Dit is nieuwsbrief 164 van 6 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 164 van 6 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Informatienota internaten-verwijzers
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Verjaring schoolrekeningen
►  Regionale jaarvergaderingen besturen – aangepaste datum
Lerenden
►  Handvatten bij het inschrijven van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs
►  Advies over arbeidsbereid/arbeidsrijp en planlast
►  Verplicht advies over arbeidsbereid/arbeidsrijp ook in het BuSO
Curriculum & vorming
►  Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
►  Formaprim: nascholingsprogramma Frans voor leraren lager onderwijs
►  Update en regionale inforondes LLinkid
►  Doorlichting en de start van de modernisering so
►  Hoe omgaan met basisgeletterdheid in de eerste graad?
►  Realisatie van leerplandoelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan in het vak rooms-katholieke godsdienst
►  Nieuwe structuuronderdelen duaal leren (deeltijds) secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs
►  Europese Dag van de Talen-awards: stem mee voor de beste inzending!
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Informatienota internaten-verwijzers
 
De informatienota internaten-verwijzers wordt de komende weken verspreid naar de verwijzende instanties (Integrale Jeugdhulp, jeugdrechtbank, CAW, Huizen van het Kind). Een aantal kinderen en jongeren worden namelijk doorverwezen of geplaatst in een internaat door Integrale Jeugdhulp of jeugdrechtbank. Vanuit hun maatschappelijke rol kunnen internaten door de zorg, structuur en begeleiding die ze bieden, betekenisvol zijn in het leer- en leeftraject van kinderen en jongeren.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?   Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
 
► 
 
nascholer voor het project 'Met de modernisering secundair onderwijs aan de slag'
 
► 
 
pedagogisch begeleider Engels/CLIL regio West-Vlaanderen  
 
► 
 
pedagogisch begeleider moderne vreemde talen regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken (nijverheidstechnische vakken) voor regio Limburg
 
  Graag plaatsen we ook volgende vacature in de kijker:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
 Al onze vactures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw ECOV in Aalst zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen zoekt een algemeen directeur.
 
► 
 
Het Sint-Ursula-Instituut in O.-L.-V.-Waver zoekt een directeur onderwijskwaliteit en innovatie.
 
► 
 
Scholen MPI Oosterlo vzw zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Regio Waasland zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Verjaring schoolrekeningen
 
Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven. Toch kun je als schuldeiser via een aantal procedures vermijden dat de onbetaalde factuur na één jaar vervalt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale jaarvergaderingen besturen – aangepaste datum
 
In de nieuwsbrief van vorige week sloop een foutje in de datum van de vergadering in Antwerpen. Die vindt plaats op 10 december 2019.
 
We herhalen bij deze nog eens alle data en verwijzen naar de inschrijvingsmodaliteiten:
 
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen: maandag 17 juni 2019 om 19 uur, Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent;
 
► 
 
Regio Limburg: donderdag 20 juni 2019 om 19 uur, Diocesane Onderwijsdiensten (DOd), Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt;
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen: woensdag 11 september 2019 om 19 uur;
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: maandag 16 september 2019 om 19 uur – DPCM Mechelen;
 
► 
 
Regio Antwerpen: Open COBES op 10 december 2019 vanaf 19.30 uur – meer informatie volgt later.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Handvatten bij het inschrijven van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs
 
In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag. We doen dat op basis van wat de regelgeving verplicht en koppelen dat aan onze visie op een goed inschrijvingsbeleid. De tekst geldt zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advies over arbeidsbereid/arbeidsrijp en planlast
 
Een school geeft een leerling in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin eventueel met een duaal structuuronderdeel wordt gestart een niet-bindend advies over diens arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid. Dat werd decretaal vastgelegd (Codex so, art. 357/9). Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er een spanning tussen de last die dat legt op een zeer omvangrijk aantal delibererende klassenraden en de effectieve impact van dat advies. De decreetgever veroorzaakt hiermee dus zélf planlast.
 
Daarom raadt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de scholen aan hier pragmatisch mee om te gaan. Dat impliceert dat je je baseert op relevante informatie waarover je al beschikt (vaststellingen tijdens stage, praktijklessen op verplaatsing, observatie-activiteiten …). Indien je niet over voldoende relevante informatie beschikt, dan oordeelt de klassenraad best in het voordeel van de leerling.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplicht advies over arbeidsbereid/arbeidsrijp ook in het BuSO
 
De klassenraad geeft aan elke leerling van het buitengewoon secundair onderwijs OV3 het schooljaar voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot:
 
 
► 
 
de arbeidsbereidheid: een jongere die gemotiveerd is om bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is arbeidsbereid;
 
► 
 
de arbeidsrijpheid: een jongere is arbeidsrijp als hij in staat is competenties te verwerven in een opleiding die vooral bestaat uit leren op de werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.
 
Dat niet-bindend advies wordt de eerste keer gegeven op het einde van de opleidingsfase. Dit dubbel advies wordt gegeven, omdat de leerling de mogelijkheid heeft over te stappen naar duaal leren, ongeacht het feit of de school die attesteert zelf duale structuuronderdelen organiseert.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
 
Op maandag 20 mei 2019 organiseerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. Op de website www.kleuterparticipatie.be vind je de presentatie.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Stijn De Milde (stijn.demilde@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: nascholingsprogramma Frans voor leraren lager onderwijs
 
Formaprim  
 
Voel je als leraar Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.
 
Er wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 gewerkt rond het thema “Anders en origineel aan de slag met je handboek”.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update en regionale inforondes LLinkid
 
LLinkid   Vanaf dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden. Ook in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen voerden we enkele wijzigingen door. 
 
Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We stellen die voor in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorlichting en de start van de modernisering so
 
De start van de modernisering secundair onderwijs (so) en de implementatie van de nieuwe leerplannen vergt heel wat overleg en afstemming in de school en tussen leraren(teams). Om scholen en leraren de nodige tijd te gunnen om zich in te werken in de nieuwe leerplannen, bespreken de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie een groeipad.
 
Dat betekent concreet dat het toezicht op de onderwijsleerpraktijk via een doorlichting met juridische consequenties voor de nieuwe leerplannen secundair onderwijs eerste graad pas ten vroegste vanaf 1 september 2021 zal gebeuren. Meer informatie over het precieze tijdspad vind je in de presentatie ‘Doorlichting en de start van de modernisering so’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe omgaan met basisgeletterdheid in de eerste graad?
 
Voor de nieuwe eerste graad zijn er doelen bepaald die elke individuele leerling moet bereiken op het einde van die eerste graad. Het gaat om basisgeletterdheid die het mogelijk maakt om op het einde van de eerste graad te kunnen participeren aan de maatschappij. De nadruk ligt op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie. Dat impliceert het kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en daarbij kunnen gebruikmaken van ICT. Je vindt de doelen basisgeletterdheid in de ontwerpleerplannen op LLinkid. We hebben alle doelen ook samengebracht in een handig overzicht en reiken scholen meteen ook een aantal handvatten aan om met basisgeletterdheid om te gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Realisatie van leerplandoelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan in het vak rooms-katholieke godsdienst
 
De leerplannen rooms-katholieke godsdienst (rkg) leveren een essentiële bijdrage aan het geheel van de vorming binnen de katholieke dialoogschool. Het is dan ook evident dat godsdienstleraren volop betrokken worden bij de realisatie van het geheel van de leerplannen.
 
De nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs, die gebaseerd zijn op nieuwe eindtermen, zijn vanaf volgend schooljaar van kracht. Om de realisatie ervan op een goede en correcte manier te laten verlopen, maakten de algemene onderwijsinspectie, de inspectie rkg en Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aantal afspraken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe structuuronderdelen duaal leren (deeltijds) secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs
 
Met ingang van 1 september 2020 wordt een aantal nieuwe structuuronderdelen duaal leren voorzien. We beperken ons in het overzicht tot die structuuronderdelen waarvoor een standaardtraject wordt ontwikkeld en die ook effectief ingericht kunnen worden. Trajecten waarover nog twijfel bestaat, werden grijs gemarkeerd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europese Dag van de Talen-awards: stem mee voor de beste inzending!
Europese dag van de talen   Beleef plezier in het leren van talen en geef dat weer in een korte creatieve inzending. Dat was de uitdaging die scholen uit het basis-, secundair en het volwassenenonderwijs de voorbije weken aangingen.
 
Vanaf nu tot 28 juni kun je mee stemmen voor jouw favoriete videoclip en zo jouw stempel drukken op de toekenning van de publieksprijs. Geef de filmpjes die jou het meest aanspreken ‘een like’. Het filmpje met de meeste stemmen (likes) ontvangt de prijs op 26 september 2019 tijdens het Europese Dag van de Talen-congres in Brussel.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank voor onderwijs die leraren een waaier aan audiovisueel materiaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse cultuur- en erfgoedinstellingen aanreikt. Het educatief aanbod is vlot doorzoekbaar en inzetbaar in tal van klascontexten. Het Archief voor Onderwijs organiseert dit najaar opnieuw tien regionale vormingsdagen. Leraren uit het lager en secundair onderwijs worden er opgeleid tot volleerde gebruikers. Ook docenten en studenten lerarenopleiding zijn welkom.
 
► 
 
Wat is cultuur nu precies? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? In deze opleiding van tien modules leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid rond cultuureducatie, maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk.
 
► 
 
Van 19 tot 21 september organiseert UCSIA een internationale conferentie rond Community Service Learning. De conferentie begint met een studiedag op 19 september waar leraren secundair onderwijs kunnen deelnemen aan verschillende Nederlandstalige workshops. Wil je graag meer weten over CSL als werkvorm, over de rol van reflectie of hoor je graag een leraar aan het woord die met haar klas een CSL traject heeft afgelegd? Dan is deze studiedag daarvoor een perfecte gelegenheid.
 
► 
 
Levenslang leren maakt deel uit van het DNA van elke leraar. Via Odisee Advanced Education wil de Lerarenopleiding van Odisee recente en onderbouwde onderwijsinnovaties delen. Deze navormingen sluiten aan bij opgebouwde expertise binnen Odisee. Ze integreren afgeronde en lopende onderzoeksprojecten in trajecten op maat van elke leraar. 
 
► 
 
Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen 
 
► 
 
Postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 
 
► 
 
Postgraduaat Mentoring & Coaching 
 
► 
 
Erfgoed en Onderwijs 
 
► 
 
Postgraduaat Functional Trainer 
 
► 
 
Zet je EF-bril op (kleuter)
 
► 
 
Zet je EF-bril op (lager)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
pedic   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), kondigt haar nascholingsaanbod voor volgend schooljaar aan: nascholingsaanbod basisonderwijs en niveauoverstijgend. Het aanbod voor het secundair onderwijs is nog niet bekend.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal nascholingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook