Dit is nieuwsbrief 125 van 14 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 125 van 14 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Onderzoek KU Leuven toont aan: katholieke dialoogschool heeft ook groot draagvlak bij jongere generatie leraren!
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Vermindering 'forfaitair voordeel alle aard woning'
►  Zelfevaluatietool voor schoolbesturen ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting
►  Raamovereenkomst aardgas en elektriciteit - West-Vlaanderen
Personeel
►  Praktische schikkingen lerarenplatform
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling in het secundair onderwijs
►  Overgang van de HBO5- en SLO-opleidingen
Lerenden
►  Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
Curriculum & vorming
►  Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
►  Codi-werking vanaf 1 september 2018
►  Leerboeken en leermiddelen ICT 2018-2019
Identiteit & kwaliteit
►  Internationaal professionaliseren
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Onderzoek KU Leuven toont aan: katholieke dialoogschool heeft ook groot draagvlak bij jongere generatie leraren!
 
Katholieke dialoogschool   Onderzoekers van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), onder leiding van professor Pollefeyt, gingen na wat het levensbeschouwelijk profiel is van directies en leraren in het katholiek onderwijs. Is er een onderscheid tussen jongere en oudere generaties?
 
Voornaamste vaststelling: Er is geen generatiekloof. Ook bij de jongere generatie leraren heeft de katholieke dialoogschool een groot draagvlak!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van mei 2018:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 30 mei 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 31 mei 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 29 mei 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar bij de bespreking van het ontwerp van Wijzigingsdecreet M en de vragen om uitleg die op 7 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 13 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
► 
 
begeleider taal basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
vakbegeleider hout en bouw regio Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel
 
► 
 
stafmedewerker fiscaal en financieel beleid voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
► 
 
expert secundair onderwijs (studiedomein STEM)
 
Broeders van Liefde zoekt: 
 
► 
 
pedagogisch schoolbegeleider met specifieke competenties binnen basisonderwijs (voltijds)
 
► 
 
pedagogisch schoolbegeleider (voltijds of twee halftijdse)
 
Deze vacatures plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
► 
 
pedagogisch begeleider lichamelijke opvoeding regio Limburg
 
► 
 
expert secundair onderwijs (maatschappij en welzijn)
 
► 
 
pedagogisch begeleider project taalbegeleiding so regio Antwerpen
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan wetenschappen en techniek’
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vermindering 'forfaitair voordeel alle aard woning'
 
Schoolbesturen die een (conciërge)woning ter beschikking stellen van een personeelslid of een bestuurder moeten daarvoor een fiscaal voordeel in rekening brengen op de fiscale fiche. Door de Circulaire 2018/C/57over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning, zijn de forfaitaire bedragen van het voordeel van alle aard voor het ter beschikking stellen van een woning sterk verminderd met terugwerkende kracht. De fiscale fiches van inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) kunnen op de valreep nog worden aangepast.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zelfevaluatietool voor schoolbesturen ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting
 
De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde een tool in het kader van de optimalisering van het beleidsvoerend vermogen van de schoolbesturen. Die tool zit op dit moment in de testfase.
 
EduBron – UAntwerpen kreeg van de Koning Boudewijnstichting de opdracht om de vragenlijst te ontwikkelen. Dat gebeurde in nauwe samenwerking en intensief overleg met verschillende directeurs, bestuurders en vertegenwoordigers van de verschillende netten en netwerkorganisaties, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De Koning Boudewijnstichting en EduBron lanceerden recent een oproep naar enkele besturen om de tool uiterlijk tegen 30 juni 2018 uit te testen. Daarna gaat de tool even offline en wordt de feedback verwerkt in de eindversie van het zelfevaluatie-instrument waarmee je als team aan de slag kunt.
 
De uiteindelijke tool wordt in het najaar gelanceerd en we besteden er graag aandacht aan op ons tweede ledencongres op 22 januari 2019.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamovereenkomst aardgas en elektriciteit - West-Vlaanderen
 
Een aantal besturen en directies in West-Vlaanderen contacteerde ons eind vorige week verontrust. Ze werden opgebeld of ontvingen een e-mail van de firma ENBRO die vertelde op te treden namens vzw ServiKO. De medewerker van ENBRO drong erop aan niet in te tekenen op de raamovereenkomst van vzw IRO met betrekking tot aankopen van aardgas en elektriciteit. Over die raamovereenkomst kon je de vorige weken meer lezen in onze nieuwsbrieven.
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Praktische schikkingen lerarenplatform
 
Het pilootproject ‘lerarenplatform’ gaat van start op 1 oktober 2018. Alle basisscholen konden zich aanmelden in een samenwerkingsplatform waardoor 2 500 leraren werkzekerheid krijgen tot het einde van het schooljaar 2018-2019. In het secundair onderwijs gaat het om een kleiner proefproject met een contingent van 350 leraren.
 
De mogelijkheid bestaat om meer ervaren leraren op te nemen in het lerarenplatform en zo de startende leraren een vaste opdracht te geven. Het biedt de jongere leraar een mooie starterskans en bovendien is de expertise van de ervaren leraar zeer nuttig tussen twee reguliere vervangingen door.
 
Het thema cao XI op onze website bevat een nieuwe mededeling over de praktische schikkingen van het lerarenplatform. We updateten ook het document met veelgestelde vragen.
 
In het OCSG worden afspraken over de samenstelling en de werking van het lerarenplatform gemaakt. Volgens de omzendbrief ‘lerarenplatform in het basisonderwijs’ worden alle afspraken in het verslag van het OCSG genoteerd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling in het secundair onderwijs
 
We pasten onlangs alle mededelingen over reaffectatie in het gewoon secundair onderwijs aan de gewijzigde regelgeving aan: zowel de omstandige mededeling als de versie 'in vogelvlucht' en het overzicht van de ambten waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling verplicht is. Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overgang van de HBO5- en SLO-opleidingen
 
De Vlaamse regering hechtte op 8 juni 2018 haar principiële goedkeuring aan enkele beslissingen die van belang zijn voor directeurs en adjunct-directeurs van centra die enkel HBO5 of de specifieke lerarenopleiding aanbieden, ofwel zowel HBO5, SLO als secundair volwassenenonderwijs aanbieden. Dit met het oog op de overgang op 1 september 2019 van de HBO5- en SLO-opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs naar de hogescholen en de universiteiten. 
 
Mee op aandringen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste de Vlaamse regering nu dat de betrokken directieleden de salarisschaal of combinatie van salarisschalen die ze ten laatste op 31 augustus 2019 toegekend kregen, ook nadien zullen behouden. Opgelet: het betreft nog maar een principiële goedkeuring door de Vlaamse regering. Het besluit moet nog voor onderhandelingen voorgelegd worden aan de sociale partners waarna advies ingewonnen zal worden van de Raad van State.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
 
Op de vergadering van 6 juni 2018 lichtte een delegatie van de type 6-scholen de didactische aanpassingen en de professionalisering die vereist zijn voor ondersteuning type 6 toe.
 
Op de vergadering van 13 juni 2018 deed Katholiek Onderwijs Vlaanderen een concreet voorstel tot aanpassing van de werkingsmiddelen voor ondersteuning type 6 , na overleg met de coördinatoren en de directies van de buo-scholen type 6. Het voorstel bestaat eruit dat het huidige bedrag van 161,267 euro per begeleidingseenheid voor type 6 vermenigvuldigd wordt met een factor van 1,6.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 juni volgen alle medewerkers van Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is er geen telefonische permanentie. Vragen leg je dan ook het best via e-mail voor.
 
Enkel bij hoogdringendheid is een van de teamverantwoordelijken bereikbaar op het nummer 0479 96 06 14.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Codi-werking vanaf 1 september 2018
 
De graduele uitrol van de modernisering secundair onderwijs start vanaf 1 september 2019. We grijpen de hersamenstelling van de codi-groepen volgend schooljaar aan om de structuur van het codi-overleg al op de modernisering so voor te bereiden. Met uitzondering van de codi eerste graad, codi verpleegkunde en Coco, wordt de codi-werking vanaf 1 september 2018 georganiseerd op basis van studiedomeinen en finaliteiten.
 
Voor de codi-groepen van de basisstudiedomeinen, de finaliteitsgebonden codi en de codi eerste graad zullen we werken met een afvaardiging van directeurs. Voor die codi-groepen verwachten we een korte motivatie bij de kandidatuur. Voor de andere codi-groepen kan volgend jaar in principe na kandidaatstelling één directielid per school lid zijn van het codi-overleg. Elke directeur kan zich kandidaat stellen voor een codi-groep.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerboeken en leermiddelen ICT 2018-2019
 
Net als de voorbije schooljaren kun je leerboeken aankopen die nascholingen ICT ontwikkelde in het kader van de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode. We ontwikkelden nieuwe leerboeken in het kader van het nieuwe leerplan toegepaste informatica in de richting informaticabeheer en boekhouden-informatica. De leerboekjes van vorig jaar zijn allemaal vernieuwd en uitgebreid.
 
Je kunt de leerboekenwebsite via leerboek.nascholing.be raadplegen. De nieuwe site staat vanaf vrijdag 15 juni 2018 online en is volledig geïntegreerd in de nascholingstoepassing. Je kunt je bestellingen dus plaatsen met de ontvangen directiecode en de werkwijze verloopt analoog aan het inschrijven voor een nascholing. Voor meer info verwijzen we naar de modaliteiten op de website leerboeken en leermiddelen 2018-2019.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationaal professionaliseren
 
Erasmus+ KA1   Voor het schooljaar 2018-2019 werkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met internationale partners een internationaal professionaliseringsaanbod uit. Leraren - bij voorkeur teams - kunnen zich internationaal professionaliseren. 
 
Heeft je school een Erasmus+ KA1 project? Dan kun je middelen uit het project gebruiken om de cursussen bij te wonen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren de tweede Belgische Kinderrechtenprijs. Naast positieve media-aandacht krijgt de winnaar een cheque van 10 000 euro. Scholen en internaten die dagelijks met kinderrechten bezig zijn, kunnen zich inschrijven.
 
► 
 
Het Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en Onderwijzen (Cesmoo) organiseert een tweejarige basisopleiding (120 lesuren) over 'ontwikkelingsgericht werken met kinderen vanuit Feuersteins gedachtegoed' voor mensen die professioneel werken met kinderen en jongeren zowel in gewoon- als in buitengewoon onderwijs of in therapie. Meer informatie vind je op www.cesmoo.be.
 
► 
 
Het ‘Raising Achievement’ project (2014–2017) onderzocht welke pedagogische strategieën en leerpraktijken effectief zijn om de leerprestaties van alle leerlingen te verbeteren. Op de website vind je interessant projectmateriaal terug. 
 
► 
 
Het jaarverslag 2017 van Bednet is beschikbaar. In 2017 liepen in totaal 856 leerlingen synchroon internetonderwijs-trajecten bij Bednet. 586 trajecten werden gevolgd door leerlingen secundair onderwijs. Meer details vind je in het jaarverslag.
 
► 
 
In het najaar van 2018 organiseert Het Archief voor Onderwijs een reeks regionale vormingsdagen. Tijdens gratis workshops maken leraren en pedagogisch begeleiders kennis met het platform voor Vlaams beeld- en geluidsmateriaal van landelijke en regionale omroepen, musea en archieven en de manier waarop ze het beschikbare materiaal kunnen inzetten in de klas.
 
► 
 
Het Lezerscollectief organiseert op woensdag 19 september 2018 in de Kluizerij in Affligem de studiedag ‘Lees je mee(r)?’. De kostprijs voor de studiedag bedraagt 60 euro. Het ingebonden boek met circa 35 verhalen en gedichten is in de inschrijvingsprijs inbegrepen.
 
► 
 
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: het thema van de Week van het Bos in 2018 is ... RAVOTTEN! Ook dit jaar zorgt BOS+ voor leuke en uitdagende educatieve pakketten en kan jouw klas deelnemen aan de wedstrijd. Meer info op www.weekvanhetbos.be.
 
► 
 
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) organiseert op 24 oktober 2018 een studie- en ontmoetingsdag over 'bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs: de onderwijsloopbaan van jongeren'. Voor de studiedag zoeken ze nog kleine en grotere initiatieven (voor een postersessie of een korte presentatie tijdens een van onze parallelsessies) die inzetten op de complementariteit tussen secundair en hoger onderwijs en die leerlingen begeleiden in het maken van een zachte/vlotte overgang naar het hoger onderwijs. Bezorg uiterlijk 5 juli 2018 een korte beschrijving van je praktijk via dit formulier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
AHOVOKS zoekt een vakverantwoordelijke geschiedenis bij de examencommissie (gedetacheerde leraar).
 
► 
 
VVOB zoekt een Programma Manager voor haar programma in Cambodja.  
 
► 
 
De Pastorale Dienst van de Universiteit Antwerpen zoekt een expert, domein katholieke godsdienst (halftijds).
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt​
 
► 
 
(Praktijk)lector economie ad interim
 
► 
 
Lector boekhouden, fiscaliteit en risk management
 
► 
 
Lector boekhouden, fiscaliteit, economie, personenbelasting en stagebegeleider 
 
► 
 
Lector internationale marketing en projectbegeleider
 
► 
 
Lector management en communicatie
 
► 
 
(Praktijk)lector MS Office, Photoshop en stagebegeleider
 
► 
 
Vacatures voor bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook