Dit is nieuwsbrief 135 van 4 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 135 van 4 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Btw-nummer inkomende facturen vrijstelling kleine ondernemingen
►  Energieprijzen voor 2019 gekend voor de raamovereenkomst elektriciteit en gas
►  Aanmelding UBO-register uitgesteld
►  6 procent btw bij huursubsidies
►  Subsidies voor onthardingsprojecten
Personeel
►  Geen vervanger gevonden? Meld dat aan het werkstation
Lerenden
►  Nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
►  Ondersteuningsmodel, een praktijkverhaal
►  Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
►  RSV en diversiteit: omgaan met relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
Curriculum & vorming
►  Nascholing modernisering so - interdisciplinaire leerplannen Wetenschappen & techniek en Artistieke vorming
►  Resonansdag nieuwe leerplan basisoptie klassieke talen – woensdag 14 november 2018
►  Save the date - Lectorendag wereldoriëntatie op maandag 25 maart 2019
Identiteit & kwaliteit
►  ProfS
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  Wordt jouw school een Rode Neuzen School?
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 3 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Antwerpse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider taal voor het basisonderwijs in de regio Antwerpen aan te werven.
 
We plaatsen deze vacatures graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
stafmedewerker financieel beleid voor de Dienst Bestuur & organisatie 
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Btw-nummer inkomende facturen vrijstelling kleine ondernemingen
 
Btw   Sommige schoolbesturen hebben een beperkte omzet van btw-plichtige activiteiten. Wanneer de omzet van de activiteiten, die niet van de btw zijn vrijgesteld, minder dan 25 000 euro bedraagt op jaarbasis exclusief btw, dan kunnen ze die btw-plichtige activiteiten van de btw laten vrijstellen door middel van de vrijstelling kleine ondernemingen.
 
Door een wetswijziging mogen die schoolbesturen hun btw-nummer vanaf 1 oktober 2018 niet meer meedelen aan aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren.
 
Schoolbesturen, die gebruik maken van de vrijstelling kleine ondernemingen, moeten voortaan van de aannemers inkomende facturen met btw vragen. Wanneer aannemers toch nog facturen met verlegging van heffing zouden uitreiken, dan moeten die schoolbesturen aan de aannemer een verbeterde factuur met btw vragen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Energieprijzen voor 2019 gekend voor de raamovereenkomst elektriciteit en gas
 
Overeenkomstig de afgesproken aankoopstrategie werden in de loop van het voorbije jaar periodieke aankopen verricht van aardgas en elektriciteit voor de komende drie jaren. Door op gespreide wijze deze energieaankopen te verrichten, hebben we de grote prijsstijgingen van de voorbije weken enigszins binnen de perken kunnen houden. Sinds begin 2018 is de marktprijs voor elektriciteit immers gestegen met ongeveer 50% en voor aardgas met ongeveer 35%.
 
Inmiddels werden aankopen verricht van de vereiste hoeveelheden voor 2019. Je kan de energieprijzen voor 2018 en 2019 terugvinden op de website van DOKO bij de fiche van de raamovereenkomst.
 
 
► 
 
Engergieprijs aardgas
 
► 
 
Energieprijs elektriciteit
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanmelding UBO-register uitgesteld
 
UBO   In de nieuwsbrief van 13 september 2018 informeerden we je over de verplichte aanmelding van de uiteindelijke begunstigden van je vzw in het UBO-register. Aanvankelijk moest de eerste aanmelding gebeuren tegen 30 november 2018. Dat is nu uitgesteld tot 31 maart 2019.
 
We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
6 procent btw bij huursubsidies
 
Het antwoord van de minister van Financiën op de Parlementaire vraag nr. 1398 van de heer Dirk Van Mechelen dd. 05.01.2017 geeft uitsluitsel over het btw-tarief dat van toepassing is bij huursubsidies voor schoolinfrastructuur. Die huursubsidiedossiers mogen gebruik maken van het verlaagd btw-tarief van 6 procent.
 
Aan de schoolbesturen die over een officiële goedkeuring van AGION beschikken voor huursubsidie, vragen we om de nodige prioriteit te geven aan hun project zodat de infrastructuur zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Ook voor die projecten kun je terecht bij de collega’s 'infrastructuur' van de Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidies voor onthardingsprojecten
 
Gelet op de beslissing van AGION om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure vragen we je aandacht voor volgend initiatief.
 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege lanceerde de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Projecten die verhardingen van schoolterreinen gedeeltelijk omvormen tot een doorlaatbare en groenere plek, komen in aanmerking voor een subsidiëring van alle hieraan verbonden kosten.  Per project wordt tussen 100 000 en 250 000 euro voorzien, wat 75% van de kosten kan dekken. De tussenkomst kan zowel betrekking hebben op inhoudelijke expertise (erelonen) als communicatiekosten en investeringssubsidies. Aanvragen moet je indienen voor 9 november 2018.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Geen vervanger gevonden? Meld dat aan het werkstation
 
Mocht je als basis- of secundaire school reglementair een vervanger aanstellen voor minder dan een schooljaar in een wervingsambt van het onderwijzend personeel, maar vond je geen geschikte interimaris? Meld dat dan zeker aan het werkstation als opmerking bij de dienstonderbreking van de titularis. Zo genereert de school vervangingseenheden, waarmee je later in het schooljaar een personeelslid kan aanstellen in een wervingsambt van het onderwijzend personeel.
 
Meer daarover lees je in onze mededeling 'Omzetting van niet-ingevulde vervangingen' onder het thema Omkadering op onze website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
 
Zowel vorige als deze week kwam de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ niet samen. De spoedtelling ondersteuning kleine types werd afgesloten op 22 september 2018, maar de resultaten zijn nog niet beschikbaar. Bij navraag bleek dat de gegevens traag binnenkwamen en dat AgODi een herinneringsmail moest sturen en een belronde organiseren. We dringen erop aan dat de resultaten beschikbaar zijn tegen de externe stuurgroep van 10 oktober 2018 en daar besproken worden.
 
Gisteren werd een delegatie van directies type 2, 4, 6 en 7 samengeroepen over de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’. Directeur-generaal Lieven Boeve zat de vergadering voor. Op vrijdag 19 oktober 2018 wordt een transversale adviesraad georganiseerd over dit dossier en over de operationalisering van de visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuningsmodel, een praktijkverhaal
 
Met de invoering van het ondersteuningsmodel op 1 september 2017 werd het onderwijslandschap grondig hertekend. Regionale ondersteuningsnetwerken werden georganiseerd in co-creatie tussen het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, de pedagogische begeleidingsdienst en het CLB. Elk van deze vier partners brengt zijn eigen specifieke expertise binnen in het ondersteuningsnetwerk.
 
In dit praktijkverhaal schetst een pedagogisch begeleider competentieontwikkeling het traject dat in co-creatie met alle partijen is uitgebouwd naar aanleiding van een ondersteuningsaanvraag voor een leerling in het gewoon lager onderwijs.
 
Meer informatie over de rol van de pedagogische begeleiding competentieontwikkeling en hoe zij scholen ondersteunen vind je op onze website bij het thema 'Competentieontwikkeling'.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
 
We organiseren samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België. De studiedag vindt plaats op 15 november 2018 in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brussel.
 
De dag is gericht op leraren, zorgcoördinatoren, leraren onthaalonderwijs/OKAN, vervolgcoaches OKAN, directeurs, leden van het middenkader … die werken in gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen waar leerlingen na een lang verblijf in België uitgewezen worden.
 
Op de studiedag krijg je niet alleen input, maar werk je ook samen met collega’s en wissel je ervaringen uit. We werken op basis van vragen die scholen hebben en de uitdagingen waarvoor ze staan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
RSV en diversiteit: omgaan met relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
Omgaan met relaties en seksualiteit is voor veel scholen op zich geen eenvoudige materie. Als school kun je geconfronteerd worden met heel uiteenlopende vragen en situaties.
 
In de nascholing Relationele en Seksuele Vorming en diversiteit reiken we handvatten aan over hoe je in de les of op school omgaat met relaties en seksualiteit in een diverse en complexe maatschappelijke realiteit. Het aanbod richt zich tot alle teamleden die te maken krijgen met relationele en seksuele vorming in een diverse context.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing modernisering so - interdisciplinaire leerplannen Wetenschappen & techniek en Artistieke vorming
 
Vanaf 1 september 2019 kunnen scholen kiezen voor een interdisciplinair vak Wetenschappen & techniek of Artistieke vorming in de A- en de B-stroom. In de tekst ‘Vakgericht en interdisciplinair werken in de eerste graad’ lichten we het onderscheid toe tussen een vakgerichte, multidisciplinaire en een interdisciplinaire aanpak, zoomen we in op de voordelen van een interdisciplinaire aanpak en formuleren we aandachtspunten bij de keuze voor een interdisciplinaire aanpak.
 
In het kader van de nascholing modernisering so bieden we een aantal verdiepende trajecten aan voor de interdisciplinaire leerplannen voor Artistieke vorming in de A- en B-stroom en voor Wetenschappen & techniek in de A- en B-stroom. Die verdiepende trajecten zijn gericht op individuele leraren of lerarenteams die met een interdisciplinair leerplan aan de slag gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Resonansdag nieuwe leerplan basisoptie klassieke talen – woensdag 14 november 2018
 
Op woensdag 14 november organiseren we een resonansdag over het nieuwe leerplan van de basisoptie klassieke talen.
 
We willen daarvoor graag een beroep doen op een vijftiental leraren. De bedoeling is om via een aantal gerichte vragen samen met ons te reflecteren over het leerplanvoorstel. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die geen deel hebben uitgemaakt van de leerplancommissie, die nieuwsgierig zijn naar wat de vernieuwing zal inhouden en die Grieks of Latijn in de eerste graad geven.
 
Geïnteresseerde leraren kunnen zich tot 19 oktober kandidaat stellen via het formulier ‘Resonans leerplan van de basisoptie klassieke talen’. Bij een overaanbod aan kandidaturen gebeurt de selectie op basis van regionale spreiding.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date - Lectorendag wereldoriëntatie op maandag 25 maart 2019
 
Zill   Op maandag 25 maart 2019 vindt in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen van 10 tot 16 uur de lectorendag wereldoriëntatie plaats.
 
Tijdens de lectorendag geven we input over deze elementen:
 
 
► 
 
visie op wereldoriëntatie vanuit Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
onderwijsarrangementen vanuit ​Zin in leren! Zin in leven!
 
Lectoren kunnen in de namiddag gedurende een halfuurtje hun eigen project in verband met wereldoriëntatie, zoals PWO, SBO aan collega’s voorstellen. We willen met die werkwijze de interne deskundigheid bevorderen en elkaar inspireren.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
ProfS
 
Profs   ProfS, onze driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs, is in elke regio van start gegaan.
 
We verwelkomen in het eerste jaar 88 beginnende schoolleiders en wensen hen alvast heel veel succes in hun nieuwe functie. In het tweede jaar volgen 92 deelnemers onze opleiding. In het derde jaar zijn dat er 114.
 
Als schoolleider word je uitgedaagd om een concreet gezicht te geven aan een katholieke dialoogschool. Er komen heel wat opdrachten en verwachtingen op je af. Het samen leren en werken is een belangrijk onderdeel van onze krachtige leeromgeving. Onze opleiding biedt je de kans om die gelijkaardige ervaringen te delen met collega's.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
We plaatsen graag ook deze nascholingen in de kijker:
 
 
► 
 
Opleiding eenvoudige handelingen in het kader van asbest uit te voeren door het eigen personeel - Technisch personeel
 
► 
 
Kinderbegeleiding, op maat van elk kind! - leraren derde graad Verzorging
 
► 
 
BOS & Preventie en welzijn - Bestuurders
 
► 
 
Introductie in de beleidsdomeinen van een bestuur: financieel beleid en materieel beleid - Kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
1 op 1 met chromebooks - ict-coördinatoren en alle leraren
 
► 
 
Wiskunde met apps voor Google Chrome(book) - leraren wiskunde tweede en derde graad en ict-coördinatoren 
 
► 
 
GOK-beleidsplan in de steigers bubao - buitengewoon basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Hoe kun je gedichten, teksten, filmpjes en liedjes gebruiken om anderstaligen Nederlands te leren? De Taalunie organiseert samen met Muntpunt en het Huis van het Nederlands in Brussel een workshop op 10 oktober 2018 van 16.30 tot 18.30 uur in het Muntpunt, Brussel. Meer informatie en inschrijven. Kostprijs 5 euro.
 
► 
 
Organiseert jouw school ook al heel wat initiatieven rond voeding, maar bestaat er nog geen samenhangend beleid? Het Vlaams Instituut Gezond Leven organiseert op dinsdag 16 oktober 2018 de vorming ‘Voedingsbeleid op school’ In de vorming kom je te weten hoe je volgens het principe van Gezonde School kunt evolueren van losse acties rond voeding naar een samenhangend beleid.
 
► 
 
Elk kind verdient gelijke kansen. Leraren, opvoeders, schoolteams, directies … werken er elke dag aan. Toch loopt 1 op 3 leerlingen in Brussel een moeilijk parcours. Welzijnszorg Brussel wil in het kader van de Vlaamse campagne inspelen op de Brusselse situatie. Op 23 oktober organiseren ze een studiedag 'Samen tegen armoede op school: tips, tricks en tools' in Zinnema, Anderlecht.
 
► 
 
De stap zetten naar het hoger onderwijs is voor heel wat jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met de studiedag 'Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs: de onderwijsloopbaan van jongeren' wil de Vlor de dialoog daarover tussen beide onderwijsniveaus versterken. Kennis delen en van elkaar leren staat centraal.
 
► 
 
Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024, met de bijhorende acties en engagementen, is af. Dat moet gevierd worden! Op 9 november 2018 wordt het resultaat voorgesteld in het Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel). Je vindt het programma en de mogelijkheid tot inschrijven op de webpagina ‘Aftrap Strategisch Plan Geletterdheid’.
 
► 
 
Gezonde lucht in de klas. Vind je dat ook zo belangrijk? Geef je graag je mening over nieuwe educatieve pakketten over binnenmilieu in de klas? ImpressantPlus organiseert samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven twee groepsgesprekken voor leraren (basis- en secundair onderwijs) in de eerste helft van november 2018. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving vind je in het formulier ‘Groepsgesprekken binnenmilieu op school’.
 
► 
 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven organiseert de ‘Basismodule Gezonde School’ op donderdag 15 november 2018. In deze vorming werken ze stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Op het einde van de vorming zullen de gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer voor jou kennen.
 
► 
 
Belfius lanceerde de oproep voor de Belfius Smart Belgium Awards 2018. Slimme apps, robotica en nieuwe technologieën geven ons onderwijs een nieuwe dimensie. Hoe pakt jouw school dat aan? Met welke bedrijven werk je samen? Stuur jouw ‘smart’ project zeker in. Neem alvast een kijkje op de website, waar je naast de projecten en de winnaars van de vorige editie, ook alle informatie over de nieuwe editie vindt.
 
► 
 
Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie geven voor hun dagelijkse werking. Op 14 februari 2019 ontmoeten lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers elkaar op de interactieve inspiratiedag ‘School ♡ Onderzoek’. De band tussen onderzoek en praktijk versterken is het doel van verschillende lezingen, workshops en discussietafels. Wil jij vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan deze inspiratiedag? Dien dan je voorstel in tegen 12 oktober 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wordt jouw school een Rode Neuzen School?
 
Rode Neuzen dag   Nog altijd krijgt 1 op 5 Vlaamse jongeren te kampen met psychische problemen, vaak met grote gevolgen. Daarom is Rode Neuzen Dag terug! En dit jaar gaat er extra aandacht naar de plek waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen: op school.
 
Vaak organiseert jouw school al initiatieven om leerlingen met psychische problemen te ondersteunen, maar even vaak ontbreekt het aan tijd of middelen om iedereen te steun te bieden die ze verdienen. Rode Neuzen Dag 2018 droomt daarom van zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen: scholen die jongeren met psychische problemen alle kansen geven. Het geld dat dit jaar ingezameld wordt, zal verdeeld worden onder scholen die aangegeven hebben zich te engageren als Rode Neuzen School.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum in Gent, plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook