Dit is Nieuwsbrief 101 van 16 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 101 van 16 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Onderhandelingen cao XI: ook aandacht voor directeurs!
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt een wettelijk kader om op 1 september 2019 de bestuurlijke optimalisering te kunnen starten
►  November-decembernummer van In dialoog verschenen
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2017
►  De inforonde basisonderwijs niet op verplaatsing, maar in een nieuwsbrief
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Najaarsseminarie voor besturen start volgende week
►  BOS en personeel
►  BOS leeft!
►  Subsidie openstellen schoolinfrastructuur
Personeel
►  Stakingsaanzegging 21 november 2017
►  Verenigingswerk
Lerenden
►  Onderteken petitie 'Conflictvrije Kruispunten'
Curriculum & vorming
►  Sectordag Volta volwassenenonderwijs op 8 december 2017
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+: cursussen in Praag en Slovenië
►  Advent: ‘echt wijs!’ – XXL online
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Onderhandelingen cao XI: ook aandacht voor directeurs!
 
Op dinsdag 14 november 2017 gaven onderwijsminister Hilde Crevits, de overheid, de vakorganisaties en de werkgevers het officiële startschot van de onderhandelingen voor een nieuwe onderwijs-cao. Cao XI heeft als doel maatregelen te ontwikkelen die de arbeidsvoorwaarden van het personeel verbeteren en de onderwijskwaliteit bevorderen.
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende een eisencahier in met een aantal generieke en specifieke maatregelen die de koopkracht van de personeelsleden moet versterken. In de periode 2018-2019 wil de minister naast het versterken van de koopkracht, ook zoeken naar een akkoord tussen de vakorganisaties, de vertegenwoordigers van de werkgevers en de overheid voor maatregelen om startende leraren te begeleiden.
 
Het totaalbudget voor de onderhandelingen werd als volgt geraamd: 10 miljoen euro in het begrotingsjaar 2018, 30 miljoen euro in 2019 en vanaf 2020 wordt 108 miljoen euro voorzien.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt in deze cao ruim aandacht voor een financiële herwaardering van de directieambten zodat de verloning van de (adjunct-)directeur marktconform is met de private sector. Die substantieel hogere verloning zal niet alleen de job aantrekkelijker maken, en er ook voor zorgen dat de juiste mensen voor het ambt van (adjunct-)directeur kiezen. Ze komt ook tegemoet aan de dagelijkse intensiteit van de opdracht van een schoolleider.
 
Daarnaast vraagt Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitdrukkelijk om werk te maken van beleidsondersteuning voor de directeur van het (buiten)gewoon basisonderwijs. Die ondersteuning is omwille van de toegenomen complexiteit van het takenpakket absoluut noodzakelijk geworden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt een wettelijk kader om op 1 september 2019 de bestuurlijke optimalisering te kunnen starten
 
In januari 2015 keurde de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een visienota goed die de start betekende van de operatie ‘bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting’. Met die operatie wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de bestuurskracht van de schoolbesturen verhogen via een schaalvergroting.
 
Vandaag nam de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken. Uit een monitoring blijkt dat er in het veld een enorme dynamiek ontstaan is. Meer dan 90 procent van de ongeveer 700 schoolbesturen voert gesprekken over mogelijke fusies en verregaande samenwerkingen. De monitoring toont ook aan dat sommige schoolbesturen hun huiswerk af hebben en andere schoolbesturen nog tijd vragen om het proces in hun regio te kunnen finaliseren. Ongeacht de fase waarin de schoolbesturen zich bevinden, hebben zij nood aan duidelijkheid over het toekomstig wettelijk kader.
 
Om recht te doen aan de bestaande dynamieken en om de stap naar geoptimaliseerde schoolbesturen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen zetten, stelt de Raad van Bestuur de datum van 1 september 2019 voorop. Om chaos te vermijden wil de Raad van Bestuur ook met alle schoolbesturen tegelijkertijd uit de scholengemeenschappen stappen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet aan minister Crevits dan ook een oproep om zo snel als mogelijk de principes van de conceptnota van de Vlaamse Regering van 28 mei 2016 te vertalen in een wettelijk kader.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
November-decembernummer van In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Deze week verscheen het november-decembernummer van ‘In dialoog’.
 
Het tijdschrift ontvang je nu ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die 'In dialoog' ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Via de artikelzoeker van 'In dialoog' krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Vondeling   Het 24e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere nieuws over overheidsopdrachten en het vormingsaanbod voor schoolbesturen. Je vindt dit nummer en alle vorige nummers ook op de website.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 25 oktober 2017 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 26 oktober 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs - 24 oktober 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De inforonde basisonderwijs niet op verplaatsing, maar in een nieuwsbrief
 
Enkele weken geleden nodigden we alle directies basisonderwijs en hun besturen uit op een inforonde voor het basisonderwijs in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. We hebben beslist om die inforonde niet te laten doorgaan. In plaats daarvan brengen we de actuele informatie samen in een extra nieuwsbrief. Die verschijnt vrijdag 17 november 2017. Schreef je je in voor de inforonde, dan word je persoonlijk van de annulering op de hoogte gebracht.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 9 november 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024
 
► 
 
Werkingsmiddelen van scholen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
► 
 
Opleidingen gezondheidszorg
 
► 
 
Initiatieven om de kennis van het Nederlands te versterken
 
► 
 
Toegankelijkheid van schoolgebouwen
 
► 
 
Zelfverwonding bij scholieren
 
► 
 
Kadastraal inkomen en studietoelage
 
► 
 
Actieplan 'Samen tegen schooluitval'
 
► 
 
Bereiken van minimumdoelen in beroepsonderwijs
 
► 
 
Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
 
► 
 
Basiscompetenties van leraren
 
► 
 
Ontwerpdecreten tijdens de Commissie Onderwijs van 9 november
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature   De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt: 
 
 
► 
 
een halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal om de vicariale diensten van regio Limburg te versterken.
 
► 
 
een voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Najaarsseminarie voor besturen start volgende week
 
vorming besturen   We starten volgende week maandag 20 november in regio West-Vlaanderen. We selecteerden vijf interessante en actuele onderwerpen voor besturen en bestuurders. Voor sommige onderwerpen zijn er maar een paar plaatsen meer vrij! Meerdere bestuurders uit hetzelfde bestuur kunnen op één avond verschillende onderwerpen volgen. Ook deelnemen in twee regio’s omdat je twee onderwerpen wilt volgen kan perfect!
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS en personeel
 
Besturen stellen ons regelmatig vragen over de mogelijke gevolgen van een BOS-operatie voor het personeel. In februari 2018 organiseren we over het thema ‘BOS en de gevolgen voor het personeel’ vijf vormingen in de regio’s. Meer informatie en inschrijven op nascholing.be. Verder verwijzen wij je ook naar de nota BOS & personeel die het thema diepgaand behandelt.
 
In ieder geval wijzigt de personeelsreglementering niet.
 
Je kunt met je vragen rond BOS & Personeel steeds terecht bij de medewerkers van de Dienst PersoneelVerdere vragen of suggesties in verband met BOS blijven meer dan welkom op BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS leeft!
 
Hoewel er achter de regelgevende coulissen hard nagedacht en gewerkt wordt, blijft het decretaal voorlopig nog stil rond BOS. De besturen ‘op het terrein’ laten zich er echter niet door tegenhouden, getuige de verschillende grotere fusies die ondertussen plaatsvonden. Mooie voorbeelden zijn het Oscar Romerocollege in de regio Dendermonde en de scholengroep Kitos uit de regio Mechelen.
 
Lees hun verhaal en ontdek hoe je verder ondersteuning kan krijgen bij jouw BOS-proces.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidie openstellen schoolinfrastructuur
 
turnzaal  
 
Tot 27 februari 2018 kunnen schoolbesturen een subsidieaanvraag indienen voor ondersteuning bij het openstellen van schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren, in het weekend en in de schoolvakanties.
 
Zowel inrichtende machten van Nederlandstalig kleuteronderwijs, leerplichtonderwijs en hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel kunnen een subsidieaanvraag indienen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging 21 november 2017
 
De algemene centrale van het ABVV heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 21 november 2017. De aanzegging gaat alleen uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verenigingswerk
 
Vanaf 1 januari 2018 zal het mogelijk zijn om tot 6 000 euro netto bij te verdienen in de vorm van verenigingswerk. Het statuut zal het midden houden tussen een echte arbeidsovereenkomst en vrijwilligerswerk. Op basis van de beschikbare informatie is de mededeling 'Verenigingswerk' samengesteld. De wet die het statuut regelt is nog niet gestemd in het federaal parlement. Alle informatie is dus onder voorbehoud.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Onderteken petitie 'Conflictvrije Kruispunten'
 
Naar aanleiding van het ongeluk van Ziggy, nu 3 jaar geleden, zijn enkele ouders van zijn klasgenootjes de werkgroep ‘bezorgde ouders’ gestart. Ze vragen concrete aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur om het verkeer voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen, veiliger te maken. Ze willen vrachtverkeer weren in de omgeving van scholen of tijdens de uren dat er veel scholieren onderweg zijn en ze ijveren voor conflictvrije kruispunten.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt de oproep van de bezorgde ouders. Meer informatie kan je vinden op hun website www.conflictvrijekruispunten.nu. De werkgroep is een petitie gestart om hun vraag kracht bij te zetten. Onderteken de petitie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Sectordag Volta volwassenenonderwijs op 8 december 2017
 
Op vrijdag 8 december 2017 organiseert Volta in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten een sectordag in Antwerpen. Volta is de koepel van de sectororganisaties die actief zijn in de wereld van de elektrotechniek. Op het programma staan onder meer de actuele sectorfoto, de lerarengids voor het volwassenenonderwijs, de stand van zaken in de ontwikkeling van beroepskwalificaties en opleidingsprofielen en een bezoek aan de elektrotechnische installaties van het Vlinderpaleis. Lesgevers elektriciteit en technisch adviseurs(-coördinatoren) kunnen zich nu inschrijven.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+: cursussen in Praag en Slovenië
 
Erasmus+   Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een lange traditie in het organiseren van succesvolle internationale cursussen en evenementen. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar voor twee schitterende cursussen. 
 
 
► 
 
Collaborative leadership for learning, Praag, Tsjechië: 19 tot 23 februari 2018
 
► 
 
Professional learning strategies for collaborative learning, Ljubljana, Slovenië: 27 mei tot 1 juni 2018
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent: ‘echt wijs!’ – XXL online
 
Advent  
 
Is je voorbereiding van de adventswerking inmiddels op kruissnelheid?
 
De papieren versie van de adventsaffiche  en het Leeftochtnummer voor december ontving je vorige week.  Jue kunt bijkomende exemplaren van de affiche op formaat A2 en formaat A3 bijbestellen via de webwinkel.
 
Ook de XXL is online. Dat digitale dossier bevat wegwijzers naar allerhande werkmateriaal voor de advent, met onder andere een bezinningsinput voor iedere adventsweek, uitlopers naar het regionale aanbod van West-Vlaanderen en Mechelen-Brussel en een inkijk in het aanbod van Samen tegen armoede.
 
Een bezinnende diamontage verschijnt volgende week op de website ter vervollediging van het Adventsaanbod.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Stemt jouw school met flexibele leertrajecten haar onderwijs beter af op de noden en talenten van leerlingen? Dien voor 16 januari 2018 je dossier in bij Veranderwijs.nu (Koning Boudewijnstichting) en maak kans op subsidies.
 
► 
 
In september werd de actie 'Bewegen naar de zon' gelanceerd met als peter Sven Nys. Streefdoel is dat alle Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs tijdens één schooljaar samen de afstand tot de zon afleggen. Dat is 150 miljoen kilometer. Jouw school beweegt toch ook mee naar de zon? 
 
► 
 
Cultuur is een spiegel voor hoe we denken en wat we doen. Ontdek hoe Cultuur in de Spiegel je helpt cultuur een plaats te geven in jouw klas- en schoolpraktijk. 
 
► 
 
Op dinsdag 21 november 2017 organiseert Parcum het colloquium 'Op een kier. Over beslotenheid in verschillende religies'.
 
► 
 
Op vrijdag 24 november 2017 organiseert Garant het congres 'Anderstalige nieuwkomers' in Antwerpen. Ook Ann Devos, begeleider onthaalonderwijs bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft een lezing.
 
► 
 
Op 14 december organiseert Flanders Synergy zijn jaarlijks congres. Laat je leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie, dit keer in kerstsfeer.
 
► 
 
Op 10 januari staan opnieuw 25 000 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs paraat om zich te wagen aan 30 uitdagende, wiskundige meerkeuzevragen. Geprikkeld om je leerlingen aan het denken te zetten? Schrijf je leerlingen in voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad) of Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) via een schoolverantwoordelijke en dat voor 27 november op www.vwo.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
VVOB zoekt een algemeen directeur.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een (prakijk)lector logistiek en internationale handel en een (prakijk)lector creativiteit – usability.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook