Dit is Nieuwsbrief 74 van 16 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 74 van 16 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Grote ICT-onderhoudswerken – 18 en 19 maart
►  Geen katholieke dialoogschool zonder engagement … en vorming!
►  'In dialoog': gratis abonnement voor algemeen en coördinerend directeurs
►  Dienst Personeel en Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2017
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Draaiboek en thematische nota’s BOS: Nota's 'BOS & preventie' en 'BOS & communicatie en inspraak' beschikbaar
►  Aangifte patrimoniumtaks
►  Reprobel: update, en nieuwe facturen op komst
►  Europese herziening btw-regelgeving
►  Programmaties en structuurwijzigingen melden aan AgODi tegen 1 april
Personeel
►  Verlofaanvragen voor 2017-2018
Lerenden
►  Uitvoering van de nota van de minister over het ondersteuningsmodel: stand van zaken
Curriculum & vorming
►  Vlaamse leerlingen lezen zo slecht nog niet
►  Interessant instrument op website VDAB: Beroepen in Cijfers
►  Voorstelling van vernieuwde ondersteuningsmatrix Autisme-R op 11 mei 2017
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten bezinningsimpuls 2
 
 
 

   Algemeen

 
 
Grote ICT-onderhoudswerken – 18 en 19 maart
 
werken  
 
In het weekend van 18 en 19 maart 2017 voeren we ICT-werken uit die nodig zijn voor een efficiëntere werking van de verschillende systemen. Tijdens de werken zullen diverse toepassingen en websites van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvoor je moet aanmelden niet toegankelijk zijn, zoals IDP, nascholing.be, leerplannen ... 
 
Vrijdagmiddag 17 maart vanaf 12 uur beginnen de voorbereidingen en kan er al hinder zijn. Maandagochtend 20 maart is alles terug bereikbaar. Indien je maandagochtend nog steeds niet kan aanmelden, kan je contact opnemen met Kim Maesen door te mailen naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen of bel 02 507 07 68.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen katholieke dialoogschool zonder engagement … en vorming!
 
tertio   In de nieuwsbrief van 9 maart stipten we aan op welke manier leraren zonder mandaat rooms-katholieke godsdienst in onze scholen ingezet kunnen worden. Samen met de andere teamleden geven ze de katholieke dialoogschool gestalte.
 
Twee bouwstenen zijn daarbij onontbeerlijk: een katholieke dialoogschool heeft maar kans wanneer elk van de teamleden er zich voluit toe engageert. Dat engagement is gefundeerd tijdens de opleiding, waar andersgelovige studenten bewust een ander traject doorlopen. Dat bereidt hen voor op de specifieke opdracht die ze in een katholieke school opnemen. Die betrokkenheid wordt tijdens de loopbaan ook regelmatig opnieuw gevoed door gerichte vormingsmomenten.
 
De oproep om ook leraren zonder mandaat een kans te geven is een aanbeveling. Uiteraard beslissen schoolbesturen autonoom over wie ze in hun school aanwerven. In Tertio brengt professor Pollefeyt (KU Leuven) in een opinieartikel het debat opnieuw terug tot de essentie. De kern van onze reactie was immers niet dat het doopsel wegvalt als voorwaarde om in een katholieke basisschool les te kunnen geven. Maar wel dat “de katholieke dialoogschool gebaat is bij goed gevormde, authentieke leerkrachten die elk op hun manier bereid zijn het gesprek aan te gaan met het katholieke project van de school.”
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'In dialoog': gratis abonnement voor algemeen en coördinerend directeurs
 
In dialoog  
 
Vorige week verscheen het maart-aprilnummer van 'In dialoog'. Algemeen of coördinerend directeurs krijgen een gratis exemplaar van dit tijdschrift. Heb je het recentste nummer thuis of op school niet gekregen? Stuur dan voor 31 maart 2017 een e-mail naar gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen en vermeld je voornaam en familienaam, e-mailadres, stamboeknummer en je schoolbestuur/scholengemeenschap. Het volgende nummer belandt dan bij jou in de bus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Personeel en Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart volgen alle medewerkers van de diensten Personeel en Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Er is dan geen telefonische permanentie. Onze medewerkers beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.
 
 
► 
 
Dienst Personeel
 
Je kunt mailen naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor hoogdringende vragen kun je de dienst bereiken op het nummer 02 507 06 31.
 
 
► 
 
Dienst Lerenden
 
Je kunt mailen naar lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor hoogdringende vragen kun je de dienst bereiken op het nummer 02 507 08 72.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen van de vergaderingen van februari 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 22 februari 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 23 februari 2017
 
► 
 
Verslag extra Directiecommissie secundair onderwijs - 7 februari 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs - 21 februari 2017
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 9 maart 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden. 
 
 
► 
 
Fevlado en Unia over ondersteuning van dove leerlingen
 
► 
 
Modernisering_secundair onderwijs
 
► 
 
Nederlandse Taalunie en onderwijs_Nederlands
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Draaiboek en thematische nota’s BOS: Nota's 'BOS & preventie' en 'BOS & communicatie en inspraak' beschikbaar
 
BOS   Vorige week berichtten we over het draaiboek en de thematische nota’s BOS op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze week werden ook de nota’s 'BOS & preventie' en 'BOS & communicatie en inspraak' gepubliceerd. Door te klikken op een van de trefwoorden in het schema, krijg je de gewenste informatie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte patrimoniumtaks
 
Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet ook de taks worden betaald. Indien je geen uitnodiging hebt gekregen van het lokaal Registratiekantoor, dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren. De patrimoniumtaks wordt ook wel “de jaarlijkse taks op de vzw’s” of “de vergoeding van de successierechten” genoemd. Aangifteformulieren zijn te verkrijgen bij het lokale registratiekantoor.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reprobel: update, en nieuwe facturen op komst
In eerdere nieuwsbriefberichten gingen we in op Europese rechtspraak over het Belgische reprografiesysteem en het advies vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen om Reprobelfacturen te betwisten. Maar voor de aangifteperiode juli tot december 2016 kunnen scholen opnieuw Reprobelfacturen ontvangen. Ook voor die facturen kun je van een model van protestbrief gebruikmaken. Lees daarnaast de stand van zaken in dit dossier.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europese herziening btw-regelgeving
 
Op Europees niveau bestaan er plannen om de btw-regelgeving te herwerken. Ook voor schoolbesturen is de btw-regelgeving van belang. Katholiek Onderwijs Vlaanderen grijpt die geplande herwerking aan om de btw-belangen van onderwijsinstellingen onder de aandacht te brengen.
 
Er lopen twee Europese openbare raadplegingen waar ook schoolbesturen, schooldirecties en personeelsleden van scholen hun mening kunnen geven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de bevragingen al ingevuld als netwerkorganisatie. Directies, medewerkers en bestuurders die onze acties wensen te steunen, kunnen de vragenlijsten over de herziening van de btw-tarieven en/of over het aanpassen van het btw-systeem aan de noden van kmo's nog invullen tot 20 maart 2017.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen melden aan AgODi tegen 1 april
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moet – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aan AgODi gemeld worden. Vanaf dit schooljaar geldt de nieuwe indieningsdatum van 1 april 2017 (voorheen 1 mei). Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs blijft de indieningsdatum van 1 mei 2017 gelden.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlofaanvragen voor 2017-2018
 
Bereid je de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Maak dan zeker gebruik van het formulier 'aanvraag-overeenkomst' dat we daarvoor ontwikkeld hebben. De overeenkomst ondervangt de meeste problemen die wel eens durven te rijzen voor de start of in de loop van een dienstonderbreking. Je vindt het formulier als bijlage bij de mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: voorwaarden en mogelijkheden in 2017-2018'. Die mededeling werd deze week aangepast aan de nieuwe ministeriële omzendbrieven. Alle informatie vind je op onze website onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Uitvoering van de nota van de minister over het ondersteuningsmodel: stand van zaken
 
De nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (en de daarmee samenhangende ondersteuningsbehoeften van hun leraren) werd geadviseerd door de Vlaamse Onderwijsraad. We verwachten dat er nu vlug zal worden onderhandeld over een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Hopelijk houdt de regering daarbij maximaal rekening met het VLOR-advies.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vlaamse leerlingen lezen zo slecht nog niet
 
lezen   Naar aanleiding van een onderzoek van de hogeschool Thomas More en het Nederlandse CITO stelden heel wat media dat Vlaamse basisschoolkinderen slechter lezen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Dat blijkt vooral uit technische leestoetsen (o.a. AVI). Wij stellen echter vast dat het nog niet zo slecht is gesteld met de leesvaardigheid van onze leerlingen. Lees meer over het onderzoek of over tips voor een krachtiger leesbeleid in de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het onderzoek van Thomas More en CITO.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Interessant instrument op website VDAB: Beroepen in Cijfers
 
vdab  
 
Als opleidingsverstrekker is goede en actuele kennis van de arbeidsmarkt sowieso nuttig en nodig. De arbeidsmarkt is een complex samengaan van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Het is niet eenvoudig om daar een duidelijk zicht op te krijgen. 
 
De vraag wordt concreet bij het opmaken van een veelheid aan dossiers en al helemaal, als de aanvraag van een nieuwe onderwijsbevoegdheid geanalyseerd en eventueel gemotiveerd moet worden. De VDAB biedt daartoe op haar website sinds kort een nieuwe, visuele en handige tool aan: 'Beroepen in Cijfers'. Wat houdt deze tool precies in?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorstelling van vernieuwde ondersteuningsmatrix Autisme-R op 11 mei 2017
 
Op donderdagochtend 11 mei 2017 stellen we de nieuwe versie van de ondersteuningsmatrix Autisme voor. Jij kunt daarbij aanwezig zijn! De Centrale stuurgroep Autisme heeft in samenwerking met heel wat betrokkenen gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke versie van de ondersteuningsmatrix Autisme-R. Heb je interesse in deze vorming? Op onze nascholingswebsite vind je meer informatie terug over de module 'Autisme wijzer worden: de ondersteuningsmatrix voorgesteld'.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten bezinningsimpuls 2
 
vasten   Met de slogan De klank van stilte op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een bezinningsimpuls aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook