Na overleg tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, andere onderwijspartners en Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts is er meer duidelijkheid over de heropstart na de verlengde herfstvakantie. We vullen de informatie uit Schooldirect graag aan met deze extra nieuwsbrief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Na overleg tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, andere onderwijspartners en Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts is er meer duidelijkheid over de heropstart na de verlengde herfstvakantie. We vullen de informatie uit Schooldirect graag aan met deze extra nieuwsbrief.

 

   Inhoud

    
 
Bestuur & organisatie
►  Vanaf 16 november maximaal 50% contactonderwijs voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3
►  Dekking schoolpolis tijdens afstandsonderwijs
►  Luchtverversing in de klas. Van cruciaal belang!
►  Sociale verkiezingen: coronaproof
Personeel
►  Verlenging van de herfstvakantie: gevolgen voor personeel
►  Leerkrachten inzetten op meerdere scholen
►  Korte vervangingen sneller mogelijk
►  Attesten afwezigheid wegens ziekte
►  Kan MVD-personeel aan het werk om de heropstart na de herfstvakantie voor te bereiden?
►  Verplicht telewerk en attesten
Lerenden
►  Annuleren of verplaatsen van een pedagogische studiedag
►  Deadline uitgesteld voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure
Curriculum & vorming
►  Werkplekleren na de herfstvakantie
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vanaf 16 november maximaal 50% contactonderwijs voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3
 
Vanaf 16 november starten we terug op. Voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs organiseren we 100% contactonderwijs. Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3 besliste het overlegcomité dat we overschakelen op maximaal 50% contactonderwijs.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dekking schoolpolis tijdens afstandsonderwijs
 
Na de herfstvakantie starten we voor de tweede en derde graad secundair onderwijs opnieuw gedeeltelijk met afstandsonderwijs. We willen daarom het standpunt nog eens in herinnering brengen van de verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de huidige raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO. Zij hebben vorig schooljaar hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Luchtverversing in de klas. Van cruciaal belang!
 
Naast handhygiëne, afstand en mondmaskers, is ook luchtverversing van cruciaal belang in de strijd tegen COVID-19! Iedereen ademt lucht uit. De meeste speekseldruppels vallen neer binnen een afstand van 1,5 meter. Maar in die lucht zitten ook hele kleine druppels die blijven rondzweven en – in geval van besmette personen – het virus COVID-19 verspreiden.
 
Hoe kun je dat voorkomen? Door ervoor te zorgen dat de lucht in de klas-, vergader- of andere ruimtes zoveel mogelijk ververst wordt zodat de kleine druppels afgevoerd worden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen: coronaproof
 
De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november. Gezien de huidige Corona-context is het belangrijk dat de verkiezingen plaatsvinden in de meest veilige omstandigheden. De wetgever voorzag daarom een aantal versoepelingen. Zo wordt een elektronische oproeping mogelijk, en kun je nog een akkoord sluiten over een stemming per brief of een elektronische stemming.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlenging van de herfstvakantie: gevolgen voor personeel
 
 
► 
 
De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie. Het personeelslid bouwt in die periode wel geen dienstanciënniteit op.
 
► 
 
Voor de omzetting van de herfstvakantie in loopbaanonderbreking voor medische bijstand of ouderschapsverlof geldt dat er voor het personeelslid dat een nieuwe periode van loopbaanonderbreking start binnen een periode van zeven kalenderdagen na de herfstvakantie, wordt geteld vanaf 16 november 2020.
 
► 
 
De omzetting van korte vakantieperiodes in ziekteverlof zal gebaseerd zijn op de volledige, verlengde herfstvakantie.
 
► 
 
Bezoldiging van vervangers is pas mogelijk vanaf 16 november 2020 in plaats van 9 november 2020.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerkrachten inzetten op meerdere scholen
 
Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs en bespreken de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité.
 
Essentiële derden zoals bijvoorbeeld ondersteuners of kinderverzorgers vallen niet onder deze regeling. Het spreekt voor zich dat ook de veiligheid van deze personeelsleden maximaal moet gewaarborgd worden. Hierover maak je best afspraken met de betrokkenen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Korte vervangingen sneller mogelijk
 
Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking. Voor de internaten komen alle ambten in aanmerking.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Attesten afwezigheid wegens ziekte
 
Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kan MVD-personeel aan het werk om de heropstart na de herfstvakantie voor te bereiden?
 
Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.
 
Vanuit de sector verplichten we geen doorbetaling van de lonen voor het MVD-personeel in deze verlengde herfstvakantie. Als schoolbestuur kun je ook gebruik maken van het systeem ‘economische werkloosheid’ of ‘werkloosheid wegens overmacht’. Om dat in orde te brengen, neem je best contact op met jouw sociaal secretariaat. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplicht telewerk en attesten
 
Een attest voor wie niet kan telewerken?
 
In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 1 november, lezen we een verplichting voor de werkgever om de personeelsleden die niet kunnen telewerken, een attest te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplek bevestigt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Annuleren of verplaatsen van een pedagogische studiedag
 
Vanaf pandemieniveau oranje moeten alle (essentiële) bijeenkomsten maximaal digitaal georganiseerd worden. Een pedagogische studiedag kan dus niet fysiek doorgaan. Indien een digitale pedagogische studiedag organisatorisch en didactisch moeilijk te organiseren valt, kun je deze annuleren of verplaatsen naar een later moment in het schooljaar. Dit kan enkel na aftoetsing bij het personeel en de schoolraad.
 
Daarnaast moet je in het (buiten)gewoon basisonderwijs de wijzigingen ook acht dagen voordien meedelen aan:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deadline uitgesteld voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure
 
Wil je voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 in het basisonderwijs, het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs of het buitengewoon onderwijs met een aanmeldingsprocedure werken, dan krijg je meer tijd om je aanvraag bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) in te dienen. Nog tot 17 januari 2021 is een aanvraag mogelijk. Aanvankelijk lag die deadline op 15 november, maar die is nu uitgesteld. Doe je je aanvraag na 15 november, dan geldt er wel een verkorte beroepsprocedure als de CLR je voorstel niet meteen aanvaardt.
 
Op de website van de CLR vind je intussen het meldingsformulier waarmee je aan de Commissie je voorstel van aanmeldingsprocedure bezorgt. Ook is het dit jaar opnieuw mogelijk om een subsidie aan te vragen.
 
De verwachting is dat fysieke inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 niet of maar uitzonderlijk mogelijk zullen zijn. Werken met een aanmeldingsprocedure kan daarvoor een oplossing zijn. Twijfel je nog over het werken met een aanmeldingsprocedure of blijf je met andere vragen over aanmelden of inschrijven zitten, dan kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden. Zij helpen je graag verder.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Werkplekleren na de herfstvakantie
 
Stages, duaal leren en leren en werken kunnen na de verlengde herfstvakantie hervatten volgens de afspraken die van toepassing zijn op de onderneming. Voor duaal leren en leren en werken volgt er nog een afzonderlijk bericht, maar we kunnen al informatie meegeven over de stages.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook