Dit is Nieuwsbrief 53 van 22 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 53 van 22 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Het nieuwe onderwijskwaliteitskader is klaar
►  Financiering hogescholen
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Vorming voor bestuurders schooljaar 2016-2017
►  Bijzonder bestek - Model overheidsopdracht EDPBW
►  Week van Happiness
Lerenden
►  Naar een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs? Stand van zaken
►  Zending gon- en ion-leerlingen
►  Bevriezing gon- en ion-middelen: focus op rechthebbende leerlingen
►  Versnelde studiebekrachtiging bij overzitten in de HBO-opleiding Verpleegkunde
Identiteit & kwaliteit
►  Nascholingsproject ‘Eigentijds en tegendraads werken aan de identiteit en kwaliteit van de school'
►  Leeftocht oktober 2016
►  Bezinning voor onderwijsmensen – editie 2016-2017
►  Wil je school in schooljaar 2017-18 ook internationaal aan de slag via Erasmus+?
 
 
 

   Algemeen

 
 
Het nieuwe onderwijskwaliteitskader is klaar
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Vorige dinsdag stelde minister Crevits het Referentiekader OK voor. Op het logo kreeg het de populariserender naam OK mee en de baseline 'Samen zorgen we ervoor'. Het Referentiekader OK beschrijft de kwaliteitsverwachtingen ten aanzien van scholen. Het is de lens waardoorheen de inspectie naar de school kijkt. Maar niet alleen voor de inspectie wordt het anders werken. Van iedere school wordt verwacht dat ze een schooleigen kwaliteitsbeleid voert en de pedagogische begeleidingsdiensten die mee het overleg voerden, engageren zich om de scholen maximaal te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling.
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Financiering hogescholen
 
De onderfinanciering van het hoger onderwijs kwam terug in de media met het bericht dat Machteld Verbruggen, algemeen directeur van Thomas More, vanaf dit academiejaar opnieuw les geeft. Ze doet dat om voeling te houden met de studenten en docenten, maar ook om symbolisch te protesteren tegen de te krappe financiering van hogescholen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vorming voor bestuurders schooljaar 2016-2017
 
Elk jaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met de regio’s een aantal vormingen voor bestuurders. Het vormingsjaar wordt ingeluid door een Masterclass op 20 oktober 2016, gewijd aan de katholieke dialoogschool en verzorgd door Mgr. Johan Bonny. We herhalen de inhouden van vorig jaar voor Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in de loop van november en december 2016, maar met overwegend andere keuzes per regio.
 
Raadpleeg de vormingskalender waar je door een klik op de rechtstreekse linken meer informatie kunt raadplegen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijzonder bestek - Model overheidsopdracht EDPBW
 
Dit is een voorbeeldbestek voor een dienstenopdracht voor de aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Katholiek Onderwijs Vlaanderen koos voor een open offerteaanvraag. Een dergelijke opdracht kan binnen de wetgeving overheidsopdrachten ook op de markt gezet worden als gevolg van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, op basis van artikel 26 §2, 4° van de wet van 15 juni 2006. 
 
Het is niet de bedoeling dat je het voorbeeldbestek zonder meer overneemt. We hopen wel dat dit voorbeelddocument je inspireert om zelf een bestek op te stellen dat aangepast is aan jouw specifieke noden en verwachtingen.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Franky Wauters of Stefanie Gryson.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Week van Happiness
 
Van 24 oktober tot en met 28 oktober 2016 organiseert Kinepolis de Week van Happiness. Tijdens die week zijn er activiteiten voor scholen, instellingsbesturen en directies gepland. Als bestuurder of directeur kun je deelnemen aan het gratis Everybody-Event. Je verneemt er meer over het beleidsplan om aan welzijn en welbevinden te werken.
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Naar een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs? Stand van zaken
 
Op basis van het syntheseverslag van de gon-tweedaagse in december 2015 (zie Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016) werkt de overheid momenteel krijtlijnen uit voor een zgn. ondersteuningsmodel met als ingangsdatum 1 september 2017. Zij overlegt daarover op basis van een startnota met de sociale partners en met belangenorganisaties voor personen met een handicap. Deze startnota is niet meer dan een werktekst. Gezien het statuut van die nota geldt de afspraak dat hij niet verder wordt verspreid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt dit wel van nabij op in een interne stuurgroep (met vertegenwoordigers van de Diensten Personeel, Curriculum en vorming, en Lerenden). In de loop van de komende weken zal dit resulteren in een conceptnota. In de tweede helft van oktober zullen de verschillende geledingen hun achterban hierover kunnen consulteren. Van zodra deze nota klaar is en voor formeel advies wordt voorgelegd, zullen we jullie via deze Nieuwsbrief informeren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zending gon- en ion-leerlingen
 
De scholen voor buitengewoon onderwijs sturen jaarlijks de gegevens door van de leerlingen geïntegreerd en inclusief onderwijs die ze op de eerste schooldag van oktober begeleiden (teldag). Tijdens het schooljaar 2016-2017 komen in deze zending ook de leerlingen voor die begeleid worden, maar geen eenheden genereren. Dit zijn alle gon-leerlingen die geen recht meer hebben op gon-ondersteuning, maar die toch ontvangen. Deze zending moet uiterlijk op 9 oktober 2016 gebeuren.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevriezing gon- en ion-middelen: focus op rechthebbende leerlingen
 
Het vast pakket gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS wordt dit schooljaar toegevoegd aan de bevroren gon- en ion-middelen. Dienstverlenende scholen konden gon-leerlingen ASS van wie de twee jaar gon was opgebruikt, toch nog doorgeven voor ondersteuning als zij dit noodzakelijk achtten (zie Nieuwsbrief 41 van 26 mei). Op de paritaire commissie vrij onderwijs gon/ion en waarborg 2016-2017 van 7 juli 2016 zijn hierover afspraken gemaakt.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Versnelde studiebekrachtiging bij overzitten in de HBO-opleiding Verpleegkunde
 
De overheid geeft aan dat wanneer een cursist een module van twee semesters overzit, de mogelijkheid bestaat om in het eerste semester te focussen op die onderdelen waarop hij in eerste instantie een tekort had (bv. de stages). Zo kan op het einde van het eerste semester al een studiebewijs worden uitgereikt op voorwaarde dat de tekorten in voldoende mate zijn weggewerkt. Het achterliggende idee is dat de regelgeving voor de HBO-opleiding Verpleegkunde twee deliberatiemomenten in het schooljaar toelaat (31 januari en 30 juni).
 
We hebben de informatie opgenomen in onze Mededeling over de HBO-opleiding Verpleegkunde. Die vind je terug bij het thema Schoolorganisatie (secundair onderwijs) op onze website.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nascholingsproject ‘Eigentijds en tegendraads werken aan de identiteit en kwaliteit van de school'
 
Graag zetten we het nascholingsproject ‘Eigentijds en tegendraads werken aan de identiteit en kwaliteit van de school’ in de kijker. Dit project wil de identiteit van de school verbinden met kwaliteit van onderwijs. Wil je meer weten over het project, neem dan contact op met Carine D'hondt of surf naar www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht oktober 2016
 
Geen orkest, geen band, geen koor, geen optreden, of het hoort erbij: de soundcheck, het op elkaar afstemmen. Hoe in de onderwijswereld elke muzikant vertrouwd maken met de partituur die voorligt? Mag ook Jezus er de toon aangeven? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het oktobernummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezinning voor onderwijsmensen – editie 2016-2017
 
Binnenkort vallen de affiche en de programmabrochure over de nieuwe bezinningsinitiatieven voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode in je brievenbus.
 
Je kunt op de webpagina ‘bezinning voor onderwijsmensen’ de info vinden. Het programma omvat een lange zaterdagbezinning in het najaar van 2016 en drie midweekends in 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wil je school in schooljaar 2017-18 ook internationaal aan de slag via Erasmus+?
 
Epos en Katholiek Onderwijs Vlaanderen werken samen om jullie school beter te ondersteunen bij het schrijven én het indienen van een Erasmus+ project. Samen hebben ze een traject uitgestippeld dat je school ondersteunt om een projectaanvraag in te dienen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook