Dit is nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Neem deel aan de Zill kick-off!
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Mieke Moermans
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuwsbrief DCBaO mei 2018
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
►  Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?
►  Niet-conforme facturen van vzw Omnisport Vlaanderen
►  Privacywetgeving in internaten
Personeel
►  Dienst Personeel op tweedaagse vorming
Lerenden
►  Weinig nieuws uit de stuurgroep ondersteuningsmodel
►  Nieuw voor het academiejaar 2018-2019: verplichte ijkingstoetsen voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen
►  Nascholingstraject 'Verankeren van Columbus in het schooleigen onderwijsloopbaanbeleid'
►  Wijzigingen beleidscontract school-CLB
►  Voor topsportscholen: model van schoolreglement en toelichting gewijzigd voor afwezigheden topsporters
►  Afschaffing getuigschrift bedrijfsbeheer
Curriculum & vorming
►  Karel de Grote Hogeschool lanceert nieuwe opleiding cardiologie
►  Op dinsdag 19 juni 2018 verschijnt een update van Zin in leren! Zin in leven!
►  Formaprim: nascholingsnamiddagen ‘Spelenderwijs Frans leren!’
►  Save the date! - ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht juni 2018: gips
Initiatieven van externen
►  Gratis workshops met de focus op gendergelijkheid en de preventie van geweld
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Neem deel aan de Zill kick-off!
 
Zill kick-off  
 
Al heel wat scholen gaan de uitdaging aan en nemen deel aan de Zill kick-off. Doet jouw school ook mee?
 
Heb jij een lerarenteam met zin in leren! zin in leven? Of ben je als directeur zelf al gebeten door de Zill-microbe? Dan is dit iets voor jouw school! Wij dagen elke leraar (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs uit om met zijn (klas)groep zin in leren en leven te tonen op vrijdag 15 juni 2018. Of je nu start met het leerplan op 1 september 2018 of pas later, iedereen kan deelnemen.
 
 
Ontdek de uitdagingen en schrijf je nu nog snel in. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 1 juni 2018.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Mieke Moermans
 
Mieke Moermans   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Mieke Moermans aan het woord, directeur in het Sint-Gerardus in Diepenbeek, een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 4. Voordien stond ze twaalf jaar als leraar voor de klas. Ze combineerde die job met een opdracht als pedagogisch begeleider.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief DCBaO mei 2018
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je commentaren bij de gedachtewisselingen in de Commissie onderwijs van 24 mei 2018 over:
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 30 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
nascholer modegerichte ICT
 
► 
 
nascholer toegepaste informatica
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan wetenschappen en techniek’
 
Deze vacatures plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
vakbegeleider hout en bouw
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal (halftijds)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
 
DOKO  
 
De huidige raamcontracten van vzw ServiKO met Elexys N.V. en met Antargaz voor de levering van elektriciteit en aardgas lopen eind 2018 ten einde.
 
Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
De schoolbesturen in West-Vlaanderen kunnen instappen in het raamcontract met EDF/Luminus dat werd afgesloten door de aankoopcentrale voor katholiek onderwijs in Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?
 
Als er op school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zoals er laatst een aantal gevallen van Salmonella-besmetting waren, contacteert de school best zo snel mogelijk het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB neemt op zijn beurt contact op met het Agentschap Zorg & Gezondheid. Die communiceert daarna passend naar de betrokken school (scholen) en deelt hen mee welke stappen en maatregelen ze kunnen nemen.
 
In het geval van een Salmonella-besmetting is er een meldpunt bij het Voedselagentschap (FAVV) dat steeds ter beschikking staat van de ouders - en van de consumenten in het algemeen - voor elke vraag of probleem inzake voedselveiligheid. Je kunt het Voedselagentschap contacteren via het nummer 0800 13 550.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Niet-conforme facturen van vzw Omnisport Vlaanderen
Vzw Omnisport Vlaanderen zette op 7 februari 2018 haar werking stop. We stelden vast dat er recent in naam van vzw Omnisport Vlaanderen facturen zijn verstuurd naar schoolbesturen. Daarbij zijn er facturen die niet aan de facturatieregels en aan de vzw-wetgeving voldoen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Privacywetgeving in internaten
 
Heb je vragen over privacy en de omgang met gegevens voor internaten? Alle informatie in verband met privacywetgeving vind je op onze website 'Privacy op school'. Op de dowloadpagina vind je helemaal onderaan een zip-bestand met de belangrijkste informatie en documenten voor internaten.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni volgen alle medewerkers van de Dienst Personeel een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is er geen telefonische permanentie. Vragen leg je het best via e-mail voor.
 
Enkel bij hoogdringendheid is directeur Marc Keppens bereikbaar op het nummer 0476 60 88 24.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Weinig nieuws uit de stuurgroep ondersteuningsmodel
 
Tijdens de stuurgroep ondersteuningsmodel van 30 mei werd eerst ingegaan op de werkingsmiddelen ondersteuning type 6, die mogelijk worden opgetrokken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bracht er een nota aan om een en ander te objectiveren. Volgende week zullen de betrokken scholen worden uitgenodigd om dit verder toe te lichten. Eventueel komen later ook type 4 en 7 nog aan bod, maar hier lijkt een bijsturing minder voor de hand te liggen.
 
Op de tweede plaats kwamen enkele simulaties op tafel i.v.m. de coördinatie van de ondersteuningsnetwerken. Hoewel geen enkele geleding van de stuurgroep ermee akkoord gaat dat de middelen voor deze coördinatie ten koste gaan van de budgetten voorzien voor competentiebegeleiding, is volgens ons het meest billijke voorstel dat men hiervoor een bedrag neemt nodig voor 23 voltijdse betrekkingen (aantal ondersteuningsnetwerken), dat vervolgens in lestijden/lesuren over de ondersteuningsnetwerken wordt verdeeld rekening houdende met het aantal leerlingen gewoon onderwijs in deze ondersteuningsnetwerken. Er liggen nog andere pistes voor, zoals bv. een beperkte bijsturing in de richting van minimum een halftijdse aanstelling per ondersteuningsnetwerk. Dit alles wordt volgende week verder bekeken.
 
Ten slotte werd ingegaan op een uitvoeringsplan betreffende de maatregelen ter bijsturing van het M-decreet, maar er blijven onduidelijkheden over het juiste tijdpad. Volgens dit plan is o.m. een nota in voorbereiding over de open-end financiering voor ondersteuning kleine types 2-4-6-7aud m.i.v. een overgangsmaatregel voor 2018-2019, maar meer is hierover nog niet bekend. Wordt volgende week vervolgd…
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw voor het academiejaar 2018-2019: verplichte ijkingstoetsen voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen
 
De Vlaamse overheid besliste recent om een verplichte ijkingstoets in te voeren voor de bacheloropleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Het resultaat van een ijkingstoets is niet-bindend, maar deelname is wel verplicht. Dat betekent dat jongeren enkel kunnen inschrijven voor de opleidingen als ze een deelname-attest van de toets kunnen voorleggen. 
 
Door deel te nemen krijgen de leerlingen een beeld van hun wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden en kennis. Zo komen ze te weten of die in verhouding staan tot het verwachte instapniveau van de opleiding. Bovendien krijgen jongeren zo een waardevol signaal naast het advies van de klassenraad.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingstraject 'Verankeren van Columbus in het schooleigen onderwijsloopbaanbeleid'
 
Columbus   Het onderwijsloopbaanbeleid van je school bevindt zich te midden van twee belangrijke veranderingen:
 
 
► 
 
Er is het exploratie-instrument Columbus dat je samen met je schoolteam in de derde graad goed tracht te integreren binnen je studiekeuzetraject.
 
► 
 
Door het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding wordt leerlingenbegeleiding vanaf september 2018 een erkenningsvoorwaarde voor je school.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB netwerk bieden volgend schooljaar het nascholingsproject 'Verankeren van Columbus in het schooleigen OLB-beleid' aan om – samen met de pedagogische begeleiding en je CLB-centrum - die belangrijke veranderingen te verankeren in jouw school.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen beleidscontract school-CLB
 
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding gaat in vanaf 1 september 2018. Scholen en CLB’s zijn dan niet langer verplicht om te werken via de beleidscontracten en bijzondere bepalingen. Het decreet spreekt van samenwerkingsafspraken. Dat onderdeel van het decreet gaat echter pas in op 1 september 2020. Op dat moment lopen de huidige beleidscontracten af.
 
Voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 stellen we voor om het huidige beleidscontract te blijven gebruiken, inclusief de verwijzingen naar de bijzondere bepalingen, ook al verwijst de regelgeving er niet meer naar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk hebben enkel het model voor bijzondere bepalingen minimaal aangepast. Zo voorkomen we planlast en zijn scholen en CLB’s zeker dat ze conform de nieuwe regelgeving handelen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voor topsportscholen: model van schoolreglement en toelichting gewijzigd voor afwezigheden topsporters
 
Voor scholen met een topsportcomponent geldt een ander aantal halve lesdagen voor afwezigheden van leerlingen met topsportstatuut A/B dan in andere secundaire scholen. We voegden een tekstsuggestie toe aan het model van schoolreglement voor scholen met een topsportcomponent. In de toelichting verduidelijkten we de regeling. Je vindt de documenten via Thema’s A-Z (> School- en centrumreglement (aanmelden vereist)).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afschaffing getuigschrift bedrijfsbeheer
 
Met de invoering van het Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer moeten potentiële ondernemers vanaf 1 september 2018 hun basiskennis bedrijfsbeheer niet meer bewijzen om zelfstandig een onderneming op te starten in het Vlaams Gewest. Ze hoeven vanaf dan dus niet meer in het bezit te zijn van een getuigschrift baskennis bedrijfsbeheer. Voor het opstarten van een zaak in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest is het bezit van het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer wel nog noodzakelijk. De andere gewestoverheden van ons land hebben (nog) niet beslist om de voorwaarde op te heffen.
 
De schrapping van de bovenvermelde voorwaarde zorgt er evenwel niet voor dat de (Vlaamse) centra voor volwassenenonderwijs de opleiding bedrijfsbeheer niet meer zouden kunnen inrichten. Wel wordt verwacht dat ze de cursisten duidelijk informeren over de waarde van het getuigschrift vanaf 1 september 2018.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Karel de Grote Hogeschool lanceert nieuwe opleiding cardiologie
 
De Karel de Grote Hogeschool start vanaf volgend academiejaar met een postgraduaat cardiologie voor verpleegkundigen. De hogeschool komt daarmee tegemoet aan de vraag van de zorgsector naar meer verpleegkundigen gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Op dinsdag 19 juni 2018 verschijnt een update van Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill  
 
Op dinsdag 19 juni publiceert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een update van de LeerplanSite
 
Met die update zijn we helemaal klaar voor de officiële ingebruikname van Zill vanaf 1 september 2018.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: nascholingsnamiddagen ‘Spelenderwijs Frans leren!’
 
Formaprim  
 
Voel je als leraar Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.
 
We werken rond het thema ‘Spelenderwijs Frans leren!’. Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs Frans in het basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! - ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL (Content and Language Integrated Learning) te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 3 oktober 2018 van 10.30 tot 12.30 uur een infosessie ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ in Antwerpen. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. In de namiddag staat er voor alle CLIL-leraren en –teams een CLIL-boekenbeurs en CLIL-bibliotheek op het programma. 
 
Je vindt alle informatie en de inschrijvingsmogelijkheden in het document ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht juni 2018: gips
 
Leeftocht   Bij het einde van het schooljaar is gips teken van verbondenheid. Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Gratis workshops met de focus op gendergelijkheid en de preventie van geweld
 
Wil je als school bijdragen aan het vormen van je leerlingen tot kritische individuen die respectvolle relaties kunnen aangaan, vrij van geweld en op gelijke basis (ongeacht gender, seksuele oriëntatie, etniciteit …)? Wil je de eerste zijn binnen Europa die zijn leerlingen laat proeven van een innovatief, evidence based en internationaal erkend programma met bewezen effectiviteit? Teken dan in op het aanbod van de vzw Zijn.
 
De vzw biedt in het kader van het door de Europese unie gesubsidieerde project EQUI-X gratis workshops aan. De workshops richten zich op de emotionele, relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid, diversiteit en geweldpreventie. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Gezocht: pilootscholen voor een no-nonsenseproject over roken! Tussen de kerst- en de paasvakantie daagt het Vlaams Instituut Gezond Leven leerlingen en schoolteams uit het secundair onderwijs uit om enkele toffe, laagdrempelige challenges over roken aan te gaan. Slagen ze in die uitdaging, dan liggen er mooie prijzen op de loer! Elke graad wordt uitgedaagd met uitdagingen die bij de leeftijd passen. Voor het pilootproject tijdens het schooljaar 2018-2019 kun je je als school kandidaat stellen tot en met 16 juni 2018.
 
► 
 
Heb jij ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur … maar ben je nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Stel je dan kandidaat voor de nieuwe expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2018-2019.
 
► 
 
Ben je leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs en geboeid door talen? Wil je je didactische competenties in meertalig onderwijs en vreemdetalenonderwijs versterken? Dan is de banaba-opleiding ‘meertalig onderwijs’ van UCLL iets voor jou.
 
► 
 
Vanaf 6 september 2018 organiseert UGain (UGent Academie voor Ingenieurs) de postacademische opleiding ‘Laagspanningsinstallaties: ontwerp en exploitatie’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Vrij CLB Limburg organiseert zich in de toekomst in 4 regio’s. Voor zowel de regio Maasland/Genk (afdelingen Genk, Maasmechelen, Bilzen) als West/Midden (afdelingen Beringen, Houthalen, Herk-de-Stad) zoekt Vrij CLB Limburg een regiodirecteur.
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt
 
► 
 
een lector Engels (ad interim)
 
► 
 
een hoofd expertisecentrum Publieke impact
 
► 
 
een opleidingshoofd Accountancy & fiscaliteit en postgraduaat Tax & accountancy management
 
► 
 
een beleidsmedewerker overheidsopdrachten
 
► 
 
een lector psycholoog/seksuoloog
 
► 
 
Vacatures voor bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook