Dit is nieuwsbrief 122 van 24 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 122 van 24 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Modelovereenkomst beschermt persoonsgegevens in onderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2018
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Personeel
►  Mededeling ‘Mutatie en nieuwe affectatie’ aangepast
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling van TBS/OB’ers van het buitengewoon onderwijs
Lerenden
►  Dienstbrieven begeleidingseenheden ondersteuningsmodel
►  Gewijzigde GOK-omkadering buitengewoon onderwijs 2018-2021
►  Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB
►  Aangepast model van internaatsreglement
Curriculum & vorming
►  Uitwisselingsproject voor talen van het Prins Filipfonds
►  Vlaams volwassenenonderwijs op bezoek in het nieuwe onderwijsmekka. Een impressie
Identiteit & kwaliteit
►  Zin in zingeving? Nascholing tot bezinningsbegeleider
►  Oproep tot het opzetten van een partnerschap voor uitwisseling van medewerkers
►  Studiedag Community Service Learning
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Modelovereenkomst beschermt persoonsgegevens in onderwijs
 
Privacy overeenkomst   Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, internen, studenten, cursisten en personeelsleden conform die verscherpte regels te beschermen.
 
Wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens is niet nieuw. Op 25 mei valt er dan ook geen aardverschuiving te verwachten. Toch vraagt het van onderwijsinstellingen een investering in tijd en middelen om aan de striktere niet-onderwijsgebonden regelgeving te voldoen.
 
Zo moeten onderwijsinstellingen in de toekomst een verwerkersovereenkomst afsluiten met partners die in hun opdracht persoonsgegevens verwerken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van mei 2018:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 9 mei 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 3 mei 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 8 mei 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de bespreking van ontwerp van Onderwijsdecreet XXVIII en de vragen om uitleg die op 17 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Preventieve schorsing van leraren en zedenfeiten
 
► 
 
Internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking
 
► 
 
Mediawijsheid van Vlaamse jongeren
 
► 
 
Onderwijsinspectie en onderzoek leerlingenbegeleiding
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding in basisonderwijs
 
► 
 
Muzische vorming en Onderwijsspiegel 2018
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 23 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Drugspreventiebeleid in Antwerpen
 
► 
 
Ontwikkelcommissies en ambitieniveau van nieuwe eindtermen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
We brengen deze vacatures graag nog eens onder de aandacht: 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Mededeling ‘Mutatie en nieuwe affectatie’ aangepast
 
In de nieuwsbrief van 3 mei 2018 verscheen al een uitgebreid bericht over de verruimde inzetbaarheid van personeelsleden van het buitengewoon onderwijs. De mededeling ‘mutatie en nieuwe affectatie’ werd aan de gewijzigde reglementering aangepast. Je vindt die op onze website onder het thema Mutatie en nieuwe affectatie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling van TBS/OB’ers van het buitengewoon onderwijs
 
We pasten onlangs alle mededelingen over reaffectatie voor het buitengewoon onderwijs onlangs aan aan de gewijzigde regelgeving: zowel de omstandige mededeling, de versie 'in vogelvlucht' als het overzicht van de ambten waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling verplicht is.
 
Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie.
 
Belangrijkste wijzigingen vanaf 2018-2019: als een schoolbestuur een TBS/OB’er van het buitengewoon onderwijs niet kan reaffecteren in 'hetzelfde ambt', moet het hem een wedertewerkstelling binnen de eigen personeelscategorie toewijzen in een gewone of buitengewone school van hetzelfde onderwijsniveau. Vanaf dan is ook een verlof voor TAO uit een niet-organieke betrekking mogelijk om een betrekking op te nemen waarin R/W niet verplicht is.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Dienstbrieven begeleidingseenheden ondersteuningsmodel
 
We vernamen dat AgODi inmiddels de dienstbrieven over de begeleidingseenheden voor het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 verzonden heeft  naar de buo-scholen. Voor de begeleidingseenheden van de leerlingen type 2, 4, 6 en 7-auditief heeft de overheid een procentuele stijging of daling per type toegepast, gebaseerd op de vergelijking tussen het aantal leerlingen met een (gemotiveerd) verslag in het gewoon onderwijs tussen 1 oktober 2016 en 1 februari 2018.
 
De mismatch waartoe deze berekening leidt, werd uitvoerig toegelicht in de nieuwsbrief van 26 april 2018. In de nieuwsbrief van 3 mei 2018 konden we over deze maatregel hoopvol nieuws brengen vanuit de externe stuurgroep. In de conceptnota wordt namelijk een open-end financiering voor de kleine types vooropgesteld vanaf het schooljaar 2018-2019 en een overgangsmaatregel met ingang op 1 september 2018. Deze maatregelen worden vermeld in de dienstbrief.
 
Momenteel is er echter nog geen nota beschikbaar over de open-end financiering, noch over de overgangsmaatregel en is het dus nog afwachten.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde GOK-omkadering buitengewoon onderwijs 2018-2021
 
Er worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de regeling voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs.
 
Een eerste wijziging betreft het type dat in aanmerking zal komen. Zowel de leerlingen die voldoen aan de GOK-indicatoren uit het Type 3 en Type basisaanbod worden meegeteld. De leerlingen die nog over een inschrijvingsverslag type 1 beschikken worden beschouwd als leerlingen type basisaanbod.
 
Een tweede wijziging is de aanpassing van de coëfficiënten waarmee de GOK-lestijden/lesuren berekend worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB
 
We krijgen van scholen de vraag wat de gevolgen zijn van de nieuwe privacywetgeving op het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB waarmee ze samenwerken.
 
Ook na 25 mei 2018, wanneer de nieuwe privacywetgeving van toepassing wordt, mogen scholen deze leerlingengegevens nog steeds uitwisselen met hun CLB zoals ze dit vandaag doen. Het CLB-Decreet verschaft immers een rechtsgrond voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van leerlingen tussen de school en het CLB.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model van internaatsreglement
 
Het model van internaatsreglement is geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het model zelf vind je op onze website bij ‘Internaten’ > Administratief-juridisch (aanmelden vereist).
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Uitwisselingsproject voor talen van het Prins Filipfonds
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om met je leerlingen Frans te kunnen gebruiken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaams volwassenenonderwijs op bezoek in het nieuwe onderwijsmekka. Een impressie
 
Het nieuwe onderwijsmekka ligt sinds het laatste PISA-onderzoek van 2015 in Estland. Op het vlak van wetenschappen en lezen scoren de Esten beter dan Vlamingen. Wat wiskunde betreft, blijven wij het beter doen dan Estland en ook Finland. Dergelijke scores wekken nieuwsgierigheid: hoe doen zij dat in het verre noordoosten van Europa? Ingrijpende hervormingen; een nieuwe pedagogische methode; extra geld; ...?
 
Niet alleen om die reden maar ook om te leren van élk ander onderwijssysteem en om te leren van elkaar, reisden in de week van 10 maart 2018 een aantal onderwijsprofessionals uit het Vlaams secundair en volwassenenonderwijs af naar de hoofdstad Tallinn. Ze kregen er tekst en uitleg, gingen op schoolbezoeken en deden inspiratie op. Want het kan altijd beter, en over het muurtje kijken bij de (verre) buurman stimuleert om de eigen praktijk kritisch te toetsen.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Zin in zingeving? Nascholing tot bezinningsbegeleider
 
'Begeleider van klasbezinning' zou je een knelpuntberoep kunnen noemen. Goede begeleiders die leerlingen in klasverband kunnen meenemen in hun innerlijke groei, zijn er te weinig. Vanuit die achtergrond starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen met een nascholing tot bezinningsbegeleid(st)er.
 
De nascholing omvat een intakegesprek, een weekend, vier avonden, een terugkomdag en stage. De nascholing loopt van eind augustus tot maart. In het schooljaar 2018-2019 wordt de opleiding georganiseerd in de Abdij van Averbode. In het schooljaar 2019-2020 wordt de nascholing georganiseerd in Oost- of West-Vlaanderen (locatie nog niet bekend).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep tot het opzetten van een partnerschap voor uitwisseling van medewerkers
 
Het Blackrock Further Education Institute uit Dublin is op zoek naar een Vlaamse onderwijsinstelling om medewerkers mee uit te wisselen in het kader van de professionalisering van hun personeel binnen de mogelijkheden van het ERASMUS-plus programma. Het thema van de uitwisseling, die zal plaatsvinden in de loop van de maand februari 2019, is 'Collaborative Assessment & Learning'. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tim Van Aken.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag Community Service Learning
 
Community service learning   Wil je kennismaken met Community Service Learning? Volg dan onze studiedag, waar we niet alleen de theoretische inhouden toelichten rond dienen, reflecteren en leren, maar ook werken vanuit enkele sterke praktijken in het onderwijs, werkveld en de solidariteitsinstellingen. In enkele werkwinkels zetten we eveneens in op het leren reflecteren en het opstarten van een nieuw project CSL binnen de school.
 
 
► 
 
Wanneer: woensdag 19 september 2018
 
► 
 
Waar: Odisee - campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Schaarbeek
 
► 
 
Inschrijven:
 
► 
 
voor deelnemers uit onderwijs: www.nascholing.be
 
► 
 
voor deelnemers uit het werkveld, solidariteitsorganisaties of pastoraal: Hilde Decaesstecker
 
► 
 
Info: digitale flyer of Carine Dhondt
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
De Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding organiseert haar 45e nascholing voor het secundair onderwijs op 14, 15, 18 en 19 juni 2018 en op 18 juni 2018 voor het lager onderwijs. Het centrale thema dit jaar luidt 'Lichamelijke Opvoeding: een vak voor het leven'.
 
► 
 
Op 14 juni 2018 kun je tijdens de Experience Vlerick evening gratis management workshops volgen in Gent. Voor al wie begaan is met het aanwakkeren van ondernemingszin of gewoon zelf ondernemend is ingesteld.
 
► 
 
Op zondag 24 juni 2018 organiseert Kinderwens VZW in samenwerking met het gemeentebestuur van Zemst en theaterproductiehuis Farce Cancan een projectdag rond vruchtbaarheid, kinderwens en ouderschap. Als afsluiter wordt de nieuwe theatermonoloog ‘Kinderwens’ opgevoerd. Leraren van de laatste jaren secundair onderwijs kunnen de voorstelling gratis bijwonen. Verdere info is te vinden op de www.farcecancan.be en www.kinderwens.org. Uiteraard kunnen leraren zich inschrijven om de ganse projectdag mee te beleven via info@kinderwens.org.
 
► 
 
Taal verbindt mensen! AFS ziet dia als een zinvol element binnen intercultureel leren. Daarom biedt AFS gratis Engelstalige interculturele vormingen aan die in het lessenpakket kunnen geïmplementeerd worden. Ontdek meer over ICL@school
 
► 
 
UCLL organiseert een postgraduaat ‘School voor allen’ waar wordt ingezet op het uitbouwen van netwerken van zorg en ondersteuning, gedragen door de school. De postgraduaat is bedoeld voor ondersteuningsteams, CLB-medewerkers, directies, zorgcoördinatoren, leraren en alle betrokkenen in een schoolteam op weg naar inclusie.
 
► 
 
Ontdek het begeleidingsaanbod van Kleur Bekennen voor volgend schooljaar:
 
► 
 
Projectoproep: inhoudelijke en financiële ondersteuning voor zowel basis- als secundair onderwijs
 
► 
 
Wereldburgerschap in de basisschool: inhoudelijke ondersteuning en uitwisseling met collega's uit andere scholen van het basisonderwijs
 
► 
 
Buitengewone Wereldburgers: inhoudelijke ondersteuning en uitwisseling met collega's uit andere scholen van het buitengewoon secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Project TALENT is een grootschalig interuniversitair project met als doel talentontwikkeling te stimuleren en aangepast onderwijs en begeleiding te voorzien voor kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden. Om het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk te vertalen is men op zoek naar twee halftijdse medewerkers praktijk- en implementatie.
 
► 
 
AHOVOKS zoet een medewerker administratie en onthaal (detachering).
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt
 
► 
 
een stafmedewerker kwaliteitszorg
 
► 
 
een onderwijsondersteuner
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook