Dit is Nieuwsbrief 92 van 7 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 92 van 7 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe personeelsleden diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Innovatief inclusief onderwijs in Sint-Job
►  Dag van de beheerder op 29 september
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
►  Vorming voor bestuurders 'Fusies van vzw's: juridische aspecten'
►  Uitnodiging diocesane jaarvergadering
Personeel
►  Dringend gezocht: uren-leraar
►  Niet vergeten: Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2017-2018
►  Nascholing personeelsreglementering
Lerenden
►  Statuut van ‘bekwame helpers’ een stap vooruit
Curriculum & vorming
►  Internetten-vrijstellingsproeven ICT in het volwassenenonderwijs
►  Big is beautiful?! Tweedaags congres 'Schaalvergroting in het katholiek volwassenenonderwijs'
Identiteit & kwaliteit
►  Cursus datageletterdheid
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  ​We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe personeelsleden diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
We zetten de nieuwe medewerkers bij de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op een rijtje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Innovatief inclusief onderwijs in Sint-Job
 
Sint-Job   1 september 2017: in basisschool Maria Middelares in Sint-Job wapperen gekleurde ballonnen vrolijk aan het hek. Op het schoolplein is de middagspeeltijd volop aan de gang. Een enkele kleuter gebruikt de banken om wat te rusten. Een schoolstart als alle andere? Toch niet. Gewoon en buitengewoon onderwijs samen op één campus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dag van de beheerder op 29 september
 
studiedag  
 
Op vrijdag 29 september vindt de Dag van de beheerder plaats in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek.
 
De focus van de studiedag ligt op ‘veiligheid in het internaat’, bekeken vanuit diverse invalshoeken. Vanuit die optiek zijn preventieadviseurs en eventueel bestuurders van internaten eveneens welkom. Inschrijven kan tot en met 22 september via www.nascholing.be/internaten.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
pedic   PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert opnieuw de opleiding ‘Basiskennis preventieadviseur’ PA3. Inschrijven kan via de website nascholing.be of door een e-mail te sturen naar brenda.vancauwenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen. De eerste lesdag vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 en dan telkens één donderdag per maand. De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming voor bestuurders 'Fusies van vzw's: juridische aspecten'
BOS  
 
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017–2018 in grote mate in het teken van BOS. 
 
Gedurende het schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de verschillende regio’s vormingen over de technische nota’s die ter ondersteuning van BOS-processen werden ontwikkeld. In oktober start de reeks met een vorming over de juridische aspecten van de fusie van vzw’s. De deelnemers kunnen tot twee weken op voorhand eigen vragen of casussen bezorgen. 
 
Inschrijven voor de vorming kan via de nascholingswebsite.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging diocesane jaarvergadering
 
uitnodiging  
 
Je wordt van harte uitgenodigd op de diocesane jaarvergadering van woensdag 13 september 2017.
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Dringend gezocht: uren-leraar
 
gezocht   Om tegemoet te komen aan de uitzonderlijk grote vraag naar uren-leraar willen we secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket oproepen om die uren beschikbaar te stellen via ons Prikbord uren-leraar. 
 
In plaats van de uren over te dragen (“bufferen”) naar het volgende schooljaar, kun je de uren ook uitlenen aan een andere school. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
We hopen dat we via de extra oproep alsnog heel wat Vlaamse scholen een oplossing kunnen bieden. Ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Contacteer dan Jan Van De Wielle.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Niet vergeten: Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2017-2018
 
Nog tot 15 september kunnen scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen.
 
In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je alle informatie daarover terugvinden.
 
De verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties in de scholen voor buitengewoon onderwijs hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijskoepels dat begin oktober 2017 plaatsvindt. We herhalen nog even de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.
 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs vinden de sessies plaats op dinsdag 19 september en donderdag 28 september. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Voor het basisonderwijs vindt een sessie plaats op vrijdag 29 september. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Daarnaast worden in de verschillende regio’s nascholingssessies georganiseerd om scholen meer inzicht te verschaffen in het statuut van de contractuele personeelsleden. Schrijf je gratis in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Statuut van ‘bekwame helpers’ een stap vooruit
 
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde deze week in verschillende media aan dat zij werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren. Momenteel bevinden deze personeelsleden zich in een grijze zone en moeten scholen een evenwicht zoeken tussen twee uitersten.
 
Enerzijds mogen de personeelsleden van de school geen medische of verpleegkundige handelingen stellen. Anderzijds dwingt de realiteit hen om dat wel te doen en zijn personeelsleden wettelijk verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert. In de Mededeling van 6 januari 2010 over 'Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school' stellen we een benadering voor die praktisch haalbaar is en toch zo nauw mogelijk aansluit bij het wettelijk kader. We kaartten dit probleem de voorbije jaren herhaaldelijk aan bij de FOD Volksgezondheid en bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming en zijn dan ook tevreden met het voorstel van minister De Block.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Internetten-vrijstellingsproeven ICT in het volwassenenonderwijs
 
Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen ICT heeft een netoverschrijdende ontwikkelcommissie uniforme vrijstellingsproeven ontwikkeld voor de twee ‘start’-modules van de nieuwe ICT-opleidingen: de modules ‘Aan de slag met ICT’ en ‘E-communicatie, internet en online diensten’. In juni heeft de stuurgroep, op basis van de bevraging die gebeurde bij leraren, de vragen herwerkt voor de testen START 1 en START 2. Ook werd een aantal nieuwe vragen toegevoegd op basis van de input die we in mei en juni mochten ontvangen.
 
De toetsen worden via de server van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kosteloos netoverschrijdend ter beschikking gesteld van alle CVO's met onderwijsbevoegdheid voor de nieuwe ICT-opleidingen. In de tool zitten drie testen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Big is beautiful?! Tweedaags congres 'Schaalvergroting in het katholiek volwassenenonderwijs'
 
fusiekoorts   Door Onderwijsdecreet XXVII is de fusiekoorts officieel uitgebroken in het volwassenenonderwijs. Om bestuurders, directies en middenkader te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe toekomst voor hun centra, organiseert Team postinitieel onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming een tweedaags congres op 22 en 23 november 2017 in Blankenberge.
 
Elke dag kunnen deelnemers kiezen uit vijf sessies die geleid worden door mensen uit de hogescholen die al één of meerdere schaalvergrotingsoperaties tot stand hebben gebracht. Meer informatie over het programma, de sprekers en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Cursus datageletterdheid
 
datgeletterdheid   Het gebruik van informatie krijgt een steeds grotere plaats in het schoolleven, binnen de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, maar ook in de klas. Dat creëert kansen, maar ook valkuilen. We organiseren een cursus datageletterdheid. Het doel is op een verantwoorde manier met data aan de slag te leren gaan. In de driedaagse cursus ‘datageletterdheid’ krijg je een aantal basisprincipes, handvatten en instrumenten aangereikt. Onder andere deze thema’s komen aan bod: werken met kwalitatieve gegevens, vragenlijstconstructie, gegevensverwerking in Excel, meetniveaus, betrouwbaarheid & validiteit, beschrijvende statistiek.
 
Voor een volledig overzicht, meer informatie en inschrijving kun je terecht op de website van nascholing.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het CTO organiseert in samenwerking met de ALTE (Association of Language Testers in Europe) op vrijdag 22 september een conferentiedag over de impact van taaltoetsen.
 
► 
 
De schoolbegeleider Welzijn regio Antwerpen organiseert in samenwerking met NETPREV een Netwerkcafé ‘Preventie en welzijn onderwijs’ op donderdag 28 september 2017 in Hotelschool Stella Maris, Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem. Stuur een e-mail naar jan.vanocken@telenet.be om je deelname te bevestigen.
 
► 
 
De Universiteit Antwerpen organiseert de studiedag 'Flexibel lesgeven. Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijsop 24 oktober 2017.
 
► 
 
Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie organiseert op woensdag 8 november 2017 de studiedag ‘Gidsen die begeesteren. Over pastoraal leiderschap’. Hun volledig aanbod Permanente Vorming kun je online raadplegen.
 
► 
 
Jouw school draagt openheid en dialoog ongetwijfeld hoog in het vaandel. Jij weet waar je school voor staat en wil dat ook van anderen vernemen. Hetzelfde geldt voor Missio, een internationale katholieke solidariteitsorganisatie. Haar doel is simpel: christenen wereldwijd met elkaar in contact brengen. Zodat ze van elkaar leren en elkaar steunen. In oktober zet Missio dat in de kijker met een campagne. Dit jaar zoekt die naar onze opdracht als christen. En ook daar zijn dialoog, openheid en solidariteit sleutelbegrippen. Net als in jouw school, maar dan op wereldniveau. Doe jij mee?
 
► 
 
Op woensdag 22 november 2017 organiseert de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven een inspiratiedag over de masteropleiding basisonderwijs. Op deze inspiratiedag zijn leraren basisonderwijs, pedagogische begeleiders, opleiders, beleidsmakers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in (de masteropleiding tot leerkracht in) het basisonderwijs welkom.
 
► 
 
Van 21 september tot en met 2 oktober 2017 loopt de 28e Vlaamse Vredesweek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat dan samen met een dertigtal organisaties in liefdevol verzet tegen de toenemende polarisering en vijanddenken in onze samenleving. Ga naar www.vredesweek.be en doe mee. Sta met je klas in het krijt bij liefde!
 
► 
 
Werk je op school aan herinneringseducatie? Dan kan je hiervoor financiële steun krijgen van het Fonds Aurore Ruyffelaere. Als basisschool of secundaire school in West- en Oost-Vlaanderen kun je nog tot en met 29 september 2017 jouw project indienen. Meer details over de projectoproep vind je Oproep Fonds Aurore Ruyffelaere.
 
► 
 
De jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart. In 2018 organiseert hij een synode om na te denken over hoe de kerk jongeren nabij kan zijn. Natuurlijk wil hij graag de stem van de jongeren zelf horen over hun geloof, hun zoeken, hun twijfels of kritiek. Maakt jullie school wat tijd om daarover met jongeren vanaf 16 jaar te spreken en feedback te geven? Meer informatie en lesimpulsen vind je op de website. IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, verzamelt de meningen en ervaringen van de jongeren tegen 10 oktober 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
​We ontvingen deze vacatures
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook