Dit is Nieuwsbrief 112 van 22 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 112 van 22 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Jan Coorevits
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2018
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  Psychosociale aspecten en arbeidsongevallen: handleiding en tool
►  Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen
►  BOS-nota's: belangrijke aanvulling
►  Capaciteit secundair onderwijs
Personeel
►  Stakingsaanzegging ACOD voor 27 februari
Lerenden
►  GOK-platforms Buitengewoon Onderwijs
►  Inspiratiebundel 'Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs'
Curriculum & vorming
►  Kijkwijzer begrijpend lezen
►  Oproep leraren leerplancommissies basisopties
►  Kandidaatstelling scholen/centra duaal leren 2018-2019
►  Doet jouw school al mee met lerarenstage.be?
►  Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - februari 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten weekbezinning 1
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
 
 

   Algemeen

 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Jan Coorevits
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen het komende jaar elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Jan Coorevits   Deze maand laten we Jan Coorevits aan het woord. Hij werkt al 34 jaar in het Heilig Hart-college in Waregem, waarvan de laatste 26 jaar als internaatsbeheerder. Hij staat samen met het opvoedersteam in voor 120 internen en fungeert als contactpersoon tussen de schooldirectie en de opvoeders.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2018:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs - 31 januari 2018 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs - 30 januari 2018
 
Er vond in januari geen directiecommissie buitengewoon onderwijs plaats.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden
 
Commissie Onderwijs
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 1 en 8 februari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden en de behandeling van een ontwerpdecreet over volwassenenonderwijs.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Psychosociale aspecten en arbeidsongevallen: handleiding en tool
 
Psychosociale aspecten kunnen mee aan de basis liggen van een arbeidsongeval. De checklist laat toe om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren.
 
Het gebruik van de checklist kan je belangrijke informatie aanreiken om een betere analyse van het ongeval mogelijk te maken. In geval van een ernstig arbeidsongeval kun je bovendien gebruik maken van de informatie voor het invullen van het omstandig verslag. Dat verslag overhandig je dan aan de ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk.
 
De handleiding en tool over psychosociale aspecten en arbeidsongevallen zijn enkel beschikbaar in een downloadbare versie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen
 
Schoolbesturen die in eigen naam kinderopvang organiseren en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2017. Wanneer de kinderopvang ingericht wordt door ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke, dan kan het schoolbestuur moeten meewerken aan de fiscale attesten die worden afgeleverd door de inrichtende instantie. Medewerking is vereist wanneer die kinderopvang verbonden is met de school of de inrichtende macht van de school.
 
Fiscale attesten moeten worden afgeleverd voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren met een zware handicap tot 18 jaar. Het fiscaal attest wordt bij voorkeur afgeleverd vóór 1 maart 2018.
 
Meer informatie over welke kinderopvang in aanmerking komt en over het invullen van de attesten lees je in het document 'Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap'.
 
Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS-nota's: belangrijke aanvulling
 
BOS   Na de nota BOS & Financiën pasten we ook de nota BOS & overdracht gesubsidieerde infrastructuur aan. Wat wijzigde er?
 
 
► 
 
De overdracht van DBFM-projecten lichten we uitgebreider toe onder punt 7.
 
► 
 
Het stukje over de notariskosten (punt 5.2) vulden we aan.
 
► 
 
Het te volgen tijdspad brengen we in punt 9 nog eens extra onder de aandacht.
 
Heel recent stelden we een tool ter beschikking om jaarrekeningen van meerdere vzw’s samen te analyseren. Op vraag van een aantal bestuurders die de tool al uitprobeerden, maakten we die wat gebruiksvriendelijker. De nieuwe versie staat nu ook online.
 
Besturen met concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-documenten, mogen die steeds e-mailen naar BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Capaciteit secundair onderwijs
 
Hilde Crevits, minister van Onderwijs, stuurde onlangs een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen van alle fusiegemeenten in Vlaanderen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de brief naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie gestuurd. De minister nodigt de gemeenten uit om - in functie van de verdeling van capaciteitsmiddelen voor schoolinfrastructuur 2019-2021 - samen met de scholen op hun grondgebied een aanbodbevraging van de schoolcapaciteit uit te voeren.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging ACOD voor 27 februari
 
De Algemene Centrale der Openbare Diensten diende een stakingsaanzegging in voor dinsdag 27 februari. ACOD roept daarin op om te staken tegen de pensioenmaatregelen van de federale regering. Aan de leden van het ACOD wordt de keuze gegeven om voor een hele dag of halve dag te staken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
GOK-platforms Buitengewoon Onderwijs
 
GOK   In maart organiseren we in de verschillende regio’s de GOK-platforms Buitengewoon Onderwijs. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aan rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid.
 
Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De bijeenkomsten vinden in elke regio plaats en worden per niveau georganiseerd.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiebundel 'Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs'
 
De laatste jaren krijgen we veel vragen van basisscholen over hoe zij met ongewenst gedrag bij leerlingen kunnen omgaan. Ongewenst gedrag aanpakken is niet eenvoudig. Elke leerling is verschillend, en wat voor de ene leerling werkt, kan voor de andere leerling minder goed werken. Het zoeken naar een geschikte aanpak is een langdurig proces.
 
Met de inspiratiebundel ‘Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs’ proberen we tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar ondersteuning en naar hulpmiddelen om met ongewenst gedrag om te gaan. De inspiratiebundel is een verzameling van informatieve tools die vandaag binnen onderwijs uitgeprobeerd worden.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Kijkwijzer begrijpend lezen
 
begrijpend lezen   In ons nieuwsitem ‘Begrijpend lezen: we maken er werk van!’ van 14 december 2017 gaven we al een eerste praktijkvoorbeeld mee over hoe je als school op een rijk leesklimaat kunt inzetten. Om ook in jouw school (verder) werk te maken van een krachtig leesbeleid, stellen we graag de ‘kijkwijzer begrijpend lezen’ ter beschikking. Dat instrument ondersteunt je in het vormgeven van een krachtige leeromgeving voor begrijpend lezen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep leraren leerplancommissies basisopties
 
Midden september starten we met het schrijven van de leerplannen voor de basisopties van de A- en de B-stroom. Met het leerplan voor de basisoptie klassieke talen starten we in de loop van de maand mei. Voor elke leerplancommissie plannen we vijf vergaderingen.
 
Ook voor deze leerplancommissies doen we graag een beroep op een aantal leraren. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die op dit moment lesgeven in (een basisoptie van) de eerste graad A- of B-stroom en die ervaring hebben met een of meer vakken die relevant zijn voor de toekomstige basisopties. Ter oriëntatie vind je hier een voorlopig overzicht van de globale doelstellingen voor de nieuwe basisopties.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kandidaatstelling scholen/centra duaal leren 2018-2019
 
Scholen voltijds onderwijs en centra voor deeltijds onderwijs kunnen komend schooljaar binnen het laatste jaar van het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’ starten met duaal leren. De keuze wordt weliswaar beperkt tot een reeks van 53 opleidingen.
 
De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 9 februari, de dag voorafgaand aan de krokusvakantie, om de numerieke beperking (99 ‘jetons’ voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen) van het aantal trajecten duaal dat mag worden opgestart, achterwege te laten.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doet jouw school al mee met lerarenstage.be?
 
Lerarenstage   Lerarenstage.be is een gratis online programma voor stageaanvragen secundair onderwijs. Daarmee kun je online de stageaanvragen van lerarenopleidingen bij je secundaire school registreren en vlot afhandelen. Alle lerarenopleidingen en meer dan de helft van de secundaire scholen gebruiken het programma al. Vragen of interesse om in te stappen? Contacteer helpdesk@lerarenstage.be of surf naar lerarenstage.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - februari 2018
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs. We bezorgen je de nieuwsflash van februari 2018. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten weekbezinning 1
 
Vasten   Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen. Naast ons aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Binnenkort gaat een nieuwe campagne 'Zorg mee voor de zorg' van start. Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk jongeren en zij-instromers te motiveren voor een job als verpleegkundige of een andere job in de zorg.
 
► 
 
Tot en met 15 april 2018 gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen of bestrijden. De organisaties kunnen op twee manieren een (beperkte) financiële steun aanvragen. Dien jij met je school een project in?
 
► 
 
De prijs Lydia Chagoll- Voor een glimlach van een kind, beloont een persoon, groep of vereniging die bijzondere inspanningen leverde om het respect voor kinderen en hun rechten te promoten – ongeacht hun afkomst of nationaliteit – en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan. Zij komen in aanmerking met elk initiatief dat aan deze doelstelling beantwoordt, zolang het helemaal of bijna is afgerond en betrekking heeft op een Belgische situatie. Essentieel is dat het participatieve projecten zijn die de kinderen of jongeren betrekken vanaf het concept tot de realisatie en de evaluatie.
 
► 
 
Het Departement Onderwijs lanceert twee projectoproepen, die je ten laatste tegen 15 maart 2018 moet indienen:​
 
► 
 
Projectoproep polarisering: Deze projectoproep mikt op organisaties en projecten die zich richten op de preventie van en de omgang met polarisering op school en bij uitbreiding het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties.
 
► 
 
Projectoproep kansengroepen: Deze projectoproep mikt op organisaties en projecten die zich richten op het versterken van kwetsbare jongeren uit kansengroepen  ter bevordering van een positieve schoolloopbaan en ter voorkoming van negatieve uitkomsten zoals schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering.
 
► 
 
​Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je school of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. Vormingscentrum HIVSET organiseert de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21e eeuw' om daarover in gesprek te gaan.
 
► 
 
Op 1 maart organiseren de Antwerpse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven een studiedag over de nieuwe voedings- en bewegingsmodellen voor onderwijs en onderwijspartners.
 
► 
 
Zie je in je team leraren die zich sterk betrokken voelen, initiatief tonen en die wel eens een stapje verder zouden kunnen en willen zetten? De reeks van drie woensdagnamiddagen over verkenning van het eigen leiderschapspotentieel richt zich tot wie een leidinggevende functie in het onderwijs overweegt. 
 
► 
 
Tijdens het seminarie 'Constructief communiceren vanuit jouw persoonlijke stijl' op 15 en 16 maart 2018 staat je secretariaatsmedewerker stil bij zijn persoonlijke voorkeurstijl in het omspringen met mensen, informatie, tijd en het nemen van beslissingen. Van daaruit wordt de link gelegd naar constructief communiceren.
 
► 
 
Op weg naar een geïntegreerde, multiculturele zorg in je school? Of samen bouwen aan een schoolvisie? Dit zijn voorbeelden van processen van schoolontwikkeling. Laat je inspireren door getuigenissen van schoolontwikkelaars en kom naar de inspiratie-avonden van de bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling van de Arteveldehogeschool in Gent.
 
► 
 
Ga de uitdaging aan! School zonder racisme doet een oproep voor de actie ‘Unite People’ op 21 maart.
 
► 
 
STEMfluence is een project dat op een creatieve én gedurfde manier jongeren vanuit hun eigen, veelal digitale, leefwereld wil prikkelen en stimuleren om te kiezen voor wetenschap en techniek (STEM staat voor Science, Technology, Engingeering en Mathematics) in hun studie- of beroepskeuze. Als leraar, directeur, brugfiguur … begaan met STEM en/of de begeleiding van de studie/beroepskeuze van je leerlingen, ben je welkom op het gratis lanceringsevenement van dat project op donderdag 22 maart in Brussel. Schrijf je online in.
 
► 
 
Op 27 maart 2018 organiseert de KU Leuven een gratis lezing over ‘De kracht van onderwijs’. Tijdens de zitting gaat prof. dr. Eric Hanushek in op zijn recent werk over het belang van de kwaliteit van leraren, schoolkwaliteit, gelijkheid in het onderwijs en de financiering van het onderwijs.
 
► 
 
Op vrijdag 25 mei 2018 vindt in het Elewijt Center (Zemst) een Interprovinciaal congres welzijn op het werk plaats over Preventie en bescherming op het werk – uitdagingen in een veranderende arbeidswereld – Hoe zullen de verschillende disciplines uit de welzijnswetgeving bijdragen tot meer welzijn op het werk?
 
► 
 
Hoe kun je scoren in het samenspel met verschillende partners? Op de studiedag 'Scoren in samenspel' van de Artevelde hogeschool kom je daarover meer te weten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een lector bijzondere overeenkomsten en personen- en familierecht.
 
► 
 
Vlajo zoekt een coördinator basisonderwijs Vlaams-Brabant.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook