Dit is Nieuwsbrief 88 van 29 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 88 van 29 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Politiek manoeuvre doorkruist wil tot samenwerken
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei en juni 2017
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Save the date - Najaarsseminarie voor bestuurders
►  De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 6
►  De veiligheid en de organisatie van een actief ontspanningsevenement
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2017
►  Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan uren-leraar
►  Stakingsaanzegging ABVV voor 30 juni
Lerenden
►  Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften tijdens schooljaar 2017-2018
►  Overeenkomst Ondersteuningsnetwerk - nieuwe versie
►  Het zorgloket in het kader van de regionale ondersteuningsnetwerken
►  Stand van zaken paritaire commissie ondersteuningsnetwerken
►  Brief aan ouders over ondersteuningsnetwerken
►  Examinatoren en scholen gezocht voor praktijkexamens Voeding & Logistieke dienst
Curriculum & vorming
►  Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
►  Traject competentiegericht lesgeven ICT in het secundair volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Vacatures project implementatie katholieke dialoogschool
►  Met 'Dwars door alles heen. Allemaal schatten' naar het nieuwe schooljaar
►  Trajecten leidinggeven in onderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Politiek manoeuvre doorkruist wil tot samenwerken
 
De ondersteuningsnetwerken waarin scholen uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs samenwerken om kinderen met een beperking of een zorgnood in het gewoon onderwijs te ondersteunen, moeten op 30 juni klaar zijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft steeds het engagement uitgesproken ten volle “vanuit de eigen netwerken alle bestaande samenwerkingsverbanden met scholen van andere netten verder te zetten en waar mogelijk te verdiepen” (cf. ook onze nieuwsbrieven van 18 mei en 12 juni). In dat verband hoopten we samen met scholen van andere netten vanuit het vrij initiatief samenwerkingsverbanden op te zetten.
 
Maar de bepalingen in Onderwijsdecreet XXVII gooiden roet in het eten. Een strikte interpretatie ervan noopt scholen van het officiële net vanaf 1 januari 2018 in één officieel ondersteuningsnetwerk samen te werken en daarom zien de meesten ervan af toe te treden tot netoverstijgende samenwerking binnen ondersteuningsnetwerken die vanuit het vrij initiatief opgezet worden. Tegen die interpretatie hebben we overigens geprotesteerd (cf. de extra nieuwsbrief van 12 juni).
 
Zoals Lieven Boeve vandaag (29 juni) in De Tijd stelt, kunnen individuele vrije scholen toetreden tot netwerken van het officiële net, maar lukt dat niet op voet van gelijkwaardigheid. Die scholen zitten immers niet in de beheersstructuur. En daar knelt precies het schoentje. Zorg is voor ons immers geen technisch-neutrale aangelegenheid. Ze staat in het hart van ons pedagogisch project. Samenwerking moet gebeuren met respect voor de verschillende pedagogische projecten.
 
Gezien die nieuwe situatie, beoogt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar engagement tot netoverstijgende samenwerking nu te realiseren door in te zetten op structurele samenwerking tussen de ondersteuningsnetwerken van de vrije en officiële netten, zodat jarenlange samenwerking tussen scholen van verschillende netten, kan worden gecontinueerd. Zo proberen we de gevolgen voor de leerlingen te beperken. Zij mogen immers niet het slachtoffer zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei en juni 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van mei en juni 2017
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 31 mei 2017 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 17 mei 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 1 juni 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze en vorige week beantwoord werden.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 28 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Afstemming levensbeschouwelijke vakken/eindtermen en evolutieleer in Turkije
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Save the date - Najaarsseminarie voor bestuurders
 
save the date  
 
We nemen in het najaar de draad van een voorjaarsseminarie terug op. Je hebt die avond in elke regio de keuze uit heel wat interessante en actuele onderwerpen zoals: BOS en financiën, BOS en communicatie en inspraak, inspectie 2.0, datagebruik, katholieke dialoogschool. We leggen op dit moment de laatste hand aan de inhoud. 
 
Reserveer alvast een of meer van de data voor ons najaarsseminarie in je agenda.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 6
 
De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Alle informatie is nog eens na te lezen op de themapagina Overheidsopdrachten. Deze week bespreken we de vermelde bedragen, het selectiecriterium en Telemarc.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De veiligheid en de organisatie van een actief ontspanningsevenement
 
sport  
 
Bij het organiseren van ‘actieve ontspanningsevenementen’, bijvoorbeeld een sportdag, heeft de organisator een aantal wettelijke verplichtingen. Die verplichtingen zijn van toepassing als de school een beroep doet op externen, maar gelden ook als de school zelf de organisator is. 
 
In het document Actieve ontspanningsevenementen wordt toegelicht waarmee de school als organisator rekening moet houden en waarnaar ze moet vragen bij een externe organisator.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2017
 
Ook volgend schooljaar wijzigt er opnieuw een en ander in de personeelsreglementering. Wat je daarover moet weten, hebben we gebundeld in de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2017'. Je vindt er meer informatie over o.a. de aanstelling van personeelsleden in een ondersteuningsnetwerk, de verlofstelsels, de bekwaamheidsbewijzen voor godsdienst, de verlenging van de GOK-cyclus, het gedoogjaar voor internaten, de kilometervergoeding en verder ook een aantal bepalingen specifiek voor het volwassenenonderwijs. Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan uren-leraar
 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan Dienst Personeel. 
 
Dienst Personeel treedt op als makelaar die vraag en aanbod zo goed mogelijk probeert te matchen. Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging ABVV voor 30 juni
 
De Algemene Centrale van het ABVV heeft nogmaals een stakingsaanzegging ingediend, dit keer voor vrijdag 30 juni. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie op die datum. De aanzegging gaat alleen uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften tijdens schooljaar 2017-2018
 
Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 2-4-6-7, rechtstreeks aangemeld worden bij de BuO-scholen van de betrokken types. Die scholen hebben de middelen ontvangen om die leerlingen te begeleiden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor continuïteit in hun begeleiding. Concreet wil dat zeggen dat voor het schooljaar 2017-2018 de betrokken leerlingen begeleid worden door de scholen van buitengewoon onderwijs die nu al samenwerken met onze scholen van gewoon onderwijs en dat ongeacht het onderwijsnet waartoe de scholen behoren.
 
Voor de begeleiding van leerlingen type 1-8-3-9-7 (STOS)- type basisaanbod pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens het schooljaar 2017-2018 eveneens voor continuïteit waar mogelijk. De betrokken leerlingen worden aangemeld bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Van daaruit kunnen dan afspraken worden gemaakt met het ondersteuningsnetwerk waar de school die tot nu toe instond voor de GON-begeleiding, toe behoort (en dat ongeacht het onderwijsnet). Via overdracht van middelen kan de lopende ondersteuning worden gecontinueerd. Wat de ondersteuningsnetwerken van het vrij onderwijs betreft, monitoren de zorgloketten al die vragen met het oog op een optimalisering van de werking in de daaropvolgende jaren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overeenkomst Ondersteuningsnetwerk - nieuwe versie
 
Met de extra nieuwsbrief van 12 juni bezorgden we je een model van overeenkomst voor de ondersteuningsnetwerken. Artikel 4 van dat model werd in overleg met VCLB licht aangepast. We bezorgen je een versie waarin die wijziging zichtbaar is (in pdf) en de meest recente versie (in Word - op pagina Ondersteuningsmodel). Het model kan gebruikt worden voor de oprichting van een ondersteuningsnetwerk en voor de samenstelling van het beheerscomité. Je kunt het aan de specifieke context aanpassen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het zorgloket in het kader van de regionale ondersteuningsnetwerken
 
Bij de operationalisering van de regionale ondersteuningsnetwerken installeren we een zogenaamd zorgloket. Het zorgloket is een laagdrempelig en toegankelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) terecht kunnen met zorgvragen waar ze intern geen antwoord op vinden. Alle partners - gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding – zijn betrokken bij dit zorgloket. In bijgaand document geven we duidelijkheid over het doel en de werking van het zorgloket.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stand van zaken paritaire commissie ondersteuningsnetwerken
 
Vandaag kwam de netgebonden paritaire commissie voor de ondersteuningsnetwerken samen. Op basis van de eerste niet-gevalideerde cijfers besliste de commissie dat er geen verschuiving van middelen tussen de verschillende ondersteuningsnetwerken nodig is. Vanuit de overheid zullen eerstdaags de cijfers per ondersteuningsnetwerk gecommuniceerd worden via een dienstbrief. Op woensdag 5 juli komt de paritaire commissie opnieuw samen om een voorstel in verband met de verdeling van de lestijden, lesuren en uren over de scholen voor buitengewoon onderwijs voor het Besluit van de Vlaamse Regering te formuleren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief aan ouders over ondersteuningsnetwerken
 
Heel wat ouders vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert. Daarom hebben we samen met de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) een brief over de werking van de (nieuwe) ondersteuningsnetwerken opgesteld .
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Examinatoren en scholen gezocht voor praktijkexamens Voeding & Logistieke dienst
 
De Examencommissie werkt al jaren uitstekend samen met enkele Vlaamse scholen voor de organisatie van de praktijkexamens voedingsdienst en logistieke dienst in de derde graad Organisatiehulp-Organisatieassistentie (bso). De studierichting wordt op het einde van 2018 afgeschaft. Nog heel wat kandidaten moeten de praktijkexamens afwerken, waardoor de Examencommissie dringend extra locaties en examinatoren nodig heeft. Vooral in de tweede helft van augustus zoekt ze examinatoren en scholen die hun keuken of logistieke ruimte met ziekenhuisbed, rolstoel en eventueel ook wasmachine ter beschikking kunnen stellen.
 
De Examencommissie zorgt voor een correcte vergoeding. Interesse of meer info? Contacteer de Examencommissie via examencommissiesecundaironderwijs@vlaanderen.be. Bart Bellon, coördinator Planning & organisatie, bezorgt je dan zo snel mogelijk alle informatie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
 
Voor twee codi (contactcomités directies) zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van regio Oost-Vlaanderen. Het betreft de codi eerste graad en codi chemie. Voor een schets van de opdracht en werking verwijzen we graag naar het document 'codi-werking'. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot en met donderdag 6 juli 2017.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Traject competentiegericht lesgeven ICT in het secundair volwassenenonderwijs
 
Vanaf 1 september 2017 worden de nieuwe leerplannen ICT van kracht. Die leerplannen stimuleren om vanuit authentieke taken competentiegericht les te geven. Daarom werd vanuit de pedagogische begeleidingsdienst een traject voor ICT-leraren opgesteld. Dat traject rond competentiegericht onderwijs bestaat uit twee delen: een 10-stappenplan over hoe een cursus ontworpen kan worden volgens het 4C/ID-model en er komt ook een vervolgmoment.
 
Meer informatie?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vacatures project implementatie katholieke dialoogschool
 
Het project implementatietraject katholieke dialoogschool (KDS) loopt over vijf schooljaren en gaat van start op 1 september 2017. Het project wil een belangrijke bijdrage leveren tot de realisatie van KDS in Vlaanderen en internationaal. We ontwikkelen instrumenten en methodieken om KDS in verschillende onderwijsniveaus (basisonderwijs, secundair onderwijs, lerarenopleiding) pedagogisch in praktijk te brengen. Om dit project te kunnen uitvoeren stelt Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een projectteam samen. De projectopdrachten werden uitgeschreven in parttime equivalenten, maar kunnen gecombineerd worden opgenomen. Spreekt dit project je aan?

 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Met 'Dwars door alles heen. Allemaal schatten' naar het nieuwe schooljaar
 
Leeftocht   Dwars door alles heen. Allemaal schatten is het jaarthema van Leeftocht voor het schooljaar 2017-2018. Het zoomt in op de vorming van de mens en wat dat voor de onderwijsmens betekent. In mei ontving je de jaaraffiche en de papieren versie van het start- en septembernummer als bijlage bij In dialoog. De nieuwe jaargang staat nu ook online.
 
Maandelijks ontvang je van elke nieuwe editie een gratis exemplaar. Meer collega's laten inspireren door Leeftocht? We wijzen je graag de weg naar het voordelige tarief van een groepsabonnement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Trajecten leidinggeven in onderwijs
 
Leidinggevenden  
 
Leidinggeven in onderwijs is boeiend en uitdagend. Via drie verschillende trajecten willen we leidinggeven in 2017-2018 (verder) ondersteunen.
 
► 
 
Organisatiecultuur in beweging (info en inschrijven)
 
► 
 
Supervisie Persoonsgericht professionaliseringstraject in groep (info en inschrijven)
 
► 
 
Zindialoog in de onderwijspraktijk (info en inschrijven)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook