Dit is Nieuwsbrief 61 van 24 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 61 van 24 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Twitteraccount van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Colloquium buitengewoon onderwijs van 18 tot 20 januari 2017
►  Ontmoetingsavonden internaatsbesturen-beheerders
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Een charter voor goed bestuur
Personeel
►  Stakingsaanzeggingen ABVV 24 en 28 november 2016
Lerenden
►  Herwerkte fiches over ouderraad, leerlingenraad en pedagogische raad
►  Update aan leidraad inschrijvingsrecht en afweging redelijkheid aanpassingen in het gewoon basisonderwijs
►  Lessen op zaterdag 24 december in het volwassenenonderwijs
►  Project ’t Zal WELzijn gaat van start
Curriculum & vorming
►  Afspraken met de onderwijsinspectie in verband met de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!
 
 
 

   Algemeen

 
 
Twitteraccount van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Twitter logo   Katholiek Onderwijs Vlaanderen beschikt over een twitteraccount @KathOndVla. Zo informeren we onder andere over activiteiten, beleid, actualiteit ... Heb jij of je school een twitteraccount? Volg ons dan op @KathOndVla.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Colloquium buitengewoon onderwijs van 18 tot 20 januari 2017
 
nascholing  
 
Voor de eerste maal in de geschiedenis organiseren we een niveauoverschrijdend colloquium buitengewoon onderwijs met  de wervelende titel 'Gedrag gedragen, vandaag en morgen'. In het programma voorzien we plenaire inhoudelijke en inspirerende input en veel ruimte tot discussie en reflectie in werkgroepen. Daarnaast is er ook voldoende tijd om informeel met elkaar kennis te maken en te netwerken. Wij kijken er alvast naar uit! Jullie ook?
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontmoetingsavonden internaatsbesturen-beheerders
 
Internaten ontmoetingsavond   Internaten hebben heel wat troeven op het vlak van opvoedingsondersteuning en leerbegeleiding aan kinderen en jongeren. Toch staan ook zij voor heel wat uitdagingen. Hoe profileren ze zich als internaat naar de toekomst toe? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil werk maken van een gezamenlijke, gedragen visie op wat internaten willen en kunnen realiseren voor internen.
 
Daartoe introduceren we een pedagogisch kader en gaan we met de internaten in de loop van het schooljaar aan de slag rond kwaliteitsontwikkeling. Aangezien het werken aan kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, nodigen wij bestuurders en beheerders samen uit op een regionale ontmoetingsavond.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 23 november 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
 Versoepeling van taalregeling buitenlandse universiteitsdocenten
 
Commissie
 
Op 17 november 2016 lichtte minister Crevits aan de hand van deze presentatie de traditionele, belangrijke documenten van het begin van elk werkjaar toe: de onderwijsbegroting 2017, het programmadecreet en de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017. Daarop stelden de onderwijscommissarissen een aantal vragen aan de minister, die door verschillende medewerkers uit haar kabinet en de onderwijsadministratie nauwgezet genoteerd werden. De antwoorden volgen tijdens de commissievergadering van 24 november. Daarover wordt bericht in een volgende nieuwsbrief.
 
Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.

Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Een charter voor goed bestuur
 
charter goed bestuur  
Schaalvergroting is geen doel op zich.​ We willen vooral een goed bestuur voor onze scholen: een bestuurlijke optimalisering.​ Schaalvergroting is hooguit een middel om daartoe te komen.​ Daarom kunnen schoolbesturen beter focussen op de vraag: wat verstaan we onder goed bestuur? Zijn er spelregels waar iedereen zich aan moet houden?
 
Na gesprekken in diverse beleidsorganen van het katholiek onderwijs kwamen we tot een charter van goed bestuur: uitgangspunten en principes die voor elk bestuur richtinggevend kunnen zijn.​ De principes van het charter zijn in vier dimensies geclusterd.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzeggingen ABVV 24 en 28 november 2016
 
De Algemene Centrale van het ABVV heeft twee stakingsaanzeggingen ingediend: een voor donderdag 24 november en een voor maandag 28 november 2016. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale acties op die twee data. De aanzegging gaat alleen uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Herwerkte fiches over ouderraad, leerlingenraad en pedagogische raad
 
Herwerkte fiches ouderraad leerlingenraad pedagogische raad  
 
Dit schooljaar lopen in veel scholen de mandaten af van ouderraad, leerlingenraad en/of pedagogische raad. We hebben onze mededelingen over deze raden en bijhorende modellen van kies- en huishoudelijk reglement geüpdatet. Je vindt deze teksten terug op onze website bij het thema Participatie en communicatiebeleid. In januari volgt de mededeling en het huishoudelijk reglement over de schoolraad.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update aan leidraad inschrijvingsrecht en afweging redelijkheid aanpassingen in het gewoon basisonderwijs
 
Je vindt op onze website een nieuwe versie van de leidraad inschrijvingsrecht en afweging redelijkheid aanpassingen, bij het thema Zorgbeleid (basisonderwijs). Het gaat om twee belangrijke wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving:
 
 
► 
 
Ook wanneer pas na de inschrijving blijkt dat een leerling over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs beschikt, wordt die inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
 
► 
 
We hebben een extra schema toegevoegd voor de situatie van een leerling met een individueel aangepast curriculum waarvan de nood aan aanpassingen wijzigt.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lessen op zaterdag 24 december in het volwassenenonderwijs
 
volwassenenonderwijs   De kerstvakantie begint dit schooljaar op maandag 26 december. Dat betekent dat zaterdag 24 december in principe een gewone lesdag in het volwassenenonderwijs is. De minister voorziet daarop geen uitzondering.
 
Elk cvo bepaalt autonoom de planning van zijn cursusaanbod. Je kunt dus beslissen een geplande les – bv. op zaterdag 24 december in de late namiddag - te verplaatsen naar een ander tijdstip. We raden aan het nieuwe lesmoment in samenspraak met de betrokken cursisten te bepalen. Voor de registratie in DAVINCI moet je de geplande les annuleren en een nieuwe les inplannen. Omdat de nieuwe les steeds binnen het tijdsbestek van de ingerichte modulevariant (IMV) moet vallen, kan het zijn dat je de einddatum van de IMV dan ook zal moeten aanpassen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project ’t Zal WELzijn gaat van start
 
t zal welzijn  
 
Met het project  ’t Zal WELzijn kunnen scholen het welbevinden van hun leerlingen in kaart brengen vanuit een boek en via creatieve activiteiten. Het project helpt een klas of groep leerlingen nadenken over het welbevinden op school. Intussen zijn 56 Vlaamse scholen, waarvan 27 vrije scholen, enthousiast aan de slag gegaan.
 
Onder begeleiding van experten, werkten die organisaties een actieplan op maat uit. De organisaties die de scholen begeleiden, zijn Artforum, Jekino, Mus-e Belgium, Casa Blanca, Passerelle, De Conventie en Jeugd en Poëzie. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten (17 tot 25 februari 2017) stellen de leerlingen aan een breder publiek hun creaties voor.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Afspraken met de onderwijsinspectie in verband met de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!
 
logo zin in leren zin in leven  
 
Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 20 oktober 2016, dienen we het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in bij de Vlaamse onderwijsinspectie met het oog op een officiële invoering in het gewoon basisonderwijs vanaf 1 september 2018. Met de inspectie zijn voor de overgangsperiode een aantal afspraken gemaakt.
 
 
 
Het spreekt vanzelf dat scholen de komende schooljaren gebruiken om zich het nieuwe leerplanconcept eigen te maken. Ondersteuning daarbij gebeurt via de regionale pedagogische begeleiding, het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod en materialen via de themapagina van Zin in leren! Zin in leven! op onze website.
 
We hebben half december een overleg met de inspectie rond het gebruik van Zin in leven! Zin in leren! in het buitengewoon onderwijs. We bezorgen je meer informatie daarover via een bericht in de daaropvolgende nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook