrum van Brussel, biedt tijdens het schooljaar 2018–2019 aan alle leerlingen uit het lager en secundair onderwijs een gratis bezoek en gratis workshops aan. Het Joods Museum van België wil met het initiatief een bijdrage leveren aan de ontmoeting met de andere. Reserveren is verplicht via 02 500 88 27 of e.vanherbruggen@mjb-jmb.org.
 
► 
 
Word ambassadeur van het nieuwe onderzoeksschip en beleef samen met jouw klas een unieke ervaring op de Noordzee! Het huidige schip, RV Belgica, heeft na 900 000 afgelegde kilometers zijn beste tijd gehad. De Federale Overheid heeft daarom de opdracht gegeven om in 2019 een nieuw, ultramodern oceanografisch onderzoekvaartuig te bouwen, dat vanaf eind 2020 operationeel zal zijn. Mariene wetenschappers zullen met het nieuwe schip hun meerdaagse of meerweekse onderzoektochten kunnen voortzetten en uitbreiden in Belgische wateren en daarbuiten. Zorgt jouw klas voor de naam van dat belangrijk onderzoeksschip? Neem deel aan de wedstrijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook