Dit is nieuwsbrief 177 van 17 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 177 van 17 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Inforonde november basis- en secundair onderwijs
►  Ziekteverlof inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Henk Sanders
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling
►  Raamovereenkomst schoolboeken secundair geeft aandacht aan problematiek van onbetaalde schoolfacturen
►  Correctie in statuten voor scholengemeenschap vzw
►  Opleiding eenvoudige handelingen verwijdering asbest
►  Bemiddeling - Mediationweek
►  Afrondingsregels tot op 5 eurocent
►  Een piste om het lerarentekort op te lossen is …
►  Psychosociaal welzijn: WellBE en intervisie vertrouwenspersonen
►  Vorming e-procurement voor overheidsopdrachten
Personeel
►  Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
Lerenden
►  Dag van OKAN en ex-OKAN
Curriculum & vorming
►  Leerplannen basisopties eerste graad A- en B-stroom goedgekeurd
►  Studiedag voor leraren natuurwetenschappen, biologie, chemie, STEM en preventieadviseurs
►  Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Oproep leerplancommissie wiskunde voor specialisatiejaar bso
►  Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
Identiteit & kwaliteit
►  Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet extra in op internationalisering
►  IEDEREEN FEEST! Je interlevensbeschouwelijke jaarkalender 2020
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 177
 
 
 

   Algemeen

 
 
Inforonde november basis- en secundair onderwijs
 
In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen
 
De inforondes vinden plaats in de periode van 8 tot en met 22 november 2019, telkens ondersteund door de vijf regio’s. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ziekteverlof inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Henk Sanders
 
Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Henk Sanders is met ziekteverlof tot en met 17 november 2019. Directeurs en vakverantwoordelijken kunnen terecht bij Marijke Vanhoutte (marijke.vanhoutte@rkg.vlaanderen of 0497 67 14 96).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Regeerakkoord
 
We bezorgen je een beknopte samenvatting en reflectie van/bij de politieke ontwikkelingen rond het regeerakkoord en de begrotingscijfers.   
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 16 oktober 2019 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
maximumfactuur en boterhammentaks in basisonderwijs;
 
► 
 
bindende toelatingsproef voor lerarenopleidingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
De Scholengroep Sint-Michiel vzw in Roeselare zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling
 
Elke leidinggevende in ons onderwijs is bereid om rekening te houden met de draagkracht van ouders en leerling, maar heeft soms nog vragen als: Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen? Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school? Hoe maak je daarrond een beleid op?
 
Op 12 november in Brugge, 13 november in Gent of 10 december 2019 in Hasselt krijg je een doorleefde inkijk in mogelijke oplossingen. We vertrekken vanuit de pijlers vanuit de Gids voor BESTUREN en maken kennis met het vernieuwde vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 
Meld je aan, zodat we jouw exemplaar van de fichemap bij het vademecum kunnen klaarleggen!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamovereenkomst schoolboeken secundair geeft aandacht aan problematiek van onbetaalde schoolfacturen
 
De nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair voorziet in dwingende bepalingen voor de leveranciers over hoe ze dienen om te gaan in het geval van onbetaalde facturen. Zo voorziet het bestek onder meer dat leerlingen altijd schoolboeken moeten krijgen en dat werken met incassobureaus de laatste stap is om facturen te innen.
 
Wil je meer weten?
 
Dinsdagmiddag 5 november 2019 organiseren we een infosessie in verband met de nieuwe raamovereenkomst voor schoolboeken secundair (schooljaar 2020-2021 en volgende).
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Correctie in statuten voor scholengemeenschap vzw
 
Om tegenstrijdigheid tussen onze voorbeeldstatuten voor een scholengemeenschap-vzw en de bijhorende samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap te vermijden, pasten we artikel 8 van de statuten aan.
 
Volgens de regelgeving op scholengemeenschappen is het slechts onder strikte voorwaarden mogelijk om uit de scholengemeenschap te stappen. Het nieuwe artikel 8 luidt: "een lid kan zich uit de vereniging terugtrekken op het ogenblik dat dit volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen op scholengemeenschappen mogelijk is."
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding eenvoudige handelingen verwijdering asbest
 
Op 29 november 2019 organiseert OVAM de opleiding eenvoudige handelingen voor verwijdering van asbesthoudend materiaal opnieuw. De opleiding wordt gratis aangeboden en vindt plaats in de lokalen van OVAM, Stationsstraat 110 in Mechelen en dat van 9 uur tot 17 uur.
 
Heb je interesse? Neem dan contact op met OVAM.
 
De opleiding is bedoeld voor technisch personeel dat ook de komende jaren inzetbaar blijft en dat geëngageerd is om in de scholen van het bestuur te helpen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen door eenvoudige handelingen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bemiddeling - Mediationweek
 
Al enkele jaren is er binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een bemiddelingspool die scholen ondersteunt bij conflicten. Op de centrale dag van de mediationweek, die loopt van 16 tot en 18 oktober 2019, zijn we prominent aanwezig zijn. De leden van de bemiddelingspool verzorgen een workshop over onderwijsbemiddeling.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afrondingsregels tot op 5 eurocent
 
5 cent   Vanaf 1 december 2019 is het verplicht om het totaalbedrag van de betalingen in cash af te ronden tot het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent. Tot en met 30 november 2019 kan een school nog kiezen om dat al of niet te doen.
 
Opgepast: de afronding gaat alleen over het totaalbedrag, niet over de prijs van de verschillende delen van de rekening.
 
De bedoeling is om geleidelijk het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 eurocent te verminderen.
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een piste om het lerarentekort op te lossen is …
 
Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?
 
Op 21 november organiseren we daarrond een avondvullende sessie Werken aan diversiteit in je personeelsbestand in Gent .
 
We brengen leidinggevenden die al allochtone leraren aan het werk hebben en hun ervaringen willen delen via een inspirerend praktijkvoorbeeld, samen met leidinggevenden die interesse hebben, maar de stap om welke reden dan ook nog niet gezet hebben.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Psychosociaal welzijn: WellBE en intervisie vertrouwenspersonen
 
Op vraag voegden we extra reeksen toe aan de infosessie voor WellBE en de intervisie voor vertrouwenspersonen.
 
Kijk vlug welke locatie en datum voor jou passen en schrijf in!
 
 
► 
 
Informatiesessies WellBE – nu ook in Brussel
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen – extra reeksen toegevoegd
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming e-procurement voor overheidsopdrachten
 
E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. Daarom is het aan te raden vooraf voldoende e-procurement te verkennen.
 
Vanaf 18 oktober 2018 (voor aankoopcentrales al één jaar vroeger) moet je alle offertes voor opdrachten boven de Europese drempel elektronisch indienen via e-tendering. Behalve in uitzonderlijke gevallen kun je dus geen papieren offertes meer ontvangen. Vanaf 1 januari 2020 is het zelfs verplicht voor alle Belgische opdrachten boven de publicatiedrempel. Dus ook voor jouw school of scholen!
 
In deze opleiding ligt de nadruk niet op de juridische invalshoek van de wet overheidsopdrachten, maar op de praktische organisatie van e-tendering en e-notification: met welke valkuilen moet je rekening houden en hoe los je die op?
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
 
In eerdere nieuwsbrieven maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.
 
Verschillende scholen contacteerden ons de voorbije weken om gebruik te maken van het prikbord. De onzekerheid over het al dan niet beschikken over voldoende uren om alles goed georganiseerd te krijgen, was en is nog steeds een bekommernis van een groot aantal scholen.
 
Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, doen we expliciet de oproep om de Dienst Personeel ook in te lichten indien je school nog andere scholen uit de nood kan helpen.
 
We gaan er steeds van uit dat de ontvangende school zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
Voor bijkomende info of voor extra meldingen kun je contact nemen met Guy Debusschere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Dag van OKAN en ex-OKAN
 
Op 13 november 2019 organiseert de pedagogische begeleiding OKAN en ex-OKAN regio Oost-Vlaanderen in samenwerking met de andere regio’s, een Dag van OKAN en ex-OKAN.  Het evenement vindt plaats in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 in Gent van 9 tot 17 uur.
 
De dag is interessant voor iedereen die met OKAN te maken heeft: leraren, coördinatoren, directies, vervolgschoolcoaches, maar ook voor wie met ex-OKAN-leerlingen in contact komt: directies, leraren, middenkader, CLB.
 
Kostprijs voor de workshops, koffie en broodjes tijdens de middag is 35 euro. Snel inschrijven is de boodschap, zodat je nog kunt kiezen tussen de verschillende werkwinkels.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerplannen basisopties eerste graad A- en B-stroom goedgekeurd
 
De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- en B-stroom zijn onlangs goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Je vindt de definitieve versies van die leerplannen terug in LLinkid of je kan ze raadplegen op onze website. Ook de lijst met administratieve vakbenamingen per basisoptie kan je daar terugvinden.
 
De goedgekeurde leerplannen voor de basisopties zijn het sluitstuk van de observerende en oriënterende eerste graad. De keuze voor een basisoptie vormt immers een eerste trede in de getrapte studiekeuze. Inhoudelijk geprofileerde basisopties met basisdoelen en verdiepingsdoelen laten samen met de algemene vorming toe dat leerlingen op het einde van de eerste graad een gerichte keuze maken voor een bepaald studiedomein en een bepaalde finaliteit.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag voor leraren natuurwetenschappen, biologie, chemie, STEM en preventieadviseurs
 
De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) vernieuwde de COS-brochure (chemicaliën op school), omdat de wetgeving over het gebruik van chemicaliën op school veranderd is. Op woensdag 6 november 2019 wordt de vernieuwde brochure tijdens een studiedag voorgesteld.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen was tot nu toe een door de British Council erkend testcentrum voor het behalen van het C1-certificaat via een examen. Door de nakende Brexit en het feit dat de regio Vlaanderen niet winstgevend is, wordt het kantoor gesloten en kunnen we in de toekomst geen APTIS-test meer aanbieden.
 
Op woensdag 6 november 2019 nemen we de APTIS-test (nieuwe examens + herkansing) nog éénmaal af in Gent, op woensdag 22 januari 2020 in Antwerpen. Op woensdag 22 april 2020 (Gent) is enkel nog herkansing mogelijk. Schrijf je in via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep leerplancommissie wiskunde voor specialisatiejaar bso
 
Het leerplan wiskunde voor het specialisatiejaar bso is aan vernieuwing toe. We willen daarvoor een leerplancommissie samenstellen die (waarschijnlijk in november) één keer samenkomt om het nieuwe leerplan te bespreken.
 
Leraren die wensen deel uit te maken van die leerplancommissie, kunnen dat uiterlijk vrijdag 8 november 2019 melden aan Filip Cools (filip.cools@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
 
Op woensdag 23 en donderdag 24 oktober 2019 volgen alle medewerkers van Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is er geen telefonische permanentie. Vragen leg je dan ook het best via e-mail voor.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
 
leidinggeven  
 
Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen.
 
Het volledige programma vind je in de digitale flyer. Inschrijven kan via www.nascholing.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet extra in op internationalisering
 
Europa en onderwijs: een gouden combo! De toekomst van Erasmus+ ziet er veelbelovend uit. Niet alleen zijn er meer financiële middelen op komst. Er is ook een grote interesse vanuit het onderwijs om in te stappen in internationale projecten. Dat konden we ervaren tijdens onze inspiratiedag internationalisering en dat is ook Vleva niet ontgaan. Zij schreven een blogbericht over onze inspiratiedag die bij hen in huis georganiseerd werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
IEDEREEN FEEST! Je interlevensbeschouwelijke jaarkalender 2020
 
Jaarkalender orbit   Met deze jaarkalender heb je een middel in handen om elke dag opnieuw te weten wie wat viert in superdivers België en wereldwijd. De kalender vertelt dag na dag welke gemeenschappen een feest of herdenking vieren en brengt ze met krachtige illustraties van Yule Hermans kleurrijk tot leven. De kalender maakt nieuwsgierig, wekt interesse voor feesten en hoe ze worden beleefd. Hij zet je op weg om interlevensbeschouwelijke bruggen te bouwen en verbindend aan de slag te gaan op school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 177
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
De werkgroep codi's voor codi's organiseert een reflectiedag over de thema's planlast en centrale toetsing uit het nieuwe regeerakkoord op vrijdag 22 november 2019 in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 in Brussel. De plaatsen zijn beperkt: schrijf je dus vandaag nog in.
 
► 
 
Op 14 november 2019 organiseert het departement Omgeving een boekvoorstelling Lesgeven over duurzame ontwikkeling: ethische en politieke uitdagingen. Je maakt in een aantal lezingen en workshops kennis met de publicatie, die leraren wil ondersteunen en inspireren bij het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken.
 
► 
 
Luchtkwaliteit is een actueel thema dat ook scholen niet onberoerd laat. Maar hoe zit het nu juist met de luchtkwaliteit op school? Kunnen leerlingen die zelf meten? En welke maatregelen kun je als school nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren of de negatieve gezondheidsimpact te beperken?  Tijdens het interactieve Ecotreffen rond luchtkwaliteit krijg je een antwoord op bovenstaande vragen door experten en vijf Antwerpse pilootscholen die deelnemen aan het Europese ‘Project zuivere lucht’. Het Ecotreffen vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 van 9 tot 12.30 uur in Antwerpen.
 
► 
 
Op donderdag 28 november 2019 nodigen het Centraal Meldpunt voor risicojongeren, Onderwijsnetwerk Antwerpen en de partners uitvalpreventie scholen uit om de nieuwe NAFT-werking te leren kennen.
 
► 
 
Het Rode Kruis organiseert train-the-traineropleidingen Eerste hulp voor het kleuteronderwijs en lager onderwijs. De eendaagse opleidingen hebben als doel om (toekomstige) leraren de nodige handvatten aan te reiken om zelf eerstehulpinitiaties te onderwijzen in de klas. De opleidingen hebben een dubbele focus: naast een opfrissing van eerstehulptechnieken zoals het verzorgen van kleine huidwonden, wat te doen bij een bloedneus … maken leraren ook kennis met een uitgebreide waaier aan didactische werkvormen. Zo kunnen ze met eerste hulp aan de slag gaan in de klas en krijgen ook de leerlingen eerste hulp in de vingers.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook