Dit is Nieuwsbrief 102 van 23 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 102 van 23 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Protocol van niet-akkoord over modernisering so
►  Protocol van akkoord over onderwijsinspectie 2.0
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  Opleiding vertrouwenspersoon in het onderwijs
►  Extra werkingstoelagen kleuteronderwijs en nieuwe rekenmodule
►  DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Personeel
►  PWA naar wijk-werken: meerdere scholen aanmelden
Lerenden
►  Laatste nieuws over de ondersteuningsnetwerken
►  Projectoproep van Fedasil over opvang van asielzoekers
►  Traumapsychologen ter ondersteuning van OKAN-leerlingen
Curriculum & vorming
►  Nieuwe publicaties Zin in leren! Zin in leven!
►  Publicatie verkorte trajecten zorgkundige
Identiteit & kwaliteit
►  Lessenaanbod Thomas rond Sinterklaas
►  Advent: echt wijs! – Volledig aanbod beschikbaar
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
 
 

   Algemeen

 
 
Protocol van niet-akkoord over modernisering so
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs en bijhorende memorie. Het voorontwerp komt onvoldoende tegemoet aan de uitgangspunten waaraan een modernisering van het secundair onderwijs moet voldoen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord over onderwijsinspectie 2.0
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoord bij het voorontwerp van decreet over de ondewijsinspectie 2.0 en bijhorende memorie. Dit voorontwerp van decreet bevat enkele fundamentele wijzigingen aan het decreet van 8 mei 2009 over de kwaliteit van het onderwijs. We formuleren wel enkele bedenkingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 22 november 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Ondersteuning voor directeurs basisonderwijs
 
► 
 
Sociale mix en een recent doctoraatsonderzoek
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Opleiding vertrouwenspersoon in het onderwijs
 
In het voorjaar 2018 wordt opnieuw de opleiding voor vertrouwenspersoon in het onderwijs georganiseerd. Op dinsdag 28 november 2017 worden deze opleidingen via ‘Schooldirect’ en ‘Lerarendirect’ gepubliceerd. Het is aangewezen om snel (vanaf 8 uur 's morgens) in te schrijven.
 
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Beatrijs Pletinck.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra werkingstoelagen kleuteronderwijs en nieuwe rekenmodule
 
Het programmadecreet bevat een verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs met 10 miljoen euro. De verhoging is opgenomen in de nieuwe versie van de rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs. De maatregel heeft tot gevolg dat de geldwaarde per kleuter in de rekenmodule toeneemt met ongeveer 37,27 euro: van 428,52 euro naar 465,78 euro.
 
De 950 euro voor de gestegen aantallen anderstalige kleuters blijft voortbestaan in schooljaar 2017-2018.
 
We zijn zeer blij met de extra middelen, temeer omdat het de eerste fase is naar een gelijkschakeling van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs naar het niveau van de werkingsmiddelen voor het lager onderwijs.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 
Ter herinnering en verwijzend naar het meer omstandig bericht in de nieuwsbrief 100 van 9 november 2017:
 
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteert onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2018-2019, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2017.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
PWA naar wijk-werken: meerdere scholen aanmelden
 
De aanmelding op het nieuwe platform voor wijkwerken gebeurt op basis van het ondernemingsnummer. Dit nummer is gekoppeld aan de vzw. Hierdoor kan maar één school aangemeld worden. Scholen kunnen echter ook het vestigingsnummer gebruiken. In onze mededeling 'wijk-werken’ voegden we bij ‘3.1 aanmelden’ een nieuwe paragraaf toe voor wie problemen bij het aanmelden zou ondervinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Laatste nieuws over de ondersteuningsnetwerken
 
Tegen 1 december 2017 moet een rapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de opstart van het ondersteuningsmodel. Hiertoe ontwtikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een vragenlijst in overleg met de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet. Op 11 oktober 2017 werd deze vragenlijst afgewerkt, besproken op de Taskforce Ondersteuningsnetwerken (ONW, voorzitters Beheerscomités) en verzonden naar de ONW. De overheid legde een zeer strakke  timing op. De ONW en de buo-scholen met type 2, 4, 6 en 7-auditief moesten tegen 29 oktober 2017 de vragenlijst beantwoorden. Wij voegden alle antwoorden samen en verzonden alles, zonder analyse, naar het departement onderwijs tegen 1 november 2017. Vorige week woensdag (14 november 2017) kregen de leden van de externe stuurgroep een eerste verwerking. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen leest het rapport voor de Vlaamse Regering mee en toetst dit ook af aan lezing van de antwoorden van onze ONW en buo-scholen met “kleine types”. Wij bereiden een synthese van eigen lezing en van het rapport van de Vlaamse Regering voor tegen het colloquium buitengewoon onderwijs eind januari 2018.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Projectoproep van Fedasil over opvang van asielzoekers
 
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen. Er wordt gezocht naar innovatieve praktijken voor twee prioriteiten. De eerste prioriteit richt zich op het verhogen van de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijk leven, het tweede op tegemoet komen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen binnen de groep asielzoekers. Je kan nog tot 10 december 2017 projecten indienen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Traumapsychologen ter ondersteuning van OKAN-leerlingen
 
Op 1 oktober 2017 volgden 5 263 leerlingen les in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Veel van die kinderen komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak, hebben families achtergelaten of zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars. Ze kampen met angsten en depressies en naar school gaan is dan niet altijd prioritair. Om de integratie van die leerlingen in het onderwijs te bevorderen en hun kansen op een normale schoolloopbaan te maximaliseren, voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het tweede jaar op rij in zeven traumapsychologen.
 
Ook de vervolgschoolcoach heeft een belangrijke rol in de begeleiding van anderstalige nieuwkomers.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe publicaties Zin in leren! Zin in leven!
 
posters Zill   In Zin in leren! Zin in leven! organiseren we de leerinhouden van het katholiek basisonderwijs in een ordeningskader met verschillende lagen. Om vlot met het nieuwe leerplan van start te kunnen gaan en als een mooie visuele aanvulling op de ZillSite, hebben we een set van tien ordeningskaders en vijf affiches ontwikkeld.
 
Scholen, lerarenopleidingen en andere geïnteresseerden kunnen de publicaties bestellen via onze bestelpagina met leerplannen en materialen voor het basisonderwijs. Je vindt op die webpagina ook de kostprijs (verzendkosten niet inbegrepen) en de bestelvoorwaarden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Publicatie verkorte trajecten zorgkundige
 
zorgkundige   De verantwoordelijken voor de opleidingen zorgkundige in het volwassenenonderwijs komen al jaren samen in het zogenaamde inter-nettenoverleg. Daar hebben ze een gemeenschappelijk EVK-kader (Eerder Verworven Kwalificatie) ontwikkeld dat zich concreet vertaalt in ‘verkorte trajecten’. Een verkort traject is een geheel van vrijstellingen op basis van de vooropleiding van de potentiële cursist in combinatie met een aantal jaar relevante ervaring in de sector. Die systematiek wordt gebruikt door alle centra voor volwassenenonderwijs.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Lessenaanbod Thomas rond Sinterklaas
 
Sinterklaas  
 
Thomas, het online portaal voor het godsdienstonderwijs, heeft een lessenaanbod rond Sinterklaas online geplaatst. Zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs zijn er specifieke pakketten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent: echt wijs! – Volledig aanbod beschikbaar
 
Advent  
 
Ook de bezinnende diamontage staat nu online en vervolledigt het aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de nakende advent. De diamontage sluit inhoudelijk aan bij de vier bezinningsimpulsen in de XXL.
 
Het volledige aanbod omvat vijf aanzetten: een afficheeen Leeftochtnummereen digitale XXLeen reeks bezinningskaarten en de bezinnende diamontage. Een mix van die vijf onderdelen zorgt voor een voortreffelijke adventswerking op school.
 
De digitale adventsretraite van de Jezuïeten vind je op de blog van Nikolaas Sintobin.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
We ontvingen volgende initiatieven:
 
 
► 
 
De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming. Via de Conflixers willen ze peer support promoten en ondersteunen in scholen en leerlingen inspireren, informeren en sterker maken.
 
► 
 
World@School is een pilootproject dat wordt uitgewerkt door Flanders Knowledge Area, met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs. Het doel is om scholen in contact te brengen met buitenlandse studenten die voor een bepaalde periode in Vlaanderen studeren aan een hogeschool of universiteit.
 
► 
 
Stilte, inkeer en contemplatie kennen een rijke geschiedenis binnen de christelijke traditie, maar worden ook in andere levensbeschouwingen op verschillende wijzen beleefd. Hier wordt tijdens de dialoogmiddag 'In stilte geborgen'  op zondag 3 december 2017 dieper op ingegaan.
 
► 
 
CVO HIK organiseert op 6 februari 2018 de slotconferentie van het Europees lerend partnerschap Allo Tolerance in Geel. Samen met acht partnerlanden stellen ze een interactieve projectwebsite voor. De website heeft een toolbox die casussen, aanbevelingen, goede praktijken om tolerantie te verhogen, racisme te detecteren en radicalisering bespreekbaar te maken bevat. Schrijf je in.
 
► 
 
Vanaf 21 februari 2018 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie. De opleiding wil een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op vlak van sensibilisering en van vorming in het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Christelijke Onderwijscentrale (COC) zoekt een nationaal secretaris secundair onderwijs.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain  
 
Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook