Dit is Nieuwsbrief 115 van 15 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 115 van 15 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Protocol van akkoord over onderwijs XXVIII
►  Protocol van akkoord over M-decreet
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari-maart 2018
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature Directeur Dienst Identiteit & kwaliteit
►  Vacature voltijds pedagogisch begeleider buo: kinderen en jongeren met ernstige en meervoudige beperkingen (EMB)
Bestuur & organisatie
►  Programmatie op 1 september 2019 in het tweede leerjaar van de eerste graad
►  Nieuwe circulaire 6 procent btw voor schoolgebouwen
►  Aangifte patrimoniumtaks
►  Jodiumtabletten op school
►  Opleiding fiscaliteit voor schoolbesturen - extra sessie op 25 mei 2018
►  Vorming BOS & Patrimonium start op 7 mei 2018
Personeel
►  Nieuwe onderwijs-cao XI
Curriculum & vorming
►  Doe mee aan IDP6 en voldoe als school aan de nieuwe decretale verplichtingen
►  ICT-coördinatordag over Digitale Transformatie op 31 mei 2018
►  Certificering taalniveau Engels met Aptis-test
►  CLIL-studiedag ‘Focus op talige doelen’ – 18 april 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag Community Service Learning
►  Vasten weekbezinning 4
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
 
 
 

   Algemeen

 
 
Protocol van akkoord over onderwijs XXVIII
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXVIII. We formuleren wel enkele bedenkingen:
 
 
► 
 
Bij de artikels 64 en 65 over de organisatie van de schoolsport.
 
► 
 
Bij artikel 71 over de capaciteitsmiddelen voor secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord over M-decreet
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoord over het M-decreet. We formuleren wel een aantal bedenkingen bij de artikels 23 en 49 over de werkingsenveloppe van de ondersteuningsnetwerken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari-maart 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van februari-maart 2018:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 28 februari 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 1 maart 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 27 februari 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
 
 
► 
 
wijziging procedure jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 
► 
 
heeft jouw school een asbestinventaris?
 
► 
 
stap je als directeur voldoende mee in het dagelijks preventieverhaal op jouw school? 
 
 
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar bij de bespreking van het ontwerpdecreet modernisering so en de vragen om uitleg die op 8 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Stakingen en onderwijs in gevangenissen
 
► 
 
Impact van nieuwe AVG-regelgeving op onderwijs
 
► 
 
Scholenasbestinventarisatiestudie van OVAM
 
► 
 
Levensbeschouwing op school
 
► 
 
Digitale vaardigheden
 
We bezorgen je ook een commentaar op de hoorzitting over studentenparticipatie in het kader van het Vlor-advies over het stimuleren van studentenparticipatie die op 13 maart 2018 plaatsvond.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 14 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Asbestproblematiek in scholen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature Directeur Dienst Identiteit & kwaliteit
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een directeur voor de Dienst Identiteit & kwaliteitAls directeur coördineer je de Dienst Identiteit en Kwaliteit met het oog op professionele ondersteuning en vertegenwoordiging van katholieke (hoge)scholen, centra en internaten, en hun besturen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature voltijds pedagogisch begeleider buo: kinderen en jongeren met ernstige en meervoudige beperkingen (EMB)
 
Heb je kennis over en ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren met ernstige en meervoudige beperkingen? Wil je graag scholen buitengewoon onderwijs ondersteunen die met die doelgroep werken? Dan is deze vacature iets voor jou.
 
De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil op korte termijn een voltijds pedagogisch begeleider aanwerven ter ondersteuning van scholen buitengewoon onderwijs die werken met leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmatie op 1 september 2019 in het tweede leerjaar van de eerste graad
Op 1 september 2019 wordt de modernisering so ingevoerd. In het ontwerp van decreet is ingeschreven dat programmaties onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk zijn in de uitdovende leerjaren van de tweede en derde graad. Er kunnen evenwel op 1 september 2019 geen programmaties meer gerealiseerd in het tweede leerjaar van de eerste graad.
 
Mits akkoord binnen de scholengemeenschap zijn enkele basisopties en beroepenvelden nog vrij programmeerbaar op 1 september 2018. Ze staan opgesomd in de lijst bijlage 2 van de Omzendbrief SO 61. Vrije programmaties worden vóór 1 april 2018 gemeld aan AgODi aan de hand van het modelformulier bijlage 4 van de Omzendbrief SO 61.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe circulaire 6 procent btw voor schoolgebouwen
 
De nieuwe circulaire vervangt de Beslissingen Btw nummers E.T.129.073 van 27.01.2016 en E.T.129.882.
 
De circulaire bevat nu ook de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor psychosociale centra en centra voor leerlingenbegeleiding. Daarvoor is een omschrijving opgenomen van de bedoelde centra. Over het algemeen herhaalt de nieuwe circulaire de informatie van de opgeheven Beslissingen Btw.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte patrimoniumtaks
 
Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet de taks ook worden betaald. Heb je geen uitnodiging gekregen van het lokaal Registratiekantoor? Dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jodiumtabletten op school
 
jodium   Moet je school beschikken over jodiumtabletten en zo ja, waar kun je die halen? 
 
Raadpleeg de website nucleairrisico.be om te weten of je school in aanmerking komt om jodiumtabletten ter beschikking te stellen. Informatie voor scholen vind je in het luik 'Collectiviteiten'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding fiscaliteit voor schoolbesturen - extra sessie op 25 mei 2018
 
fiscaliteit   Jullie schreven je met velen in op de wachtlijst voor de opleiding fiscaliteit voor schoolbesturen. Daarom organiseren we op 25 mei 2018 een extra vormingsdag in Brussel. Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan snel in, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen vrij.
 
Past 25 mei niet meer in jouw agenda, maar wil je de opleiding wel volgen? Registreer je dan op de wachtlijst. In de loop van het schooljaar 2018-2019 hernemen we de opleiding. We contacteren je wanneer de data gekend zijn.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming BOS & Patrimonium start op 7 mei 2018
 
bos   Welke kansen houdt bestuurlijke optimalisering in voor het patrimonium? En welke verplichtingen hangen er aan vast? Ontdek het antwoord op die vragen tijdens de vorming BOS & Patrimonium in de verschillende regio’s. Schrijf snel in!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe onderwijs-cao XI
 
Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.
 
Door de strakke timing vinden we het belangrijk om snel te communiceren over de vorderingen. De Dienst Personeel werkt daarom aan een groeidocument met veelgestelde vragen (FAQ) en een tijdslijn (vooral met het oog op de diverse data van vacantverklaringen en benoemingen). Dat FAQ-document zal geregeld geüpdatet worden en vanaf volgende week donderdag beschikbaar zijn op de startpagina van onze website. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de stand van zaken. Voor al je vragen over cao XI kun je terecht bij dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch via 02 507 07 01.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Doe mee aan IDP6 en voldoe als school aan de nieuwe decretale verplichtingen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert ook in 2018 interdiocesane proeven (IDP) voor alle leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar. Voor de zesdejaars bieden we dit schooljaar proeven aan voor vier leergebieden: Nederlands, wiskunde, mens & maatschappij en wetenschappen & techniek. Scholen kunnen vrij kiezen welke leergebieden ze bij hun leerlingen afnemen. Vanaf volgend schooljaar wordt eveneens een proef Frans ter beschikking gesteld.
 
Aangezien de interdiocesane proeven wetenschappelijk gevalideerd werden, voldoe je dit schooljaar aan de verplichting van de overheid door deelname aan minstens twee leergebieden van IDP.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-coördinatordag over Digitale Transformatie op 31 mei 2018
 
De jaarlijkse ICT-coördinatordag van 31 mei richt zich dit jaar ook naar directies die oplossingen zoeken voor hun administratie of die uitkijken naar een 1-op-1-project.
 
Er zijn een veertigtal sessies: sessies waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt, sessies voor de pedagogische ICT-coördinator, sessies met praktijkvoorbeelden van scholen, sessies van bedrijven ... Daarnaast is er zoals elk jaar een uitgebreide beurs met verschillende nieuwe standhouders. 
 
Schrijf je snel in en geniet van de vroegboekkorting.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Certificering taalniveau Engels met Aptis-test
 
Ben je van plan volgend schooljaar een vak in CLIL in het Engels te geven en wil je je taalniveau officieel laten certificeren in een beheersingsniveau van het Europese referentiekader voor talen? Of volg je als niet-CLIL-leraar een individueel professionaliseringstraject Engels en wil je je taalniveau Engels laten certificeren?
 
Dan biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je de mogelijkheid om deel te nemen aan een ICT-gestuurde en centraal (door de British Council Londen) verbeterde test. Schrijf je in via de nascholingspagina ‘Certificering taalniveau Engels met Aptis-test’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLIL-studiedag ‘Focus op talige doelen’ – 18 april 2018
 
CLIL  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 18 april 2018 een studiedag met focus op talige doelen binnen CLIL  (‘Content and Language Integrated Learning’). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom.
 
Internationaal expert Keith Kelly van Oxford University Press geeft een plenaire lezing en één van de workshops. Hij is samen met Phil Ball en John Clegg auteur van het boek Putting CLIL into Practice. In 2017 won hij de ‘innovation in teacher resources ELTons award’ voor zijn werk in TigTagCLIL.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag Community Service Learning
 
Een datum om te noteren in jouw agenda: woensdag 19 september 2018 van 9 tot 16 uur:
 
 
► 
 
Studiedag Community Service Learning: dienen, reflecteren en leren. Katholieke dialoogschool in verbinding met de samenleving.
 
► 
 
Doelgroep: pedagogisch begeleiders, leraren en directies.
 
► 
 
Locatie: Odisee, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel.
 
► 
 
Een uitnodiging met volledig programma en inschrijvingsmogelijkheid volgt binnenkort.
 
► 
 
Contactpersoon: carine.dhondt@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 4
 
Vasten   Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
De Leraar van het Jaar is geen leraar? Klopt! Niet alleen wie lesgeeft, verdient warme waardering voor zijn enthousiaste inzet. Veel mensen op school zijn onmisbaar. Wat ze doen, is soms onzichtbaar. Denk aan: de oversteekhulp aan de schoolpoort, kinderverzorger, opvangjuf, poetshulp, leerlingenbegeleider, receptionist, ICT-coördinator, conciërge, kok, buschauffeur, CLB-medewerker, klusser, secretariaatsmedewerker ...  Haal jouw helpende held uit de schaduw! Nomineer jouw held vóór 6 april.
 
► 
 
Microsoft organiseert in samenwerking met verscheidene scholen in Vlaanderen een ‘Microsoft roadshow’, speciaal ontworpen voor het onderwijs. Zo kun je verscheidene workshops speciaal gericht op onderwijstoepassingen volgen over Microsoft-tools, zoals Office 365, Minecraft en Azure. Of je nu een ICT-coördinator, een directielid of een leraar bent: iedereen is welkom!
 
► 
 
Ben je innovatief bezig op het vlak van informatica-onderwijs in de klas of erbuiten? Nomineer je school dan voor de ‘2018 Best Practices in Education Award’ en maak kans op 5 000 euro.
 
► 
 
Op 20 maart om 18.30 uur organiseert de gemeente Molenbeek een conferentie met Ahmed Azzouz, inspecteur islam, over het thema 'Islam in Europa'.
 
► 
 
'Theater van A tot Z’ wil kinderen, jongeren en volwassenen in contact brengen met cultuur en met relevante sociaal-maatschappelijke thema’s. Daarom organiseert de vereniging twee studiedagen waarbij theater, taal en educatie centraal staan op donderdag 19 april en dinsdag 8 mei 2018. Het worden nascholingsdagen met leerrijke, praktische workshops.
 
► 
 
Initiatiefgroep Solvay (INISOL) en Solvay Kring, twee verenigingen voor en door studenten Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), organiseren op woensdagmiddag 2 mei 2018 in samenwerking met Proximus een tweede editie van de ‘Solvay Scholarship Cup’ voor laatstejaarsstudenten in het secundair onderwijs. Iedere leerling mag zich inschrijven, maar het is vooral bedoeld voor leerlingen die overwegen om de richting Handelsingenieur te gaan studeren aan de VUB. De winnaar ontvangt het volledige inschrijvingsgeld voor de eerste drie jaar Handelsingenieur (i.e. modeltraject bachelor) aan de VUB.
 
► 
 
Is de gemeente waarin jouw school ligt kindvriendelijk? Is er voldoende plaats om te spelen, om elkaar te leren kennen? Kun je er op een fijne manier samenleven? Doe mee aan ‘Een fijn leven in een gezonde gemeente’, een project van de educatieve organisatie Djapo. Laat kinderen mee nadenken over wat er goed gaat in je gemeente en wat er beter kan. Je vindt op de website heel wat inspiratie die je in de klas aan bod kunt laten komen.
 
► 
 
Onderwijs is een belangrijke hefboom om maatschappelijk kwetsbare kinderen betere toekomstkansen te geven. Het brugfigurenproject van Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt scholen bij die belangrijke opdracht. Tijdens het symposium ‘Brug tussen school en thuis’ op 17 mei 2018 in Antwerpen delen ze hun kennis.
 
► 
 
De KU Leuven organiseert de studie- en ontmoetingsdag over wiskundeonderwijs voor 3- tot 14- jarigen op 5 juni 2018 in Leuven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook