We hebben de inforondes voor het basisonderwijs afgelast. Er bleek te weinig actuele informatie over de aangekondigde thema’s: het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de verklaring van de bisschoppen over r.-k. godsdienst. Dat betekent niet dat er niets te melden valt. Daarom deze nieuwsbrief, specifiek gericht op het basisonderwijs.
 
Directies en besturen die zich voor de inforonde inschreven, worden persoonlijk verwittigd.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
We hebben de inforondes voor het basisonderwijs afgelast. Er bleek te weinig actuele informatie over de aangekondigde thema’s: het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de verklaring van de bisschoppen over r.-k. godsdienst. Dat betekent niet dat er niets te melden valt. Daarom deze nieuwsbrief, specifiek gericht op het basisonderwijs.
 
Directies en besturen die zich voor de inforonde inschreven, worden persoonlijk verwittigd.

 

   Algemeen

 
 
Onderhandelingen cao XI: ook aandacht voor directeurs!
 
Op dinsdag 14 november 2017 gaven onderwijsminister Hilde Crevits, de overheid, de vakorganisaties en de werkgevers het officiële startschot van de onderhandelingen voor een nieuwe onderwijs-cao. Cao XI heeft als doel maatregelen te ontwikkelen die de arbeidsvoorwaarden van het personeel verbeteren en de onderwijskwaliteit bevorderen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt een wettelijk kader om op 1 september 2019 de bestuurlijke optimalisering te kunnen starten
 
In januari 2015 keurde de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een visienota goed die de start betekende van de operatie ‘bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting’. Met die operatie wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de bestuurskracht van de schoolbesturen verhogen via een schaalvergroting.
 
Gisteren nam de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken en doet ze een oproep aan minister Crevits om zo snel als mogelijk de principes van de conceptnota van de Vlaamse Regering van 28 mei 2016 te vertalen in een wettelijk kader.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wat betekent de verklaring over vak r.-k. godsdienst voor het basisonderwijs?
 
r.k. godsdienst  
 
Eind september publiceerden de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de verklaring 'Het vak rooms-katholieke godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap'.
 
De verklaring daagt ons uit om samen na te denken over de betekenis van het vak rooms-katholieke godsdienst in ons onderwijs en in onze samenleving. Dialoog staat daarbij centraal. Die dialoog krijgt vorm wanneer iemand zich verhoudt met eerbied en respect, oprecht luistert en zichzelf authentiek uitdrukt, zonder de evangelische inspiratie die zijn identiteit voedt, te verbergen of te verzwakken.
 
De verklaring trekt krijtlijnen voor het personeelsbeleid in het katholiek onderwijs. Wat betekent dat concreet voor het katholiek basisonderwijs?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Afspraken met inspectie in verband met de overgangsperiode in schooljaar 2018-2019 en 2019-2020
 
Met de Vlaamse onderwijsinspectie spraken we voor onze netwerkorganisatie een overgangsperiode af:
 
 
► 
 
Scholen kunnen zelf beslissen of ze vanaf 1 september 2018, 1 september 2019 of 1 september 2020 - uiterste datum! - Zin in leren! Zin in leven! als leerplan hanteren. Ook wanneer er nog een herdoorlichting gepland was.
 
► 
 
De instapmogelijkheid verspreid over drie schooljaren heeft niet als doel dat je school de implementatie van het nieuwe leerplan uitstelt tot de uiterste datum van 1 september 2020. Wel dat je een langere periode kan benutten om je het leerplanconcept eigen te maken.
 
► 
 
De keuze wordt bepaald door de specifieke situatie van elke school. Daarom kan elke school tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 bij een nieuwe doorlichting zelf aangeven of ze de huidige leerplannen of het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! gebruiken als referentiekader. Vanaf 1 september 2020 geldt Zin in leren! Zin in leven! als leerplan voor alle gewone basisscholen.
 
Dit schooljaar hanteren al onze basisscholen de bestaande leerplannen als referentie-instrument, ook bij een doorlichting of opvolging van doorlichting. Alle implementatie-instrumenten die met de leerplannen verbonden zijn, blijven ter beschikking op onze website. Dat neemt niet weg dat de scholen, waar zinvol en toekomstgericht aangewezen, inzichten uit het nieuwe leerplan kunnen gebruiken bij het werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Belangrijk daarbij is dat scholen daarover communiceren met de onderwijsinspectie en aangeven waar en met welke bedoeling ze dat doen.
 
Wanneer een school overstapt naar Zin in leren! Zin in leven! doet ze dat voor de hele schoolentiteit. Wat dus niet kan: een basisschool start op 1 september 2018 alleen met het kleuterteam en met de lagere school een jaar later. Dan kiest de school beter voor een langer implementatietraject achter de schermen, zodat iedereen samen kan instappen.  
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven!: vorming
 
vorming zill   Zes regionaal verbonden Zill-coaches ondersteunen samen met alle pedagogisch begeleiders de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! bij jou op school. Via een verscheiden aanbod van nascholings- en begeleidingstrajecten komen meer en meer teams thuis in het leerplan en de achterliggende visie en leerinhouden.
 
Ondertussen brengt Zin in leren! Zin in leven! ook beweging in de lerarenopleidingen, bij het CLB, bij uitgevers, softwarebouwers en andere spelers in het netwerk van het katholiek basisonderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven!: publicaties
 
leerplanklapper   
 
Een aantal publicaties bij Zin in leren! Zin in leven! zijn ook klaar voor gebruik in de scholen. De publicaties kunnen door scholen, lerarenopleidingen en andere geïnteresseerden besteld worden via onze bestelpagina met leerplannen en materialen voor het basisonderwijs. Je vindt op die webpagina ook de exacte aankoopprijs (verzendkosten niet inbegrepen).
 
Het gaat om:
 
 
► 
 
De leerplanklapper: het leerplan in handtasformaat tot op niveau van de doelen van het leerplan. Een mooie, grafische aanvulling bij de digitale Zill-uitrusting.
 
► 
 
Een aanbod van 5 affiches die elk afzonderlijk te bestellen zijn en een zicht geven op de visie en de leerinhouden van Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
Het ordeningskader op A3-formaat, gedrukt op stevig papier (te koop per set van 10) en handig voor gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk van elke leraar.
 
Wat kun je de komende weken nog verwachten?
 
 
► 
 
Een leerplanpuzzel bij het ordeningskader bestaande uit 180 kaarten met daarop de ontwikkelvelden met hun bijhorende foto’s en symbolen, de ontwikkelthema’s, de te verwachten leeruitkomsten en de doelen. De puzzel helpt om het ordeningskader in de vingers te krijgen.
 
► 
 
Een kaartenset bij de krachtlijnen en uitrusting van het leerplan die helpt om tot leerplandiscours te komen met het team. Die kan helpen om actief te werken rond de visie.  
 
► 
 
We werken ook nog aan een leerplanbrochure die je, complementair aan de Zill-site, kunt gebruiken om je het leerplanconcept eigen te maken. Die mag je verwachten in januari 2018.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven!: FicheKit
 
zill fiche kit   Een zestigtal leraren testten ondertussen onze FicheKit uit. Die FicheKit helpt om het leerplan te beheren, overzichten te genereren en groepen te definiëren. De feedback van de groep gebruiken we om de FicheKit in samenwerking met uitgeverij Plantyn verder te optimaliseren. In januari 2018 starten we met enkele schoolteams een tweede testfase op. Ook die feedback gebruiken we dan om de tool waar nodig verder bij te sturen. De FicheKit wordt in de loop van de maand mei gepubliceerd.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Website Zin in leren! Zin in leven!: stand van zaken
 
zill-site   Nu het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd, werken we met de ontwikkelgroep naarstig verder aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden, begrippenpagina’s en specifieke leerlijnen voor de ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar en doelgroepen uit het buitengewoon basisonderwijs. Die zijn momenteel nog niet zichtbaar op de Zill-site. Je mag ze online verwachten in de loop van het derde trimester.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven!: Facebookgroep
 
zill   Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!. Om inspiratie en ideeën te delen kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden. Ook zin om jouw fantastische ideeën te delen? Word dan lid van Zin in leren! Zin in leven!.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook